Opleidingsgids Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 Economie

advertisement
Opleidingsgids
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3
Economie en Ondernemen
2016 - 2017
2
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Inhoud
1.Voorwoord.....................................................................................................................................................................................5
2.
Begrippenlijst Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)......................................................................................6
3.
De vakken.......................................................................................................................................................................................7
4.lessentabel.....................................................................................................................................................................................8
5.
Programma van toetsing en afsluiting................................................................................................................................9
6.Periode-indeling....................................................................................................................................................................... 11
7.
Handelingsdelen, handelingsopdrachten & praktische opdrachten.................................................................. 11
8.
Overgangsregeling klas 3 & overzicht examenvakken.............................................................................................. 11
9.Examencommissie................................................................................................................................................................... 13
10.Absentie....................................................................................................................................................................................... 13
11. Fraude........................................................................................................................................................................................... 13
12. Kwaliteitszorg............................................................................................................................................................................. 13
13. Herkansen B-toetsen............................................................................................................................................................... 13
14. PTA per vak................................................................................................................................................................................. 14
Nederlands................................................................................................................................................................................. 14
Engels........................................................................................................................................................................................... 16
Wiskunde.................................................................................................................................................................................... 17
Rekenen....................................................................................................................................................................................... 19
Maatschappijleer...................................................................................................................................................................... 21
Economie en Ondernemen.................................................................................................................................................. 23
Economie.................................................................................................................................................................................... 27
Culturele en Kunstzinnige Vorming.................................................................................................................................. 30
Lichamelijke opvoeding........................................................................................................................................................ 32
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
3
4
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
1. Voorwoord
Dit document is de opleidingsgids van het 3e leerjaar vmbo-kader Economie en Ondernemen van het Calvijn College. Deze gids bevat informatie voor alle examenkandidaten van het Calvijn College.
In deze opleidingsgids vind je het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staan de rechten en
plichten beschreven die tijdens de periode van het schoolexamen en het Centraal Examen gelden. Ook wordt de
leerstof voor alle vakken beschreven, met daarbij de toetsen, opdrachten en handelingsdelen en hun weging.
Het PTA kan een individueel karakter hebben. Niet iedere leerling hoeft hetzelfde PTA te hebben. Op onderdelen
kan het PTA aangepast worden. Natuurlijk moet het PTA wel voldoen aan de eisen van het examenprogramma.
Het PTA is digitaal en staat op de website van het Calvijn College (www.calvijncollege.amsterdam ). U kunt op
deze website ook het examenreglement van 2016-2017 vinden. In het PTA en het examenreglement staat alles
wat met het eindexamen en de voorbereiding daarop te maken heeft.
De gids is bestemd voor de leerlingen en ouders/verzorgers, de docenten, de inspectie en het schoolbestuur. En
een hulpmiddel om tot een mooi resultaat te komen: het diploma VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg.
Namens alle medewerkers van het Calvijn College wensen wij alle examenkandidaten een succesvol jaar toe en
we zien elkaar ongetwijfeld op de diploma-uitreiking!
Jolanda Hogewind,
Directeur Calvijn College
Jacqueline Spek,
Teammanager leerjaar 3-4 van de Kaderopleidingen
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
5
2. Begrippenlijst Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Eindexamen
Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE)
Het eindexamen van het VMBO bestaat uit het schoolexamen en/of het centraal (schriftelijk) examen. Leerlingen beginnen in leerjaar 3 al met het behalen van
cijfers voor het schoolexamen van het eindexamen.
Het CSPE is een samentrekking van CE en het CPE. In
het CSPE worden vaktheorie en praktijk geïntegreerd
getoetst. Dit komt voor bij de beroepsgerichte vakken.
Het CSPE wordt afgenomen in de periode voorafgaande aan het CE.
Schoolexamen (SE)
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Het SE is het deel van het eindexamen dat door de
school wordt opgelegd. Het andere deel van het
eindexamen is het Centraal Examen, waarbij alle leerlingen van Nederland dezelfde toetsen en opdrachten krijgen.
