Jaarplan 2011 (en daarna) - Instituut Sportrechtspraak

advertisement
Jaarplan 2012 van het Instituut Sport Rechtspraak
Doelstelling algemeen
Het ISR verzorgt voor sportorganisaties de tuchtrechtspraak, waaronder ook zaken in
het kader van doping en seksuele intimidatie. Daarnaast kunnen sportbonden en hun
leden gebruik maken van de andere vormen van ondersteuning, zoals arbitrage,
mediation, bindend advies en geschillen over persoonsgegevens. Met de
afzonderlijke organisaties zijn overeenkomsten gesloten over de betreffende vormen
van ondersteuning.
De kleinere en middelgrote bonden besteden de volledige tuchtrechtspraak en de
behandeling van civiele geschillen uit aan het ISR. Een aantal bonden beperkt dit tot
tuchtzaken die te maken hebben met doping en seksuele intimidatie.
Aangesloten bonden
Eind 2011 bedraagt het aantal aangesloten bonden 33.
Regelmatig worden niet aangesloten bonden bezocht door een van de bestuursleden
van het ISR, vaak samen met de verantwoordelijke projectmanager van NOC*NSF.
Zo nodig wordt met een power point presentatie de organisatie van het ISR
uiteengezet en verduidelijkt wat aansluiting voor de betreffende bond kan betekenen
en hoe dat precies zou moeten..
Veel bonden hechten in de fase waarin zij verkeren veel waarde aan een dergelijk
bezoek, waarin de procedures worden uitgelegd en zowel de specifieke problemen
bij tuchtzaken rondom doping en seksuele intimidatie als de aansluitingseisen van
het ISR worden besproken.
De statuten van de aangesloten bonden dienen zodanig te zijn opgesteld dat de
bond zelf, in casu het ISR, krachtens de statuten bevoegd is om voorkomende (tucht)
zaken te behandelen en waar nodig sporters een straf op te leggen. Daarbij is het
belangrijk dat het goed is geregeld dat het ISR als een tuchtrechtelijk orgaan van de
bond zelf optreedt.
Daarnaast is het van belang dat de leden van een bond invloed hebben op de
aanpassingen van de statuten middels een vorm van direct of indirect (getrapt)
stemrecht. Dit kan rechtstreeks als lid of via districtsledenvergaderingen of
constructies met een ledenraad, of op een andere wijze, maar wel op een zodanige
manier dat er invloed van de leden is op het beleid en de statuten.
Hierbij is het van belang dat sporters ook lid zijn van hun sportbond.
Bonden met slechts één ALV per jaar hebben voldoende tijd nodig om hun leden te
informeren over de noodzaak tot statutenwijziging, eveneens in het kader van
aansluiting bij het ISR. Om die reden kan aansluiting soms meer dan een jaar in
beslag nemen.
Ondersteuning bij aansluiting
Het ISR biedt ondersteuning bij dit veranderingsproces, waarin bondsdirecteuren en
bondsbestuurders vaak te kampen hebben met de onbekendheid van de
werkzaamheden van het ISR en met de onwetendheid over een eventuele
statutenwijziging die noodzakelijk is om de rechtspraak geheel of gedeeltelijk aan het
ISR uit te besteden.
De accountmanagers van NOC*NSF wijzen bonden eveneens op de noodzaak bij
bonden die (nog) niet aan de voorwaarden voldoen. Nu eind 2011 de ”Blauwdruk
tuchtrecht seksuele intimidatie” door de ALV van NOC*NSF is goedgekeurd, met
daarin vereisten en richtlijnen voor de bonden m.b.t. het opstellen van een
1
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie, is de verwachting dat meer bonden de weg
gewezen wordt naar de aansluiting bij het ISR.
Op verzoek van een sportbond kan er hiertoe een plan van aanpak, inclusief een
tijdpad, worden opgesteld.
Toename aantal aangesloten bonden
Het ISR streeft naar het aantal van 40 aangesloten bonden in 2012.
Een aantal grote bonden behandelt de zaken nog zelf. De aansluiting van deze
bonden zou het ISR nog daadkrachtiger maken. Daarbij komt dat het ISR graag
gebruik zou willen maken van de expertise die bij die bonden aanwezig is.
Het ISR vraagt de bonden die zich aansluiten ook altijd om tuchtrechters vanuit de
bond voor te dragen voor een functie als tuchtrechter in de tuchtkamer, dopingkamer
of kamer zaken seksuele intimidatie, in zowel de Tuchtcommissie als de Commissie
van Beroep.
