Credit Security Plan

advertisement
Verzekeringen
Credit
Security
Plan
In geval van tegenspoed
bent u beschermd!
NELB
NORTH EUROPE LIFE BELGIUM
De schuldsaldoverzekering Credit Security
Plan biedt u de zekerheid dat uw lening
op afbetaling geheel of gedeeltelijk wordt
terugbetaald in geval van tegenspoed.
Welke onvoorziene omstandigheden
worden gedekt door deze verzekering?
Overlijden
Bij overlijden neemt uw verzekering het uitstaand
verzekerd saldo van uw lening op afbetaling op het
ogenblik van overlijden voor haar rekening, zodat uw
naasten zich dus niet hoeven te bekommeren om de
terugbetaling van uw lening.
Ernstige ziekte
Wanneer door een arts een ernstige ziekte
wordt vastgesteld, gedefinieerd in de Algemene
Voorwaarden, zal de verzekering het uitstaand
verzekerd saldo van uw lening op afbetaling op
het ogenblik van de vaststelling van de diagnose
terugbetalen.
Deze dekking kan enkel afgesloten worden in
combinatie met de hoofdverzekering overlijden.
Werkonbekwaamheid
Bij volledige werkonbekwaamheid zal de verzekering
het verzekerd bedrag van de maandaflossingen
terugbetalen gedurende de werkonbekwaamheidsperiode, weliswaar na een wachtperiode van 60 dagen.
Deze dekking kan enkel afgesloten worden in
combinatie met de hoofdverzekering overlijden.
Werkloosheid
In geval van werkloosheid neemt de verzekering het
verzekerd bedrag van de maandaflossingen voor haar
rekening gedurende maximaal 12 maanden.
De verzekering komt echter pas tussen na een wachtperiode die gelijk is aan de periode gedekt door de
ontslagvergoeding met een minimum van 3 maanden
(9 maanden in geval van collectief ontslag) en gaat
in op de eerste dag van de maand volgend op de
notificatie van het ontslag.
Deze dekking kan enkel afgesloten worden in
combinatie met de waarborgen overlijden en
werkonbekwaamheid.
Uw bescherming
tegen
onvoorziene
omstandigheden
Voorwaarden om deze
verzekering te onderschrijven
De verzekering kan vanaf 18 jaar onderschreven
worden. Voor de dekkingen overlijden en ernstige
ziekte mag u niet ouder zijn dan 70 jaar bij het
onderschrijven van de verzekeringspolis en 75
jaar op de eindvervaldag van uw polis. Voor de
dekkingen werkonbekwaamheid en werkloosheid
mag u op de eindvervaldag van uw polis niet ouder
zijn dan 65 jaar.
Bovendien dient u voor de dekking werkloosheid
minstens 12 maanden ononderbroken in dienst te
zijn bij dezelfde werkgever bij het onderschrijven
van de verzekering.
Zijn er bepaalde risico’s
uitgesloten in deze verzekering?
Bepaalde risico’s zijn inderdaad uitdrukkelijk
uitgesloten in deze verzekering.
U vindt de volledige en gedetailleerde lijst van
deze uitgesloten risico’s terug in de Algemene
Voorwaarden.
Onder de uitgesloten risico’s bevinden zich
onder meer het overlijden ingevolge zelfmoord
gedurende één jaar na de inwerkingtreding
van de verzekering en, voor wat de dekkingen
ernstige ziekte of werkloosheid betreft, zijn de
schadegevallen die zich voordoen gedurende de
eerste 3 maanden (de eerste 9 maanden in geval
van werkloosheid na collectief ontslag) na het
onderschrijven van de verzekering uitgesloten.
Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij
eveneens tussenkomst weigeren indien de
gezondheidsverklaring die werd afgelegd
bij het onderschrijven van de polis niet
in overeenstemming blijkt te zijn met uw
gezondheidssituatie op dat ogenblik.
Voordelen
indien u deze
verzekering onderschrijft
Bescherming van uzelf en van uw
naasten
Dankzij de dekking overlijden hoeven uw verwanten
zich niet te bekommeren over de terugbetaling van
het verzekerd bedrag van uw lening, dat door de
verzekeringsmaatschappij wordt betaald. Dankzij de
dekkingen ernstige ziekte en werkonbekwaamheid wordt
u beter beschermd tegen de financiële gevolgen van
ernstige ziekte en langdurige werkonbekwaamheid.
Een ernstige ziekte of een langdurige werkonbekwaamheid zorgt immers niet enkel voor fysieke en emotionele
problemen, maar kan ook leiden tot moeilijkheden om
uw lening terug te betalen.
