Bijlage 1: Schematische Aansluiting Intermediairs

advertisement
Aansluitnotitie
Bancaire Infrastructurele Voorzieningen
Machine-2-Machine voor de Intermediair
Versie 3.0
November
2014
Financiële Rapportages Coöperatief B.A.
Bijlmerdreef 24 - ACT A.03.078 – 1102 CT Amsterdam Zuidoost
I www.SBRbankenl.nl KVK 34375187
Inleiding
Sinds april 2010 kunt u als intermediair financiële rapportages in XBRL-formaat aanleveren
bij ABN AMRO, ING en de Rabobank. Ook kunt u statusinformatie en mededelingen over
ingestuurde rapportages opvragen, mits u gebruik maakt van het machtigingsregister. Deze
kredietrapportages kunt u opstellen met de meest recente Bankentaxonomie (BT).
Er zijn drie methoden om via de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV)
kredietrapportages bij de bank aan te leveren:
1. Automatisch via een Machine-2-Machine (M2M) koppeling, waarbij uw software direct
communiceert met de BIV bij aanlevering van kredietrapportages en voor het opvragen van
statusinformatie en mededelingen;
2. Via SBR Direct waarbij uw klant u via SBR Direct moet uitnodigen om een kredietrapportage
voor hem/haar op te stellen . De klant dient altijd zelf de kredietrapportage naar de bank te
verzenden. Verdere informatie over SBR Direct vindt u op www.SBRbanken.nl ;
3. Via het aanleverportaal, waarbij u inlogt op het portaal van de BIV en handmatig de
kredietrapportage instuurt. Op www.SBRbanken.nl wordt in het document “Hulp bij
het aanleverportaal SBR Banken” verder ingegaan op deze wijze van aanleveren.
Deze aansluitnotitie beschrijft alleen de M2M koppeling!
Als u regelmatig kredietrapportages aanlevert adviseren wij u te kiezen voor een
M2M koppeling. Uitgangspunt is dat u de aansluiting zelf uitvoert. Deze aansluitnotitie geeft
u daarvoor alle informatie. Verder is er een testomgeving beschikbaar. Voor de
testomgeving en functionele en technische vragen kunt u terecht bij de Servicedesk SBR
Banken.
Het M2M aanleverproces van kredietrapportages en de betrokken partijen in de keten ziet
er schematisch als volgt uit:
Definities/ Begrippen
Intermediairs zijn accountants, boekhouders administratiekantoren en belastingadviseurs
die namens ondernemers kredietrapportages aanleveren bij één of meerdere banken via de
BIV.
Softwareleveranciers bieden intermediairs softwarepakketten aan, die intermediairs
ondersteunen bij het opstellen van kredietrapportages en/of het verzenden daarvan.
Dienstverleners leveren geen software, maar bieden diensten aan. Op basis van
deze veelal interactieve en op internet gebaseerde diensten kunnen voor
intermediairs kredietrapportages worden opgesteld en/of verzonden.
Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) is het systeem van het FRC dat de authenticiteit
controleert van de intermediair en de kredietrapportages controleert en aanbiedt aan de
bank waaraan de kredietrapportage is verzonden. Gecontroleerd wordt of de
kredietrapportages technisch verwerkbaar zijn en voldoen aan de bankentaxonomie en de
hiervoor geldende validatieregels.
Autorisatie Service Providers (AuSP’s) zijn dienstverleners die een register
beheren waarin de machtigingsrelatie van een intermediair met haar klanten digitaal wordt
vastgelegd. Door toepassing van dit machtigingenregister kan de BIV geautomatiseerd
controleren of bij elke aanlevering voor de intermediair ook daadwerkelijk een machtiging
aanwezig is. Gebruik van een AuSP bij aanlevering van een kredietrapportage is optioneel en
kan geïmplementeerd worden indien een intermediair hiervoor kiest. Voor het opvragen van
statusinformatie en mededelingen is het gebruik van een AuSP verplicht. De intermediair is
ten alle tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de machtiging.
Certificate Service Provider (CSP’s) verstrekken certificaten aan intermediairs en
controleren tevens of een certificaat dat gebruikt wordt voor de communicatie (nog) geldig
is. De BIV en de AuSP maken gebruik van deze controle om vast te stellen of het certificaat
geldig is.
Servicedesk SBR Banken is het algemene contactpunt voor informatie en specifieke vragen
over de aanlevering via SBR aan banken en is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00
uur. Het telefoonnummer is 088 – 77 88 999. Het contactformulier is te bereiken via deze
link.
