Modelexamenvragen 1e jaar

advertisement
MODELEXAMENVRAGEN
GERANGSCHIKT NAAR TITULARIS
Minimaal opgekuist wat betreft
tikfouten
schikking
correct taalgebruik

de inhoud wordt nog geregeld aangepast
onder de verantwoordelijkheid van de titularis
p
r
examenbank 1 IW
e
s
e
n
t
a
t
i
e
n
o
g
i
n
v
o
l
l
e
e
v
o
l
u
t
i
e
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-04
Informatica
26 hoorcolleges gedoceerd door Johan Beke
Modelvragen
Bespreek de voorstelling van gehele getallen + Oefening
Bespreek de voorstelling van reële getallen + Oefening
Bespreek de soorten interne geheugens
Bespreek de werking en doel van het cache-geheugen
Bespreek: impact -en non-impact printers
Bespreek: instructiecyclus en instructiesoorten
Bespreek: kenmerken van een OS
Bespreek de gelaagde structuur van OS
Doel van de registratie bij een OS
….
E v a l u a t i e w i j z e Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-01
Differentiaal- en Integraalrekening
84 hoorcolleges gedoceerd door Philippe Bocher
Modelvragen
Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen theorie en oefeningen. Voor wat de theorie betreft
kunnen zowel stellingen (met of zonder bewijs) als werkwijzen of oplossingsmethoden die niet
strikt de titel “stelling” dragen gevraagd worden. Er wordt eveneens verwacht dat je verbanden
kunt leggen tussen aanverwante onderwerpen uit verschillende hoofdstukken.
De oefeningen sluiten nauw aan bij de opgeloste oefeningen uit de nota’s.
Principieel vragen we zelden oefeningen die in de lessen opgelost werden.
De volgende lijst is een greep uit de vragen van voorbije jaren en is absoluut niet beperkend.
tentamen januari
1. Toon aan dat ( x )  
1
2 x
Waarop baseer je je om daaruit te besluiten dat d( f ( x ) ) 
1
2 f (x )
f ( x ) d x
2. Geef een overzicht van de besproken convergentiecriteria voor numerieke reeksen
Leg het begrip convergentie-interval uit voor functiereeksen
3. Formuleer en bewijs de stelling van Taylor
Leid de MacLaurinontwikkeling voor Bgsin x af (t/m x 7 )
4. Bereken de volgende limiet met de regel van de l’Hôpital
lim
x 0
Bgtg x  sin x 
sin x  x cos x 
1
6
2
3
x3
x3
5. Bereken de uitdrukking voor de kromtestraal ( ) in een willekeurig punt (= voor willekeurige  )
van de poolkromme r  e a. , met a  R. In cartesische coördinaten wordt  gegeven door:
(1  y  2 )
( x ) 
y 
3
2
6. Formuleer de stelling van Taylor in de vorm f (a  h)   (zonder bewijs)
Leid de McLaurin-ontwikkeling af van ln(1 x ) en bepaal het convergentieinterval
Leid hieruit de ontwikkeling af van ln
1 x
en bepaal een bovengrens van de afbreekfout
1 x
Waarom zal men voor een numerieke benadering de tweede formule verkiezen
7. Voor de numerieke benadering van de wortels van een vergelijking hebben we twee methoden
besproken. Van beide hebben we een stelling bewezen die de voldoende voorwaarden gaf opdat er
juist één oplossing te verwachten is in een bepaald interval.
Formuleer beide stellingen (zonder bewijs).
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
1J2C-01a
Illustreer hoe je te werk zou gaan met beide methoden voor het benaderen van de wortel van
2 cos x  x  0
x
8. Als f continu is in a, b , dan is G( x )   f (t ) dt een primitieve van f in a, b . Bewijs.
a
Leid hieruit de grondformule van de integraalrekening af, met bewijs.
Eindexamen juni :

1. Bereken
2
 cos
n
x dx . Maak onderscheid tussen even en oneven n waarden.
0
2. Leid de formule af die de oppervlakte geeft van een omwentelingsoppervlak uitgaande van de
complanatieformule. Laat y  f ( x ) draaien om de x-as.
3. Geef een overzicht voor het bepalen van de extrema bij een functie z  f ( x, y ) (zonder bewijs) en
pas dit toe op z  x 3  y 3  3 x  12y  20
4. Geef de definitie van de Laplacegetransformeerde van een functie
Bereken vervolgens L{ cos ax } en L{ f ( x ) }
5. Leid de formule voor de inhoud van een omwentelingslichaam af uit de gebiedsintegraal en geef de
fysische betekenis.
