Kluscontract - Vereniging Eigen Huis

advertisement
Model Kluscontract Vereniging Eigen Huis
Artikel 1. Partijen
Opdrachtgever
Naam: ................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
Postcode: ...........................................................................................................................
Plaats: ................................................................................................................................
Telefoon: ............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Ondernemer
Naam bedrijf: ......................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
Postcode: ...........................................................................................................................
Plaats: ................................................................................................................................
Telefoon: ............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
KvK-nummer: .....................................................................................................................


Ondernemer verplicht zich eventuele afwijkingen van en aanvullingen op het Model
Kluscontract Vereniging Eigen Huis 2014 duidelijk zichtbaar te maken voor
opdrachtgever, bijvoorbeeld door afwijkingen vet af te drukken.
Ondernemer verklaart wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) te hebben
afgeweken van het Model Kluscontract Vereniging Eigen Huis 2014.
Artikel 2. Omschrijving van het werk
2.1
Het werk bestaat kort gezegd uit:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2.2
Ondernemer zal het werk/de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de volgende
documenten:
Document
Datum
a. ......................................................................................
……………………………
b. ......................................................................................
……………………………
c. ......................................................................................
……………………………
d. ……………………………………………………………… .
……………………………
1/4
mei 2014
2.3 Voorts zal ondernemer het werk/de werkzaamheden uitvoeren naar de eis van goed en
deugdelijk werk en, voor zover van toepassing, met inachtneming van voorschriften van
overheid en nutsbedrijven.
Artikel 3. Aanneemsom
3.1
De aanneemsom bedraagt € …………….. (zegge: ………………………………..)
inclusief btw.
3.2
De aanneemsom kan na het tot stand komen van deze overeenkomst niet meer
worden verhoogd, behoudens verhoging wegens meerwerk, onvoorziene omstandigheden
en/of wettelijke wijziging van de omzetbelasting (btw).
Artikel 4. Meer- en minderwerk
4.1
Meerwerk wordt voorafgaand aan de uitvoering daarvan schriftelijk overeengekomen
onder vermelding van de financiële consequenties. Ondernemer kan alleen aanspraak
maken op betaling van meerwerk, indien hij de opdrachtgever tijdig schriftelijk op de
financiële consequenties heeft gewezen, tenzij opdrachtgever de financiële consequenties
had moeten begrijpen.
4.2
Meerwerk kan bij gereedkomen daarvan in rekening worden gebracht. En dient
binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening door de opdrachtgever te worden
voldaan.
4.3
Minderwerk wordt in mindering gebracht op de overeengekomen aanneemsom.
4.4
Opdrachtgever heeft het recht het minderwerk te verrekenen bij de eerstvolgende
betaling(en) nadat het minderwerk is overeengekomen.
Artikel 5. Betaling
Optie 1
5.1
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na oplevering.
5.2
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst of indien ondernemer
anderszins de overeenkomst niet (geheel) is nagekomen, heeft opdrachtgever het recht
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het opgeschorte bedrag dient in een redelijke
verhouding te staan tot de aanwezige tekortkoming(en).
Optie 2
5.1
Betaling vindt plaats in de volgende termijnen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.2
Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt de ondernemer de betreffende
termijnrekening naar de opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt de rekening binnen 14 dagen
na ontvangst.
5.3
Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om bij oplevering 5% van de
aanneemsom in te houden. Zodra 6 maanden na oplevering zijn verstreken, betaalt
opdrachtgever de laatste 5% binnen 7 dagen aan de ondernemer, tenzij opdrachtgever
gerechtigd is tot opschorting van betaling op grond van de wet. Het opgeschorte bedrag
dient in een redelijke verhouding te staan tot de aanwezige tekortkoming(en).
2/4
mei 2014
Artikel 6. Uitvoeringsduur en boete
6.1
Het werk vangt uiterlijk aan op …..... (datum) en wordt uiterlijk opgeleverd op
………………. (datum).
6.2
Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringsduur is de ondernemer een
gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd van € ……….. per
kalenderdag tot de dag dat het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd.
6.3
De gefixeerde schadevergoeding bedraagt ten hoogste 25% van de aanneemsom.
6.4
Opdrachtgever heeft recht op aanvullende schadevergoeding indien de werkelijk
geleden schade hoger is dan de gefixeerde schadevergoeding.
Artikel 7. Ontbindende voorwaarden (Optioneel)
7.1
Deze overeenkomst kan door de opdrachtgever worden ontbonden indien hij uiterlijk
op …………. (datum) voor de financiering van het werk voor een bedrag van € …………..
(bedrag) geen hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende instelling heeft
verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan € …………. (bedrag), en een
rentepercentage niet hoger dan ..%, bij de volgende hypotheekvorm: ……………
7.2
Deze overeenkomst kan door opdrachtgever worden ontbonden indien uiterlijk op
……… (datum) niet alle voor de realisatie van het werk benodigde vergunningen zijn
verkregen en onherroepelijk zijn geworden.
7.3
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de mededeling dat de ontbinding
wordt ingeroepen, uiterlijk op de 3e werkdag na de datum waarvan in betreffende
ontbindende voorwaarde sprake is, door de ondernemer is ontvangen.
Artikel 8. Oplevering
8.1
Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Op verzoek
van opdrachtgever wordt bij oplevering een rapport opgesteld waarin tekortkomingen worden
genoteerd. Beide partijen ondertekenen het opleveringsrapport.
8.2
Onverminderd zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 9 garandeert de ondernemer
het werk gedurende 6 maanden na oplevering tegen tekortkomingen. Dit geldt ook voor
tekortkomingen die opdrachtgever bij oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
8.3
De ondernemer herstelt de onder 8.1 en 8.2 bedoelde tekortkomingen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na de melding van die tekortkomingen.
Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
Optie 1
9.1
Ondernemer garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het werk gedurende
…. (aantal) jaren te rekenen vanaf de dag van oplevering.
Optie 2
9.1
Ondernemer garandeert de volgende onderdelen van het werk gedurende ……..…
(aantal) jaren te rekenen vanaf de dag van oplevering:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Optie 3
9.1
Ondernemer verstrekt de volgende garantie(s):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3/4
mei 2014
9.2
Bovengenoemde garantie(s) laat (laten) de aansprakelijkheid van de ondernemer op
basis van de wet onverlet.
9.3
Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor risico van de ondernemer vanaf de dag
van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag van oplevering.
9.4
De ondernemer is aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van
opdrachtgever, indien de schade het gevolg is van (de uitvoering van) het werk, tenzij de
schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan de ondernemer is toe te rekenen.
9.5
De ondernemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden tot vergoeding
van schade die het gevolg is van (de uitvoering van) het werk, tenzij de schade het gevolg is
van een omstandigheid die niet aan de ondernemer is toe te rekenen.
9.6
De ondernemer is verplicht een in de branche gangbare verzekering af te sluiten en
in stand te houden tegen de risico’s als genoemd onder 9.3 – 9.5.
9.7
De ondernemer is bij de uitvoering van het werk verantwoordelijk voor de naleving
van arbo-regelgeving en aansprakelijk voor de gevolgen van niet-naleving daarvan. De
ondernemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden dienaangaande.
Artikel 10. Algemene voorwaarden
10.1
Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
10.2 Ieder beding in deze overeenkomst waarin ten nadele van opdrachtgever wordt
afgeweken van de toepasselijke algemene voorwaarden is vernietigbaar.
Ondertekening:
Opdrachtgever
Ondernemer
Datum: ……………………………….
Datum: …………………………..………...
Handtekening: …………..………….
Handtekening: …………………………….
4/4
mei 2014
Download