tilttest - AZ Sint

advertisement
TILTTEST
TILTTEST
Uw arts heeft u een tilttest voorgeschre-
Wat is een tilttest?
ven. Tijdens de consultatie werd u reeds
geïnformeerd over dit onderzoek. In
Een tilttest is een eenvoudig onderzoek
deze brochure zetten wij alle informatie
waarbij men tracht na te gaan wat de oor-
nog eens op een rij.
zaak kan zijn van bijvoorbeeld frequent
flauwvallen, (extreme) duizeligheid,
Dit onderzoek zal plaatsvinden op
ijlheid in het hoofd, zweetaanvallen,...
………/…….…/…………… om ………u……..
De test kan deze klachten in veilige om-
in straat 18 van het AZ Sint-Lucas.
standigheden uitlokken. De totale duur
van de test bedraagt ongeveer een uur.
U dient zich vooraf in te laten schrijven
in straat 60.
2
Achtergrond
In sommige gevallen echter kunnen de
bloedvaten in de benen nog meer uit-
Voor een goede bloedvoorziening
zetten (i.p.v. samen te trekken). Hierdoor
doorheen ons ganse lichaam worden
krijgen het hart en hersenen minder
bloeddruk en pols door middel van im-
bloed waardoor men eerder vermelde
pulsen vanuit het autonome zenuwstel-
klachten kan krijgen.
sel voortdurend en onbewust afgestemd
en bijgeregeld op verschillende ‘stress’
Met een tilttest wordt nagegaan of er
situaties (een warme omgeving, langdu-
al dan niet een normale regeling voor
rig rechtstaan, psychische prikkels zoals
de bloeddruk en pols optreedt in het
stress en angst,...).
lichaam.
Wanneer men lang stilzit of rechtstaat,
gaan in normale omstandigheden
de bloedvaten in de benen uitzetten.
Hierdoor vloeit er minder bloed terug
naar het hart en de hersenen. Om dit te
compenseren gaat het hart wat sneller slaan en gaan de bloedvaten in de
benen vernauwen.
3
Voorbereiding op het onderzoek
Verloop van de test
• U dient nuchter te blijven (niets
Na het overlopen van uw medische ge-
eten of drinken) vóór het onderzoek
gevens en laatste klachten dient u met
(ochtendmedicatie mag ingenomen
een ontbloot bovenlichaam (bh mag
worden met een kleine slok vloeistof).
aanblijven) op een horizontale kantel-
Tijdens het onderzoek wordt men
tafel te gaan liggen. Aan uw arm wordt
zelden misselijk maar het nuchter zijn
een manchette voor bloeddrukmeting
wordt aanbevolen omdat de bloed-
aangedaan en op uw borst worden
drukregeling voor en na de maaltijd
elektrodes aangebracht voor het ECG
licht verschillend is.
(electrocardiogram of hartfilmpje).
• Aandacht voor diabetespatiënten:
omdat u nuchter dient te zijn, moet de
dosis van de medicatie eventueel verminderd worden. Bevraag dit vooraf
aan uw arts.
• Omdat u lang moet rechtstaan, doet u
best gemakkelijke schoenen aan.
4
Tijdens het onderzoek zal de bloeddruk
Indien u klachten ervaart tijdens de test
regelmatig gecontroleerd worden en
worden er extra bloeddrukcontroles en
worden er ook verschillende ECG’s
ECG’s genomen. Uiteindelijk is het de
afgenomen.
bedoeling van deze test om vast te kunnen leggen wat er precies met u gebeurt
Om te voorkomen dat u bij eventueel
wanneer u uw klachten krijgt.
flauwvallen uzelf zou kunnen bezeren,
wordt u vastgemaakt met een riem over
Bij eventueel flauwvallen wordt de tafel
het bekken en een riem op de borst. Het
onmiddellijk neergelegd. In de meeste
licht wordt gedempt.
gevallen verkrijgen patiënten dan direct
terug het bewustzijn. In een zeldzaam
De test wordt gestart met eerst 10 minu-
geval moet een infuus geplaatst worden
ten gewoon plat neer te liggen. Hierna
om herstel van het bewustzijnsverlies te
wordt de tafel voorzichtig rechtop
bespoedigen met eventuele vocht- of
geplaatst tot ± 60°. U blijft dan voor 40
medicatietoediening.
minuten in deze positie gewoon rechtop
staan. Tijdens het onderzoek worden
visuele stimulatie en andere communicatie vermeden.
5
Begeleiding
Indien u vergezeld bent door familieleden wordt aan hen gevraagd tijdens
de test in de wachtruimte te blijven of in
de bistro van het ziekenhuis te wachten.
Ouders worden niet mee toegelaten in
het onderzoekslokaal.
Richtlijnen voor thuis bij een
positieve tilttest
• Vermijd warme lokalen.
Resultaten
• Beperk uw alcoholinname.
• Sla geen maaltijden over.
Indien u een positieve tilttest aflegt
• Neem voldoende vocht en extra zout in.
(duizeligheid, misselijkheid, flauwvallen,
• Vermijd oververmoeidheid.
bloeddrukval, te trage pols, hartritme-
• Vermijd langdurig rechtstaan.
stoornissen,…), wordt u nadien door
• Draag geen spannende kledij.
een cardioloog gezien voordat u het
ziekenhuis opnieuw verlaat. De meeste
patiënten voelen zich na de test wat
vermoeid, maar rijden met de wagen is
toegestaan. Uw huisarts krijgt een kopie
van het onderzoeksverslag.
6
Notities
7
Contact
Secretariaat hart- en vaatziekten
Straat 18
T 09 224 64 00
Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas ziekenhuis Gent. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of
onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
8
Campus Sint-Lucas
Campus Volkskliniek
Groenebriel 1
Tichelrei 1
T 09 224 61 11
9000 Gent
9000 Gent
E [email protected]
2017/21.885
Download