De dekking werkloosheid op haar beurt, voorziet in de
terugbetaling, gedurende maximum 12 maanden, van
het verzekerd bedrag van uw maandaflossingen, zodat
de impact van uw lening op uw gezinsbudget beperkt
blijft op het ogenblik dat uw professionele inkomsten
worden aangetast.
Een op uw maat gemaakt product
Deze schuldsaldoverzekering houdt zowel rekening
met uw familiale als professionele situatie.
Ook uw echtgeno(o)t(e) of partner, indien deze mededebiteur is van uw lening op afbetaling, kan deze
verzekering onderschrijven. Bovendien bepaalt u zelf
de combinatie van dekkingen en het bedrag van de
lening dat u voor elk van u beiden wenst te verzekeren.
Eenvoud van betaling
De premie voor de dekkingen overlijden, ernstige ziekte
en werkonbekwaamheid wordt éénmalig betaald,
waarna u gedekt bent gedurende de volledige looptijd
van uw lening. Enkel indien de duurtijd van de lening op
afbetaling minimum 120 maanden bedraagt, kan u kiezen
om een enige premie te betalen die enkel de eerste 5
jaar van uw lening dekt en vervolgens een jaarpremie, te
betalen op elke jaarlijkse vervaldag van de verzekering,
om uw lening te dekken tot de eindvervaldag. De premies
voor de waarborg werkloosheid zijn steeds jaarlijks
betaalbaar op de jaarlijkse vervaldag van deze dekking.
De premiebedragen zijn afhankelijk van de leeftijd van
de verzekerde, van het te verzekeren ontleende bedrag,
van de duurtijd van de lening en van de keuze tot fiscale
aftrekbaarheid. De tarieven zijn verkrijgbaar in onze
verkooppunten.
Flexibiliteit indien u een nieuwe lening bij
Beobank aangaat
Indien u later een nieuwe lening aangaat bij Beobank
met terugbetaling van een vorige lening, gedekt
door deze verzekering, zullen de nog overblijvende
verzekerde kapitalen voor de verschillende dekkingen
kosteloos getransfereerd worden ter dekking van de
nieuwe lening.
Mogelijke fiscale voordelen*
De premie voor de dekking overlijden kan, onder
bepaalde voorwaarden, fiscaal in mindering worden
gebracht. De belastingbesparing op de premie overlijden
bedraagt 30% van de premie.
De fiscale aftrekbaarheid van verzekeringspremies is
echter een complexe en evoluerende aangelegenheid
die onder meer afhangt van de individuele situatie van
iedere belastingplichtige.
Om van de belastingvermindering te kunnen genieten,
moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden:
enerzijds moet de verzekeringsnemer, de verzekerde
en de belastingplichtige dezelfde persoon zijn en de
polis moet afgesloten worden vóór de 65ste verjaardag,
anderzijds moet de begunstigde bij overlijden van de
verzekerde een bloedverwant zijn tot maximaal de 2de
graad.
Voor de inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016), is het
fiscaal aftrekbaar bedrag beperkt tot 2.260 EUR per
belastingplichtige. Wij vestigen er echter uw aandacht
op dat in dit bedrag, in voorkomend geval, eveneens de
aftrek van de kapitaalaflossingen van hypotheekleningen
en premies van andere levensverzekeringen begrepen is.
Het is eveneens nuttig erop te wijzen dat, indien
de premie fiscaal in mindering werd gebracht, een
eventuele uitbetaling door de verzekeringsmaatschappij
bij overlijden belast zal worden aan 10% (gemeentetaks
niet inbegrepen). Als gevolg hiervan zal, indien u opteert
voor de fiscale aftrekbaarheid van de premie overlijden,
het verzekerd kapitaal overlijden verhoogd worden
met 11,11% om te vermijden dat uw erfgenamen zich
bijkomende financiële zorgen moeten maken.
Een eventuele afkoop van de premie zal, naargelang
het tijdstip van afkoop, onderworpen worden aan een
voorheffing die kan oplopen tot 33,31% (gemeentetaks
inbegrepen), indien de premie fiscaal in mindering werd
gebracht.
* Dit fiscale luik is gebaseerd op de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en de
officieel beschikbare informatie op datum van 22/06/2015.
De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.
Welke verzekeringsmaatschappijen
dekken mijn lening?
De dekkingen overlijden, ernstige ziekte en
werkonbekwaamheid worden onderschreven door de
verzekeringsmaatschappij North Europe Life Belgium,
verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB nr 0956,
Pleinlaan 11 te 1050 Brussel. De dekking werkloosheid
wordt onderschreven door Partners Verzekeringen,
verzekeringsonderneming geregistreerd bij de NBB onder
nr. 964, gevestigd Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel.
