Machinerichtlijn

advertisement
Machinerichtlijn
CE-markering
Door René Schoenmakers
TES Industrial Systems B.V.
Europese richtlijnen
RICHTLIJNEN
EU
M
M
M
M
TES Industrial Systems B.V.
DOEL:
Harmoniseren van wetgeving teneinde te komen tot
vrij verkeer van goederen en diensten in Europa.
(EER = Europese Economische Ruimte)
WELKE RICHTLIJNEN:
- arbeidsmiddelen
- omgevingslawaai
- televisie
- speelgoed
- persoonlijke beschermingsmiddelen
- scheepsbenodigdheden
- ……………………………(totaal een 22-tal).
Europe richtlijnen
RICHTLIJNEN
EU
Belangrijke richtlijnen voor ET:
- Machinerichtlijn, machineveiligheid
NEN-EN-60204-1 (32)
M
M
M
M
- EMC-richtlijn, elektromagnetisch compatibiliteit
Indirect de
Laagspanningsrichtlijn, elektrisch materieel
TES Industrial Systems B.V.
Machinerichtlijn
REGELGEVING
MACHINEVEILIGHEID
EU
M
TES Industrial Systems B.V.

Machine
Definitie van een machine
TES Industrial Systems B.V.

Samenstel met één bewegend deel
 met aandrijfmechanisme
 bedienings- en vermogensschakeling
 een bepaalde toepassing

Samenstel van machines

Verwisselbaar uitrustingsstuk
Machinerichtlijn
REGELGEVING
MACHINEVEILIGHEID

Machine
EU

Risico-analyse
M
TES Industrial Systems B.V.
Begrippen mbt
risico-analyse
 Gevaar:
latente (potentiële) gevaren en acute gevaren
 Gevaarzone:
Het gebied in en/of rondom een machine waarin een
persoon is blootgesteld aan gezondheidsrisico’s.
 Risico’s:
Combinatie van waarschijnlijkheid en ernst van mogelijk letsel
en potentieel gevaarlijke situatie. Risico = kans x effect.
(gezondheids- en NIET de economische risico’s)
Opmerking over gevaar en risico:
Een scherpe rand is een latent gevaar en wordt een acuut gevaar als iemand in de
buurt is.
Het risico beschouwd de ernst van mogelijk letsel en de kans op het optreden daarvan.
TES Industrial Systems B.V.
Risico-analyse
Risico-analyse = Ontwerpbeoordeling
Uitvoeren aan begin van ontwerptraject
Procedure risico-analyse conform NEN1050.

Gevaren lokaliseren
bv Kraanopgang
Opgang kat
Einde baanbeveiliging

Risico uitsluiten, ontwerp

Risico beperken, beveiligen

Risico’s beperken door informatie aan gebruiker
TES Industrial Systems B.V.
Einde baanbeveiliging
snelheid
weg
Vm = 0,3m/sec
Vooreind
TES Industrial Systems B.V.
Einde baanbeveiliging
snelheid
weg
Vm = 0,3m/sec
Vooreind
TES Industrial Systems B.V.
Einde baanbeveiliging
snelheid
weg
Smart slow-down
Vm = 0,3m/sec
Vooreind
encoder
TES Industrial Systems B.V.
Controle
Machinerichtlijn
REGELGEVING
MACHINEVEILIGHEID

Machine
EU

Risico-analyse

Veiligheidscomponenten
M
TES Industrial Systems B.V.
Veiligheidscomponenten
Vervullen een veiligheidsfunctie. Een gebrek of slechte werking vormt
een gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen.
Voorbeelden van veiligheidscomponenten:
 Lichtgordijn
 Bewegende schermen
 Tweehandenbediening
Verplichte toepassing afhankelijk van:
 Stand der techniek
 (Commerciële) haalbaarheid
 Gebruikelijk in sector
TES Industrial Systems B.V.
Machinerichtlijn
REGELGEVING
MACHINEVEILIGHEID