In overleg met NOC*NSF zal begin 2012 met een aantal vertegenwoordigers van
grote bonden in een oriënterend overleg worden gesproken, met als doel helder te
krijgen wat de specifieke wensen van deze bonden zijn om aansluiting bij het ISR te
realiseren.
Kwaliteitsborging
De juridische adviseur van het ISR en de diverse juridisch secretarissen adviseren
het ISR bestuur in de ontwikkeling en wijzigingen van de diverse reglementen.
Deze kennis wordt ook ingezet om hierbij de aangesloten en nog aan te sluiten
bonden te adviseren en eventuele wijzigingen van statuten en reglementen tot stand
te brengen.
Jaarlijks of zo vaak dat noodzakelijk is vindt een (scholings)bijeenkomst plaats met
de tuchtrechters. Het thema hiervoor wordt door de praktijk of actualiteit bepaald.
Een deel van de bijeenkomst wordt besteed aan intervisie.
Tevens organiseert het ISR jaarlijks een symposium voor vertegenwoordigers van
bonden die verantwoordelijk zijn voor de aangifte van tuchtzaken van diverse aard.
In samenwerking met universiteiten en het netwerk van juristen binnen het ISR en de
Dopingautoriteit worden tuchtrechters op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen in de diverse taakgebieden.
De procedures die door de bonden gehanteerd dienen te worden bij de aangifte van
een tuchtzaak staan omschreven op de website van het ISR. De benodigde
formulieren zijn te downloaden.
Op de website staan steeds de meeste recente reglementen en overige gegevens.
Aparte aandacht vraagt de duur van de procedures. De procedures zijn in die zin
aangepast dat de meeste uitspraken tegenwoordig binnen de bestelde termijn van
vier maanden worden afgehandeld. Het is en blijft echter van belang hier steeds
aandacht te blijven geven.
2
Reglementencommissie
Eind 2011 is een reglementencommissie vanuit vertegenwoordigers van de
aangesloten bonden ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren
over reglementswijzigingen. Met deze werkwijze kunnen de bonden meer invloed
uitoefenen op de inhoud van de reglementen. In deze commissie hebben thans
vertegenwoordigers van een grote, een middelgrote en een kleine aangesloten bond
zitting.
Contacten NOC*NSF, Dopingautoriteit en Audit Commissie
Een afvaardiging van bestuur en management van NOC*NSF onderhoudt contacten
met het bestuur van het ISR.
Hierbij zijn de projectmanager en de juridische afdeling eveneens vertegenwoordigd.
Het ambtelijk secretariaat van het ISR onderhoudt regelmatig contacten over tal van
praktische zaken met de verantwoordelijke mensen bij NOC*NSF.
Jaarlijks, of zo vaak dit noodzakelijk is, worden contacten onderhouden met de
Dopingautoriteit en de Audit Commissie.
De eenduidigheid in de dopingreglementering (met een A-deel voor de
reglementering en een B-deel voor het tuchtreglement) voor alle sportbonden, zal na
2012 tot stand komen, in een nauw samenwerkingsverband tussen de
Dopingautoriteit en het ISR.
Een zevental bonden heeft onder regie van NOC*NSF een Werkgroep Doping
gevormd. Medio 2011 is de eindrapportage tot stand gekomen met een aantal
conclusies en aanbevelingen. In de analysefase is met alle betrokkenen, waaronder
het ISR, overlegd. Eind 2011 heeft het ISR met de voorzitter van de werkgroep van
gedachten gewisseld over de aanbevelingen uit het rapport en de rol van het ISR in
dopingzaken. Het blijkt dat het van groot belang is om telkens nauw af te stemmen
tussen de bonden, het NOC*NSF en het ISR. De bedoeling is om dat overleg in 2012
en daarna voort te zetten.
Huidige sportagenda NOC*NSF
Uit bovengenoemde onderdelen in deze notitie blijkt dat het aantal aangesloten
(grote) bonden langzaam stijgt. Bij voortzetting van dit beleid zijn de financiële
middelen van het ISR echter nog steeds niet toereikend om de aangesloten bonden
in de gewenste mate te blijven begeleiden. De huidige bijdrage per aangesloten
bond, die aan de hand van een gestaffeld tarief wordt vastgesteld, is niet voldoende
om zonder steun van NOC*NSF de noodzakelijke diensten op adequate wijze uit te
voeren. Er zijn afspraken gemaakt met NOC*NSF tot en met de uitvoering van de
huidige sportagenda. Daarnaast is het overleg gestart over de verdere
professionalisering van het ISR, waarvoor in 2013 extra middelen kunnen worden
verwacht.