U bent echter vrij om deze optionele verzekering bij een
maatschappij van uw keuze te onderschrijven.
Wat moet ik doen indien er zich iets
onverwachts voordoet?
Indien er zich spijtig genoeg een schadegeval voordoet,
kan u onmiddellijk uw Beobank agentschap contacteren
of rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij North Europe
Life Belgium, welke samen met Partners Verzekeringen,
verantwoordelijk is voor het schadebeheer. Zij zullen u helpen
om het schadedossier samen te stellen en de regeling ervan
zo vlug mogelijk uitvoeren.
Wat gebeurt er indien mijn lening op afbetaling
vervroegd wordt terugbetaald?
U kan uw lopende verzekering behouden tot de einddatum
van de polis. In dat geval, zullen de resterende verzekerde
kapitalen als dekking dienen voor een eventuele andere lening
bij Beobank; bij gebreke wordt uzelf (of de begunstigde(n)
aangeduid in uw polis in geval van overlijden) de eerste
begunstigde van de verzekering. Maar u kan ook de
verzekeringspolis afkopen. In dat geval zal een afkoopwaarde
worden terugbetaald. De afkoopwaarde, berekend zoals
vermeld in de Algemene Voorwaarden, kan aanzienlijk lager
zijn dan het bedrag van de initiële premie aangezien het
grootste deel van de premie de hoogste kapitalen bij het begin
van de lening dekt.
Ben ik verplicht om deze verzekering te nemen?
Neen, het onderschrijven van deze verzekering is absoluut
geen voorwaarde tot het bekomen van uw lening of gunstiger
voorwaarden voor uw lening. Bovendien heeft u het recht
de verzekeringspolis op te zeggen zonder kosten, met
onmiddellijke ingang op het ogenblik van de kennisgeving,
binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de polis
door North Europe Life Belgium, zonder dat dit enige invloed
heeft op de voorwaarden van uw lening. In dat geval zal de
premie u integraal terugbetaald worden. Bovendien kan de
verzekering, gedurende de looptijd ervan, op elk ogenblik
opgezegd worden op uw verzoek met terugbetaling van
een afkoopwaarde berekend overeenkomstig de Algemene
Voorwaarden. Aanvragen tot opzegging dienen schriftelijk,
gedateerd en getekend gericht te worden aan North Europe
Life Belgium, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel.
Wenst u verdere inlichtingen?
Voor alle details betreffende de verzekeringsgegevens,
zoals de premies, de verzekerde kapitalen en de duurtijd
verwijzen wij naar de “Bijzondere Voorwaarden” van het
verzekeringscontract. Voor alle details met betrekking tot
de waarborgen en de uitsluitingsclausules verwijzen wij
naar de “Algemene Voorwaarden”.
Wenst u een klacht in te dienen?
Elke klacht met betrekking tot deze verzekeringen en/of
de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan:
• uw Beobank agentschap
• de Beobank klantendienst op het nummer
02/626.64.63 of via e-mail naar:
[email protected]
• de klantendienst van North Europe Life Belgium,
Pleinlaan 11, 1050 Brussel
of via e-mail naar [email protected]
• de Ombudsman van de Verzekeringen,
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
per fax op 02/547.59.75
of via e-mail naar: [email protected]
Verzekeringstussenpersonen van North Europe Life Belgium:
- Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal
Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel,
- Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als
verzekeringstussenpersoon
Verzekeringsmaatschappijen:
• North Europe Life Belgium, verzekeringsonderneming toegelaten
onder NBB nummer 0956 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979).
Maatschappelijke zetel : Pleinlaan 11, 1050 Brussel (tel. 02/789.42.00
- fax 02/789.42.01) - BTW BE 0403 217 320 RPR Brussel IBAN: BE31 9540 1981 8155 - BIC: CTBKBEBX.
• Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming geregistreerd
bij de NBB onder nr. 964, gevestigd Gustave Demeylaan 66, 1160
Brussel.
www.beobank.be
© 2015 Beobank NV/SA
Member of Crédit Mutuel Nord Europe
V.U. : C. Guilloret | Kredietgever en verzekeringstussenpersoon : Beobank NV/SA | Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel
BTW BE 0401.517.147 | RPR BRUSSEL | IBAN: BE77 9545 4622 6142 | BIC: CTBKBEBX | FSMA 19688A | INS/FOL/SSVPIL/N/REV0715
Wenst u
bijkomende
inlichtingen?
Voor meer
inlichtingen, neem
contact op met uw
Beobank agentschap.
Download