Bereken vervolgens de inhoud van een torus.
6. Geef de definitie van de hyperbolische functies.
Bespreek vervolgens de inverse van cosinushyperbolicus
7. Leid de formule van Simpson af uit de interpolatieformule van Lagrange (p=2)
8. Bereken de inhoud van een omwentelingskegel (zie figuur)
als omwentelingslichaam (+ uitwerken)
via de projectie op het xy–vlak
via de projectie op het yz-vlak:
cartesisch
met poolcoördinaten (+ uitwerken)
y 
Y
R
H
x
R
Z
H
X
Evaluatiewijze
tentamen januari: Schriftelijk examen
eindexamen juni: Schriftelijke voorbereiding met mondelinge verantwoording
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-03
Lineaire Algebra en Analytische Meetkunde
28 hoorcolleges gedoceerd door Philippe Bocher
Modelvragen
Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen theorie en oefeningen.
Voor wat de theorie betreft kunnen zowel stellingen (met of zonder bewijs) als werkwijzen of oplossingsmethoden die niet strikt de titel “stelling” dragen gevraagd worden. Er wordt eveneens verwacht dat je verbanden kunt leggen tussen aanverwante onderwerpen uit verschillende hoofdstukken.
De oefeningen sluiten nauw aan bij de opgeloste oefeningen uit de nota’s. Principieel vragen we
zelden oefeningen die in de lessen opgelost werden.
De volgende lijst is een greep uit de vragen van voorbije jaren en absoluut niet beperkend.
Eindexamen juni :
1. Toon aan dat de volgende vectoren een orthogonale basis vormen voor R4 .

u1 (1, 0, 2,  1)


u 3 (1, 2,  2,  3) , u 4 (1,  1, 0,  1)

Bepaal de lineaire combinatie van dit stel die de vector v (0, 2, 5, 4) oplevert op twee verschillende
,

u 2 (2,  2,  1, 0)
,
manieren
2. .Stel de voorwaarde op opdat drie vectoren in R3 coplanair zouden zijn. Leid hieruit de cartesische
vergelijking van een vlak af (met figuur).
Gegeven: het punt p (0, 3, 1) en de rechten
R1 :
x8
y
1 z


4
3
4
en

 7 x  4 y  4z  21  0
R2 : 

 2x  2y  z  3  0
Bepaal de vergelijking van het vlak 1 door R1 en parallel met R2
Bepaal de vergelijking van het vlak 2 door p en loodrecht op R1
Bepaal de vergelijking van de rechte A door p en loodrecht snijdend op R1
Bepaal de vergelijking van de rechte B door p en loodrecht op R1 en R2
3. Stel de poolvergelijking op van de rechte R door het punt p 0 (r0 ,  0 ) en die een hoek  R maakt
met de poolas (+ figuur)
4. Stel de transformatieformules op voor een lineaire transformatie in R2 (+ figuur)
Leid de tf–matrix af voor een spiegeling t.o.v. de vectorrechte y   x (+ figuur)
Bepaal aan de hand van deze formules het beeld van y  x 2 door de spiegeling t.o.v. de tweede
bissectrice.
5. De leden van de sekte tegen de lusten van het vlees houden er de volgende gedragsregels op na :
Niemand eet twee opeen volgende dagen vlees.
Wie op een bepaalde dag geen vlees eet, laat een onvervalst muntstuk beslissen of hij de
volgende dag al dan niet vlees zal eten.
Bij de aanvang zijn er a0 vleeseters en b0 niet-vleeseters.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
1J2C-03a
Bepaal de overgangsmatrix M en toon aan dat hiermee een regulier Markovproces beschreven
wordt
Bepaal de stabiliteitstoestand uitgaande van de theorie i.v.m. Markovprocessen
6. Formuleer (zonder bewijs) de diagonalisatiestelling.
Bepaal de stabiliteitstoestand van het Markovproces in vraag 6, maar nu door middel van
lim M n
n 
7. Formuleer en bewijs de stelling die het verband legt tussen de drie elementaire rijoperaties en de
determinantwaarde van een vierkante matrix.
Bereken de volgende determinant louter door het gebruik van de rijoperaties (dus op geen enkel
moment overgaan op ontwikkeling of Sarrus)
A
3
1
2
0
2
0
1
3
1
2
4
1
4
3
2
1
8. Formuleer (zonder bewijs) de grondstelling in verband met lineaire mn stelsels
Geef de drie belangrijkste gevolgen van deze stelling
Leg uit waarom de regel van Cramer in het algemeen geen praktische oplossingswijze is voor het
oplossen van stelsels (2 redenen).