Aanloop sportagenda 2013-2016
Het is wenselijk in de aanloop richting sportagenda 2013-2016 te streven naar
aansluiting bij het ISR van alle bij NOC*NSF aangesloten bonden, in ieder geval voor
de behandeling van zaken rondom doping en seksuele intimidatie.
De financiële drempel wordt door bonden vaak als argument aangevoerd om zich
niet aan te sluiten. Als voor de basisbijdrage van de bonden een alternatief kan
worden gevonden is het voor veel bonden aantrekkelijker om zich aan te sluiten. Een
geoormerkte bedrag uit de Lotto-middelen en een tegemoetkoming van het Ministerie
3
van VWS in het kader van “ Naar een veiliger sportklimaat” zouden ertoe bijdragen
meer eenduidigheid en een verhoging van de kwaliteit van de tuchtrechtspraak te
bewerkstelligen.
.
In nauw overleg met NOC*NSF kan het ISR dan een meer gedetailleerde en ook
sluitende begroting opstellen. In een dergelijk systeem is het eveneens mogelijk de
kwaliteitsborging van het ISR beter te garanderen, waaronder ook de
deskundigheidsbevordering van het tuchtrechters, en de kwaliteit en de continuïteit
van het juridisch en ambtelijk secretariaat. Ook kan overleg worden gevoerd over de
regelmatig opgeworpen vraag of het niet wenselijk is om de rol van een aanklager in
het systeem op te nemen.
Databank
Vanaf 2010 is de ontwikkelde databank operationeel. Hierin worden alle ISRuitspraken opgenomen en zijn alle gegevens beschikbaar voor de verschillende
doelgroepen, intern en extern, al dan niet geanonimiseerd. Het ISR heeft hiertoe een
registratiereglement opgesteld.
De verschillende doelgroepen ontvangen een inlogcode om hiervan gebruik te
maken. Het bestuur is met diverse organisaties in gesprek m.b.t. medegebruik van
de databank. De verwachting is dat afspraken hiertoe in 2012 tot stand zullen komen.
Werkplan “Een veiliger sportklimaat”
Het ISR is betrokken bij de uitvoering van het actieplan “Naar een veiliger
sportklimaat”. Het hoofdstuk “Tuchtrecht en Excessen” vermeldt dat elke bij
NOC*NSF aangesloten sportbond over een goed tuchtrechtsysteem dient te
beschikken, met reglementen, procedures en de daarbij behorende organisatie.
Inmiddels is gestart met het onderzoek naar de bestaande tuchtreglementering
binnen de sportbonden. Vanuit het ISR zal dit onderzoek worden gestuurd en
begeleid. Dit onderzoek dient in september 2012 te zijn uitgevoerd.
In dit kader zijn ook gesprekken gevoerd met Movisie, een organisatie die zich bezig
houdt met het beleid van een groot aantal maatschappelijke organisaties. Het ISR
heeft aangeboden om hen te assisteren bij het opzetten van de reglementering en
handhaving van het beleid rond Seksuele Intimidatie.
Activiteiten 2012 e.v.
-Overleg met NOC*NSF over de voortgang, werkwijze en professionalisering van het
ISR.
-Synchronisatie van tuchtzaken bij verwijzingen en afhandeling.
- Monitoren van het afhandelen van de eenvoudige tuchtzaken binnen de
afgesproken termijn (omloopsnelheid).
-Voortzetting van bezoeken sportbonden over aansluiting en bespreking van
eventuele problemen.
-Afstemmingsoverleg met Dopingautoriteit en Audit Commissie.
-Afstemming met Movisie over tuchtreglementering en registratie.
-Uitbreiden databank.
-Organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst met de sportbonden en met de
tuchtrechters.
-Actualisatie van reglementen en procedures.
4
-Kwaliteitsbeleid van de organisatie van het ISR en deskundigheidsbevordering van
de tuchtrechters.
-Opstellen van informatie over het ISR o.a. ten behoeve van de nieuwsbrieven van
NOC*NSF, bestemd voor de aangesloten sportbonden.
-Toekomstige financiering van het ISR
december 2011
Martin de Graaff
secretaris ISR
5
Download