Een PTA is een overzicht van de schriftelijke toetsen,
de praktische opdrachten en de handelingsopdrachten die gemaakt moeten worden voor het SE. Voor elk
vak is een PTA opgesteld. De leerling weet voor ieder
vak welke toetsen of opdrachten gedaan moeten worden in leerjaar 3/4.
Centraal (schriftelijk) Examen (CE)
Schriftelijke opdracht (SO)
Het CE vindt plaats in het laatste schooljaar en heeft
3 tijdvakken. Het eerste is in mei, het tweede in juni
en het derde in augustus. In mei doen alle leerlingen
examen. De andere tijdvakken zijn bestemd voor
herkansers en inhalers. Het CE is hetzelfde voor leerlingen van dezelfde onderwijssoort. Alle leerlingen
beantwoorden dus dezelfde examenvragen over hun
verplichte vakken en keuzevakken. Het ministerie van
OCW stelt het CE op.
Een SO is een toets die voornamelijk kennis en inzicht
toetst en waarvoor een cijfer wordt gegeven, dat meetelt voor het SE.
Centraal Praktisch Examen (CPE)
Het CPE komt voor bij Kunstvakken II – handen­arbeid.
Het is een praktische component van het landelijke
CE. Deze wordt afgenomen in een periode voorafgaand aan het CE voor Kunstvakken II – handenarbeid.
6
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
3. De vakken
Op het Calvijn College worden de volgende vakken aangeboden:
NE EN FA
WI RE MM LBB
MA
MA2
EC
AD
H&V
E&O
VZ Z&W
BI
UV
CKV
LO ICT
PROJECT
THEMA
SLB
KWU
VW
BPV
= Nederlands
= Engels
= Frans
= Wiskunde
= Rekenen
= Mens en Maatschappij
= Loopbaanbegeleiding
= Maatschappijleer
= Maatschappijleer 2
= Economie
= Administratie
= Handel en Verkoop
= Economie en Ondernemen
= Verzorging (eventueel gecombineerd met Biologie)
= Zorg en Welzijn
= Biologie
= Uiterlijke Verzorging: Kappers
= Culturele en Kunstzinnige Vorming
= Lichamelijke Opvoeding
= ict
= Projectlessen
= Themalessen
= Studieloopbaanbegeleiding
= keuzewerkuur
= Verwerkingsuur
= Beroepspraktijkvorming/Stage
In de lessentabel zie je welke vakken/onderdelen in welk leerjaar/aan welke groep worden aangeboden. In het
overzicht gaat het om het aantal lesuren per week, waarbij ieder lesuur 30 minuten duurt.
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
7
4. Lessentabel
8
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
5. Programma van toetsing en afsluiting
Wat is een programma van toetsing en afsluiting
(PTA)?
Vanaf de sector- of profielkeuze tellen de resultaten
voor toetsen en andere opdrachten mee voor het
schoolexamen. De inhoud, planning en beoordeling van het schoolexamen worden door de school
vooraf vastgesteld in een PTA. Het PTA wordt het hele
schooljaar gebruikt, het laat zien wat je per periode
moet doen en het maakt een planning mogelijk.
Het programma van toetsing en afsluiting regelt voor
het schoolexamen:
• welke onderdelen van het examenprogramma
in het schoolexamen worden getoetst
• de inhoud van de onderdelen van het
schoolexamen
• de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt
• de tijdvakken waarin de toetsen en
bijbehorende herkansingen worden gemaakt
• de wijze van herkansing
• de manier waarop het cijfer wordt bepaald
Per vak is er een PTA, hierin staat:
• In iedere onderwijsperiode worden onderdelen
behandeld die met een A-cijfer of B-cijfer
worden beoordeeld.
• B-onderdelen zijn over het algemeen
vaardigheidsonderdelen en tellen zwaarder
mee dan A-onderdelen.
• Het gemiddelde eindcijfer in een periode komt
tot stand door het gemiddelde van alle A-cijfers
op te tellen bij het gemiddelde van alle B-cijfers
en dit te delen door twee. Dus:
eindcijfer periode = (gemiddelde A-cijfers +
gemiddelde B-cijfers) 2.