E v a l u a t i e w i j z e Schriftelijke examen
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-15
Materiaalleer
56 hoorcolleges gedoceerd door Luc De Bruyne
zeker verouderd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Modelvragen
Welke zijn de polymerisatiereacties en de bijhorende versterkingsmethode;
Fabricagemethoden voor polymeren;
Geef de indeling van de thermoplastische polymeren en geef bij elk minstens één voorbeeld van
materiaal met zijn eigenschappen;
Bereiding en structuur van keramische materialen;
Teken het toestandsdiagram voor beperkte oplosbaarheid in vaste toestand met peritecticum en
verklaar voor enkele samenstellingen wat er gebeurt als zij uit de smelt worden afgekoeld;
Teken en bespreek het ijzer-koolstof diagram;
Grijs gietijzer: eigenschappen, toepassingen, ….;
Austenitisch roestvrij staal : wat is dit, eigenschappen en gebruik;
Geef de verschillende vormen van corrosie die frequent optreden bij metalen;
Wat is oppervlakteharden en hoe wordt dit uitgevoerd.
E v a l u a t i e w i j z e Schriftelijke examen
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-08
Laboratorium en Oefeningen Chemie
28 uur werkzitting geleid door Mieke Demeyere en Geertrui Vanderheeren
zeker verouderd
Modelvragen
Gequoteerde Oefeningen:
1. Nomenclatuur:
Geef de formule van de volgende chemische verbindingen:
bariumbromide, kwik(II)jodaat, ammoniumchloride, mangaanzuur, tin(IV)jodide,
lood(II)chromaat, 
2. Stoechiometrie:
Men maakt een H2SO4-oplossing door 8 gram SO3 op te lossen in H2O.
Hoeveel gram NaOH zou men nodig hebben om al het gevormde H2SO4 om te zetten in
Na2SO4?
Hoeveel gram CO2 ontstaat er bij reactie van 200 gram CaCO3 met 109,5 gram HCl? Hoeveel
liter CO2 zijn dit in n.o.?
 (zoals oefeningen opgelost in de theorielessen en tijdens de werkzittingen)
3. Redoxreacties:
Zn + H2SO4 verdund 
KMnO4 + SO2 
KMnO4 + HCl 
KI + KMnO4 (in H2SO4)l 
MnO2 + HCl 
H2O2 + K2Cr2O7 (in H2SO4)l 
 (zoals oefeningen opgelost in de theorielessen en tijdens de werkzittingen)
Verslagen:
Van de praktische oefeningen die de studenten tijdens de werkzittingen uitvoeren, moet er een
verslag geschreven worden. Hieruit moet blijken dat de studenten inzicht hebben verworven in de
scheikunde met betrekking tot de uitgevoerde proef. Hierbij moet er ook voldoende aandacht besteed worden aan de waarnemingen.
Aan de hand van de theoriecursus moeten de studenten in staat zijn om zelf de verklaring te vinden
voor wat ze waarnemen.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-08a
Permanente evaluatie:
Tot slot worden de studenten ook gequoteerd op het "dagelijkse werk", dat ze gedurende het
academiejaar tijdens de werkzittingen tonen.
Hierbij wordt vooral gelet op de medewerking en het al of niet in acht nemen van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
….
E v a l u a t i e w i j z e Jaarwerk
26·139
1J2C-07
Chemie 1 + Oefeningen Chemie 1
56 hoorcolleges gedoceerd door Jan De Smet
Modelvragen
DEELEXAMEN:
1.
2.
3.
4.
5.
Bespreek de verschillende kwantumgetallen.
Teken en benoem de verschillende hybridisaties van ...
Bespreek het verschil tussen een verwerende stof, een hygroscopische stof en een stof die vervloeit.
Stoechiometrisch vraagstuk.
Waarom zijn de experimenteel bepaalde atoomassa’s geen gehele getallen?
….
E v a l u a t i e w i j z e Schriftelijk examen
EINDEXAMEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Redoxreactie oplossen.
Vraagstuk chemisch evenwicht.
Bespreek het gelijknamig ioneneffect.
Geef de afleiding voor de formule voor de berekening van de pH van een buffer.
Beschrijf de werking van het Kipp-apparaat aan de hand van een voorbeeld.
Verklaar kort de zuur-base theorie van Brönsted.