Productieomgeving:
Onderwerp
Aanleveren
Statusinformatie
Mededelingen
Aanleverportaal
URL
https://btp-frcportaal.nl/ode/processes/Kredietrapportageproces/
FilingProcess/Process/Client
https://btp-frcportaal.nl/ode/processes/Kredietrapportageproces/
StatusInformation/Process/Client
https://btp-frcportaal.nl/ode/processes/Kredietrapportageproces/
Notifications/Process/Client
https://btp-frcportaal.nl
Testomgeving:
Onderwerp
Aanleveren
Statusinformatie
Mededelingen
Aanleverportaal
URL
https://bta-frcportaal.nl/ode/processes/Kredietrapportageproces/
FilingProcess/Process/Client
https://bta-frcportaal.nl/ode/processes/Kredietrapportageproces/
StatusInformation/Process/Client
https://bta-frcportaal.nl/ode/processes/Kredietrapportageproces/
Notifications/Process/Client
https://bta-frcportaal.nl
Stappenplan: Wat moet ik doen om aan te sluiten op de BIV?
Schema stappenplan aansluitproces (zie ook bijlage 1)
Hieronder vindt u een toelichting/ beschrijving van elke stap in het schema.
1. Stel vast of uw software SBR Kredietrapportages kan aanmaken en hoe u
kredietrapportages aan de BIV gaat aanbieden
Om kredietrapportages op te kunnen stellen dient uw software te gebruiken waarin de
XBRL-specificaties zijn geïmplementeerd. Ook moet de software valide
kredietrapportages kunnen opstellen met de geldende bankentaxonomie. Valide houdt
in dat de kredietrapportages moeten voldoen aan de controles die door de BIV worden
uitgevoerd.
Als u niet op de hoogte bent of uw softwarepakket SBR kredietrapportages
ondersteunt en/of een M2M koppeling heeft voor communicatie met de BIV, kunt u
contact opnemen met uw softwareleverancier of en wanneer deze software beschikbaar
komt. Met deze link vindt u een lijst met softwareleveranciers die al een succesvolle
aansluiting met de BIV hebben gerealiseerd.
1.1 Aanpassen software of kies gespecialiseerde dienstverlener
Als in uw software nog geen XBRL-specificaties zijn geïmplementeerd die de
geldende bankentaxonomie ondersteunen en/of niet beschikt over de gewenste M2M
koppeling, dient uw software hierop te worden aangepast. Kijk voor meer informatie op
www.SBRbanken.nl onder “Aan de slag met SBR voor leveranciers”.
U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een gespecialiseerde
dienstverlener, die voor u kredietrapportages kan genereren en versturen. Met deze link
vindt u een lijst met dienstverleners die al een succesvolle aansluiting met de BIV hebben
gerealiseerd.
2. Stel vast of u over een eigen geldig PKI overheidscertificaat beschikt.
Voor het opzetten van een beveiligde verbinding en authenticatie gebruikt u een (digitaal)
certificaat. U dient te beschikken over een geldig organisatie gebonden PKI
overheidscertificaat om aan te kunnen leveren bij de BIV. Dit is hetzelfde type certificaat dat
u ook kunt gebruiken voor aanlevering van SBR rapportages van de overheid bij Digipoort.
Ook als u gebruik maakt van de dienstverlening van een portaalleverancier, heeft u zo’n
eigen organisatie gebonden PKI overheidscertificaat nodig voor verzending van de
kredietrapportage. Hiermee verzegelt u de enveloppe met de kredietrapportage en bent u
herkenbaar als afzender van het bericht.
2.1 Schaf een eigen PKI overheidscertificaat aan
U kunt een PKI overheidscertificaat aanschaffen bij een Certificate Service Provider
(CSP). Kijk voor meer informatie over PKI overheidscertificaten en aanbieders op
www.pkioverheid.nl of https://www.logius.nl/ondersteuning/pkioverheid.
3. Machtigingen registreren bij Autorisatie Service Providers (AuSP)
Deze voorziening heeft u alleen nodig als u gebruik wilt maken van een AuSP bij de
aanlevering van kredietrapportages of statusinformatie of mededelingen van
ingestuurde kredietrapportages op een later tijdstip wilt opvragen. Het naderhand opvragen
van statusinformatie en mededelingen is echter niet noodzakelijk omdat u de
statusinformatie ook direct, zonder dat de verbinding wordt verbroken, terug ontvangt na
aanlevering van een kredietrapportage.
Als u toch gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dient u de machtigingsrelatie
met uw klant(en) te registreren bij een AuSP. U bent daarbij altijd zelf verantwoordelijk
voor de juistheid en actualiteit van de vastgelegde machtigingen.
