Veelgestelde vragen over het rekeningoverzicht.

advertisement
Veelgestelde vragen
over het rekeningoverzicht.
Algemeen
Wat lees ik in dit rekeningoverzicht?
Wat zijn ‘premies arbeidsongeschiktheids­
dekking’ of ’premies verdere opbouw pensioen bij
arbeidsongeschiktheid’?
In dit overzicht leest u hoe de waarde van uw verzekering
Staat hier een bedrag? Dan betaalt u voor premie­vrijstelling
zich ontwikkelde in de genoemde periode.
bij arbeidsongeschiktheid. Als u (deels) arbeidsongeschikt
Over welke periode gaat dit overzicht?
wordt, nemen wij (een deel van) de premiebetaling over.
Op het overzicht leest u hoeveel u hiervoor betaalde.
Dit overzicht loopt tot en met 31 december van het vorige
verzekering in de loop van het vorige jaar? Dan loopt het
Waaruit bestaan de ‘kosten
verzekeringsmaatschappij’?
rekeningoverzicht van de begindatum van de verzekering
Dit zijn de kosten voor het administreren van
tot en met 31 december van dat jaar.
uw verzekering.
Ik heb meer verzekeringen. Wanneer krijg ik de
andere rekeningoverzichten?
Hoeveel is mijn verzekering nu waard?
jaar. U ontvangt dit standaard 1 keer per jaar. Startte de
Wij versturen alle rekeningoverzichten niet tegelijk.
De rekeningoverzichten van pensioenverzekeringen
versturen wij uiterlijk in mei.
Ik kreeg een nieuw product afgelopen jaar.
Hoe kwam het beginsaldo tot stand?
Het beginsaldo is de waarde op de ingangsdatum van
de nieuwe beleggingspolis. Deze datum staat op uw
nieuwe polis.
Ontwikkeling van het saldo
Op uw overzicht ziet u de waarde van uw saldo. Dit is
een momentopname. De waarde hangt af van de actuele
koersen. De waarde kan dan ook schommelen. De actuele
koers kunt u zien op de site.
Het saldo per einde jaar is lager dan dat van een
jaar ervoor. Hoe kan dit?
Er zijn 2 mogelijkheden waarom uw saldo lager wordt:
1.De kosten en/of premies zijn hoger dan uw inleg, maar
de beleggingen leveren niet genoeg op om dit tekort
goed te maken. Uw saldo daalt.
2.De kosten en/of premies zijn lager dan uw inleg. Maar
Waaruit bestaat de betaalde premie?
als de beurs daalt, daalt de waarde van uw beleggingen
De betaalde premie bestaat uit alle bedragen die de
ook. Deze daling is groter dan de inleg minus kosten
verzekering in- en uitgaan. Dit kunnen zijn: premies,
en/of premies. Uw saldo daalt.
koopsommen, extra stortingen, waardeoverdrachten,
kosten of correcties. Op het stortingenoverzicht leest
Kan mijn saldo nul worden?
u de bedragen.
Ja, uw saldo kan uiteindelijk volledig opraken. Dan eindigt
Staat hier een positief bedrag? Dan is er voor uw
Op mijn rekeningoverzicht staat vergoeding
beleggingspensioen. Wat betekent dit?
nabestaanden een overlijdenskapitaal verzekerd. De
Dit betekent dat u een vergoeding van ons krijgt. U krijgt
premies halen wij af van uw huidige saldo. In dit overzicht
deze vergoeding, omdat er meer kosten in rekening zijn
ziet u hoeveel dit is. Staat hier een negatief bedrag?
gebracht dan het door het Verbond van Verzekeraars
Dan krijgen uw nabestaanden maar een deel van uw saldo.
aanbevolen maximum. Deze aanbeveling is afgestemd met
Of uw nabestaanden krijgen niets. Wij geven u daarom nu
de Stichting van de Arbeid en de Ombudsman
een zogeheten risicobonus. Dit voegen we toe aan
Financiële Dienstverlening. Meer informatie vindt u op
uw saldo.
www.centraalbeheer.nl/beleggingspensioen
Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank
en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.
110230719
de verzekering vóór de einddatum.
Wat zijn ’premies overlijdensrisicodekking’
of ‘premies uitkering bij overlijden’?
Op mijn rekeningoverzicht staat vergoeding
hefboomeffect beleggingspensioen.
Wat betekent dit?