• In een nieuwe periode tellen de cijfers uit de
vorige periode(n) mee (doorgroeicijfer).
Het eindcijfer op het 4e rapport is dus:
(gemiddelde van alle A-cijfers vanaf het begin
van het schooljaar t/m einde schooljaar +
gemiddelde van alle B-cijfers vanaf het begin
van het schooljaar t/m einde schooljaar)/2.
• Het maximaal aantal toetsen die een leerling
per dag mag krijgen, is vermeld in het
leerlingenstatuut.
• Wanneer een leerling niet aanwezig is tijdens
een toets/op een beoordelingsmoment, noteert
de docent 0.1 in Magister.
--
Bij ongeoorloofde afwezigheid (geen geldig
afwezigheidsbriefje binnen één week door
de leerling ingeleverd bij de slb’er), wordt
dit omgezet in een 1 (één).
--
Bij geoorloofde afwezigheid maken docent
en leerling zo snel mogelijk een nieuwe
afspraak om het onderdeel in te halen.
• wat je moet leren
• wat je moet kunnen
• hoe dit getoetst wordt en in welke periode
• het aantal toetsen en de weging
• op welke datum werkstukken, verslagen etc.
Ingeleverd moeten zijn
Ieder jaar dient het PTA vóór 1 oktober te zijn vastgesteld, aan de Onderwijsinspectie zijn gezonden
en aan de leerlingen die dat jaar examen doen zijn
verstrekt. De medezeggenschapsraad van de school
heeft een instemmingbevoegdheid over de vaststelling of wijziging van het PTA.
• Het herkansen van onderdelen is geen recht
van de leerling, maar kan alleen indien de
docent daar toestemming voor geeft.
• Iedere leerling heeft het recht om gemaakte
toetsen na de correctie en beoordeling in te
zien.
• Beoordelingen worden maximaal één week
nadat het resultaat bekend is, in Magister
ingevoerd.
• Toetsen/beoordelingsformulieren worden 3
jaar bewaard.
Toetsen
In het programma van toetsing en afsluiting is per
vak en per periode aangegeven welke onderdelen
worden beoordeeld en op welke wijze. Daarbij is het
volgende afgesproken:
• Voor ieder vak is in elke periode één onderdeel
gemarkeerd (gele rij). Dit onderdeel wordt door
de leerling aan het einde van de periode aan
zijn/haar portfolio toegevoegd.
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
9
Examenreglement
• Basis- kader beroepsgerichte leerweg
volgen vier beroepsgerichte keuzevakken.
Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten
in schoolexamens. Voor elk keuzevak wordt een
cijfer op de eindlijst van de leerling vermeld.
Een school geeft in zijn PTA aan hoe de
schoolexamens georganiseerd zijn en hoe de
cijfers van de keuzevakken tot stand komen
Bij het Programma van Toetsing en Afsluiting hoort een
examenreglement dat vastgesteld is door het College
van Bestuur. Het reglement ligt ter inzage op het examen­
secretariaat.
keuze- en profieldelen in het vernieuwde VMBO
In het kader van het vernieuwde VMBO in schooljaar
2016-2017, zijn nieuwe examenprogramma’s ontwikkeld. Niet alleen de inhoud van de examenprogramma’s
is vernieuwd, ook de structuur kent een nieuwe opbouw.
Elk beroepsgericht examenprogramma is op dezelfde
manier opgebouwd en bestaat uit:
• LOB: de leerling moet een loopbaandossier
hebben opgebouwd
• fde kern: deze wordt afgesloten in het CSPE en de
schoolexamens.
• een kern
• een beroepsgericht profielvak dat bestaat uit vier
profielmodulen
• beroepsgerichte keuzevakken
Om te kunnen slagen voor het beroepsgerichte vak moet
een leerling examen hebben gedaan in:
Voor elk onderdeel (profiel en/of keuzedeel) dat deel uit
maakt van het schoolexamen, stelt het Calvijn College
een PTA op. In leerjaar 4 mogen de leerlingen keuze­
delen kiezen. Keuzedelen kunnen nooit alleen met
theorie­toetsen worden afgesloten, er moet ook altijd
praktijk getoetst worden, de doelen in de keuzedelen
bevatten immers altijd praktijkcomponenten.