Verklaar de spanningreeks aan de hand van de volgende elementen:
Geef de afleiding voor de berekening van de pH van een zout afgeleid van een zwak zuur en een
zwakke base.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
9. Leid de formule af voor van een zout afgeleid van een sterk zuur en een zwakke base en geef het
verband met Kh.
10. Verklaar de verdringingsreeks.
….
E v a l u a t i e w i j z e Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
26·139
1J2C-13iw
Biologie
28 hoorcolleges gedoceerd door Jan De Smet
Modelvragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bespreek de structurele kenmerken van de prokaryoten.
Welke factoren beïnvloeden de groei van een bacterie?
Geef de voedselcyclus van de eukaryoten.
Bespreek de mitose.
Bespreek de meiose.
Verklaar het monohybridisme.
Geef en bespreek de organellen met dubbele membraan.
Wat is het verschil tussen een prokaryoot en een eukaryoot.
Waarom is iedere nieuwe gencombinatie uniek?
Geef grafisch het verloop van de bacteriegroei.
….
E v a l u a t i e w i j z e Mondeling examen.
1J2C–IW-15
Technisch Tekenen en Productinformatie
56 uur tekenen geleid door Carl Grimmelprez en Bruno Vanslambrouck
Modelvragen
1. Maak de technische tekening van een enkelvoudig product met inwendige vorm.
2. Maak de technische tekening van een enkelvoudig product met inwendige vorm en voorzien van versterkingsribben.
3. Verklaar de volgende productinformatie: maattolerantie en ISO-passingen, vorm- en / of plaatstolerantie, oppervlakteruwheid
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
4. Maak de technische tekening van een samengesteld product voorzien van uitwendige en / of
inwendige schroefdraad (in aanzicht en / of doorsnede)
5. Verklaar de productinformatie vermeld op een gegeven technische tekening
6. Maak de technische tekening van een samengesteld product en voorzie alle nodige productinformatie
7. Bepaal de ware grootte van een in de ruimte willekeurig geplaatste vlakke figuur (toepassing
wentelen en / of neerslaan en / of veranderen van projectieoppervlak)
8. Bepaal de doorboringslijnen bij oppervlak modellen en / of volume modellen
9. Bepaal de hoek tussen 2 willekeurige vlakke figuren
10. Bepaal de ontvouwing bij plaatwerk
….
E v a l u a t i e w i j z e Permanente evaluatie van opdrachten, deels op de tekenplank, deels met de
vrije hand.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
1J2C–IO-14
Technisch Tekenen en Productinformatie
56 uur tekenen geleid door Jan Detand, Johan Driessens en Bruno Vanslambrouck
Modelvragen
1. Maak de technische tekening van een enkelvoudig product met inwendige vorm.
2. Maak de technische tekening van een enkelvoudig product met inwendige vorm en voorzien van versterkingsribben.
3. Verklaar de volgende productinformatie: maattolerantie en ISO-passingen, vorm- en / of plaatstolerantie, oppervlakteruwheid
4. Maak de technische tekening van een samengesteld product voorzien van uitwendige en / of inwendige schroefdraad (in aanzicht en / of doorsnede)
5. Verklaar de productinformatie vermeld op een gegeven technische tekening - Benoem en verklaar het
gebruik van genormaliseerde constructie elementen
6. Maak de technische tekening van een samengesteld product en voorzie alle nodige productinformatie
7. Bepaal de ware grootte van een in de ruimte willekeurig geplaatste vlakke figuur (toepassing
wentelen en / of neerslaan en / of veranderen van projectieoppervlak)
8. Bepaal de doorboringslijnen bij oppervlak modellen en / of volume modellen
9. Bepaal de hoek tussen 2 willekeurige vlakke figuren
10. Bepaal de ontvouwing bij plaatwerk
….
E v a l u a t i e w i j z e Permanente evaluatie van opdrachten, deels op de tekenplank, deels met de
vrije hand.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
1J2C–IO-15
Technisch Handtekenen
21 uur tekenen geleid door Johan Driessens en Carl Grimmelprez
Modelvragen
1. Maak de technische tekening (meerdere zichten) van een product voorzien van versterkingsribben en
van uitwendige en / of inwendige schroefdraad (in aanzicht en / of doorsnede)
2. Bepaal de ligging van de assen, de verkortingsfactoren van de assen en de openingshoeken bij een
willekeurige axonometrische projectie (trimetrisch)
3. Maak een axonometrische projectie van een object in doorsnede en voorzie de maataanduiding
4. Maak een axonometrische projectie van objecten die elkaar doorboren en bepaal de doorboringslijnen
5. Geheugenschets in axonometrie van een eenvoudig voorwerp en draaiend rond zijn as
….
