Gedragsregels voor leden van de Directie en de Raad van

advertisement
Gedragsregels voor leden van de Directie en de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V.
1. Respect en professioneel
Gelijke behandeling voor iedereen
Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij
vanuit het Manifest op een respectvolle manier
met elkaar en met anderen samen. Dat wil zeggen
open en gelijkwaardig, met de menselijke maat en
met oog en waardering voor de ander – ongeacht
nationaliteit, cultuur, geloof, sekse, leeftijd en
gezondheid. Wij nemen andere mensen serieus en
maken geen misbruik van iemands vertrouwen.
Wij communiceren op begrijpelijke wijze met
elkaar en met anderen; we zeggen wat we doen
en we doen wat we zeggen.
Ongewenste omgangsvormen worden niet
getolereerd
Binnen ons bedrijf willen wij een veilige
werkomgeving creëren. Dit betekent dat binnen
ons bedrijf geen ruimte is voor ongewenste
omgangsvormen zoals discriminatie,
machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Ook
ongewenste omgangsvormen door klanten
worden niet getolereerd. Tegen iedereen die zich
hieraan toch schuldig maakt worden maatregelen
genomen. Daarbij mag de indiener van de klacht
geen nadelige consequenties ondervinden van het
feit dat hij of zij dergelijk gedrag bespreekbaar
maakt.
Betrouwbaarheid voorop
De Volksbank N.V. gelooft in de cultuur van
normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een
maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme
wordt geleefd. Iedereen die bij ons werkt zet zich
elke dag vol overtuiging in om Nederland, mens
voor mens, financieel weerbaar te maken. Jouw
gedrag is belangrijk voor het vertrouwen dat
anderen in ons bedrijf en de financiële markten
hebben. Gedraag je daarom zowel zakelijk als
privé zodanig dat dit vertrouwen niet geschaad
wordt en dat je gedrag geen afbreuk doet aan de
goede reputatie van ons bedrijf. Neem in je werk
geen risico's die de bank en anderen in gevaar
kunnen brengen. Hierdoor draag je bij aan het
vertrouwen van de samenleving in de bank.
Wij verwachten van jou dat je eerlijk en oprecht
bent en dat je je houdt aan de wet en andere
regels. Toets je gedrag ook aan deze regels.
De Volksbank N.V. werkt niet mee aan corruptie.
Ook jij maakt je niet schuldig aan fraude of
corruptie, op welke manier dan ook. Dat betreft
onder meer het vervalsen van documenten, het
indienen van onjuiste declaraties of omkoping. Je
gaat ook niet in op fraude- of corruptievoorstellen
van anderen. Daarnaast maak je je niet schuldig
aan diefstal. Je bent verplicht incidenten en
misstanden of het vermoeden daarvan te melden.
Hiervoor is een incidentenregeling beschikbaar.
Voor (vermoedelijke) misstanden, die je niet met
de leidinggevende wil bespreken, is een
klokkenluidersregeling van kracht, die dient ter
bescherming van degene die melding maakt van
een (vermoedelijk) misstand.
Transparant naar relaties en klanten
Wij willen zaken doen met relaties die eenzelfde
of vergelijkbare visie op integriteit hebben als ons
bedrijf en wij doen geen zaken met partijen die
naar ons oordeel niet integer handelen.
Vanuit het Manifest helpen wij iedereen, mens
voor mens, om op zijn eigen manier financieel
weerbaar te zijn of te worden. We maken in ons
werk een zorgvuldige afweging tussen de
belangen van klanten, relaties, de aandeelhouder,
de obligatiehouders en de andere schuldeisers
van de bank, de werknemers van de bank en de
samenleving. Dit geldt in het bijzonder voor de
dienstverlening aan de klant en de daarbij
behorende zorgplicht.
Klantbelang centraal
Wij stellen het belang van de klant centraal. Dit
betekent onder andere dat:
• wij focus houden op de klantbehoefte: wij
doen wat voor de klant belangrijk is en bieden
de klant geen onnodige producten aan;
• wij onze producten daarom ontwerpen naar
de behoefte van de klant. Wij maken en
•
houden bijvoorbeeld de producten
eenvoudig, veilig en begrijpelijk;
wij bankieren voor de klant écht makkelijk
willen maken voor een goede prijs.