• Beroepsgerichte profielvakken, dit wordt
afgesloten in het CSPE: voor basis en
kaderberoepsgerichte leerweg geldt alle
4 profielmodulen
Structuur beroepsgericht programma
KEUZE
4 keuzevakken
Schoolexamen
PROFIELVAK
4 modulen
KERN
10
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Centraal examen
6. Periode-indeling
Het schooljaar is opgedeeld in 4 rapportperioden. Iedere
periode begint met een POP-week (waarin wordt geëvalueerd hoe het de afgelopen periode/jaar is gegaan en
waarin vooruitgekeken wordt wat er in de nieuwe periode wordt gedaan). Bij de rapportuitreiking is naast de
leerling, ook altijd de ouder/verzorger aanwezig.
Voor het schooljaar 2016 – 2017 is de periode-indeling
als volgt:
Periode 1: Week 34 t/m 45
Periode 2: Week 46 t/m 4
Periode 3: Week 5 t/m 14
Periode 4: Week 15 t/m 27
Week 28 en 29: afrondingsweken
Bij de Kaderberoeps-gerichte Leerweg telt het Schoolexamen (SE) voor de helft mee bij de bepaling van het
cijfer. Schematisch ziet het er als volgt uit:
KBL
SE
CE
1/2
1/2
7. Handelingsdelen, handelingsopdrachten & praktische opdrachten
Behalve het maken van toetsen zijn er nog andere onderdelen die je moet maken.
In het PTA kan een vak ook een handelingsdeel ver­
mel­den
Handelingsdelen
Handelingsopdracht
Dit zijn verplichte onderdelen uit het examenprogramma
die elke leerling moet hebben afgesloten. Voor een
handelingsdeel krijg je geen cijfer, maar de aantekening
voldoende. De aantekening voldoende is nodig om te
kunnen slagen!
De handelingsopdracht is een onderdeel van de stage
en valt onder het LOB. De stage vindt in het 3e en 4e
leerjaar plaats. LOB valt onder het examenprogramma
van het vernieuwde VMBO.
Praktische opdracht
De volgende handelingsdelen zijn wettelijk verplicht:
Praktijkopdrachten zijn onderdelen van het examen­
programma, die elke leerling moet hebben afgesloten.
Voor een praktische opdracht wordt een cijfer gegeven.
• Lichamelijke Opvoeding
• Het Kunstvak
8. Overgangsregeling klas 3 & overzicht examenvakken
Je bent over van klas 3 naar klas 4 indien je:
Als je aan deze voorwaarden voldoet, ga je over als:
• minimaal een 5 voor Maatschappijleer 1 en
Lichamelijke Oefening hebt. Als je aan het eind
van periode 3 een lager cijfer hebt, krijg je 1
herkansing om minimaal een 5 te halen. Deze
herkansing is voor de rapportagevergadering
afgerond.
• de praktische opdracht is met een cijfer
afgesloten en de handelingsopdracht heeft
minimaal de beoordeling voldoende.
• CKV, alle opdrachten, werkstukken,
verslagen, toetsen etc. dienen voor de
rapportagevergadering afgerond te zijn met ­
een voldoende.
• Je voor alle examenvakken een 6 of hoger hebt
gehaald
• Je 1 vijf en verder zessen voor de examenvakken
hebt
• Je 2 vijven of 1 vier met een 7 als
compensatiecijfer hebt
Een doublure kan betekenen dat je in een andere leerweg geplaatst wordt.
NB: Omdat je Maatschappijleer 1 afsluit in leerjaar 3 en
het cijfer meetelt voor de uitslag van het eindexamen,
is het verstandig om minimaal een 6 te halen, een 7 be­
tekent compensatie.
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
11
12
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
9. Examencommissie
12. Kwaliteitszorg
De examencommissie op het Calvijn College is verantwoordelijk voor het afnemen van het eindexamen en
voor een goed verloop van het examen. Het examen­
reglement ligt ter inzage op het examenbureau.
