Special: Modernisering Ziektewet: Grote (financiële) gevolgen

advertisement
19-07-2017
Special: Modernisering Ziektewet: Grote
(financiële) gevolgen indien werknemers ziek uit
dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding
ziek worden
Special: Modernisering Ziektewet: Grote (financiële) gevolgen indien
werknemers ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek
worden
maandag, 25 november 2013
Werkgevers worden vanaf 1 januari 2014 financieel verantwoordelijk voor (ex-)werknemers die ziek uit dienst
gaan. Werkgevers zijn ook financieel verantwoordelijk indien ex-werknemers binnen vier weken na
uitdiensttreding ziek worden en deze ex-werknemers op dat moment geen andere werkgever hebben en ook
geen WW-uitkering ontvangen. De gevolgen van deze gemoderniseerde wetgeving kunnen dus groot zijn. Dit
treft met name grote en middelgrote werkgevers. Zij gaan vanaf 1 januari 2014 middels een gedifferentieerde
premie betalen voor de Ziektewet(ZW)- en WGA-uitkeringen van voormalig werknemers. De duur van het
dienstverband is daarbij niet relevant. In theorie kunnen de kosten van een werknemer die één dag heeft
gewerkt, 12 jaar lang doorbelast worden aan de werkgever.
Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)
ingevoerd. De wetgever beoogt met deze wet, die beter bekend staat als ‘Modernisering Ziektewet’, niet alleen
de werkhervatting van zieke werknemers zonder werkgever te stimuleren, maar ook het langdurig
ziekteverzuim terug te dringen en de instroom van ZW-gerechtigden in de Wet WIA te voorkomen.
Welke (ex-)werknemers?
De maatregelen gelden ten aanzien van flexwerkers, zoals uitzendkrachten, stagiaires en thuiswerkers die ziek
worden, maar ook voor werknemers met een tijdelijk en vast dienstverband die ziek uit dienst gaan. Voor deze
laatste groep geldt in principe voor de werkgever gedurende twee jaar de loondoorbetalingsverplichting op
grond van art. 7:629 BW, waarna de werknemers mogelijk de Wet WIA instromen. Het komt voor dat binnen
deze termijn de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij een
reorganisatie). Voor deze werknemers staat er dan beroep op de ZW open, indien verder voldaan is aan de
voorwaarden.
Kortom, de zieke werknemer van wie het dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt of van wie
het dienstverband voor onbepaalde tijd wordt beëindigd en een beroep toekomt op de ZW, valt onder de
Modernisering Ziektewet.
Onder deze wet vallen ook de ex-werknemers die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, indien zij
op dat moment geen andere werkgever hebben en ook geen WW-uitkering ontvangen. Deze ex-werknemers
worden aan hun voormalige werkgever ‘toegerekend’. Indien de ex-werknemer eerst een WW-uitkering
https://www.banning.nl:443/publicaties/special-moderniseringziektewet-grote-financiele-gevolgen-indien-werknemers-ziekuit-dienst-gaan-of-binnen-4-weken-na-uitdiensttreding-ziekworden/
1/4
19-07-2017
Special: Modernisering Ziektewet: Grote
(financiële) gevolgen indien werknemers ziek uit
dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding
ziek worden
ontvangt, of een andere baan heeft, en vervolgens ziek wordt, dan geldt deze toerekening niet. Indien
bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wordt beëindigd en de fictieve opzegtermijn is
om welke reden dan ook niet in acht genomen, dan geldt de toerekening weer wel.
Gedifferentieerde premie
Om deze gevolgen van de gemoderniseerde wetgeving te bereiken, wordt onder meer de financiële
betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe
gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bij aan de ziektekosten van de ex-werknemers die ziek uit
dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Tot op heden betaalt de werkgever een
sectorpremie, ongeacht het aantal (ex) werknemers dat van een uitkering gebruik maakt. Deze premie is niet
afhankelijk van de instroom in de ZW. Dat wordt dus anders.
De gedifferentieerde premie Whk is opgebouwd uit drie componenten, te weten:
WGA-vast: dit is de premie zoals een werkgever die nu al betaalt.
WGA-flex: premie die afhankelijk is van de aan een werkgever toegerekende instroom van exwerknemers vanuit de ZW in de WGA;
ZW-flex: premie die afhankelijk is van de aan een werkgever toegerekende instroom van ex-werknemers
in de ZW.
Toerekening vindt plaats op basis van de eerste ziektedag. Ligt deze binnen het dienstverband of binnen vier
weken na uitdiensttreding, dan is de uitkeringslast, zoals hiervoor vermeld, toe te rekenen aan de werkgever.
De kosten van de ZW- en WGA-uitkeringen voor werknemers die ziek uit dienst gaan komen derhalve voor
rekening van de werkgever.
Omvang werkgever
De te betalen gedifferentieerde premie Whk is afhankelijk van de omvang van een werkgever. Grote
werkgevers (loonsom >100 keer de gemiddelde SV-loonsom per werknemer; meer dan € 3.030.000) betalen
een gedifferentieerde ZW- en WGA-premie op basis van hun individuele instroom. Hoe hoger het
ziekteverzuim is van ex-werknemers, hoe meer premie de werkgever betaalt. Middelgrote werkgevers
(loonsom tussen 10 en 100 keer de gemiddelde SV-loonsom per werknemer; tussen de € 303.000 en €
3.030.000) betalen deels een sectorpremie en deels een individuele toeslag bij een hoog ziekteverzuim. Kleine
werkgevers (SV-loonsom = 10 keer de gemiddelde loonsom; minder dan € 303.000) betalen slechts een
sectorpremie.
