Tweede aanpassing (ATP) van de Classification, Labelling and

advertisement
Tweede aanpassing (ATP) van de Classification, Labelling
and Packaging (CLP) Regulation (EG 1272/2008)
Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen
Op 30 Maart 2011 is de tweede aanpassing aan de technische vooruitgang (ATP) van EU-GHS/CLP
de
gepubliceerd. Deze aanpassing introduceert de 3 aanpassing van het VN-GHS in de Europese wetgeving.
2ATP (EG 286/2011)
De aanpassingen uit de 2ATP worden voor stoffen vanaf 1 december 2012 en voor mengsels vanaf 1 juni 2015
van kracht. Het is toegestaan voor zowel stoffen alsook mengsels om de aanpassingen al eerder toe te passen.
Voor stoffen en mengsels die al op de markt zijn gebracht vóór de data van verplichting, geldt een
overgangsbepaling, te weten:
+ Stoffen die op de markt zijn gebracht voor 1 december 2012 hoeven pas vanaf 1 december 2014 te
voldoen aan de voorschriften uit de 2ATP.
+ Mengsels die voor 1 juni 2015 op de markt zijn gebracht hoeven pas vanaf 1 juni 2017 te voldoen aan
de voorschriften uit de 2ATP.
De belangrijkste veranderingen uit de 2ATP
Nieuwe gecombineerde H-zinnen
2ATP pagina 34 t/m 41
Toevoeging van voorrangsregel mbt pictogrammen
2ATP pagina 2
Verduidelijking van de minimale grootte van de pictogrammen
2ATP pagina 4
Nieuwe subcategorieën (1A en 1B) voor luchtweg- en huidallergenen
Zowel bij de luchtweg- als de huid-allergenen zijn er nieuwe subcategorieën aangebracht (1A en 1B) om
onderscheidt aan te brengen tussen allergenen waarbij met een hoge frequentie sensibilisatie optreed en
allergenen waarbij met een matig tot lage frequentie sensibilisatie optreedt.
2ATP pagina 11 t/m 16
Aanpassing van de criteria en gevarenklassen voor de chronische aquatische toxiciteit
De indelingscriteria voor aquatisch gevaar op de lange termijn zijn uitgebreid met criteria voor stoffen waarvan
adequate testgegevens bekend. In deze criteria wordt de indeling gebaseerd op testresultaten van de
chronische aquatoxiciteit.
Daarnaast blijven de criteria uit de CLP gehandhaafd voor stoffen waarvan géén adequate testresultaten
beschikbaar zijn voor de chronische aquatoxiciteit. De indeling vindt hierbij plaats op basis van de
testresultaten van de acute aquatoxiciteit, aangevuld met de afbreekbaarheid, de bioconcentratiefactor (BCF)
en/of de octanol/water verdelingscoëfficiënt (log Kow).
De “somformule” voor mengsels is uitgebreid met een formule voor de berekening van de chronische
aquatoxiciteit op basis van de ingrediënten en hun testresultaten.
De “optelmethode” voor mengsels is hetzelfde gebleven na de veranderingen in de 1ATP.
2ATP pagina 18 t/m 31
Een nieuwe gevarenklasse voor stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de ozonlaag
In de CLP werd onder “Deel 5: Aanvullende gevarenklassen voor de EU” van bijlage I gesproken over “Gevaar
voor de Ozonlaag” een Europees gevaar dat nog niet in het VN-GHS was opgenomen met daarbij een EUH-zin
(EUH059) en géén pictogram. Bij de 3de aanpassing van het VN-GHS is dit gevaar ook opgenomen in het VNGHS met daarbij horend een H-zin en een pictogram. Deze verandering is met de 2ATP ook overgenomen in het
CLP.
Mengsels die een voor de ozonlaag gevaarlijke stof bevatten in een concentratie groter dan of gelijk aan 0,1%
worden als geheel geclassificeerd als gevaarlijk voor de ozonlaag.
2ATP pagina 31/32
Let Op
Bovenstaande veranderingen zijn enkel de meest ingrijpende, de 2ATP bevat er nog meer. Voor een volledig
overzicht is het verstandig de 2ATP goed door te nemen om te beoordelen of de veranderingen van toepassing
zijn op de door U gebruikte stoffen en mengsels. De volledige versie is terug te vinden via:
+ Nederlandse versie.
(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:083:SOM:NL:HTML)
+ Engelse versie.
(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:083:SOM:EN:HTML)
+ Alle classificatie regelgeving: Dangerous Substance Directive (DSD), Dangerous Preparation Directive
(DPD) and CLP regulation en alle ATP’s.
(http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp)
In verband met mogelijke taalfouten is het advies, de Engelse versie te gebruiken.
Toekomst
De CLP verordening is een regelgeving die continue aangepast zal worden met veranderingen vanuit REACH
alsook vanuit het VN-GHS. De 2ATP zal dan ook niet de laatste aanpassing zijn. Eind 2011 staat al de 3ATP
gepland en in 2013 zal naar verwachting de 4ATP verschijnen. De veranderingen van deze aanpassingen zijn al
gedeeltelijk bekend:
3ATP
Implementatie van stoffen in Bijlage VI waarvoor eind 2010 door het Risk Assessment Committee
(RAC) een advies is uitgebracht.
4ATP
Deze aanpassing zal de CLP/EU-GHS weer stroomlijnen met de 4 herziening van het VN-GHS die eind
2010 is goedgekeurd. Verwachte veranderingen:
+ Aangepaste criteria voor explosieven, brandbare gassen, ontvlambare aerosols, aerosols,
oxiderende gassen, onder druk, en onstabiele gassen en mengsels
+ Aanpassing van enkele voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)
+ Consolidatie van de classificatie voor aerosols
+ Verduidelijking over het pictogrammen gebruik voor stoffen die niet bijtend voor de huid,
maar wel voor metalen.
de
Meer weten?
BenE Ondersteuning + Advies helpt bedrijven op een praktische en pragmatische manier bij alle
onderwerpen die betrekking hebben op Stoffencommunicatie (Veiligheidinformatiebladen, REACH en GHS/CLP)
en KAM-management (Energie, Milieu, Arbo, Veiligheid en Managementsystemen) met als doel: Bereikbare
kennis!
Download