Overzicht werkzaamheden projectgebied Reevediep

advertisement
Wij werken aan:
Reevedam en schutsluis
1
Aan de Flevolandse kant van het Drontermeer
wordt in de toekomst gebouwd aan een nieuwe
schutsluis en aan de Reevedam. Beide objecten
worden net ten zuiden van het eiland Reve gebouwd.
De sluis en de dam zijn nodig om in de toekomst het
hoogwater, dat vanaf de IJssel in het Reevediep stroomt,
snel en veilig af te kunnen voeren naar het Vossemeer
en het IJsselmeer. Na oplevering van de nieuwe
schutsluis wordt de Roggebotsluis verwijderd, waardoor
een nog betere doorstroming van water wordt
gerealiseerd. Op de plek van de Roggebotsluis komt
een 7 meter hoge brug, die zorgt voor een betere
verkeersafwikkeling op de N307.
Brug Nieuwendijk
2
Vaargeul
De contouren van de dijken van het Reevediep zijn
al duidelijk zichtbaar in het landschap. Tussen de
dijken wordt een 7 kilometer lange vaargeul gegraven.
De bedoeling is om de vaargeul in de toekomst te
gebruiken voor recreatievaart tussen de IJssel en het
Drontermeer. De verwachting is dat hier jaarlijks zo’n
12.000 boten zullen passeren. Het gebruik van het
laatste deel van de vaargeul in de omgeving van het
Drontermeer is echter (vooralsnog) niet mogelijk, omdat
de Raad van State dit vernietigd heeft. Overigens wordt
de volledige breedte tussen de dijken, dus inclusief de
uiterwaarden langs de vaargeul, gebruikt voor de afvoer
van hoogwater van de IJssel.
Versterking
aanvaarbescherming
Stadsbrug
De brug Nieuwendijk wordt in de toekomst de
belangrijkste verbindingsroute tussen Kamperveen,
Noordeinde en de stad Kampen. De 360 meter lange
brug loopt over het Reevediep, net ten westen van de
huidige Nieuwendijk. Bij het ontwerp is uitgegaan van
de gedachte dat de brug Nieuwendijk zo onopvallend
mogelijk in het landschap komt te liggen. De landhoofden
liggen hoog, zodat er ruimte is voor fietsen, wandelen
en dijkonderhoud onder de brug. De bovenkant van de
brug bestaat uit twee iets verhoogd liggende voetpaden.
Daartussen ligt het weggedeelte met aan beide zijden
fietsstroken. Het landbouwverkeer kan elkaar op de brug
passeren. Voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van
overrijdbare Led-lichtpunten. Op deze manier heeft de
omgeving zo min mogelijk last van verlichting op de brug.
3
De aanvaarbescherming van de Stadsbrug in het
centrum van Kampen wordt versterkt. Daarvoor
worden in totaal vijf schanscaissons gebouwd, een
soort van bumpers. Dit zijn betonnen constructies, die
schepen moeten afremmen als ze uit koers raken en
tegen de Stadsbrug dreigen te varen. Het grootste
onderdeel van de schanscaissons komt onder water.
11
13
Inlaat Reevediep
8
Dichtbij de Kamperstraatweg worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het 520 meter
lange inlaatwerk. Door de inlaat stroomt in de toekomst
bij hoogwater IJsselwater in het Reevediep. Bij de
afronding wordt de Kamperstraatweg op de inlaatbrug
aangesloten.
2
Na een periode van voorbereidende werkzaamheden gaat de
uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in de
komende maanden van start. Op deze pagina hiernaast op hoofdlijnen
een overzicht van wat er allemaal gaat gebeuren.
Bouw dijken en klimaatdijk
5
Het Reevediep wordt begrensd door een noordelijke
en een zuidelijke dijk, met elk een tracé van 7
kilometer, tussen de IJssel en het Drontermeer. De
contouren van de dijken zijn inmiddels duidelijk zichtbaar
in het landschap. Voor de bouw wordt zand gebruikt, dat
bij de zomerbedverdieping van de IJssel is vrijgekomen.
De dijken worden bekleed met klei uit de bodem van het
Reevediep. De noordelijke dijk heeft ter hoogte van de
oude Slaper een breder profiel. Dit is een klimaatdijk.
Een robuust uitgevoerde dijk, waarop in de toekomst
woningen kunnen worden gebouwd.
6
De Onderdijkse Waard wordt heringericht. Er komt
een meestromende nevengeul, die parallel loopt
aan de IJssel. De nevengeul ‘vervangt’ de twee diepe
zandwinplassen, die zullen worden verondiept. De
zandige strandjes langs de nevengeul moeten het
leefgebied worden van onder meer de rivierrombout,
een zeldzame libellensoort. Op de oostelijke oever van
de nevengeul is ruimte voor de ontwikkeling van
zachthoutooibos. Op de hogere delen in de uiterwaard
zullen zich drogere schraallanden ontwikkelen. In de
lagere gelegen delen ontstaat vochtig hooiland en
moeras. Soorten als kwartelkoning en porseleinhoen
zullen hiervan profiteren. Maar ook de ijsvogel zal zich
straks thuis gaan voelen in de uiterwaard.