Maar hoe zeer wij ook om onze klanten geven, wij
verlenen geen medewerking aan transacties of
opdrachten van klanten die strijdig zijn met de
wet. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke
belastingfraude, criminele activiteiten of handelen
met koersgevoelige informatie.
Verdachte verzoeken of opdrachten van klanten
moeten direct gemeld worden bij de
leidinggevende, via het meldpunt incidenten of bij
de afdeling Compliance.
Niet meewerken aan concurrentievervalsing
Wij maken onderling geen afspraken met andere
ondernemingen over bijvoorbeeld prijzen,
verdeling van klanten of het boycotten van
leveranciers en/of afnemers. Een afspraak maken
met ondernemingen die de concurrentie kan
verhinderen, beperken of vervalsen is verboden.
Op sommige onderwerpen is het noodzakelijk om
afspraken te maken met andere partijen. Zolang
ze geen negatieve invloed op de concurrentie
kunnen hebben, is dat toegestaan.
Als je twijfelt of bepaalde afspraken gemaakt
mogen worden neem dan contact op met de
afdeling Compliance.
Bankierseed afleggen
Als medewerker van SNS Bank N.V. leg je de
bankierseed af en onderwerp je je aan het
tuchtrecht. Hiermee ben je persoonlijk
verantwoordelijk voor het naleven van de sector
brede gedragsregels en ben je aanspreekbaar op
je gedrag voor de samenleving als geheel. Deze
sectorbrede gedragsregels zijn geheel in lijn met
onze Gedragscode 'Gezond Verstand, Gezond
Geweten' en zijn dan ook volledig geïntegreerd in
de Gedragscode en deze aanvullende
gedragsregels.
Vakmanschap is meesterschap
Als professionele organisatie zijn wij ook continu
alert op ontwikkelingen in de markt. Wij
verwachten van jou dat je oplossingen bedenkt
om problemen aan te pakken, dat je weet wat er
speelt op je eigen vakgebied én continu investeert
in de benodigde kennis en vaardigheden. Wij
verwachten van jou dat jouw kennis en
vakbekwaamheid zodanig op peil zijn dat je je
werkzaamheden op een goede manier kunt
uitvoeren.
Verbod tot koersmanipulatie
Je mag geen (beurs)koersen manipuleren of dit
proberen te doen.
Als je een redelijk vermoeden hebt dat:
1. een klant of collega handelt met
koersgevoelige informatie; of
2. een klant of collega (beurs)koersen
manipuleert,
meldt dit dan direct bij jouw leidinggevende en
de afdeling compliance via het meldpunt
incidenten.
Verbod tot het doen van
beleggingsaanbevelingen
Niemand mag openbare
beleggingsaanbevelingen doen, zonder
voorafgaande toestemming van de Directie van
De Volksbank N.V..
2. Zorgvuldig met informatie en
bedrijfsmiddelen
Informatie deel je, maar niet met iedereen
Ons bedrijf is een informatiebedrijf bij uitstek.
Naast onze eigen bedrijfsgegevens beheren wij
veel vertrouwelijke informatie van onze relaties.
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens alleen
als dat is toegestaan. Sommige informatie (zoals
geloof, seksuele geaardheid en lidmaatschap van
een vakbond) leggen we helemaal niet vast, ook
niet in gespreksnotities. Klanten vertrouwen erop
dat die persoonsgegevens en financiële gegevens
bij ons in veilige handen zijn. Wij gaan hier dus
altijd zorgvuldig mee om. Dit betekent onder
andere dat wij geen vertrouwelijke informatie over
klanten zonder hun toestemming aan een derde
geven. Wij geven informatie over klanten alleen
aan anderen als dat moet van de wet of de rechter
of als er andere rechtvaardigingsgronden zijn. Dit
betekent ook dat wij in ons werk geen misbruik
maken van informatie die we hebben.
1 januari 2017
Als je vragen van journalisten krijgt over de gang
van zaken bij ons bedrijf, dan verwijs je altijd
direct door naar de afdeling Communicatie.
