Ammoniak 25% - Freek van Essen

advertisement
Ammoniak 25%
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum herziening: 24-08-2012
:
Versie: 1.2
RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.
Productidentificatie
Naam
: ammoniak, 10%<=conc<25%, waterige oplossingen
Handelsnaam
: Ammoniak 25%
EU-Identificatienummer
: 007-001-01-2
EG nr
: 215-647-6
CAS-nr.
: 1336-21-6
Product code
: 1210
Brutoformule
: NH4OH
Synoniemen
: 102002004, intern grondstofnummer / ammonia solution / Ammonia solution / Ammonia
solution relative density (specific gravity) between 0.880 and 0.957 at 15°C in water, with more
than 10% but not more than 35% ammonia / ammonia solution relative density between 0.880
and 0.957 at 15°C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia, by mass /
ammoniak, oplossing / ammoniak, oplossing in water, met een densiteit bij 15°C tussen 0,880
en 0,957 en met meer dan 10% maar niet meer dan 35% ammoniak / ammoniakwater,
10%<=conc<25%, waterige oplossingen / intern grondstofnummer, 102002004
1.2.
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1.
Relevant geïdentificeerd gebruik
Gebruik van de stof of het preparaat
1.2.2.
: Industrieel gebruik
Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Breustedt Chemie B.V.
Curacao 3
7332 BL Apeldoorn - Nederland
T 055-5332844 - F 055-5429072
[email protected] - www.breustedt.nl
1.4.
Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer
: +31(0)653244323
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.
Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Niet ingedeeld
Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
C; R34
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2.
Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)
:
GHS05
2.3.
GHS09
Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
28-08-2012
NL (Nederlands)
1/7
Ammoniak 25%
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum herziening: 24-08-2012
:
Versie: 1.2
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.
Stoffen
Naam
Productidentificatie
%
Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG
ammoniak, 10%<=conc<25%, waterige oplossingen
(CAS-nr.)1336-21-6
100
C; R34
(Voornaamste constituent)
(EG nr)215-647-6
(EU-Identificatienummer)007-001-01-2
Naam
Productidentificatie
%
Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
ammoniak, 10%<=conc<25%, waterige oplossingen
(CAS-nr.)1336-21-6
100
Niet ingedeeld
(Voornaamste constituent)
(EG nr)215-647-6
(EU-Identificatienummer)007-001-01-2
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16
3.2.
Mengsels
Niet van toepassing
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
: Controleer de vitale functies. Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen. Bij
ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het
slachtoffer. Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend. Bij shock: bij
voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom
verstikking/aspiratiepneumonie. Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen). Blijf het
slachtoffer observeren. Verleen psychologische bijstand. Hou het slachtoffer rustig, vermijd
inspanningen. Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis.
EHBO na inademing
: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst
raadplegen.
EHBO na contact met de huid
: Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of douchen. Geen (chemisch) neutralisatiemiddel
gebruiken. Kleding verwijderen tijdens spoelen. Indien kleding vastzit aan de huid: niet
verwijderen. Wonden steriel afdekken. Arts/medische dienst raadplegen. Indien verbrande opp.
> 10%: slachtoffer naar kliniek.
EHBO na contact met de ogen
: Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Ogen steriel afdekken. Geen
neutralisatiemiddel gebruiken. Slachtoffer naar oogarts brengen.
EHBO na opname door de mond
: Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken. Niet laten
braken. Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen. Antigifcentrum raadplegen
(www.big.be/antigif.htm). Verpakking/braaksel tonen aan arts/ziekenhuis. Bij inname van grote
hoeveelheden: snel naar ziekenhuis.
4.2.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels na inademing
: Droge keel/keelpijn. Hoesten. Irritatie luchtwegen. Neusslijmvliesirritatie. Misselijkheid.
