303 Havo en vwo B Moderne Wiskunde TF

advertisement
Moderne Wiskunde
11e editie
Werkgroep Wiskunde B havo/vwo
Wim Doekes - hoofdauteur
19 november 2015
Inhoud van de werkgroep
- Inleiding
- Kort overzicht veranderingen bij Wiskunde B
- Focus op Meetkunde
- Leerlijnen Meetkunde 4/5 havo resp. 4/5/6 vwo
- Opdrachten maken en beoordelen
Examenprogramma havo Wiskunde B
Analyse (beperkte veranderingen):
•
•
•
•
•
Evenredigheidsverbanden
Toepassingen afgeleide functies
Kettingregel alleen met f(lin.functie)
Geen productregel
Geen afgeleide van sin en cos
Meetkunde (sterk veranderd):
• Afstanden en hoeken in concrete situaties
• Algebraïsche methoden
Leerlijnen Meetkunde 4/5 havo B
4 havo B
• Hoofdstuk 5
Afstanden en hoeken
• Hoofdstuk 7
Lijnen en afstanden
5 havo B
• Hoofdstuk 5
Cirkels
• Examenvoorbereiding
Examenprogramma vwo Wiskunde B
Analyse (veranderingen):
• Inverse functies
• Asymptoten en limieten
Vervallen:
• Toenamediagrammen;
Logschalen;
Riemannsom, integralen voor berekenen lengte
van een grafiek of afgelegde weg;
Formules van Simpson;
Vervolg Ex.programma vwo B
Meetkunde (volledig veranderd)
•
•
•
•
Meetkunde met coördinaten
Vector en inproduct
Symmetrie, transformatie en beweging
Parametervoorstellingen (bewegend punt)
• Wel: problemen zowel redenerend als rekenend
kunnen aanpakken
Leerlijnen Meetkunde 4/5/6 vwo B
4 vwo B
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 8
5 vwo B
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 7
Lijnen
Vectoren
Cirkels
Meetkunde:
Rekenen of redeneren
6 vwo B
Hoofdstuk 3
Parametervoorstellingen
Hoofdstuk 6
Bewijzen in de meetkunde
Examenvoorbereiding
Opdrachten in het boek
Introductie-opdrachten
Oefenen
Verwerken en toepassen
Gemengde opdrachten
Test jezelf
Extra oefening, Basis en Gemengd
Uitdagende opdrachten
Soms gemarkeerd: wda-opdracht
Meetkunde 4 havo B
blz. 129
opdr. 36
Voorkennis: Gelijkvormigheid, sinus- en cosinusregel,
afstandsberekeningen
• Hoe aanpakken?
• Niveau van de opdracht?
• Nuttig?
Meetkunde 4 havo B
blz. 193
opdr.G-5
Voorkennis: richtingshoeken, product rico’s is -1,
Pythagoras
• Hoe aanpakken?
• Niveau van de opdracht?
• Nuttig?
Uitwerking G-5
Meetkunde 5 havo B
Op een cirkel met straal 5 liggen de punten
A, B en C zo dat AB = AC = 5.
blz. 132
Bereken BC.
opdr. 34
Voorkennis: gelijkvormigheid, vergelijkingen lijnen,
loodrechte stand
• Hoe aanpakken?
• Niveau van de opdracht? WDA ?????
• Nuttig?
Uitwerking 34
Essentieel:
Inzicht dat ME = 3
Aanpak 1:
Gelijkvormige driehoeken
AME en ADB.
Aanpak 2:
Analytisch, assenstelsel,
Vergelijkingen van AM en BC; snijpunt D
BC = 2 BD
Meetkunde 5 vwo B
blz. 187
opdr. 35
Voorkennis: gelijkvormigheid, vectorrekening,
stelling van Thales, inproduct
• Hoe aanpakken?
• Niveau van de opdracht?
• Nuttig?
Uitwerking 35
Meetkunde 5 vwo B
blz. 187
opdr. 36
Voorkennis: zie 35
• Hoe aanpakken?
• Niveau van de opdracht?
• Nuttig?
Uitwerking 36
Meetkunde 5 vwo B
blz. 187
opdr. 37
Voorkennis: zie 35
• Hoe aanpakken?
• Niveau van de opdracht?
• Nuttig?
Uitwerking 37
Examenopdrachten
Uit Pilotexamens havo wiskunde B
De Eierland
Grachtenloop
Lijnen door punten op een cirkel
Twee cirkels
Examenopdrachten
Uit Pilotexamens vwo wiskunde B
Twee punten
Loodrecht
Terugblik
Verschillen havo / vwo
Rekenen versus redeneren
Nog vragen of opmerkingen?
Bedankt en tot ziens
Download