Recreatieschutsluis
7
Tussen de IJssel en het Reevediep wordt een
recreatieschutsluis gebouwd. Via deze sluis kunnen
recreatievoertuigen vanaf de IJssel het Reevediep
opvaren en vice versa. Recreatievaart is een belangrijk
onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling
IJsseldelta-Zuid.
9
Scherenwelle
7
12
6
4
9
In de uiterwaard Scherenwelle bij Wilsum worden
de natuurwaarden versterkt. Meest opvallend is de
aanleg van een geul door het rietmoeras. De duiker die
hiervoor moet verdwijnen wordt verplaatst en het
rietmoeras wordt verjongd door gedeeltelijk afplaggen.
Langs de IJsseloever wordt opslag van bomen en
struiken verwijderd. Ook wordt de vorm van de oude
IJsbaan aangepast. Ten slotte wordt het kwetsbare
kievitsbloemhooiland uitgebreid door aanpassing van
het beheer.
8
1
Overzicht werkzaamheden projectgebied Reevediep
In het projectgebied Reevediep wordt
volop gewerkt. Op de kaart op hoofdlijnen
vindt u meer informatie over een aantal
opvallende projectonderdelen.
Onderdijkse Waard
3
10
5
4
Afgeronde projecten:
Actuele informatie?
/RuimtevoordeRivierIJsseldelta
@RvdRIJsseldelta
Meld u ook aan voor de e-mailnieuwsbrief op
www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
Zomerbedverlaging
10
De IJssel is tussen de Molenbrug en de Eilandbrug
over een lengte van 7,5 kilometer gemiddeld 2
meter uitgediept. Deze maatregel is bedoeld om de
rivier meer capaciteit te geven bij de afvoer van
hoogwater. Het uitbaggeren van de IJssel heeft zo’n 2
miljoen kuub zand opgeleverd, dat gebruikt is voor de
bouw van de dijken van het Reevediep.
Middeleeuwse
IJsselkogge
succesvol gelicht
11
Op 10 februari 2016 is de middeleeuwse IJsselkogge
succesvol gelicht. 1.000 belangstellenden en de
nationale en internationale media volgden de lichting en
berging van het schip op de voet. De IJsselkogge is op
dit moment, voor onderzoek en conservering, in een
speciaal daarvoor gemaakt gebouw bij Batavialand in
Lelystad. De conservering duurt naar verwachting drie
jaar. De gemeente Kampen heeft belangstelling om het
wrak na conservering tentoon te stellen.
Rietmoeras
Zalkerbosch
12
De werkzaamheden in de uiterwaard Zalkerbosch
zijn bijna klaar. Een groot deel van het gebied is
afgeplagd en hiermee geschikt gemaakt voor de
ontwikkeling van plasdras gebied, stroomdalgrasland
en hardhoutooibos. Allemaal natuurwaarden die
kenmerkend zijn voor de IJsseldelta. Naar verwachting
zal komend jaar nog een bedrijfspand worden afgebroken
om ook hier natuurontwikkeling mogelijk te maken.
13
Ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn, aan
Overijsselse zijde van het Drontermeer, is een groot
rietmoeras aangelegd van 42,7 hectare. De eerste
8 hectare, die in 2014 is aangelegd, is al volop in
ontwikkeling. De aanplant van de overige 34,7 hectare
is in 2016 gerealiseerd. Het nieuwe rietmoeras is het
leefgebied van beschermde rietvogels als de roerdomp
en de grote karekiet en wordt toegevoegd aan het
bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Ten
oosten van het rietmoeras is de nieuwe dijk van het
Reevediep in aanleg.
Samenwerken aan een veilige en mooie IJsseldelta
Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
Varen, wandelen en fietsen ten zuiden van Kampen
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers
Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee
maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle
voor de middellange termijn te borgen: zomerbedverlaging
Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer
tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. De aanleg
van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het
Drontermeer.
Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage
geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden
de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldeltaZuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het
realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350
hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden,
een vaargeul voor de recreatievaart en op een klimaatdijk wordt
ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen.
Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving
ten zuiden van Kampen. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid wordt
in het gebied ook ruim 350 hectare nieuwe natte deltanatuur gerealiseerd.
Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier over enkele jaren volop van
genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het
Reevediep wordt verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart,
en een recreatiesluis inclusief aanlegsteigers. Dat is goed voor de lokale
economie en de levendigheid in de stad. Hengelsportliefhebbers krijgen
ook volop nieuwe mogelijkheden langs het Reevediep. Verder is er gewerkt
aan agrarische structuurversterking. De plannen bieden mogelijkheden om
in de toekomst een waterrijk woonmilieu te kunnen realiseren, waar mensen
prettig kunnen leven en ontspannen.
Realisatie Reevediep
Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het
Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden
hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Dontermeer en het
Vossemeer, naar het IJsselmeer.
Een speciaal onderdeel van het Reevediep is de aanleg van ruim 40 hectare
rietmoeras aan de oostkant van het Drontermeer. Dit rietmoeras is geschikt als
habitat voor de roerdomp en de grote karekiet. Het wordt toegevoegd aan het
bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Dit rietmoeras wordt mede
mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Europese LifePlus programma.
www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
@RvdRIJsseldelta
/RuimtevoordeRivierIJsseldelta
Download