E v a l u a t i e w i j z e Permanente evaluatie van opdrachten, individueel of in groepen van twee
uitgevoerd.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-05
Fysica 1 + Oefeningen Fysica 1
63 hoorcolleges gedoceerd door Jan Van Sassenbroeck
bijgewerkt op 26-03-2002
E v a l u a t i e w i j z e Mondeling examen, rechtstreeks aan het bord
Een van de gestelde vragen is een uitgewerkt voorbeeld uit het handboek;
een andere vraag is genomen uit de opgaven achteraan elk hoofdstuk
Zeker twee extra examenvragen over het eerste deel voor wie op het
januari-examen onvoldoende scoorde
De nadruk ligt op het begrijpen, het beheersen van de leerstof,
zodat men die met eigen woordenschat en beeldgebruik
kan naar voor brengen.
Modelvragen
1. Gravitatie
Wat wordt uitgedrukt in de tweede wet van Newton (eerste wet, derde wet)?
Bespreek het onderscheid tussen de massa van een voorwerp en zijn gewicht binnen een
krachtveld
Universele gravitatie; bepaling getalwaarde constante van Cavendisch
Toepassingen.
2. Energie
Het begrip energie - algemeen
Bepalen van de getalwaarde van de geleverde - opgenomen- energie
Bespreek het begrip arbeidsvermogen van beweging (kinetische energie)
Bespreek het begrip arbeidsvermogen van beweging (kinetische energie)
bepaal waarde potentiële energie binnen zwaarteveld aarde
bepaal waarde potentiële energie binnen universeel gravitatieveld
ga de overeenkomst tussen beide formules na voor kleine hoogteverschillen
Stelling levende kracht
waarover gaat deze stelling
geef het bewijs
Bespreek het begrip arbeidsvermogen van vervorming (potentiële energie opgeslagen in veer)
Toon aan dat er binnen een afgesloten systeem behoud is van mechanische energie
Bespreek het begrip vermogen - verband tussen vermogen en kracht en snelheid
Toepassingen.
3. Impuls
Bespreek de begrippen impuls en hoeveelheid beweging
Bewijs de impulsstelling
Bespreek het behoud hoeveelheid beweging bij inwendige krachten
Bespreek het botsingsproces
centrale / niet-centrale botsing
volkomen elastische botsing
volkomen onelastische botsing
Bespreek de raketvoortstuwing
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Toepassingen.
Draaibeweging
Bespreek de fundamentele verschillen / overeenkomsten tussen verschuiven en draaien
Bespreek het begrip massatraagheidsmoment om een as
Toepassingen.
Hydrostatica
Eigenschappen van en soorten fluïda
Bespreek het begrip druk
Hydrostatische druk
algemeenheden
verloop van de hydrostatische druk in een vloeistof als functie van de diepte
verloop van de hydrostatische druk in een gaskolom als functie van de hoogte
Wat wordt uitgedrukt in de wet van Pascal
Bespreek de hydrostatische paradox
Bespreek de opwaartse stuwkracht in een fluïdum - Principe van Archimedes
Bespreek het evenwicht van drijvende lichamen
Bespreek de begrippen perspunt, stuwcentrum, metacentrum
Toepassingen.
Hydrodynamica
Ideale versus viskeuze vloeistoffen
Wat verstaat men onder stationaire stroming
Stel de wet van Bernoulli op
gemaakte veronderstellingen
toepassingsgebieden
toepassingen
Bespreek de weerstand die een lichaam ondervindt in een bewegend fluïdum
Bespreek de laminaire stroming- de snelheidsgradiënt en het begrip viscositeit
Stel de debietformule van Poiseulle op voor laminaire stroming in horizontale buizen
Toepassingen.
Oppervlaktespanning
Wat verstaat men onder cohesiekrachten en cohesiedruk
Wat verstaat men onder capillariteitdruk
Wat verstaat men onder adhesiekrachten
Bespreek de capillariteitverschijnselen in capillaire buizen- opstijghoogte
Toepassingen.
Temperatuur
Bespreek het begrip temperatuur
Bespreek de verschillende soorten thermometers
Bespreek de verschillende temperatuurschalen
Bespreek de thermische uitzetting, lineair, oppervlakte en volume
Bespreek de gaswetten
Bespreek het begrip absoluut nulpunt
Bespreek de algemene gaswet
Toepassingen.
