bekijk ook deze opleidingen

advertisement
Denk vooruit.
bekijk ook deze opleidingen
Psychologie
Voor meer cursussen, beroepsopleidingen en opleidingen
op MBO- en HBO-niveau in het interessegebied Psychologie kun je kijken op onze website: www.nti.nl.
Stresscounselling
Kinderpsychologie
Geef mensen grip op een stressvolle situatie! De beroepsop-
Wil je meer leren over kinderen en hun gedrag? De cursus
leiding Stresscounselling wordt bij het NTI verzorgd door des-
Kinderpsychologie geeft je een leuke, praktijkgerichte basis. Je
kundigen van Stichting Counselling Nederland. Deze opleiding
krijgt tijdens je zelfstudie begeleiding van een ervaren psycho-
omvat onder andere hoe het menselijk lichaam functioneert
loog. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere baby-
en hoe problemen worden gesignaleerd en opgelost. Na afloop
gedrag, taal, pesten op school, maar ook internet en criminali-
weet je hoe je cliënten kunt helpen om te gaan met hun alle-
teit bij kinderen. Wil je dus inzicht in het omgaan met kinderen,
daagse problemen en kun je als counsellor bijvoorbeeld een
dan is de cursus Kinderpsychologie een goede toevoeging.
eigen praktijk opstarten.
Praktische Psychologie
Schoolcounselling
Wil je meer leren over het gedrag van mensen? Tijdens de
Wil je graag meer weten over ondersteuning van leerkrachten,
cursus Praktische Psychologie leer je welke motieven en
leerlingen en ouders? En hoe je deze het beste adviseert? Begin
beweegredenen het handelen van mensen bepalen. Onder-
dan nu met de beroepsopleiding Schoolcounselling bij het NTI!
werpen zoals waarnemingsprocessen, motivatie, emotie, per-
Deze beroepsopleiding wordt verzorgd door deskundigen van
soonlijkheid en geestelijke gezondheid komen hierbij aan bod.
Stichting Counselling Nederland. Je ontvangt naast de theorie
Heb je de cursus afgerond, dan heb je meer inzicht op de
tevens vijf gratis praktijkdagen! Na afloop kun je starten als
achtergronden van je eigen of andermans gedrag. Kortom hoe
Schoolcounsellor, waarbij je hulp aanbiedt op het vlak van soci-
je psychologie toepast in de praktijk!
ale en emotionele problemen.
Cultuurpsychologie
Bedrijfscounselling
Fascineren cultuurverschillen je en ben je geïnteresseerd in
Is het je ambitie om mensen te helpen en te ondersteunen die
de denkwijzen en gebruiken van andere culturen? Dan is het
langdurig ziek zijn en daardoor niet werkzaam kunnen zijn?
volgen van de cursus Cultuurpsychologie bij het NTI een must!
Start dan met de praktijkgerichte opleiding Bedrijfscounselling
Je leert onder andere over ontwikkeling in verschillende cultu-
bij het NTI! Je volgt maar liefst 5 praktijkdagen, waarbij je in de
ren, nationale culturen en over immigranten. Aan het einde van
praktijk leert hoe je het beste patiënten te woord kunt staan en
deze cursus kun je cultuurverschillen aankaarten, verklaren en
kunt coachen en begeleiden. Hiernaast maak je huiswerkop-
hier op een positieve manier op inspelen!
drachten en schrijf je een scriptie. Bovendien kun je het branche
erkende diploma van de Stichting Counselling Nederland al in
18 maanden behalen, waarna je al gauw aan de slag kunt als
professioneel bedrijfscounsellor!
Denk vooruit.
Jolanda Roodnat, student SPH
“Mijn ervaringen bij het NTI zijn met de opleiding SPH erg goed.
Je krijgt snel antwoord op vragen en er wordt met je meegedacht. Dat vind ik erg positief. Ook in het verleden heb ik erg
goede ervaringen gehad met het NTI. Alles is helder gebracht
en je profiteert van de vrijheid van het afstandonderwijs. De
opleiding is prima te combineren met werk en een gezin.”
Sportpsychologie
Organisatiepsychologie
Geïnteresseerd in de psychologische kanten van sportgedrag?
Wil je meer weten over hoe mensen met elkaar omgaan in een
Dan is de cursus Sportpsychologie wellicht iets voor jou! Naast
organisatiecultuur? De cursus Organisatiepsychologie biedt
de lichamelijke conditie van sporters, is de mentale gesteld-
een inleiding op de communicatie en omgang van mensen in
heid belangrijk voor de prestaties. De balans tussen lichaam,
bedrijven. Je krijgt inzicht in het effect van gedrag en houdingen
geest en ziel wordt in deze cursus op een praktijkgerichte wijze
in bedrijfssituaties. Tevens komen onderwerpen als belonings-
behandeld. Na deze cursus begrijp je de link tussen sportpres-
systemen en conflicten aan bod. Kortom, wil je leren over psy-
taties en psychologie beter.
chologie, mens en organisatie, dan is de cursus Organisatiepsychologie een goede basis!
Parapsychologie
Heb je interesse in het bovennatuurlijke? De cursus Parapsy-
HBO Toegepaste Psychologie
chologie leidt je in tot onderwerpen als hypnose, telepathie,
Ben je geïnteresseerd in de psyche van de mens en wil je deze
bijna-doodervaringen, UFO’s en occulte praktijken en gemeen-
bestuderen op HBO-niveau? Dan is de HBO-opleiding Toege-
schappen. Met helder opgebouwde lessen en plezierig lesma-
paste Psychologie van Hogeschool NTI jou op het lijf geschre-
teriaal zoals een CD met ontspanningsoefeningen leer je stap
ven! Bij deze NVAO-geaccrediteerde opleiding specialiseer je je
voor stap over deze verschijnselen en mogelijke verklaringen.
in Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie, Gezondheidspsy-
Je ontwikkelt met deze cursus je intuïtie en je zesde zintuig,
chologie of Arbeids- en Organisatiepsychologie. Wanneer je de
waardoor je creatiever in het leven staat.
opleiding met goed gevolg hebt afgerond, kun je als Bachelor
of Applied Psychology de arbeidsmarkt op!
Kort MBO-programma Psychologie
Ben je werkzaam als onderwijsassistent, pedagogisch werker
HBO Toegepaste psychologie Klassikaal
of hulpverlener en wil je jouw kennis over praktische psy-
Wil je het op inhoud best beoordeelde HBO Toegepaste Psy-
chologie vergroten, of heb je persoonlijke belangstelling voor
chologieprogramma van Nederland volgen met klassikale
het vakgebied psychologie? Met het korte MBO-programma
lessen in kleine groepen (max. 25 studenten), waarbij je geniet
Psychologie leer je binnen enkele maanden alles over kinder-
van intensieve begeleiding door zeer ervaren docenten? Start
psychologie, de achtergronden van de psychologie, psychische
dan met HBO Toegepaste Psychologie Klassikaal van het NTI!
ziektes en sociaal gedrag. Precies wat je nodig hebt, niets
Je geniet van leerzame contactmomenten op diverse locaties
meer en niets minder! Deze opleiding bestaat uit een speciaal
bij jou in de buurt. Bovendien zijn de klassikale lessen en de
samengesteld pakket van de meest boeiende en beroepsge-
vakliteratuur inbegrepen! Start in maart of september met dit
richte onderdelen op het gebied van de praktische psychologie.
intensieve programma en zet je algemene interesse in psycho-
Start daarom nu met deze unieke opleiding van het NTI MBO-
logie om in kennis in de praktijk.
College.
Download