PP_studiedag(MBosch) 5e presentatie.pptx - B

advertisement
Behandeling van Zedendelinquenten Het Dok, Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie Michael Bosch Psycholoog Inleiding •  Michael Bosch, psycholoog •  Het Dok, Ambulante Forensische Psychiatrie, FPC De Kijvelanden. •  Behandeling zeden-­‐, gewelds-­‐ en vermogensdelinquenten. •  Grote variaHe aan zedendelicten en co-­‐morbide psychopathologie. •  Behandeldoel: vermindering recidivegevaar Oefening “Inleven in de therapeuHsche seMng” Zedendelicten •  Komen erg vaak voor •  De meeste zedendelicten worden niet aangegeven •  Uit de meeste aangiQen volgt geen jusHHële sancHe Zedendelicten •  Nederland 2010: 200.000 incidenten •  30.000 (pogingen tot) aanranding/verkrachHng •  4000 aangiQes (13%) •  400 veroordelingen (1.3%) •  Kindermisbruik (0-­‐15 jaar): op dit moment 140.000 Zedendelinquenten •  85% van de daders pleegt voor de eerste maal een delict •  95% daders zijn mannen •  85% slachtoffers zijn meisjes/vrouwen •  Daders zijn meestal bekenden (oom, neef, docent, huisvriend, sHefvader, internet-­‐
bekende) •  Delict vindt meestal plaats in de directe omgeving van het slachtoffer Voldoen vaak niet aan het stereoHep van….. Joop Klepzeiker De Vieze Man ….of de intrinsiek slechte lustmoordenaar Wat nog meer wel zeggen….. •  Zoals gezegd: 85% is first-­‐offender •  80-­‐85% na eerste delict recidiveert niet •  VoorzichHge conclusie: een jusHHële sancHe lijkt te helpen! •  Behandeling dus mikken op potenHele recidivisten, niet op de niet-­‐recidivisten •  Noodzaakt tot risicotaxaHe: weten hoe hoog het risico is van een nieuw seksueel delict RisicotaxaHe •  RT is inschaMng kans op recidive na een eerder seksueel delict •  Hoogte risicogevaar bepalend voor intensiteit en duur van behandeling •  Lage risicoprofielen: alleen straffen=voldoende •  MaHge risicoprofielen: korter durend en ambulant •  Hoge risicoprofielen: langer durend en intensief StaHsche risicofactoren •  Historische factoren die samenhangen met kans van seksueel recidive zoals, •  leeQijd (18-­‐35), nooit 2 jaar samengewoond, eerder veroordeeld voor niet-­‐seksueel geweld (mishandeling, brandsHchHng, moord, overval), niet-­‐seksueel geweld bij seksueel delict, eerdere seksuele delicten, hands-­‐off naast hands-­‐on delicten, schending van voorwaarden en slachtoffer kenmerken Slachtofferkenmerken bij recidiverisico •  Extra-­‐familiair slachtoffer •  Onbekend slachtoffer •  Mannelijk slachtoffer •  Pre-­‐puberaal (nog geen secundaire geslachtskenmerken) Dynamische Risicofactoren 1 •  Persoonlijkheidskenmerken, denkwijzen, gedragspatronen en vaardigheidstekorten die samenhangen met de kans op seksuele recidive •  DRF zijn veranderbaar •  Behandelfocus op dynamische risicofactoren Dynamische risicofactoren 2 •  Belangrijke sociale contacten (posiHef, negaHef of neutraal) •  InHmiteitsproblemen (geen stabiele relaHe, emoHonele idenHficaHe kinderen, vrouwvijandigheid, sociale isolaHe/sociale afwijzing, desinteresse welzijn anderen) •  ZelfregulaHeproblemen (impulsiviteit, inadequate probleemoplossende vaardigheden, vijandigheid/
negaHviteit, samenwerking toezichthouders Dynamische risicofactoren 3 •  Seksuele zelfregulaHe (preoccupaHe, seks als coping) •  Psychoseksuele problemaHek: seksuele deviante voorkeur en/of hyperseksualiteit •  Persoonlijkheidspathologie: met name anHsocialiteit/psychopathie! •  CombinaHe van deze laatste 2 items maakt het recidivegevaar sky high!! 80%! Dus, ten alle Hjden checken (i.t.t incestplegers 10%) Behandeling •  Plegers van seksuele delicten erg heterogeen> geen standaard behandeling maar op maat •  Wat te doen? •  Aandacht besteden aan opbouw behandelrelaHe en moHvaHe •  Maken van een risicoprofiel •  Overeenstemming bereiken over behandeldoel •  Focus behandeling op dynamische factoren van het risicoprofiel….. Behandeling 2 •  Ingrijpen op: Biologische factoren (hyperseksualiteit, seksuele devianHe) Psychologische factoren (delict ondersteunende opvaMngen/rechtvaardigingen, disfuncHonele schema’s, inHmiteitsproblemen) Sociale factoren (sociaal netwerk, sociale isolaHe, etc..) GedragsmaHge factoren (zelfregulaHeproblemen en inadequate coping) Tot slot: Trechtermodel Grooming Apankelijkheid Vertrouwelijkheid Speciaal Geheim Seks 
Download