Wij hechten veel waarde aan een goede organisatie en
verloop van alle examens. Gedurende het schooljaar
maken wij daarom gebruik van evaluatie- en enquêteformulieren die door docenten en leerlingen ingevuld
worden. Op deze manier kunnen wij het examenproces
verder optimaliseren en professionaliseren.
10. Absentie
Absentie bij een toets betekent niet automatisch inhalen.
De examencommissie neemt hierover een besluit.
Regels hierover zijn:
• Als je ziek bent nemen je ouders voor aanvang
van de toets telefonisch contact op
• Zodra je weer naar school gaat neem je een
verzuimbrief van je ouders mee met daarin de
reden van het absentie
• De examencommissie neemt een besluit of je een
toets mag inhalen
13. Herkansen B-toetsen
Iedere periode is het mogelijk om een B-cijfer te herkansen. Dit betekent dat je zelf een keuze kunt maken welke
B-toets(en bij welk vak) je gaat herkansen. Je keuze geef
je door aan je slb-er. Het examensecretariaat verwerkt je
keuze en stuurt deze door naar de vakdocent. Aan het
eind van een nieuwe periode mag je weer een B-toets
herkansen. In leerjaar 3 betekent het dat je 4 B-toetsen
per jaar mag herkansen, in leerjaar 4 kun je 3 B-toetsen
herkansen (3 periodes). Een belangrijke voorwaarde bij
een herkansing is, dat de herkansingstoets en de oorspronkelijke toets gelijkwaardig zijn.
11. Fraude
Fraude (spieken, voorzeggen, afkijken, ongeoorloofde
absentie, geen afmelding) kan voor de examencommissie reden zijn om maatregelen te nemen. Een maatregel
kan het cijfer 1 zijn of uitsluiting van deelname aan het
examen (zie art. 4 examenreglement).
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
13
14. PTA per vak
Nederlands
Vak
Leerjaar
Niveau
Periode
Schooljaar
Nederlands
3
Kader
1
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Begrijpend Lezen
Onderwerp en hoofdgedachte uit de
tekst halen
Doel en publiek herkennen en
benoemen
Oriënterend, globaal en intensief lezen Talent werkboek
K6
Smartboard
Oude examenopgaven
van Examenblad
Internet
A1
Grammatica redekundig
ontleden
Benoemen van zinsdelen
Talent werkboek
Smartboard
Computers
Juf Melis internet
K2,3
A2
Presentatie
Een presentatie houden voor de klas
In portfolio
Nader in te vullen
K8
A3
Sollicitatiebrief + CV
Schrijven van een sollicitatiebrief + CV
Talent werkboek
K2,3
Format sollicitatiebrief
Begrijpend lezen
Onderwerp en hoofdgedachte uit de
tekst halen
Doel en publiek herkennen en
benoemen
Oriënterend, globaal en intensief lezen
Talent werkboek
Smartboard
Computers
Vak
Leerjaar
Niveau
Periode
Schooljaar
Nederlands
3
Kader
2
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Spelling
Juiste spelling toepassen in woorden/
werkwoorden
Talent werkboek
Smartboard
Computers
Juf Melis internet
K2,3
A4
Begrijpend Lezen
Onderwerp en hoofdgedachte uit de
tekst halen
Doel en publiek herkennen en
benoemen
Oriënterend, globaal en intensief lezen
Talent werkboek
K6
Oude examenopgaven
van Examenblad
Internet
Smartboard
A5
Boekverslag
In het verslag staan o.a. de volgende
onderdelen:
Het karakter van hoofd- en bij-personen
Plaats en gebeurtenissen
Boodschap-schrijver
In portfolio
Zelfgekozen boek
A4 met uit te werken
boekverslagpunten
Computers
K8
A6
Spelling
Juiste spelling toepassen in woorden/
werkwoorden
Talent werkboek
Smartboard
Computers
Juf Melis internet
K2,3
B3
Zakelijke brief
Zelfstandig een zakelijke brief
schrijven
In portfolio
Talent werkboek
Oude examens van
Examenblad
Computers
K7
B4
14
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
K6
B1
B2
Vak
Leerjaar
Niveau
Periode
Schooljaar
Nederlands
3
Kader
3
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Begrijpend Lezen
Onderwerp en hoofdgedachte uit de
tekst halen
Talent werkboek
K6
A7
K2,3
A8
K8
A9
Doel en publiek herkennen en
benoemen
Oude examens van
Examenblad Internet
Smartboard
Oriënterend, globaal en intensief lezen
Grammatica taalkundig
ontleden
Juist benoemen van woorden
Talent werkboek
Smartboard
Computers
Juf Melis internet
Filmverslag
In het verslag staan o.a. de volgende
onderdelen:
Talent werkboek
Het karakter van hoofd- en bijrollen
Computers
Smartboard
Plaats en gebeurtenissen
Boodschap
Regisseur
In Portfolio
Woordenschat
Woorden in de juiste context plaatsen.