Internet en e-mail met verstand
Voor al het internet- en e-mailverkeer geldt dat de
informatie, bezittingen en reputatie van ons
bedrijf gewaarborgd moeten blijven. Internet is
een open netwerk. Dit betekent niet alleen dat
iedereen toegang tot het internet heeft, maar ook
dat de gegevens die via internet worden verspreid
voor veel personen toegankelijk zijn. Het is niet
toegestaan om vertrouwelijke informatie of
correspondentie via internet te versturen, zonder
de daarvoor voorgeschreven beveiliging te
gebruiken. Gebruik e-mail en internet in beginsel
alleen voor zakelijke doeleinden. Het is verboden
deze middelen te gebruiken voor handelingen die
in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de
openbare orde en onze 'gouden regels' voor
informatiebeveiliging.
Voordracht houden
Wanneer je namens ons bedrijf een voordracht
houdt bijvoorbeeld tijdens een congres, seminar
of opleiding zorg er dan voor dat deze geen
vertrouwelijke informatie bevat of de reputatie
van ons bedrijf kan schaden. Twijfel je, stem de
presentatie dan af met jouw leidinggevende en de
afdeling Communicatie.
Behandel koersgevoelige en vertrouwelijke
informatie op voorgeschreven wijze
Je dient zowel zakelijk als privé uiterst zorgvuldig
om te gaan met alle beschikbare informatie die je
uit hoofde van je functie verkrijgt. Je mag
informatie niet misbruiken, ongeoorloofd bekend
maken of delen met derden. Indien je over een
informatievoorsprong beschikt, mag je deze
voorsprong nooit gebruiken om een persoonlijk
voordeel (proberen) te behalen. Dit geldt met
name voor privé-beleggingstransacties in
bijvoorbeeld effecten, spaarvormen, onroerende
zaken, edele metalen of (vreemde) valuta. Je mag
niet met koersgevoelige of vertrouwelijke
informatie handelen.
Wie over koersgevoelige informatie beschikt,
moet dat melden bij de afdeling Compliance en
een geheimhoudingsverklaring tekenen.
Delen koersgevoelige informatie op
voorgeschreven wijze
Deel koersgevoelige informatie nooit mee aan
anderen, dus ook niet aan collega's, klanten,
vrienden, familie of andere derden. In afwijking
van dit mededelingsverbod mag je koersgevoelige
informatie, op een ‘need to know’ basis, wel aan
anderen mededelen als je:
a) daarvoor van tevoren toestemming hebt
gekregen en degene aan wie je de
koersgevoelige informatie meedeelt
voorafgaand aan het delen van de
informatie een geheimhoudingsverklaring
laat tekenen; of
b) deze deelt met de onder 2. genoemde
functionarissen.
1. Toestemming vereist delen koersgevoelige
informatie.
De medewerker kan van de directie voorzitter van
De Volksbank N.V. schriftelijk toestemming krijgen
om de koersgevoelige informatie strikt
vertrouwelijk mee te delen aan andere
medewerkers of derden. In de schriftelijke
toestemming wordt expliciet vermeld aan welke
medewerkers of derden de koersgevoelige
informatie verstrekt mag worden.
Aan specifieke groepen medewerkers is door de
directie voorzitter van De Volksbank N.V. een
algemene schriftelijke toestemming verleend:
1. generieke kgi groep De Volksbank N.V.;
2. financiële kolom van De Volksbank N.V.
Deze medewerkers hebben eenmalig een
geheimhoudingsverklaring getekend. Echter
medewerkers van de financiële kolom dienen voor
strategische projecten wel per project een
geheimhoudingsverklaring te tekenen.
2. Wanneer is geen toestemming vereist delen
koersgevoelige informatie.
Je hebt geen toestemming nodig om
koersgevoelige informatie mee te delen aan:
a) ieder lid van de Raad van Commissarissen
van De Volksbank N.V.;
1 januari 2017
b) ieder lid van de directie van De Volksbank
N.V.;
c) de secretaris van De Volksbank N.V.;
d) de directeur Strategie De Volksbank N.V.;
e) de directeur HR&C;
f) de directeur Externe Communicatie &
Investor Relations De Volksbank N.V.;
g) de directeur Audit De Volksbank N.V.;
h) de directeur Juridische Zaken De
Volksbank N.V.;
i) de directeur Compliance &
Veiligheidszaken De Volksbank N.V.;
j) compliance officers De Volksbank N.V.;
k) iedere medewerker die door de afdeling
Compliance als zodanig is aangewezen
Verbod tot handelen met koersgevoelige en
vertrouwelijke informatie
Indien je bekend bent met koersgevoelige
informatie of vertrouwelijke informatie mag je niet
handelen in de effecten waarop die
koersgevoelige informatie of vertrouwelijke
informatie betrekking heeft.