Hoofdpijn. BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: Kans op oedeem van de
bovenste luchtwegen. Kans op ontsteking van de luchtwegen. Kans op spasme/oedeem van
het strottenhoofd. VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN VERTRAAGD OPTREDEN: Kans op
longoedeem. Kans op longontsteking. Ademhalingsmoeilijkheden. Perforatie slokdarm mogelijk.
Symptomen/letsels na contact met de huid
: Etswonden/corrosie van de huid.
Symptomen/letsels na contact met de ogen
: Corrosie van het oogweefsel. Blijvend oogletsel.
Symptomen/letsels na opname door de mond
: Kans op aspiratiepneumonie. Misselijkheid. Braken. NA INNAME VAN GROTE
HOEVEELHEDEN: Blauwgrijze huidskleur. Bloederige stoelgang. Bloederig braaksel.
Perforatie slokdarm mogelijk. VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN VERTRAAGD
OPTREDEN: Shock.
Chronische symptomen
: NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Hoesten. Irritatie luchtwegen.
Irritatie van het oogweefsel. Roodheid van het oogweefsel. Kans op ontsteking van de
luchtwegen. Ademhalingsmoeilijkheden. Aantasting neustussenschot.
4.3.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.
Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
28-08-2012
: BIJ OMGEVINGSBRAND: Alle blusmiddelen toegestaan.
NL (Nederlands)
2/7
Ammoniak 25%
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum herziening: 24-08-2012
5.2.
:
Versie: 1.2
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar
: DIRECT BRANDGEVAAR. Niet brandbaar.
Explosiegevaar
: INDIRECT EXPLOSIEGEVAAR. Explosiegevaarlijke reacties: zie "Chemische reacties".
Reactiviteit
: Bij verhitting: vorming van giftige/bijtende/brandbare gassen/dampen (ammoniak). Bij
verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen (nitreuze dampen).
Geconcentreerde oplossing reageert heftig tot explosief met vele verbindingen o.a.: met
(sommige) halogeenverbindingen, met (sterke) oxidantia en met (sommige) zuren.
5.3.
Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies
: Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen. Lading niet verplaatsen indien aan hitte
blootgesteld. Toxische gassen verdunnen met verneveld water. Rekening houden met toxisch
bluswater. Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
6.1.1.
Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
: Gaspak. Corrosiebestendig pak.
Noodprocedures
: Boven de wind blijven. Gevarenzone afbakenen. Evacuatie overwegen. Deuren en ramen van
omliggende gebouwen afsluiten. Geen open vuur. Vaten gesloten houden. Verontreinigde
kleding reinigen.
6.1.2.
Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
6.2.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Binnendringen in riool verhinderen.
6.3.
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting
: Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Raadpleeg "Material-handling"
voor materiaalkeuze verpakking. Lek dichten, toevoer afsluiten. Morsvloeistof indammen.
Verdamping trachten te beperken. Toxische gassen/dampen verdunnen met verneveld water.
Rekening houden met giftig/bijtend neerslagwater.
Reinigingsmethoden
: Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel o.a.: zand/aarde of gemalen kalksteen.
Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten. Raadpleeg "Material-handling" voor
materiaalkeuze verpakking. Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Tanks na
beschadiging/afkoeling leegmaken. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water.
Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst. Na werkzaamheden kleding en
materiaal reinigen.
6.4.
Verwijzing naar andere rubrieken
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel
7.2.
: In orde met de wettelijke normen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde
kleding reinigen. Corrosiebestendige apparatuur gebruiken. Installatie zorgvuldig
reinigen/drogen vóór ingebruikname. Afval niet in de gootsteen lozen. Verwijderd houden van
open vuur/warmte. Strenge hygiëne. Verpakking goed gesloten houden. Regelmatig
concentratie in de lucht meten. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie
of met ademhalingsbescherming. Afzuiggas onschadelijk maken.
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Warmte-ontsteking
: PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: warmtebronnen.
Samenstockeringsverbod
: PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: oxidatiemiddelen. (sterke) zuren. halogenen.
Opslagplaats
: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Achter slot bewaren. Opvangkuip voorzien. In orde
met de wettelijke normen.