Talent werkboek
K2,3
B5
Kijk- en luisterentoets
Na het bekijken van videofragmenten
vragen beantwoorden
Talent. Cito
K4
B6
Vak
Leerjaar
Niveau
Periode
Schooljaar
Nederlands
3
Kader
4
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Begrijpend Lezen
Onderwerp en hoofdgedachte uit de
tekst halen
Talent werkboek
K6
A10
K2,3
A11
K8
A12
K5,8
B8
K8
A13
Woordenschat
Doel en publiek herkennen en
benoemen
Oude examenopgaven
van Examenblad
Internet
Oriënterend, globaal en intensief lezen
Smartboard
Woorden in de juiste context plaatsen.
Smartboard
Computers
Juf Melis internet
Boekverslag
In het verslag staan o.a. de volgende
onderdelen:
Zelfgekozen boek
Plaats en gebeurtenissen
Computers
A4 met uit te werken
Het karakter van hoofd- en bij-personen boekverslagpunten
Boodschap
Schrijver
Poëzie
CITO
Zelf gekozen gedichten uitwerken
a.d.h.v. vragen
Talent werkboek
In portfolio
Computers
Digitale toets
VMBO-K
Smartboard
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
15
Engels
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Engels
3
KB
1
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Unit 1: Forever Young
Lesson 1, 2, 3
Allright
12
A1
Unit 1: Forever Young
Lesson 5,6
Allright
12
A2
Mediadossier/portfolio opdr. 1
Iemand beschrijven + iemand
uitnodigen
Allright
14, 17
A3
Unit 1: Forever Young
Unit 1: lesson 1,2,3,4,5
Allright
11, 13
B1
CITO
Kijk en luistervaardigheid
CITO
11, 13
B2
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Engels
3
KB
2
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Unit 2: Believe it or not
Lesson 1, 2, 3
Allright
12
A4
Unit 2: Believe it or not
Lesson 35,6
Allright
12
A5
Mediadossier/portfolio opdr. 2
Schrijfvaardigheid: informele brief.
Allright + website
14,17
A2
Unit 2: Believe it or not
Unit 2: lesson 1,2,3,4,5
Allright
11,13,17
B3
Unit 2: Believe it or not
Schrijfvaardigheid
Allright + CITO
14, 17
B4
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Engels
3
KB
3
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Unit 3: Do you dare?
Lesson 1, 2, 3
Allright
12
A6
Unit 3: Do you dare?
Lesson 5,6 + onregelmatige ww.
Allright
12
A7
Mediadossier/portfolio opdr. 3
short story
Allright + website
14, 17
A8
Unit 3: Do you dare?
Unit 3: lesson 1,2,3,4,5
Allright
11, 13, 17
B5
Unit 3: Do you dare?