Er geldt een uitzondering op dit handelsverbod.
Als je bekend bent met koersgevoelige informatie
of vertrouwelijke informatie en het jouw taak is
om effectentransacties uit te voeren, mag je
orders van klanten uitvoeren in de effecten
waarop die koersgevoelige informatie of
vertrouwelijke informatie betrekking heeft, maar
alleen indien de transactie op initiatief en voor
rekening van de klant gebeurt.
Verbod tot frontrunning
Je mag naar aanleiding van of vooruitlopend op
effectenorders van klanten of van één van onze
bedrijfsonderdelen:
1. geen effectentransacties verrichten, voor
rekening en risico van onze
bedrijfsonderdelen, die met deze orders
samenhangen;
2. geen effectentransacties verrichten, voor
rekening en risico van derden
(bijvoorbeeld klanten), die met deze
orders samenhangen;
3. geen privé-effectentransacties verrichten
die met deze orders samenhangen.
Ook op een andere wijze mag er geen verband
bestaan tussen een privé-effectentransactie van
jou en een order van een klant of één van onze
bedrijfsonderdelen.
Verbod tot handel op basis van niet
gepubliceerd rapport
Indien je over de inhoud van een nog niet
gepubliceerd analistenrapport dan wel ander niet
gepubliceerd onderzoeksrapport m.b.t. effecten
beschikt dan wel als je het tijdstip weet waarop dit
rapport gepubliceerd zal worden en dit rapport is
bedoeld om te verspreiden onder klanten of het
publiek, mag je:
a) geen effectentransacties verrichten voor
rekening en risico van één van onze
bedrijfsonderdelen, tenzij je market maker
bent in het betreffende effect;
b) geen effectentransacties verrichten voor
rekening en risico van derden
(bijvoorbeeld klanten); en
c) zelf geen privé-effectentransacties
verrichten,
in effecten waarop dit rapport betrekking heeft of
effecten waarvan de waardeontwikkeling
afhankelijk is van deze effecten tot 7 dagen
verstreken zijn na de publicatiedatum.
Tipverbod koersgevoelige en vertrouwelijke
informatie
Maak nooit informatie of adviezen aan derden
bekend, direct of via anderen, waardoor zij
transacties in effecten (zouden kunnen) verrichten,
die jijzelf niet mag verrichten. Adviseer derden
nooit om transacties in effecten te verrichten die
jijzelf niet mag verrichten.
Zet collega's, klanten, vrienden, familie of andere
derden nooit direct of via anderen aan tot het
verrichten van transacties in effecten waarover je
koersgevoelige informatie of vertrouwelijke
informatie hebt.
Zakelijke middelen voor zakelijk gebruik
Alle bedrijfsmiddelen die wij je aanbieden zijn in
beginsel alleen voor zakelijk gebruik. Je hebt de
plicht om zorgvuldig om te gaan met:
• bedrijfsmiddelen, zoals computers,
mobiele telefoons, kantoorartikelen,
toegangspassen; en
• het maken en/of het declareren van
kosten.
1 januari 2017
Zuinig omgaan met ons milieu
Ons bedrijf hecht grote waarde aan zorg voor het
milieu. Wij streven naar kostenverlaging door
gebruik te maken van producten en processen die
minder grondstoffen en energie vragen en minder
afval opleveren. Wij verwachten ook dat jij
bijdraagt aan een beter milieu. Ga bijvoorbeeld
zuinig om met papier en energie en beperk en
scheid afval.
