Richtlijnen - scholengroep 25

advertisement
Vragen naar
Agnes Versluys
Telefoon/fax/e-mail
Tel: 050 / 63 17 67
Fax: 050 / 63 17 68
e-mail : [email protected]
Referentie
PV/AV/13-015
Brugge, september 2013
RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE AANSTELLINGSMODALITEITEN EN ADMINISTRATIEVE
DOCUMENTEN VOOR DE CONVENTIE 80777
1. ALGEMENE VOORWAARDEN
Aan het personeelslid kan een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur tot 30 juni worden
aangeboden omdat het ressorteert onder de conventie 80.777.
De directie van de school zoekt een personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet om te functioneren
als gesubsidieerd contractueel personeelslid.
Het gaat hier om volgende voorwaarden:
-
In het bezit van de vereiste kwalificatie;
Voldoen aan de duurtijd van de stempelgerechtigheidsvoorwaarden opgelegd door de
VDAB. Men moet 1 dag ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB.
M.a.w. volledig werkloos voor 1 dag.
2. PROCEDURE
Vooraleer een personeelslid in dienst kan treden, moet het zich eerst persoonlijk aanmelden op
de centrale administratie van de Scholengroep (bij Agnes Versluys / Katrien Danneels)
Om alles vlot te laten verlopen brengt het personeelslid best al volgende informatie mee:




Een afschrift van het diploma
Zijn/haar rekeningnummer (IBAN-nummer + BIC-code!) waarop het loon mag worden gestort;
Het uurrooster (op welke dagen moeten de Geco-uren gepresteerd worden)
Inschrijvingsbewijs als werkzoekende bij de VDAB
De scholengroep maakt volgende documenten op:


drie originele getekende individuele fiches werk en sociale economie
vier originele getekende arbeidsovereenkomsten.
De verdere administratieve afhandeling gebeurt verder door de centrale administratie van de
scholengroep.
1
3. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN VAN DE SCHOOL
3.1 Documenten aan de scholengroep
De school bezorgt aan de scholengroep volgende ingevulde en ondertekende documenten:

Pers 1:
Het aantal personen ten laste dient gestaafd te worden door een attest “samenstelling van het
gezin".
De vroegere prestaties in overheidsdienst en onderwijsinstellingen (met duidelijke vermelding
van begin- en einddatum, de statutaire hoedanigheid, functie, aantal gepresteerde uren en
ook de afwezigheden wegens langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, enz.) moeten worden
gestaafd met de nodige documenten.
.

Prestatiestaat:
De school dient maandelijks de prestatiestaat in te dienen en dit vóór de 5de werkdag van
elke maand. (Via mail [email protected] / fax 050 / 63 17 68 of per brief)
Een blanco prestatiestaat vindt u op de site van de scholengroep 25.
Beleidsdomeinen > Personeel > Geco-conventie 80777
3.2 Wijzigingen en afwezigheden
Alle wijzigingen zoals bvb. in de burgerlijke staat, verandering van adres, rekeningnummer, …
worden binnen de drie dagen aan de centrale administratie van de scholengroep meegedeeld.
Kan via mail [email protected] /fax/brief.
Ook afwezigheden wegens ziekte en zwangerschapsverlof moeten aan de scholengroep tav
Katrien Danneels binnen de drie dagen gemeld worden, gelet op de financiële gevolgen.
Deze afwezigheden moeten worden gestaafd met de nodige attesten.
3.3 Kinderbijslag
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is verantwoordelijk voor de uitbetaling
van de kinderbijslag voor gesubsidieerde contractuelen in conventie 80777.
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Provinciaal Bureau van Brabant
Trierstraat 70
1000 Brussel
Bij elk contact dient u het volgend aansluitingsnummer te vermelden: 164/99754.
3.4. Uitdiensttreding
Bij elke uitdiensttreding (dus ook aan het einde van het schooljaar) wordt onmiddellijk een
PERS 3 formulier opgestuurd naar de centrale administratie van de scholengroep. Via mail
[email protected] /fax/ brief.
3.5 Vervanging
De gesubsidieerde contractuelen die aangesteld zijn binnen deze conventie, en dit zowel voor
het administratief als voor het onderwijzend personeel, kunnen pas vervangen worden vanaf de
éénendertigste dag van de afwezigheid. Er is één uitzondering: bevallingsverlof. Hier mag
vanaf de eerste dag afwezigheid vervangen worden.
2
Indien tijdens het schooljaar het in functie zijnde personeelslid dient vervangen te worden door
een ander gesubsidieerd contractueel personeelslid moet de bovengenoemde procedure
opnieuw gevolgd worden. De vervanger moet dus ook voldoen aan alle gestelde voorwaarden.
Opgelet:
Wanneer een personeelslid op het einde van haar bevallingsverlof haar periode van
afwezigheid verlengt met ziekte wordt de vervanging stopgezet. M.a.w. de
vervangingsovereenkomst van de persoon die dit personeelslid gedurende haar bevallingsverlof
verving, neemt op dat moment een einde.
De geldende regel bij vervanging wegens ziekte is hier dan terug van kracht (vanaf 31ste dag).
Dit is niet het geval wanneer de periode van bevallingsverlof aansluitend wordt verlengd met
borstvoedingsverlof.
3.6 Formulieren voor de mutualiteit
Bij langdurige ziekte (vanaf 31ste kalenderdag) of moederschapsrust (vanaf de 1ste dag) de
formulieren van de mutualiteit onmiddellijk opsturen naar de centrale administratie van de
scholengroep. Via mail [email protected] /fax/brief.
Aandachtspunten :
-
Maak GEEN gebruik van elektronische zendingen voor personeelsleden die
aangesteld zijn in de conventie 80.777.
-
Alle wijzigingen die een invloed hebben op de uitbetaling van de lonen zo spoedig
mogelijk melden aan de scholengroep. Zo kan vermeden worden dat onterecht
uitbetaalde lonen teruggevorderd moeten worden.
-
Bij de indiensttreding moet elk nieuw personeelslid “het pedagogisch project”, de
“neutraliteitsverklaring”, de “verklaring van gehechtheid aan het GO!” en de
“onwrikbare waarden” ondertekenen. (document vindt u op de site van de
scholengroep 25 Beleidsdomeinen > Personeel > Geco-conventie 80777)
Om een vlotte administratieve afhandeling te verzekeren bij een GECO-aanstelling vraag ik u deze
procedure strikt op te volgen.
Voor alle informatie kunt u terecht bij Agnes Versluys 050 / 63 17 67
Vriendelijke groeten
Philip Vanhaverbeke
Algemeen directeur
Scholengroep Brugge – Oostkust
3
Download