Spreekvaardigheid
Allright
15,16
B6
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Engels
3
KB
4
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Unit 4: Money talks
Lesson 1, 2, 3
Allright
12
A9
Unit 4: Money talks
Lesson 5,6
Allright
12
A10
Mediadossier/portfolio opdr. 4
Making your own commercial
website
13, 16
A11
Unit 4: Money talks
Unit 4: lesson 1,2,3,4,5
Allright
11,13,17
B7
CITO
Leesvaardigheid
CITO
12, 13
B8
Mediadossier/
Alle vaardigheden/
11,13,14,15
B9
portfolio
alle opdrachten in dossier
website lhadou.wix.
com/mediadossierbk
CITO
Digitale toets
VMBO K
11,13,14,15
A12
16
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Wiskunde
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Wiskunde
3
VMBO Kader
1
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
1.2 t/m 1.4 Procenten
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/1
editie 3VMBO-K deel 1
A1-1
2.1 t/m 2.3 Kaart en doorsnede
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/1
editie 3VMBO-K deel 1
A1-2
3.1 t/m 3.4 Formules en grafieken Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/4
editie 3VMBO-K deel 1
A1-3
Aanhaken bij onderdeel in
NEXT
A1-4
H1 Procenten en H2 Kaart en
doorsnede, portfolio
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/1
editie 3VMBO-K deel 1
B1-1
H3 Formules en Grafieken
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/4
editie 3VMBO-K deel 1
B1-2
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Wiskunde
3
VMBO Kader
2
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
4.1 t/m 4.2 Statistiek
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/7
editie 3VMBO-K deel 1
A2-1
4.3 t/m 4.4 Statistiek
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/7
editie 3VMBO-K deel 1
A2-2
5.2 t/m 5.5 Goniometrie
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/6
editie 3VMBO-K deel 2
A2-3
Aanhaken bij onderdeel in NEXT
A2-4
H4 Statistiek, portfolio
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/7
editie 3VMBO-K deel 1
B2-1
H5 Goniometrie
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
1.1.4/7
editie 3VMBO-K deel 2
B2-2
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Wiskunde
3
VMBO Kader
3
2015-2016
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
6.1 t/m 6.4 Verschillende
verbanden
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/4
editie 3VMBO-K deel 2
A3-1
7.1 t/m 7.3 Metriekstelsel en
oppervlakte
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/5
editie 3VMBO-K deel 2
A3-2
7.4 en 7.5 Oppervlakte en
inhoud
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/5
editie 3VMBO-K deel 2
A3-3
Project multi culturele
samenleving, portfolio
Project buiten school.
H7 Oppervlakte en inhoud
Schriftelijke toets
B3-1
Getal en ruimte 10e
WI/K/5
editie 3VMBO-K deel 2
B3-2
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
17
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Wiskunde
3
VMBO Kader
4
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
8.1 t/m 8.3 Getallen
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/3
editie 3VMBO-K deel 2
A4-1
9.2 t/m 9.4 Grafieken en
vergelijkingen
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/3
editie 3VMBO-K deel 2
A4-2
10.1 t/m 10.3 Goniometrie
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/6
editie 3VMBO-K deel 2
A4-3
Aanhaken bij onderdeel in NEXT
A4-4
H8 Getallen / Rekenexamen
(2F), portfolio
Digitaal
Examentester
WI/K/3
B4-1
H9 grafieken en vergelijkingen
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/6
editie 3VMBO-K deel 2
B4-2
H10 Goniometrie
Schriftelijke toets
Getal en ruimte 10e
WI/K/6
editie 3VMBO-K deel 2
B4-3
18
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Rekenen
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Rekenen
3
vmbo kader
1
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Rekenscan 1F
Schriftelijke/digitale
Rekenblokken 1F
22 t/m 26
A1
toets (formatief)
Rekenscan 2F
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
3.3, 3.4, 3.5,
3.6
A2
Instaptoets 2F
getallen
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
getallen
3.3
A3
3.3
A4
3.3
B1
verhoudingen
Examenopgaven
domein getallen
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Eindtoets 2F
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
getallen
Rekenblokken 2F
getallen
verhoudingen
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Rekenen
3
Vmbo kader
2
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Instaptoets 2F
verhoudingen
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
getallen
3.4
A5
3.3, 3.4
A6
3.4
B2
verhoudingen
Examenopgaven
domein getallen en
verhoudingen
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Eindtoets 2F verhoudingen
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
getallen
Verhoudingen
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Rekenen
3
vmbo kader
3
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Instaptoets 2F
meten en meetkunde
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
3.5
A7
Examenopgaven
domein getallen, ­
verhoudingen en
meten en meetkunde
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
3.5
A8
Vakoverstijgend project
multiculturele samenleving in
NEXT
Evenement organiseren met/voor de
buurt (formatief)
Eindtoets 2F
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
meten en meetkunde
meten en meetkunde
A9
Rekenblokken 2F
3.3, 3.4, 3.5
B3
meten en meetkunde
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
19
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Rekenen
3
vmbo kader
4
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Instaptoets 2F
verbanden
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
verbanden
3.6
A10
Eindtoets 2F
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
verbanden
3.6
A11
Schriftelijke/digitale toets (formatief)
Rekenblokken 2F
3.3, 3.4, 3.5,
3.6
B4
verbanden
VO Rekentoetstraining
2F/ FACET
getallen
verhoudingen
meten en meetkunde
verbanden
Cito 3
digitale toets (formatief)
3.3, 3.4, 3.5,
3.6
B5
Rekentoets 1 (Centrale
Examen)
Digitale toets (summatief)
3.3, 3.4, 3.5,
3.6
B6
20
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Maatschappijleer
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Maatschappijleer 1
3
KB
1
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Wat is maatschappijleer?