2.1 Ben je lid van de Directie van De Volksbank
N.V. dan geldt voor jou de volgende
aanvullende regel
Black out periode
Tijdens een black out periode is het jou niet
toegestaan om deel te nemen aan:
• analistenbijeenkomsten;
• presentaties voor (institutionele)
beleggers; en
• directe bespreking met deze beleggers,
over (bedrijfsonderdelen van) De Volksbank N.V.
en financiële instrumenten waar (een
bedrijfsonderdeel van) De Volksbank N.V. de
uitgevende instelling van is.
In deze periode ben jij zeer terughoudend met
uitspraken naar externe partijen (met name
media) over (een bedrijfsonderdeel van) De
Volksbank N.V. Deze kunnen namelijk worden
opgevat als indicatie voor de resultaten die ons
bedrijf gaat publiceren.
In deze black out periode mag jij geen interviews
geven.
3. Privé en zakelijk scheiden
Voorkom belangenverstrengeling
Binnen ons bedrijf hanteren wij als regel: houd
werk en privé gescheiden en voorkom zelfs de
schijn van belangenverstrengeling. Dit geldt ook
voor alle zakelijke relaties, zoals klanten,
leveranciers en intermediairs. Het is bijvoorbeeld
verboden privé-transacties aan te gaan met
leveranciers van ons bedrijf onder andere
voorwaarden dan deze leverancier hanteert voor
reguliere klanten. Voor bekenden of familie doe je
geen zaken; deze draag je over aan collega's. Je
collega's bied je geen andere voorwaarden aan bij
afname van een product van onze
bedrijfsonderdelen dan die gelden voor reguliere
klanten (met uitzondering van officiële
personeelscondities). Meld mogelijke
belangenverstrengeling altijd bij je
leidinggevende.
Vermijd iedere (schijn van) vermenging van
zakelijke en privé belangen die te maken heeft
met (privé) beleggingstransacties.
In privé niet beleggen in effecten van SNS
Bank
Vanuit de verbondenheid met onze missie en
ambitie past het niet dat wij als medewerker
beleggen in effecten van SNS Bank. Daarom
beleggen wij in privé niet in effecten van SNS
Bank zoals obligaties. Zo willen wij duidelijk
maken dat de belangen van de klant niet
benadeeld kunnen worden door een mogelijk
persoonlijk financieel belang van ons en vermijden
wij (de schijn van) belangenverstrengeling.
Het verbod geldt voor transacties op eigen naam
van de medewerker en rekeningen waartoe deze
gerechtigd of gemachtigd is (bijvoorbeeld van
kinderen, ouders of eigen BV).
3.1 Ben je lid van de Directie van De Volksbank
N.V. dan geldt voor jou de volgende regel
m.b.t afname eigen producten
Afname eigen product
Leningen en garanties van onze onderdelen
mogen door jou uitsluitend tegen
personeelscondities worden afgenomen. De aan
jou verstrekte leningen worden niet
kwijtgescholden.
Je dient hiervoor eerst toestemming te vragen aan
de directeur HR&C door middel van een formulier.
Deze toestemming is altijd onder het voorbehoud
van goedkeuring achteraf door de Raad van
Commissarissen van SNS Bank.
Alle overige eigen producten mag je alleen tegen
marktconforme voorwaarden afnemen die ook
voor andere klanten gelden.
Jouw familieleden mogen onze eigen producten
alleen afnemen tegen voorwaarden en
1 januari 2017
zekerheden zoals die ook in de normale
bedrijfsuitoefening voor klanten worden
gehanteerd, tenzij het betreffende product op
jouw naam en het betreffende familielid wordt
afgesloten. In het laatste geval gelden de regels
welke op jou van toepassing zijn. Indien het
familielid een medewerker is van ons bedrijf kan
dit familielid net als alle andere medewerkers
gebruik maken van de personeelscondities van
ons bedrijf. Je dient zelf jouw familieleden over de
op hen van toepassing zijnde regels te
informeren.
3.2 Ben je lid van de Raad van Commissarissen
van De Volksbank N.V. dan geldt voor jou de
volgende regel m.b.t afname eigen producten
Afname eigen product
Je mag bij de afname van onze eigen producten
geen gebruik maken van personeelscondities. Je
mag onze eigen producten alleen afnemen tegen
voorwaarden en zekerheden zoals die ook in de
normale bedrijfsuitoefening voor klanten worden
gehanteerd. Indien je voornemens bent een lening
dan wel garantie van (bedrijfsonderdelen van) De
Volksbank N.V. af te nemen, dien je hiervoor
vooraf toestemming te vragen aan de Raad van
Commissarissen van De Volksbank N.V.. De aan
jou verstrekte leningen worden niet
kwijtgescholden.
