Stroke-unit - Imeldaziekenhuis

advertisement
Stroke-unit
Eerste zorg en behandeling
na een CVA
et
ingt u m
imelda omr
zorg
Inhoud
2
Wat is een CVA?
3
Waarom naar een stroke-unit?
4
Trombolyse
5
Medisch-technische onderzoeken
6
De rol van het CVA-team
8
En wat na de stroke-unit
9
Facturatie - Bronnen
10
Nota’s
11
Omwille van een CVA bent u opgenomen in een gespecialiseerd deel van
de afdeling neurologie van ons ziekenhuis: de stroke-unit
(Verpleegafdeling Geneeskunde 3).
Deze brochure geeft u en uw nabije omgeving informatie over de gang van
zaken en de behandeling gedurende de eerste dagen.
Wat is een CVA?
CVA - ook beroerte genoemd - is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident.
Daarmee wordt een plotse stoornis in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen
(cerebro) bedoeld.
Bij een CVA krijgt een deel van de hersenen opeens te weinig zuurstof.
Er zijn twee vormen:
1. Een herseninfarct
Bij een herseninfarct krijgen de hersenen te weinig zuurstof. Dat komt omdat
een bloedvat wordt afgesloten door een bloedklonter. Ook kan het zijn dat één
van de hersenbloedvaatjes is dichtgeslibd. Bij een CVA gaat het in 80 % van de
gevallen om zo’n herseninfarct.
2. Een hersenbloeding
Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in de hersenen of knapt open.
Daardoor hoopt zich bloed op in de hersenen en worden hersencellen
beschadigd. Een hersenbloeding komt veel minder vaak voor dan een
herseninfarct (bij ongeveer 20 % van de patiënten).
Bij een CVA wordt een deel van de hersenen dus niet meer doorbloed. Het bloed
vervoert zuurstof en levensnoodzakelijke voedingsstoffen. Als de
bloedcirculatie niet zeer snel hersteld wordt, zal de zone die door de
beschadigde ader wordt doorbloed, onherroepelijk afsterven. Het CVA is dus
voor de hersenen wat een hartinfarct is voor het hart. Een snelle en
doelgerichte behandeling is daarom belangrijk. Maar ook de opvolging op lange
termijn is noodzakelijk: een CVA is een zorgwekkende aandoening.
3
Waarom naar een stroke-unit?
Een stroke-unit is een gespecialiseerde afdeling neurologie voor
patiënten met een CVA. De aandacht is gericht op het snel maken van
een diagnose en het spoedig starten van een behandeling. De stroke-unit
beschikt daarom over apparatuur waarmee u extra toezicht krijgt.
Intensieve controle vanaf het begin van de opname, gecombineerd met
een snelle start van de revalidatie, verhoogt de kans op herstel en de
mate waarin u weer zelfstandig kunt functioneren.
4
Trombolyse?
Bij patiënten die een herseninfarct hebben gehad kan trombolyse (oplossen van
stolsel) worden toegepast. Dat is een medische behandeling om de verstopping in
de bloedvaten op te heffen. Daardoor worden de negatieve gevolgen van het CVA
zoveel mogelijk beperkt.
Trombolyse moet binnen drie uur na de eerste verschijnselen worden gestart. Er
zijn strenge eisen aan verbonden. Daardoor komt niet iedereen in aanmerking voor
trombolyse. De neuroloog bepaalt of trombolyse voor u zinvol is.
5
Medisch-technische onderzoeken
De meest uitgevoerde medisch-technische onderzoeken zijn:
- Monitor
- Bloedonderzoek
- Onderzoek van het hart
- CT-scan of NMR van de hersenen
- Duplex-onderzoek van de halsvaten
Monitor
Een aantal belangrijke lichaamsfuncties worden voortdurend of op regelmatige
6
tijdstippen gevolgd: bloeddruk, hartritme, ademhaling, lichaamstemperatuur, …
Het is belangrijk om te weten of deze lichaamsfuncties binnen de normale grenzen
vallen.
Op verschillende beeldschermen (monitoren)
kunnen artsen en
verpleegkundigen zo uw lichaamsfuncties aandachtig volgen.
Bloedonderzoek
Vooral de eerste dagen kan regelmatig bloed worden afgenomen voor onderzoek.
Het suikergehalte wordt ten minste viermaal per dag bepaald. Ook de graad van
stolling wordt gevolgd.
