Kindvriendelijk beleid

advertisement
BELEIDSPLAN KINDVRIENDELIJK
ZIEKENHUIS 2012-2013
AZ St-Rembert Torhout
visie
Het recht op de best mogelijke zorg is een
fundamenteel recht, in het bijzonder voor kinderen UNESCO
uitgangspunt


European Association for Children in Hospital
(EACH)
Charter van het gehospitaliseerde kind
 Opgebouwd
uit 10 artikels
Uitgangspunt voor de opvang en zorg voor ambulante en
opgenomen kinderen in het Sint-Rembertziekenhuis
1. ziekenhuisopname
Opnamecriteria
vastleggen
Kinderen worden niet
in een ziekenhuis
opgenomen als de
zorg die zij nodig
hebben thuis, in
dagbehandeling of
poliklinisch kan
worden verleend
Dagopname
Hospitalisatie
• Doelgroep
bepalen
• Verblijfsduur
beperken
• Afstemmen
dagschema en
OK-planning
• Nuchterbeleid
• Cf. dagopname
• Ontslag van
zodra medische
toestand dit
toelaat
2. begeleiding door ouders
Verblijf
Kinderen hebben het
recht hun ouders of
vertrouwenspersoon
altijd bij zich te
hebben
Vpk en
medische
handelingen
Ingrepen
• Overnachten bij
het opgenomen
kind
• Nood aan
voldoende
informatie
• Voorbereiding
• Installatie in het
OK
• Recovery
3. participatie van ouders
Verzorging
Ouders worden
geholpen en
gestimuleerd om bij
het kind te blijven en
deel te nemen aan
de zorg voor het kind
Rooming in
Informatie
•
•
•
•
Wassen
Verschonen
Temperatuurname
Medicatie
(aerosol, puff…)
• Ontbijt op de
kamer
• Kosten minimaal
• Mogelijkheid tot
middag- en
avondmaal
• Voldoende
informatie
geven
• Dienst altijd
bereikbaar
4. recht op informatie
Informatieverstrekking
Kinderen en ouders
hebben recht op
informatie,
aangepast aan de
leeftijd en
bevattingsvermogen
van het kind
Infobrochures
Spoedopname
• Artsen/vpk
• Dossierinzage
• Stimuleren om
vragen te stellen
en nagaan of alles
begrepen werd
• Onthaalbrochure
• Onderzoeken
• Per aandoening
/ingreep
• Aparte box
• Uitleg geven bij
verschillende
handelingen
• Emotionele
ondersteuning
5. onderzoeken, ingrepen en
behandelingen
Informed consent
Kinderen en ouders
hebben recht op alle
informatie die
noodzakelijk is voor
het geven van
toestemming voor
onderzoeken,
ingrepen en
behandelingen
Onderzoeken
Ingrepen
Behandelingen
Comfort voor
het kind
• Overleg met en
toestemming van
ouders
• Mondelinge en
schriftelijke
informatie
• Enkel indien strikt
noodzakelijk
• Personeel met
pediatrische
ervaring
• Bewegingsvrijheid
maximaliseren
(slotje ipv
permanent infuus)
• Steeds aanprikken
op E
6. verblijf in het ziekenhuis
Tijdens de
opname
Kinderen worden in het
ziekenhuis gehuisvest en
verzorgd samen met
kinderen in dezelfde
leeftijd- en/of
ontwikkelingsfase
Aangenaam
verblijven
Bezoek
• Niet op
volwassenafdeling
• Visueel en auditief
afgescheiden
• Kamerkeuze, bezetting,
leeftijd…
• Speelzaal met
spelleidster
• Wachttijden
beperken
(voorrang RX…)
• Kinderbox SO
• Geen
leeftijdsgrenzen
voor bezoek
7. stimulerende omgeving
Centraal thema
Floris en Ibe
Kinderen hebben recht op
mogelijkheden om te spelen, zich
te vermaken en onderwijs te
genieten al naargelang hun
leeftijd en lichamelijke conditie.
Ze hebben recht op een verblijf
in een stimulerende veilige
omgeving waar voldoende
toezicht is en die rekening houdt
met kinderen van alle
leeftijdscategorieën
• Kledij, lakens,
gordijnen…
• Patiëntenkamer,
SO-box muren,
ramen…
• Bewegwijzering
• Knuffels
• Doeboek
Entertainment
Entertainment
•
•
•
•
TV
DVD-speler
Spelconsole
Speelruimte
8. multidisciplinair team
Teamsamenstelling
Het multidisciplinair team is
opgeleid voor de
behandeling en verzorging
van kinderen. Het beschikt
over de kennis en de
ervaring die nodig is om de
psychologische en
emotionele behoeften van
het kind en zijn familie op
te vangen
Procedures
• Voornamelijk
pediatrisch
verpleegkundigen
• Specifieke
opleidingen voor
andere
medewerkers
• Aanpassing
procedures
m.b.t. de
behandeling van
kinderen
• Pediatrisch
pijnprotocol
9. multidisciplinair team
Pediater
• Elke pediater:
eigen patiënten
• Gezamenlijk
overlegmoment
Kinderen hebben recht
op verzorging en
behandeling door
zoveel mogelijk
dezelfde personen, die
onderling optimaal
samenwerken
Patiënttoewijzing
• Verpleegkundigen
• Paramedici
• Hoofdvpk
coördineert
10. respectvolle benadering
Privacy
Kinderen hebben het
recht om met respect en
begrip benaderd en
behandeld te worden.
De privacy moet van
elk kind gegarandeerd
worden
Respectvolle
benadering
• Telefonische info
enkel aan ouders
• Aandacht voor
privacy bij elk
onderzoek
• Rekening houden
met geslacht bij
opname
• Kunnen met hun
vragen terecht
bij arts/vpk
• Eigenheid van
het kind wordt
gerespecteerd
Download