Grote impact
Daar de instroom van ex-werknemers in de ZW en de WGA voor met name grote werkgevers van invloed is op
de door de werkgever af te dragen premie, is het in het belang van een voormalig werkgever om zijn zieke exwerknemer zo snel mogelijk arbeidsgeschikt te krijgen. Dit geldt dus ook voor ex-werknemers die binnen vier
weken na einde dienstverband ziek worden. De ex-werkgever kan in theorie tot twaalf jaar financieel
https://www.banning.nl:443/publicaties/special-moderniseringziektewet-grote-financiele-gevolgen-indien-werknemers-ziekuit-dienst-gaan-of-binnen-4-weken-na-uitdiensttreding-ziekworden/
2/4
19-07-2017
Special: Modernisering Ziektewet: Grote
(financiële) gevolgen indien werknemers ziek uit
dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding
ziek worden
verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkering van ingestroomde ex-werknemers: twee jaar
doorberekening van de ZW-uitkering (ZW-flex) en tien jaar doorberekening van eventuele WGA-lasten
(WGA-flex).
Wat kunt u doen?
Gelet op de mogelijke grote financiële gevolgen van deze Modernisering van de Ziektewet, kunt u als
werkgever overwegen om zieke werknemers - indien contractueel mogelijk - nog even in dienst te houden
(gelet op het feit dat UWV doorgaans minder (dan de gemiddelde werkgever) aan reïntegratie doet, waardoor
de werknemer mogelijk langer in de ZW blijft).
Voorts kunt u overwegen om eigen risicodrager voor de ZW te worden. U draagt dan het risico voor
arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers. U kunt het risico herverzekeren bij een verzekeraar zoals dat
ook bij de WGA mogelijk is. Het mogelijk financiële voordeel dient dan te worden afgewogen tegen de
verplichtingen die u dan heeft en de risico’s die u als eigen risicodrager loopt.
Overigens staat deze beslissing los van de beslissing of u eigenrisicodrager voor de WGA bent (vanaf 1 januari
2014 alleen nog mogelijk voor onbepaalde tijd overeenkomsten). Vanaf 2016 kunt u ook eigenrisicodrager
WGA worden voor zowel vaste als tijdelijke contracten.
Daarnaast strekt het zeer tot aanbeveling om te controleren of uw verzuimbeleid adequaat op voormelde
wijzigingen is toegerust. Dit geldt ook voor de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten en eventuele
beëindigingsovereenkomsten. Hiervoor dient te worden gedacht aan zogenaamde postcontractuele bedingen
(bepalingen die gelden ná beëindiging van de arbeidsovereenkomst), waarbij met de werknemer in de
arbeidsovereenkomst en/of de beëindigingsovereenkomst wordt overeengekomen dat de werknemer – indien
hij binnen vier weken na einde dienstverband ziek wordt – zich ziek meldt bij de ex-werkgever (indien hij
althans geen andere werkgever heeft of een WW-uitkering krijgt). Voorts kan dan worden overeengekomen dat
de zieke ex-werknemer na uitdiensttreding zich houdt aan de regels die tijdens de ziekte van belang zijn voor
controle en reïntegratie (gehoor geven aan oproepen van de bedrijfsarts, verplichtingen nakomen die volgen uit
de ZW(*) en de Wet Wia, etc.) al dan niet op straffe van een boete of andere maatregelen. Op die manier houdt
u als werkgever niet alleen grip op uw ex-werknemers, maar heeft u mogelijk ook invloed op het herstel.
Daarmee kunnen dergelijke bedingen een gunstige bijdrage leveren aan verlaging van de te betalen premie.
Hoe sneller de ex-werknemer immers herstelt, hoe lager de gedifferentieerde premie wordt.
Kortom, bent u ZW-proof? De sectie Arbeidsrecht van BANNING N.V. beoordeelt dat graag voor u!
Heeft u derhalve vragen over dit onderwerp, over het opstellen van postcontractueel bedingen of over andere
onderwerpen op het gebied van het arbeids- of sociale zekerheidsrecht, neemt u dan gerust contact op met de
sectie Arbeidsrecht van BANNING N.V.
________
https://www.banning.nl:443/publicaties/special-moderniseringziektewet-grote-financiele-gevolgen-indien-werknemers-ziekuit-dienst-gaan-of-binnen-4-weken-na-uitdiensttreding-ziekworden/
3/4
19-07-2017
Special: Modernisering Ziektewet: Grote
(financiële) gevolgen indien werknemers ziek uit
dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding
ziek worden
(*) Dit geldt temeer nu er ook een nieuw Ziektewetcriterium wordt gehanteerd waardoor - na het eerste
ziektejaar – niet langer uitsluitend wordt gekeken of de ZW-er zijn laatstelijk verrichte werk nog kan
verrichten, maar wordt de ongeschiktheid tot werken beoordeeld op basis van het wel of niet kunnen verrichten
van algemeen geaccepteerde arbeid. Ook zijn de reïntegratie- en sollicitatieverplichtingen voor ZWgerechtigden aangescherpt, conform de verplichtingen die zijn opgenomen in de WGA.
GERELATEERD AAN
Arbeidsrecht
AUTEUR
mr. A.H.M. (Astrid) Booijink
Advocaat
mr. J.J. (Jeff) van Veen
Advocaat
BEZOEKADRES
POSTADRES
Statenlaan 55
5223 LA 's-Hertogenbosch
Postbus 1714
5200 BT 's-Hertogenbosch
T
F
E
W
+31 73 692 77 77
+31 73 692 77 89
[email protected]
www.banning.nl
https://www.banning.nl:443/publicaties/special-moderniseringziektewet-grote-financiele-gevolgen-indien-werknemers-ziekuit-dienst-gaan-of-binnen-4-weken-na-uitdiensttreding-ziekworden/
4/4
Download