Bijzondere voorschriften voor de verpakking
: BIJZONDERE EISEN: afsluitbaar. zuiver. correct geëtiketteerd. beantwoorden aan de wettelijke
normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder.
Verpakkingsmateriaal
: GESCHIKT MATERIAAL: kunststof. glas. TE MIJDEN MATERIAAL: aluminium. koper. tin. zink.
nikkel. brons.
7.3.
Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
28-08-2012
NL (Nederlands)
3/7
Ammoniak 25%
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum herziening: 24-08-2012
:
Versie: 1.2
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.
Controleparameters
Ammoniak 25%(1336-21-6)
CEE
CEE
CEE
CEE
België
België
België
België
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Duitsland
Duitsland
Italië - Portugal- USA ACGIH
Italië - Portugal- USA ACGIH
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
8.2.
IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
IOELV STEL (mg/m³)
IOELV STEL (ppm)
Grenswaarde (mg/m³)
Grenswaarde (ppm)
Kortetijdswaarde (mg/m³)
Kortetijdswaarde (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (mg/m³)
TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
MAC TGG 8H (mg/m³)
MAC TGG 8H (ppm)
MAC TGG 15MIN (mg/m³)
MAC TGG 15MIN (ppm)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
14 mg/m³
20 ppm
36 mg/m³
50 ppm
14 mg/m³
20 ppm
36 mg/m³
50 ppm
14 mg/m³
20 ppm
7 mg/m³
10 ppm
14 mg/m³
20 ppm
25 ppm
35 ppm
14 mg/m³
20 ppm
36 mg/m³
50 ppm
18 mg/m³
25 ppm
25 mg/m³
35 ppm
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Materiaalkeuze beschermkledij
: BIEDEN UITSTEKENDE BESCHERMING: butylrubber. neopreen. nitrilrubber. BIEDEN
GOEDE BESCHERMING: PVC. tetrafluorethyleen. BIEDEN MINDER GOEDE
BESCHERMING: natuurrubber. BIEDEN SLECHTE BESCHERMING: polyethyleen. PVA.
Bescherming handen
: Handschoenen.
Oogbescherming
: Nauwaansluitende bril.
Bescherming van de huid en het lichaam
: Hoofd-/halsbescherming. Corrosiebestendige kleding.
Bescherming luchtwegen
: Gasmasker met filtertype K bij conc. in de lucht > blootstellingsgrenswaarde.
28-08-2012
NL (Nederlands)
4/7
Ammoniak 25%
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum herziening: 24-08-2012
:
Versie: 1.2
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
: Vloeibaar
Voorkomen
: Vloeistof.
Molecuulmassa
: 35,05 g/mol
Kleur
: Kleurloos.
Geur
: Prikkelende/stekende geur.
Geurgrens
: 1 - 50 ppm
pH
: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt
: Geen gegevens beschikbaar
Stol-/vriespunt
: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt
: Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt
: Niet van toepassing
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)
: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen
: Niet van toepassing
Niet van toepassing
Dampdruk
: < 100 kPa
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid
: 0,907
Oplosbaarheid
: Water: Volledig
Log Pow
: -1,14
Log Kow
: Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur
: Niet van toepassing
Ontbindingstemperatuur
: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch
: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch
: Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
9.2.
Overige informatie
Minimale ontstekingsenergie
: Niet van toepassing
VOC gehalte
: Niet van toepassing
Overige eigenschappen
: Helder. Fysische eigenschappen afhankelijk van de concentratie. Vluchtig. Reageert basisch.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.
Reactiviteit
Bij verhitting: vorming van giftige/bijtende/brandbare gassen/dampen (ammoniak). Bij verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen
(nitreuze dampen). Geconcentreerde oplossing reageert heftig tot explosief met vele verbindingen o.a.: met (sommige) halogeenverbindingen, met
(sterke) oxidantia en met (sommige) zuren.