Calorimetrie
Bespreek de natuur van de warmte
Bespreek de massawarmte van ene vaste (vloei-)stof
Bespreek de werking van de verschillende soorten caloriemeters
Vergelijk de begrippen uitwendige en inwendige arbeid van een gas
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Geef de uitdrukkingen voor de uitwendige arbeid geleverd door een gas bij de voornaamste
toestandsveranderingen
Bespreek de massawarmte van een gas
toestandsverandering bij constant volume
toestandsverandering bij constante druk
Bespreek de adiabatische toestandsverandering
Toepassingen.
Warmteoverdracht
Bespreek de warmtestroom doorheen een enkelvoudige vlakke laag
Bespreek de warmtestroom doorheen een samengestelde vlakke laag
Bespreek de warmtestroom doorheen een cilindrische isolerende mantel omheen een buis
Vergelijk geleiding met convectie en met straling
Toepassingen.
Warmte en aggregatietoestanden
Bespreek de temperatuur, de toestand van een stof als functie van de toegevoerde warmte
Geef de kenmerken van een verandering van aggregatietoestand
Bespreek de kritische toestand van een damp
Bespreek het evenwicht tussen de verschillende aggregatietoestanden - Tripelpunt van water
Bespreek het kookproces en de kooktemperatuur van een vloeistof
Bespreek uitvoerig de werking van de compressiekoelkast
Toepassingen.
Kinetische gastheorie
Bespreek het verband tussen de temperatuur, de kinetische energie en de gemiddelde snelheid
van gasmoleculen
Bespreek de energie per vrijheidsgraad - equipartitiebeginsel
Bespreek de soortelijke warmte van een gas -adiabaatexponent a. f. v. aantal vrijheidsgraden
Toepassingen.
Elasticiteit
Bespreek de elastische vervorming - de elasticiteitsgrens van een materiaal
Bespreek de longitudinale vervorming
Bespreek de compressie van fluïda - alzijdige compressie
Bespreek de compressie van vaste stoffen - eenzijdige compressie
Bespreek de schuifvervorming - het begrip schuifhoek
Bespreek de wringingsvervorming - wringingshoek a. f. v. ingrijpend moment
Toepassingen.
Harmonische trilling
Wanneer spreekt men van een harmonische trilling - symboliek
Bespreek de bewegingsvergelijking
het begrip terugroepende kracht
snelheid als functie van de uitwijking
plaats als functie van de tijd
Bespreek de overeenkomst tussen de harmonische trilling en de eenparige cirkelbeweging
Toepassingen.
Golfbeweging
Geef het onderscheid tussen de drie mogelijke evenwichtsverstoringen
Bepaal de voortplantingssnelheid van een transversale storing in een gespannen snaar
Bepaal de voortplantingssnelheid van een longitudinale storing in een elastisch medium
Hoe ontstaan lopende golven
Geef de vergelijking van een sinusoïdale lopende golf
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
16.
17.
18.
19.
20.
Interferentie: wat, wanneer en resultaat
Bespreek het begrip staande golf
Bespreek de weerkaatsing van een lopende golf aan een open uiteinde en de verkregen staande
golf
Bespreek de weerkaatsing van een lopende golf aan een gesloten uiteinde en de verkregen
staande golf
Bespreek met Huygens
het begrip golffront
de weerkaatsing van een golffront op een grenslaag
de breking van ene golffront aan een grenslaag
de buiging van een golffront omheen een hindernis
Toepassingen.
Geluidsleer
Bespreek de voortplantingssnelheid van het geluid in een elastisch medium (lucht- vloeistofvaste stof)
Bespreek de eigenfrequenties van gespannen snaren
Vergelijk de eigenfrequenties van open golfpijpen met deze van gesloten golfpijpen
Vergelijk de begrippen geluidssterkte en luidheid
Bespreek het verschijnsel zwevingen
Bespreek het dopplereffect
Toepassingen.
Natuur van het licht
Wat is volgens u een foton?
Bespreek het elektromagnetisch spectrum
Bespreek enige methoden om de lichtsnelheid te bepalen
Toepassingen.
Weerkaatsing en breking
Bespreek het begrip brekingsindex van een medium
Wat zit vervat in de wetten van Snellius?
Bespreek het verschijnsel totale weerkaatsing
Bespreek de breking doorheen een planparallelle plaat
Bespreek de breking doorheen een prisma - minimum deviatiehoek
Bespreek het verschijnsel dispersie of kleurenschifting
Toepassingen.