Jouw familieleden mogen onze eigen producten
alleen afnemen tegen voorwaarden en
zekerheden zoals die ook in de normale
bedrijfsuitoefening voor klanten worden
gehanteerd. Indien het familielid een medewerker
is van De Volksbank N.V. kan dit familielid net als
alle andere medewerkers gebruik maken van de
personeelscondities van De Volksbank N.V. Je
dient zelf jouw familieleden over de op hen van
toepassing zijnde regels te informeren.
Gezien je functie word je aangemerkt als een:
insider
Privé-effectentransacties
Voor privé-effectentransacties heeft ons bedrijf
speciale regels opgesteld, die dienen ter
bescherming van jou en de reputatie van ons
bedrijf.
Onder privé-effectentransacties verstaan wij
effectentransacties of effectenorders door of in
naam van jou:
• die door jou worden verricht anders dan
in de normale uitoefening van je functie;
• voor jouw rekening worden verricht; of
• voor rekening van derden worden
verricht.
Anderen die voor jou privé-effectentransacties
verrichten
Indien anderen voor jou privé-effectentransacties
verrichten, dienen zij zich te houden aan de regels
voor privé-effectentransacties die voor jou gelden.
Jij bent verantwoordelijk voor jouw privéeffectentransacties en dient degene die voor jou
privé-effectentransacties verricht op de hoogte te
brengen van de op jou van toepassing zijnde
regels.
Locatieplicht effecten
Kies je er voor om te beleggen dan dien je jouw
beleggingsdepot aan te houden bij BinckBank. Bij
het openen van een beleggingsdepot dien je aan
te geven dat je medewerker van De Volksbank
N.V. bent met een insiderstatus.
Als uitzondering op deze locatieplicht mag in vier
gevallen door jou buiten BinckBank worden
belegd bij een onder toezicht staande
kredietinstelling of beleggingsonderneming, te
weten:
a)
in staatsobligaties;
b)
in (semi) open-end beleggingsinstellingen,
met uitzondering van:
1. Huisfondsen; en/of
2. (semi) open-end beleggingsinstelling
waarbij jij een bestuurs- of
beheerfunctie hebt
in deze twee gevallen moeten de
transacties wel via BinckBank
verlopen;
c)
in trackers/sprinters/turbo's waarvan de
onderliggende waardes indices, valuta of
grondstoffen zijn;
d)
d.m.v. extern vrije hand vermogensbeheer,
mits in ieder geval aan de
geldende voorwaarden wordt voldaan.
1 januari 2017
•
Emissie of beursintroductie
Indien je werkzaam bent bij een bedrijfsonderdeel
van De Volksbank N.V. dat een functie vervult bij
een emissie of beursintroductie, of anderszins uit
hoofde van je functie daarbij betrokken bent, mag
je niet inschrijven op die emissie of
beursintroductie. Dit verbod geldt voor alle
soorten effecten.
Dit verbod geldt niet indien:
• het desbetreffende bedrijfsonderdeel van
De Volksbank N.V. uitsluitend een
logistieke rol vervult in het
distributieproces (een loket- of
doorgeeffunctie); of
• door jou wordt ingeschreven bij de
uitoefening van het claimrecht bij
claimemissies dan wel indien je de
effecten verkrijgt via het uitoefenen van
een claimrecht.
Beleggings(studie)club
Je mag geen lid zijn of worden van een
beleggings(studie)club.
Meldingsplicht m.b.t. privé-effectentransacties
in SNS Bank effecten
Indien je, ondanks het handelsverbod, toch
opdracht hebt gegeven tot een privéeffectentransactie in SNS Bank effecten of effecten
waarvan de waarde mede bepaald wordt door de
waarde van SNS Bank effecten, dien je deze
transactie onverwijld te melden aan de afdeling
Compliance De Volksbank N.V.. Deze meldt de
transactie door aan de AFM middels het daarvoor
bestemde meldingsformulier.