4. Kennis nemen van Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages
De aangeleverde kredietrapportages vormen de basis voor het proces van risicobeoordeling
van nieuwe of bij revisies van bestaande kredieten door de banken. Deze risicobeoordeling
betreft de kredietwaardigheid van een bedrijf. De inhoudelijke kwaliteit van de
kredietrapportage is voorwaardelijk voor een goede verwerking van de (financiële)
gegevens. In het Bancair Kwaliteitsraamwerk voor kredietrapportages zijn de van toepassing
zijnde kwaliteitsnormen- en standaarden vastgelegd. Deze is gepubliceerd op
www.SBRbanken.nl. U dient hiervan kennis te nemen.
5. Aanmelden voor aanleveringen aan de BIV in de testomgeving
Alvorens u kredietrapportages in productie mag aanleveren, dient u uw aansluiting eerst te
testen. Het testen heeft als doel om vast te stellen of de kredietrapportages in technisch en
inhoudelijk opzicht van voldoende kwaliteit zijn. Het testen vindt plaats in de testomgeving
van de BIV. Uw certificaat moet hiervoor worden toegevoegd aan de whitelist in de
testomgeving. U kunt hiervoor contact opnemen met de Servicedesk SBR Banken.
6. Aanleveren Kredietrapportages in de testomgeving
Het testen bestaat uit de aanlevering van test kredietrapportages aan de
testomgeving van de BIV. De kwaliteit van deze testrapportages wordt door het FRC
beoordeeld en u ontvangt hiervan een inhoudelijke terugkoppeling. De servicedesk SBR
banken zal u bij deze processtap begeleiden door aan te geven wat er van u wordt
verwacht.
U dient, binnen vier weken na toevoeging van uw testcertificaat aan de whitelist, twee
verschillende kredietrapportages als testaanlevering te doen.
Let op: Gebruik hiervoor de berichtsoort TESTAANLEVERING zodat deze berichten in de
testomgeving van de BIV worden ontvangen1. Zorg er ook voor dat u met testdata of
geanonimiseerde data werkt. GEEN ECHTE DATA GEBRUIKEN IN DE TESTS!
Uw softwareleverancier kan u meer vertellen over hoe u uw aansluiting met de BIV
kunt testen.
Wanneer u geen foutmelding(en) krijgt en u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, is
1
Als uw software nog niet de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van berichtsoort “Testaanlevering”,
kiest u dan voor het aanleveren van een test kredietrapportage aan de testomgeving van de Rabobank.
de test kredietrapportage succesvol aangeleverd. U ontvangt dan van het FRC een
inhoudelijke terugkoppeling op de aangeleverde kredietrapportages.
Als de test kredietrapportages niet akkoord zijn, dient u nieuwe test kredietrapportages aan
te leveren.
Als beide kredietrapportages akkoord zijn, wordt u toegelaten voor het aanleveren van
kredietrapportages aan de productieomgeving van de BIV. Uw certificaat wordt hiervoor op
de whitelist van de productie-omgeving van de BIV geplaatst en u ontvangt een melding van
de servicedesk SBR Banken dat u toegelaten wordt voor aanleveringen in productie. Vanaf
dat moment kunt u kredietrapportages aanleveren op de productieomgeving van de BIV.
7. U bent aangesloten op de productieomgeving!
U kunt het FRC verzoeken om uw logo te laten toevoegen bij de andere aangesloten
intermediairs op de website www.SBRbanken.nl. Het FRC behoudt zich het recht voor deze
publicatie op ieder gewenst moment te stoppen en alle logo’s te verwijderen.
Bijlage 1: Schematische Aansluiting Intermediairs
Start aansluiten op de BIV
1. Stel vast of uw software
SBR Kredietrapportages
kan aanmaken en hoe u
kredietrapportages aan
de BIV gaat aanbieden
Uw software kan
SBR
kredietrapportages
aanmaken
Nee
1.1 Aanpassen software of
kies gespecialiseerde
dienstverlener
Ja
2.Stel vast of u over een
eigen geldig PKI
overheidscertificaat
beschikt
U beschikt over
eigen geldig PKI
Overheidscertificaat
Nee
2.1 Schaf een eigen PKI
overheidscertificaat aan
Ja
Wilt u gebruik
maken van AuSP?
3. Machtigingen
registreren bij AuSP
Nee
4. Kennis nemen van
Bancaire Kwaliteits
Raamwerk voor
kredietrapportages
5. Aanmelden voor
aanleveringen aan de BIV
in de testomgeving
6. Aanleveren krediet
rapportages in de
testomgeving
Kredietrapportages
akkoord?
Nee
Alle banken
akkoord?
7. U bent
aangesloten op
de productieomgeving!
Ja
Download