10.2.
Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.4.
Te vermijden omstandigheden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.5.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.
Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
: Niet ingedeeld
Huidcorrosie/-irritatie
: Niet ingedeeld
28-08-2012
NL (Nederlands)
5/7
Ammoniak 25%
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum herziening: 24-08-2012
:
Ernstig oogletsel/oogirritatie
: Niet ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
: Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen
: Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid
: Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting
: Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)
: Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)
: Niet ingedeeld
Gevaar bij inademing
: Niet ingedeeld
Versie: 1.2
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.
Toxiciteit
Ecologie - algemeen
: Literatuur vermeldt: milieuclassificatie: n.v.t.
Ecologie - lucht
: Niet gevaarlijk voor de ozonlaag (1999/45/EG).
Ecologie - water
: Waterverontreinigend (Oppervlaktewater). Grondwaterverontreinigend. Maximale concentratie
in drinkwater: 0.50 mg/l (ammonium) (Richtlijn 98/83/EG). Kan eutrofiëring veroorzaken. pHverschuiving. Literatuur vermeldt: remt het actief slib.
12.2.
Persistentie en afbreekbaarheid
Ammoniak 25%(1336-21-6)
Persistentie en afbreekbaarheid
12.3.
Bioaccumulatie
Ammoniak 25%(1336-21-6)
Log Pow
Bioaccumulatie
12.4.
Tast het zelfreinigend vermogen van oppervlaktewater aan. Gemakkelijk biologisch
afbreekbaar in water. Ozonatie in water. Literatuur vermeldt: goed afbreekbaar in de bodem.
Ozonatie in de lucht.
-1,14
Bioaccumulatie: niet van toepassing.
Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6.
Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.
Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvalverwijdering
: Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Herwinnen/hergebruiken.
Afvoeren naar fysicochemische/biologische behandeling. Afvoeren naar vergunde
verbrandingsoven met naverbranding en rookgaswassing met terugwinning van energie.
Passende maatregelen nemen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
Aanvullende informatie
: LWCA (Nederland): KGA categorie 02. Gevaarlijk afval (91/689/EEG).
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1.
VN-nummer
VN-nr.
14.2.
: 2672
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Juiste ladingnaam
: ammoniak, oplossing
Omschrijving vervoerdocument
: UN 2672 ammoniak, oplossing, 8, III, (E)
14.3.
Transportgevarenklasse(n)
Klasse (VN)
: 8
Gevaarsetiketten (VN)
: 8
28-08-2012
NL (Nederlands)
6/7
Ammoniak 25%
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum herziening: 24-08-2012
14.4.
Versie: 1.2
Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (VN)
14.5.
:
: III
Dangers pour l’environnement
Mariene verontreiniging
:
Overige informatie
Enkel IMDG
: Geen aanvullende informatie beschikbaar.
14.6.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.6.1.
Landtransport
Gevaarnummer (Kemler-nr.)
: 80
Classificeringscode (ADR)
: C5
Oranje identificatiebord
:
Code tunnelbeperking
: E
14.6.2.
Transport op open zee
EmS nummer (1)
: F-A
EmS nummer (2)
: S-B
14.6.3.
Luchttransport
Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.7.
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1.
EU-voorschriften
VOC gehalte
: Niet van toepassing
EURAL-code
: 06 02 03*
15.1.2.
Nationale voorschriften
Waterbedreigingsklasse (WGK)
: 2 - waterbedreigend
WGK opmerking
: Classificatie waterverontreinigend op basis van componenten volgens Verwaltungsvorschrift
wassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 27 juli 2005 (Anhang 4)
Waterbezwaarlijkheid
: 7 - Giftig voor in het water levende organismen
15.2.
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 16: Overige informatie
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen::
------ R34
------ C
Veroorzaakt brandwonden.
Bijtend
SDS_EU_REACH_Annex_II_Breustedt mei 2012
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
28-08-2012
NL (Nederlands)
7/7
Download