bnc-fiche - Staten

advertisement
Fiche 1: Mededeling: eCall naar de burger brengen
Titel:
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Tweede mededeling over eSafety - eCall naar
de burger brengen
Datum Raadsdocument:
Nr Raadsdocument:
Nr. Commissiedocument:
Eerstverantwoordelijk ministerie:
19 september 2005
12383/05
COM(2005) 431
BZK in nauwe samenwerking met V&W i.o.m. FIN en EZ
Behandelingstraject in Brussel: Raadswerkgroep informatiesamenleving en telecommunicatie, Raad
voor Telecommunicatie, Verkeer en Energie
Achtergrond, korte inhoud en doelstelling van het voorstel:
In deze tweede mededeling over het eSafety initiatief gaat de Commissie met name nader in op de
toepassing van eCall. De essentie van eCall is dat een voertuig bij een ongeluk zich, al dan niet
automatisch, in verbinding stelt met de 112-centrale en essentiële gegevens zoals schade aan de auto,
vertraging, aantal inzittenden en locatie-informatie, doorstuurt. Tevens kan optioneel extra informatie
worden verzonden naar een particulier call-centrum. Bij extra informatie moet gedacht worden aan
verzekeringsgegevens, eventuele medische gegevens en adresgegevens van de eigenaar. Het callcentrum krijgt aanvullende informatie van onder andere de achterliggende verzekeringsbedrijven,
ziekenhuizen etcetera.
De doelstelling van eSafety is het aantal dodelijke ongelukken in 2010 terug te brengen tot de helft van
het aantal dodelijke ongelukken in het jaar 2000. Voor de “oude” EU betekent dit het terugbrengen van
40.000 doden in het jaar 2000 naar 20.000 in het jaar 2010. Bij een volledige invoering van eCall in de
Europese Unie wordt verwacht dat het aantal doden met 2.500 per jaar zal teruglopen. Binnen
Nederland wordt vaak gesteld dat een eCall-systeem niet opportuun is, omdat andere weggebruikers of
ooggetuigen wel zullen waarschuwen. Voor drukbereden trajecten en stedelijke omgevingen gaat deze
redenering veelal op, echter voor bijvoorbeeld stille landelijke (b-)wegen of voor situaties waarin een
voertuig van de weg is geraakt en daardoor niet meer zichtbaar is vanaf de straat biedt de invoering
van eCall wel uitkomst. Bij gebruik van eCall kunnen slachtoffers beter worden getraceerd zodat
sneller hulp kan worden verleend.
De invoering van eCall vergt aanpassingen in zowel het voertuig als in de 112-centrales. Deze
mededeling gaat hoofdzakelijk in op het laatste. De industrie zou bereid zijn vanaf september 2009 alle
nieuwe voertuigen van de eCall functionaliteit te voorzien. Tevens is de verwachting dat binnen enige
tijd losse eCall units op de markt zullen komen. Nederland is op dit moment bezig de 112-centrale aan
te passen in verband met misbruikbestrijding. Binnen dit traject zullen de eisen voor eCall en
locatieverwerking mee worden genomen.
Aan de EU-landen en leveranciers wordt gevraagd een verklaring (Memorandum of Understanding;
MoU) te tekenen waarin men zich bereid verklaart een pan-Europese eCall dienst in te voeren.
Rechtsbasis van het voorstel: n.v.t., het betreft een mededeling.
Besluitvormingsprocedure en rol Europees Parlement: n.v.t.
Instelling nieuw Comitologie-comité: n.v.t.
Subsidiariteit en proportionaliteit:
Subsidiariteit: Positief.
Essentieel onderdeel voor het succes van eCall is standaardisatie. Dit kan alleen op EU niveau worden
bereikt. Verder kan de “wat komt eerst” discussie (namelijk eerst alle auto’s uitrusten met eCall of
eerst alle 112-centrales aanpassen) alleen op EU-niveau worden doorbroken. De Commissie wil dit
bereiken door een MoU te laten tekenen door alle lidstaten.
Proportionaliteit: Positief.
