Controleren - Vakmanschap

advertisement
Controleren
Algemene definitie:
Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van
de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.
Na gaan of anderen de opgedragen taken hebben uitgevoerd en zo nodig kritiek leveren of sancties
uitvoeren.
Niveau Basis. Informeert eindverantwoordelijke over de voortgang van (eigen) activiteiten op een moment dat
actie nog mogelijk is.
1.
Controleert het (eigen) werk tussentijds, zo nodig meerdere malen.
2.
Geeft direct aan anderen aan wanneer hij/zij afspraken niet na kan komen.
3.
Houdt bij waar hij/zij met het werk gebleven is, zodat de voortgang op elk moment gecommuniceerd
kan worden.
4.
Neemt uit zichzelf actie om zich te informeren als werkinformatie die anderen zouden aanleveren,
ontbreekt.
5.
Rapporteert uit zichzelf over de voortgang van eigen activiteiten.
Niveau Allround. Bewaakt zelfstandig de voortgang van projecten/ activiteiten, rapporteert hierover en
anticipeert op verstoringen in de voortgang.
1.
Bewaakt gelijktijdig uren, geld, mensen en hulpmiddelen in projecten/ activiteiten.
2.
Informeert tussentijds bij de betrokkenen naar de voortgang en of de resultaten zullen worden gehaald.
3.
Initieert activiteiten of neemt beslissingen om verstoringen van de voortgang van een project/ activiteit
te voorkomen.
4.
Legt een voortgangsrapportage aan en houdt deze up-to-date.
5.
Stelt van tevoren vast op welke wijze voortgangscontrole plaats zal vinden.
Niveau Expert. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot voortgangsbewaking. Vertoont
voorbeeldgedrag door de voortgang te bewaken van meerdere of complexe projecten/ activiteiten.
1.
Attendeert anderen voorafgaand aan een project/ activiteit op hun verantwoordelijkheid om deze volgens
het gestelde tijdsschema te laten verlopen.
2.
Stimuleert anderen om de voortgang van projecten/ activiteiten periodiek te bewaken.
3.
Stimuleert anderen om ervaringen over het bewaken van de voortgang van projecten/ activiteiten
periodiek met elkaar uit te wisselen.
4.
Toetst periodiek of langdurige, complexe projecten/ activiteiten nog verlopen volgens planning.
5.
Vraagt terugkoppeling over projecten/ activiteiten waarvoor hij/zij eindverantwoordelijk is.
Related documents
Download