Let op:
• De verplichte melding aan de AFM is ook
van toepassing indien de privéeffectentransactie in SNS Bank effecten of
effecten waarvan de waarde mede
bepaald wordt door de waarde daarvan,
uitgevoerd wordt door een vrije hand
vermogensbeheerder. Echter is door
middel van een addendum bij de
vermogensbeheerovereenkomst een
handelsverbod in deze effecten
afgedwongen.
Onder de meldingsplichtige transacties
vallen ook transacties in SNS Bank
effecten of effecten waarvan de waarde
bepaald wordt door de waarde daarvan,
in het kader van
levensverzekeringpolissen en wanneer
bovengenoemde effecten als zekerheid
(verpanding) worden verstrekt of
uitgeleend.
Informeren nauw verbonden personen over
regels
Je bent verplicht de met jou nauw verbonden
personen schriftelijk op de hoogte te stellen van
de op hen van toepassing zijnde meldingsplicht
richting de AFM m.b.t. privé-effectentransacties in
SNS Bank effecten of effecten waarvan de waarde
mede bepaald wordt door de waarde daarvan,
een afschrift van dit bericht te bewaren en de
afdeling Compliance van De Volksbank N.V. een
kopie te verstrekken.
Deze meldingsplicht houdt in dat de nauw
verbonden persoon uiterlijk op de derde werkdag
na de transactiedatum melding aan Compliance
De Volksbank N.V. en de AFM maakt van de voor
eigen rekening verrichte privé-effectentransacties.
Let op: De verplichte melding aan de AFM is ook
van toepassing indien de privé-effectentransactie
in SNS Bank effecten of effecten waarvan de
waarde mede bepaald wordt door de waarde
daarvan, uitgevoerd wordt door een vrije hand
vermogensbeheerder.
Om problemen met het melden aan de AFM te
voorkomen adviseren we je om de aan jou nauw
verbonden personen het advies te geven om niet
te beleggen in SNS Bank effecten of effecten
waarvan de waarde mede bepaald wordt door de
waarde daarvan.
Relatiegeschenken niet zonder meer aannemen
of weggeven
Wij streven naar tevreden en langdurige relaties,
zowel met onze klanten als met onze leveranciers
en andere partijen met wie wij werken. Van jou
wordt verwacht dat je je contacten kent en weet
met wie je werkt. Juist het persoonlijke element is
hierin ook belangrijk, zakelijk en professioneel
1 januari 2017
maar niet kil en afstandelijk.
Relatiegeschenken (zoals eindejaarsgeschenken,
cadeaus voor jubilea, reizen en evenementen)
mag je – onder voorwaarden – aannemen als blijk
van een goede relatie of deelname aan het
relatienetwerk, maar ze mogen je
onafhankelijkheid niet beïnvloeden en moeten in
verhouding staan tot de relatie.
Kijk bijvoorbeeld kritisch naar het moment waarop
je het relatiegeschenk krijgt (net voor of lang na
een onderhandeling), de waarde van het cadeau
en de mogelijke bedoeling van de gever. Bespreek
een aangeboden relatiegeschenk altijd met je
leidinggevende, zodat jullie samen kunnen
bepalen of je het relatiegeschenk kunt accepteren.
Er mag geen sprake zijn van de (schijn van)
belangenverstrengeling. Dit geldt ook voor
relatiegeschenken die je weggeeft. Het is niet
toegestaan om contanten of tegoedbonnen die
direct inwisselbaar zijn voor geld in ontvangst te
nemen of te geven.
Kom je in een situatie waarin je twijfelt? Bespreek
dit dan met je leidinggevende, zodat jullie samen
kunnen bepalen of er een risico op (schijn van)
belangenverstrengeling kan ontstaan. Dit geldt
ook voor relatiegeschenken die je weggeeft.
Houd je aan de regels ten aanzien van het
weggeven van relatiegeschenken welke gelden bij
jouw bedrijfsonderdeel.