Machine
EU

Risico-analyse

Veiligheidscomponenten

Constructiedossier en handleiding
M
TES Industrial Systems B.V.
Constructiedossier en
handleiding
Het dossier bevat alle ontwerp en productiegegevens zoals:
 Berekeningen motor-regelaarcombinaties, kabelberekeningen
 Risico-analyse
 Testrapport(en)
Handleiding bevat:
 Beschrijving van alle handelingen
 Procedures
 Demontage
De handleiding is geschreven in de taal van de eindgebruiker.
TES Industrial Systems B.V.
Machinerichtlijn
REGELGEVING
MACHINEVEILIGHEID

Machine
EU

Risico-analyse

Veiligheidscomponenten

Constructiedossier en handleiding

Verantwoordelijkheden
M
TES Industrial Systems B.V.
Verantwoordelijkheden

Machinebouwer (diegene die “plakt”) 10 jaar op ontwerp
2A verklaring (Vermoeden van overeenstemming)
Gevaarlijke machines, dan
Notified Body : een van overheidswege aangewezen keuringsinstantie,
zoals KEMA, Liftinstituut, TNO, Aboma-Keboma.

Toeleveranciers (voor machinebouwer)
2B verklaring (Verbod tot in gebruikname)

Leveranciers van veiligheidscomponenten
2C verklaring (Vermoeden van overeenstemming)

Beheerder voor onderhoud (ARBO) Risico-inventarisatie

Gebruiker voor het juiste gebruik (uit handleiding producent)
TES Industrial Systems B.V.
Machinerichtlijn
REGELGEVING
MACHINEVEILIGHEID

Machine
EU

Risico-analyse

Veiligheidscomponenten

Constructiedossier en handleiding

Verantwoordelijkheden

Handhaving
M
TES Industrial Systems B.V.
Handhaving
Bij calamiteiten onderzoekt de Arbeidsinspectie en zal
het constructiedossier opvragen.
Constructiedossier moet aantonen dat
is voldaan aan Machinerichtlijn.
Hulpmiddelen voor aantonen:
 normen
 ISO-certificering
TES Industrial Systems B.V.
Ombouw / modificatie
Belangrijk: verandert het wezen van de machine?
JA
Dan risico-analyse (als nieuwe machine behandelen)
NEE
Geen risico-analyse noodzakelijk (stand der techniek)
Bestaande machine zonder CE-markering:
Omgebouwd deel voldoen aan Machinerichtlijn, doch enkel
2B-Verklaring nodig.
Machine NIET voorzien van CE-stikker!
TES Industrial Systems B.V.
Normen en ISO 9001
Wat is de wettelijke status van de normen?
Normen zijn NIET wettelijk!!!
De Machinerichtlijn is wet!!!
TES Industrial Systems B.V.
Normen
Onderverdeling van geharmoniseerde Europese normen
Type A-normen:
Fundamentele veiligheidsprincipes.
Bv NEN-EN 1050, Principes voor de risicobeoordeling
Type B-normen:
Technische veiligheidsaspecten en -voorzieningen voor alle machines
waarop die aspecten van toepassing zijn.
Bv NEN-EN 418, Noodstopvoorzieningen, functionele aspecten. Ontwerpbeginselen.
NEN-EN 60204-1 Veiligheid van machines, Elektrische uitrusting van machines.
Type C-normen:
Veiligheidsspecificaties voor bepaalde (groepen) machines.
Bv. NEN-EN 12077-2, Veiligheid van kranen. Begrenzings- en aanwijsinrichtingen.
TES Industrial Systems B.V.
ISO 9001
Continue verbetering
Bedrijfsproces
Directie
verantwoordelijkheid
Klant
Pakket
van
eisen
Tevredenheid
Management
van middelen
Meting, analyse
en verbetering
Realisatie van
het product
TES Industrial Systems B.V.
Product
Klant
Einde
TES Industrial Systems B.V.
Download