Volgens de berekeningen van de Europese Commissie wegen de opbrengsten (vermindering van het
aantal verkeersdoden en lagere kosten gezondheidszorg, EU-breed € 26 mld.) ruim op tegen de
benodigde investering (aanpassing van de centrales en van de auto’s, EU-breed € 4,55 mld.).
Consequenties voor de EU-begroting: geen.
Financiële, personele en administratieve consequenties voor de rijksoverheid, decentrale overheden
en/of bedrijfsleven en burger:
Op grond van het totale effect van eCall op basis van verkennende studies, kan de jaarlijkse besparing
op ongevalskosten op EU-niveau op maximaal € 22 miljard worden geraamd en die op de door
filevorming veroorzaakte kosten op ten hoogste € 4 miljard. De totale jaarlijkse besparing kan tot
maximaal € 26 miljard oplopen. In verhouding tot deze besparingen zijn de benodigde investeringen
gering: € 150 per voertuig en maximaal € 50.000 per aangepaste alarmcentrale. Op basis van deze
initiële investering per alarmcentrale belopen de jaarlijkse kosten, met inbegrip van de kosten van
opleiding van het personeel van de alarmcentrales en van de ondersteuning van meerdere talen, ten
hoogste 4,55 miljard euro voor de 25 lidstaten van de EU, boordapparatuur meegerekend. Hierbij is
voor de berekening van het aantal alarmcentrales in de 25 EU lidstaten uitgegaan van gemiddeld één
alarmcentrale met 60 werknemers per 31000 inwoners. (Dit voorstel betreft standaardisatie:
aanpassing aan auto's wordt niet verplicht, maar bij de bovenstaande kostenberekening is uitgegaan
van de maximale kosten als alle auto's vrijwillig worden aangepast).
De investering voor de Rijksoverheid wordt begroot op € 150.000,- aan projectkosten. Deze kosten
zullen worden ingepast binnen de daartoe beschikbare budgettaire kaders binnen de begroting van
BZK. De kosten hebben betrekking op de selectie en het vastleggen van de taakstelling van het callcenter. De uitvoering van de taakstelling moet gefinancierd worden door achterliggende bedrijven. De
investering voor de aanpassingen aan de 112-centrale maakt onderdeel uit van de totale aanpassing van
de 112-centrale en is voor het eCall gedeelte te verwaarlozen.
De invoering van de eCall-technologie kan voor de burger financiële gevolgen hebben doordat de
kosten voor de eCall-functionaliteit worden doorberekend in de prijs van de auto (geschatte kosten zijn
€ 150,- extra per voertuig). Onduidelijk is of deze verhoging niet sowieso zou plaatsvinden vanwege
mogelijke standaard inbouw van GPS-ontvangers of andere mogelijke nieuwe apparatuur in de
toekomst.
Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving/beleid, (informatie over het inschakelen van
nationale agentschappen / zelfstandige bestuursorganen e.d., implementatie en uitvoering, notificatie
en handhaving en/of sanctionering): n.v.t.
Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen) dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij
verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: n.v.t.
Consequenties voor ontwikkelingslanden: geen
Nederlandse belangen en eerste algemene standpuntbepaling:
Nederland steunt het initiatief van de Commissie. Het verkorten van de tijd tussen melding van
ongevallen en de aankomst van de hulpdiensten ter plaatse vermindert het aantal verkeersdoden en
geeft een hogere kans op herstel. Nederland is bezig de voorgestelde voorzieningen (met name de
aangepaste 112-centrale) al voor een groot deel te implementeren.
Via deze mededeling worden andere lidstaten aangezet tot het invoeren van soortgelijke
voorzieningen. Dit vergroot de kans op een grootschalige implementatie van de benodigde techniek in
het voertuigpark en daarmee de effectiviteit van eCall voor Nederland. Een EU-brede implementatie
van eCall draagt daarnaast ook bij aan de verkeersveiligheid voor Nederlandse burgers die deelnemen
aan het verkeer in de andere lidstaten.
Nederland kan zonder consequenties het MoU ondertekenen, omdat alle daarin gevraagde stappen
door Nederland reeds gezet zijn of binnenkort zullen worden afgerond. Ondertekening maakt de
positie van de Commissie tegenover de lidstaten sterker en daarmee wordt de kans op succes van eCall
vergroot.
Download