3.3 Ben je lid van de Directie van De Volksbank
N.V. dan geldt voor jou de volgende regel
m.b.t nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten als het kan
Wij waarderen het als je je inzet voor de
maatschappij. Nevenactiviteiten mogen alleen niet
in strijd zijn met ons bedrijfsbelang. Bespreek
nevenactiviteiten daarom voordat je hiermee
begint of voorafgaand aan je indiensttreding bij
ons bedrijf altijd met de voorzitter van de
statutaire directie. Indien je zelf voorzitter bent
van de statutaire directie bespreek deze
nevenactiviteiten dan met de voorzitter van de
Raad van Commissarissen van De Volksbank N.V.
Je kunt dan samen bepalen of er sprake is van
mogelijke belangentegenstellingen en of er vanuit
ons bedrijf voorwaarden aan deze
nevenactiviteiten (moeten) worden gesteld.
Schriftelijke toestemming van degene met wie je
de nevenactiviteit moet bespreken is altijd nodig
voor het uitoefenen daarvan.
Je mag naast je bestuursfunctie bij De Volksbank
N.V. niet meer dan twee toezichtfuncties
bekleden. Uitzondering hierop is een
toezichtfunctie bij een rechtspersoon die niet
hoofdzakelijk een commerciële doelstelling heeft.
Toezichtfuncties bij rechtspersonen die met elkaar
in de groep van De Volksbank N.V. verbonden zijn
tellen als één benoeming. Voor bestuursfuncties
bij rechtspersonen buiten de groep van De
Volksbank N.V. die niet hoofdzakelijk een
commerciële doelstelling hebben geldt geen
verdere limitering, voor zover het je inzet en
betrokkenheid bij De Volksbank N.V. niet
belemmert.
Wijzigingen van verstrekte gegevens in verband
met nevenactiviteiten dien je voorafgaand aan die
wijziging te melden aan de voorzitter van de
statutaire directie en aan de secretaris van De
Volksbank N.V. Indien je zelf voorzitter bent van
de statutaire directie, dan doe je de voorafgaande
melding aan de voorzitter van de Raad van
Commissarissen van De Volksbank N.V. en aan de
secretaris van die raad.
3.4 Ben je lid van de Raad van Commissarissen
van De Volksbank N.V. dan geldt voor jou de
volgende regel m.b.t nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten
als
het
kan
De Volksbank N.V. waardeert het als je je inzet
voor de maatschappij. Nevenactiviteiten mogen
alleen niet in strijd zijn met ons bedrijfsbelang of
je inzet en betrokkenheid bij De Volksbank N.V.
belemmeren. Bij een (potentieel) tegenstrijdig
belang dat van betekenis voor De Volksbank N.V.
en/of jouzelf kan zijn, volg je de regels die
hierover zijn opgenomen in het Reglement voor
de Raad van Commissarissen van De Volksbank
N.V.
Je mag naast je commissariaat bij De Volksbank
N.V. niet meer dan 3 andere toezichtfuncties
bekleden, althans indien je daarnaast geen
bestuursfunctie vervult. Vervul je naast je
1 januari 2017
commissariaat bij De Volksbank N.V. wel een
bestuursfunctie of ben je voornemens naast je
commissariaat bij De Volksbank N.V. een
bestuursfunctie te gaan vervullen, dan mag je
naast je commissariaat en die bestuursfunctie niet
meer dan één andere toezichtfunctie bekleden.
Uitzondering hierop is een toezichtfunctie bij een
rechtspersoon die niet hoofdzakelijk een
commerciële doelstelling heeft. Toezichtfuncties
bij rechtspersonen die met elkaar in de groep van
De Volksbank N.V. verbonden zijn tellen als één
benoeming. Voor bestuursfuncties bij organisaties
buiten de groep van De Volksbank N.V. die niet
hoofdzakelijk een commerciële doelstelling
hebben, geldt geen limitering.
Voorafgaand aan een benoeming en vervolgens
jaarlijks ten behoeve van het verslag van de Raad
van
Commissarissen
dien
je
van
je
nevenactiviteiten te doen bij de secretaris van de
Raad van Commissarissen van De Volksbank
N.V., voor zover deze nevenfuncties relevant zijn
of kunnen zijn voor de vervulling van je taak als
commissaris.
4. Dilemmastappenplan lees meer...
5. Algemene uitgangspunten
gedragsregels lees meer...
1 januari 2017
Download