Medisch-technische onderzoeken
Onderzoek van het hart
Een CVA kan veroorzaakt zijn door een hartaandoening. Daarom wordt een
onderzoek van het hart uitgevoerd. Meestal gaat het om een echocardiogram. Dit is
een manier om een afbeelding te maken van de bewegingen van het hart. De
bloedstroom in het hart wordt vastgelegd met behulp van geluidsgolven. Dit is een
niet-belastend onderzoek dat ongeveer dertig minuten duurt.
CT en NMR van de hersenen
Met een CT (Computer Tomograaf) wordt een fotografische dwarsdoorsnede van
het hoofd gemaakt. Ook de NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) is bedoeld
om van buitenaf foto’s te maken van de hersenen. Soms is een extra onderzoek
nodig met een contraststof. Tijdens het maken van een CT-scan ligt u op een
beweegbare behandeltafel die in de tunnel van het apparaat wordt geschoven.
Deze onderzoeken geven informatie over de hoedanigheid van de hersenen. Het
maken van zo’n hersenscan neemt dertig tot zestig minuten tijd in beslag.
Duplex-onderzoek van de halsvaten
De duplex is een echo-onderzoek waarbij je aan de hand van geluidsgolven kunt
zien of de bloeddoorstroming in de grote halsbloedvaten normaal is. Ook dit
onderzoek is niet-belastend. Een computerprogramma maakt van deze
geluidsgolven een afbeelding van de bloedvaten. Een vernauwing in een bloedvat bij
het duplex-onderzoek kan reden zijn voor een bijkomend bloedvatonderzoek.
7
De rol van het CVA-team
Het onderzoek en de behandeling door het CVA-team
Belangrijk is het om mogelijke gevolgen en verwikkelingen van het CVA in kaart te
brengen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met slikken, problemen met plassen,
gedragsproblemen, hoge bloeddruk, kans op een trombose (bloedstolsel).
De vorderingen van het herstel worden nauwgezet gevolgd en vastgelegd. Ook
wordt zo snel mogelijk gestart met de revalidatie door een CVA-team.
Het CVA-team, onder leiding van de neuroloog, bestaat uit:
8
 artsen met een ander specialisme (bijvoorbeeld: cardiologie, revalidatie, …)
 gespecialiseerde verpleegkundigen
 paramedici (kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, …)
 maatschappelijk werker
Met de gegevens over de patiënt, die de verschillende hulpverleners inbrengen,
wordt een behandelplan opgesteld. Iedere patiënt krijgt aangepaste zorg, op het
aangewezen moment.
En wat na de stroke-unit?
De neuroloog bepaalt wanneer u van de stroke-unit overgeplaatst wordt naar een
kamer op de verpleegafdeling neurologie.
Afhankelijk van uw situatie krijgt u uw verdere behandeling en revalidatie: ofwel
thuis, ofwel ambulant, ofwel op een revalidatieafdeling. Het multidisciplinaire team
overlegt dit met u, uw familie en/of naaste omgeving.
Een deel van het aangetaste hersengebied ‘herstelt’ zich na enige tijd weer. Dan
zijn de klachten of verschijnselen van tijdelijke aard. In het begin is het moeilijk te
voorspellen welke verbeteringen zullen optreden. Dat blijkt pas na verloop van tijd.
Bijna altijd betekent dit voor u en uw familie dat u niet wordt zoals u vroeger was.
De gevolgen van een CVA zijn dan ook verschillend van persoon tot persoon.
Algemeen blijft een CVA voor elk van u een onthutsend voorval. In België zijn er
jaarlijks 19.000 nieuwe slachtoffers en de kans op een nieuw CVA of op
verwikkelingen is reëel. U zal dan ook medicatie voorgeschreven krijgen, om een
herval te voorkomen.
9
Facturatie
Ziekenhuisrekening, doktersrekening en hospitalisatieverzekering vindt u terug
 in de onthaalbrochure die bij de opname wordt overhandigd
 via internet: www.imelda.be (Patiënten / Opname en verblijf / De rekening)
Bronnen
10
Nederlandse hartstichting:
http://www.hartstichting.nl
Belgische vereniging tegen cerebrovasculaire aandoeningen:
http://wwww.strokenet.be
Nota’s
11
Contacten
Artsen:
Dr. Luc Dejaegher
Dr. Patrick Vermylen
Dr. Maarten Dewil
Verpleging
015 50 46 14
Sociaal werker
Tamara Ooms
015 50 64 18
INDIEN U NOG VRAGEN HEEFT,
STEL ZE ONS GERUST!
WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.
ZIEKENHUIS
Imeldaziekenhuis
Imeldalaan 9
2820 Bonheiden
www.imelda.be
97600115R00
Download