Beeldvorming
Afspraken, symbolen, tekenovereenkomsten, reëel/ virtueel voorwerp /beeld
Weerkaatsing aan vlakke spiegel - beeldafstand en vergroting
Weerkaatsing aan bolvormige spiegel - beeldafstand en vergroting
Het begrip brandpunt en brandpuntsafstand
Breking aan vlak scheidingsoppervlak - beeldafstand en vergroting
Breking aan bolvormig scheidingsoppervlak - beeldafstand en vergroting
Toepassingen.
Lenzen
Afspraken, symbolen, tekenovereenkomsten, positieve lens / negatieve lens
Stel de dunne lens formule op; van meest universele vorm tot de eenvoudigste vorm
Bespreek de lenseigenschappen: convergerende / divergerende lenzen
Schets de stralengang doorheen een niet-dunne lens
Bespreek het begrip dioptrie en bepaal de dioptrie van een lenzenstelsel
Bespreek de voornaamste lensfouten
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
Toepassingen.
21. Interferentie en buiging
Geef de voorwaarden voor onderhouden interferentie
Bespreek de interferentieproef van Young
Bespreek de interferentieproef van Fresnel
Bespreek het verschijnsel faseverandering bij weerkaatsing
Bespreek het interferentiepatroon verkregen met een luchtwig
Bespreek het verschijnsel buiging of diffractie aan een enkele spleet
Bespreek het verschijnsel buiging of diffractie aan een meervoudige spleet of rooster
Toepassingen.
22. Polarisatie
Welke eigenschap van de elektromagnetische golf wordt besproken bij het verschijnsel polarisatie
Bespreek polarisatie door weerkaatsing aan een vlakke plaat
Bespreek alternatieve methoden op licht te polariseren
Wat verstaat men onder verstrooiing van licht?
Toepassingen.
23. Fotometrie
Bespreek de fotometrische eenheden lichtstroom - lichtsterkte- verlichtingssterkte - luminantie
Bespreek de verschillede types lichtmeters
Toepassingen.
24. Optische toestellen
Bespreek de werking van:
het menselijk oog en de meest voorkomende afwijkingen en correctiemogelijkheden
het vergrootglas
de microscoop
de astronomische kijker
de prismaverrekijker
het fototoestel
de spectroscoop
Toepassingen.
….
E v a l u a t i e w i j z e Mondeling examen, rechtstreeks aan het bord
De nadruk ligt op het begrijpen, het beheersen van de leerstof,
zodat men die
met eigen woordenschat en beeldgebruik kan naar voor brengen.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
26·139
1J2C-10
Elektriciteit
52 hoorcolleges gedoceerd door Hugo Walcarius
Modelvragen
Deel 1: ELEKTROKINETICA
Berekenen van een opgegeven netwerk met Thevenin/Norton.
Berekenen van een opgegeven netwerk met de wetten van Kirchhoff, superpositiemethode, maasmethode, knooppunt methode.
Aanverwante vraagstukken zoals vermogensberekening in een weerstand, temperatuursinvloed op
weerstanden, enz.
Deel 2: ELEKTROSTATICA
Bepaal het verloop van de veldsterkte en potentiaal in en rond een geleidende geladen bol.
Bepaal het verloop van de veldsterkte en potentiaal in en rond een geleidende rechte draad.
Bepaal het verloop van de veldsterkte en potentiaal tussen 2 geladen platen.
Stel het verband op tussen elektrische veldsterkte en inductie.
Bepaal de elektrische veldsterkte in de nabijheid van geladen lichamen; verklaar punteffect.
Bepaal de capaciteit van een vlakke plaatcondensator met homogeen / heterogeen diëlektricum.
Idem cilindrische condensator.
Idem bolcondensator.
Idem twee parallel geleiders.
Bespreek de invloed van het diëlektricum aan de hand van een vlakke plaatcondensator.
Bepaal de energiedichtheid in een elektrisch veld uitgaande van de energie van een condensator.
Bepaal de krachten tussen de platen van een vlakke plaatcondensator. Welke toepassing vindt deze.
Een condensator heeft een capaciteit van 250pF en is aangesloten op een spanning van 1kV.
Bereken de opgehoopte hoeveelheid lading; de veldsterkte in het diëlektricum; de permitiviteit, de
opgeslagen energie.
Van een gegeven condensatorschakeling, bepaal de totale capaciteit, de totale opgeslagen lading; de
deelladingen; de deelspanningen.
Deel 3: ELEKTROMAGNETISME
Bespreek de krachtwerking op een rechthoekige stroomvoerende spoel. Leid het magnetisch dipoolmoment af. Voorbeeld: N = 200; l = 6cm; b = 1,8cm; B = 1T; I = 2,5mA.