Hoe is mijn voorbeeldkapitaal berekend?
U ontvangt een vergoeding voor de nadelige gevolgen van
Daarnaast gebruiken wij de gegevens zoals wij die kenden
het hefboomeffect. Dit nadelige effect kan optreden als het
op die datum.
minder goed gaat met de fondsen waarin wordt belegd. De
Op de datum die op het rekeningoverzicht staat,
beoordeelden we de waarde van het voorbeeldkapitaal.
waarde van uw beleggingen is dan lager. Hierdoor stijgt de
Wat houdt het ’pessimistische’ rendement in?
premie van de overlijdensrisico­verzekering. Dit komt omdat
Bij het pessimistische rendement gaan we uit van een
het verschil tussen de waarde van uw beleggingspensioen
pessimistische ontwikkeling van de financiële markten.
en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden groter is
Dit rendement geeft een voorbeeld van het rendement dat
dan vooraf werd geschat. Dit is dus extra nadelig.
u dan zou maken. De uitgangspunten voor deze berekening
U ontvangt hiervoor een vergoeding. Een uitgebreide uitleg
zijn wettelijk bepaald.
van het hefboomeffect vindt u op
www.centraalbeheer.nl/beleggingspensioen
Waarde van de beleggingen
Wat is een unit?
Als u belegt in een beleggingsfonds koopt u units. Een unit
is een stukje aandeel in een beleggingsfonds.
Hoe komen jullie aan het bedrag bij de ‘waarde
beleggingen’?
Het bedrag is het aantal units vermenigvuldigd met de
koers van het beleggingsfonds.
Hoe kan ik mijn beleggingskeuze wijzigen?
Afhankelijk van uw soort verzekering kunt u uw
beleggingskeuze wijzigen. Dit heet ‘switchen’. Een switch
moet u doorgeven. Op de site ziet u hoe u dit kunt
regelen. Kijk hiervoor onder ‘Beleggingskeuze wijzigen’.
Kan ik altijd mijn beleggingskeuze wijzigen?
Staat uw saldo op de Pensioenspaarrekening,
Wat houdt het ’historische rendement’ in?
Bij het historisch rendement gaan we uit van het gemiddeld
fondsrendement over de afgelopen 20 jaar. Als een fonds
nog geen 20 jaar bestaat, is het historisch rendement niet
alleen gebaseerd op de (korte) geschiedenis van het fonds.
Deze geschiedenis vullen we dan aan met een verwacht
rendement. Hoe deze aanvulling gaat, is afhankelijk van het
soort fonds. De uitgangspunten voor deze berekeningen zijn
wettelijk bepaald.
Krijg ik de getoonde voorbeeldkapitalen?
Nee, de getoonde voorbeeldkapitalen zijn voorbeelden van
de waarde op de einddatum. Het zijn geen gegarandeerde
rendementen. Wij wijzen u erop dat de waarde van uw
belegging kan schommelen. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Beleggen in aandelen is op korte termijn risicovoller dan
op lange termijn. Het is verstandig om uw beleggingskeuze
regelmatig goed te beoordelen.
Stortingenoverzicht
Garantierekening of de Renterekening? Dan kunt u niet
Wat is een premieverdeelsleutel?
switchen. Ook het saldo dat wordt belegd volgens
De premieverdeelsleutel geeft aan hoe uw inleg over de
zogeheten life cycles kunt u niet via een switch wijzigen.
verschillende fondsen wordt verdeeld.
Als uw persoonlijke situatie verandert, kunt u wel een
nieuw beleggersprofiel invullen. Ook hierover vindt u meer
Tot slot
informatie op de site.
Voorbeeldkapitalen
Wat gebeurt er als ik de verzekering voortijdig
beëindig of de premie van de verzekering verlaag?
Bij een pensioenverzekering ziet u geen voorbeeld­
Het is meestal financieel nadelig als u de verzekering stopt
kapitalen. Wij informeren u namelijk daar met het Uniform
vóór de einddatum. Wij brengen kosten in rekening als u
Pensioenoverzicht (UPO) over de te verwachten pensioenen.
de verzekering opzegt vóór de einddatum. Ook het verlagen
Ook kunt u hiervoor kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl
van de premie kan tot financieel nadelige gevolgen leiden.
Vraag eerst naar de gevolgen voordat u een beslissing
neemt over het beëindigen van de verzekering of het
verlagen van de premie.
Download