Bespreek de hallgeneratoren waarbij gebruik wordt gemaakt van P of N materiaal.
Berekenen van de veldsterkte in een punt t.o.v. twee stroomvoerende geleiders. (opgegeven figuur)
Bepaal de inductie in een toroïde m.b.v. de hoofdstellingen + cijfervoorbeeld.
Bepaal de inductie in een willekeurig punt van een solenoïde m.b.v. de hoofdstellingen.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
Bepaal het verloop van de inductie rond een stroomvoerende geleider. Leid hieruit het inductieverloop
af in en rond 2 parallel stroomvoerende geleiders.
Bepaal het inductieverloop in en rond een coaxiaalgeleider.
Stel de brekingswet op van magnetische veldlijnen.
Stel de uitdrukking op van de geïnduceerde spanning in een rechthoekige spoel welke in een
homogeen magnetisch veld draait en bepaal de maximumspanning + cijfervoorbeeld.
Wat verstaat men onder wederzijdse inductie; aanduiding van de magnetische koppeling.
Wat verstaat men onder zelfinductiespanning? Bespreek het stroomverloop bij het inschakelen van
een spoel. Voor een opgegeven stroomverloop, bepaal de grootte en polariteit van de geïnduceerde
spanning.
Stel de uitdrukking op van L van een lange luchtspoel. Hoe wordt rekening gehouden met het nietideale geval?
Stel de uitdrukking op van de energiedichtheid in een magnetisch veld uitgaande van de totale energie
van een spoel.
Stel de uitdrukking op van de wederzijdse inductiecoëfficiënt in functie van de zelfinductiecoëfficiënt.
Definieer de koppelfactor.
Stel de wet van Hopkinson op voor niet-homogene magnetische kringen. Hoe verloopt de flux als
functie van het aantal AW?
Stel de wet van Hopkinson op voor een homogene magnetische keten. Toon aan dat de  een maat is
voor de magnetische geleidbaarheid.
Bepalen van het aantal AW van een opgegeven magnetische kring.
Bepaal de zelfinductiecoëfficiënt van een spoel met ijzeren kern. Is deze constant; zoniet hoe kan men
deze constant houden.
Bepaal de uitdrukking van de magnetische trekspanning. Toon aan dat het beter is wisselspanningsvoeding toe te passen.
Hoe kan men de remanente inductie bepalen in een kern met luchtspleet?
Berekenen van een permanente magneet in een heterogene magnetische keten.
Deel 4: WISSELSTROOMTHEORIE
Een niet ideale spoel 0,2H; 50 wordt aangesloten op een net van 100V/50Hz.
Bepaal de opgenomen stroom.
Bepaal het actief, reactief en schijnbaar vermogen.
Uitgaande van dit voorbeeld, geef de fysische betekenis van de gevraagde vermogens.
Een niet ideale spoel 0,12H; 120 staat in parallel op een condensator 15F en wordt aangesloten op
een net van 100V/50Hz.
Bepaal de opgenomen stroom en de deelstromen.
Stel een vectordiagram op.
Voor welke waarde van de condensator treedt er resonantie op?
Een toestel aangesloten op een net van 220V neemt een stroom op van 10A bij een cos=0,6.
Op welke manier kan men de arbeidsfactor verbeteren.
Reken uit en leg uit waarom men dat doet.
Een toestel bezit een weerstand van 10k en wordt aangesloten op een spanning van 100V, 500Hz.
Men wenst het toestel te beveiligen tegen een stoorfrequentie van 0,5MHz met behulp van een
spoel 200H; 20 en een condensator.
Bereken de nodige capaciteit alsook de impedantie van deze sperkring op 5OOHz en 0,5MHz.
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
Een spoel met een weerstand is in serie geschakeld met een zuivere weerstand van 3 ohm. Wanneer
het geheel aan een spanning van 104V gelegd wordt, bedraagt de spanning over de spoel 66V en de
spanning over de zuivere weerstand 50V.
Bereken het vermogen dat door de spoel gedissipeerd wordt, alsook de faseverschuiving tussen de
spanning over de spoel en de stroom door de spoel.
Bij een gelijkspanning van 30V neemt een spoel een vermogen op van 150W. Wordt de spoel aangesloten op een wisselspanning van 230V, dan wordt 3174W opgenomen.
Hoe groot is de reactantie van de spoel?
Bepaal tevens het vectordiagram en de vermogensdriehoek
….
E v a l u a t i e w i j z e Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
examenbank 1 IW
afdrukdtijdstip : 21/7/17 10:59
Download