Opdracht
Boek
1-7
S A1
Politiek (NEXT)
Opdracht
Boek
1-7
S A2
Wat is maatschappijleer +
politiek
Start dossier P1
Boek hst Wat is
1-7
maatschappijleer + hst
politiek
S B01
Wat is maatschappijleer +
politiek
Schoolexamen hoofdstukken politiek +
Wat is maatschappijleer
Boek hst Wat is
1-7
maatschappijleer + hst
politiek
S B02
Wat is maatschappijleer +
politiek
Praktische opdracht
Boek, internet
1-7
S B03
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Maatschappijleer 1
3
KB
2
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Criminaliteit (NEXT)
Opdracht
Boek
1-7
S A2
Werk + criminaliteit
Start dossier P2
Boek
1-7
S B04
(allen te maken opdrachten in het
werkboek + extra opdrachten + de
werkhouding in de klas)
(allen te maken opdrachten in het
werkboek + extra opdrachten + de
werkhouding in de klas)
Werk + criminaliteit
Schoolexamen hoofdstukken
Werk + criminaliteit
Boek
1-7
S B05
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Maatschappijleer 1
3
KB
3
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
jongeren
Opdracht
Boek
1-7
S A1
multiculturele samenleving
Opdracht
Boek
1-7
S A2
Jongeren en multiculturele
samenleving
Start dossier P3
Boek
1-7
S B07
Jongeren en multiculturele
samenleving
Praktische opdracht
Boek
1-7
S B08
Jongeren en multiculturele
samenleving
Schoolexamen hoofdstukken
Boek
multiculturele samenleving en jongeren
1-7
S B09
Project NEXT
Vakoverstijgend project
1-7
S B06
(allen te maken opdrachten in het
werkboek + extra opdrachten + de
werkhouding in de klas)
Boek
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
21
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Maatschappijleer 1
3
KB
4
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Media + relaties
Opdracht
Boek
1-7
S A1
Media + relaties
Opdracht
Boek
1-7
S A2
Media + relaties
Start dossier P4
Boek
1-7
S B10
(allen te maken opdrachten in het
werkboek + extra opdrachten + de
werkhouding in de klas)
Media + relaties
Praktische opdracht
Boek
1-7
S B11
Media + relaties
Schoolexamen hoofdstuk
Media + relaties
Boek
1-7
S B12
22
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Economie en ondernemen
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Secretarieel
3
VMBO Kader
1
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Schriftelijk en digitaal
Mixed
P/EO/2.1
A1
Mixed
P/EO/2.2
A2
P/EO/2
B1
Back office werkzaamheden:
Agenda beheer
Data beheer
Post verzorgen
Blok .. +opdracht bijbehorende
werkkaart
Communicatie verzorgen
Bijeenkomsten organiseren
Secretariële ondersteuning
verrichten
Front office werkzaamheden:
Schriftelijk en digitaal
Communicatie verzorgen
Klachten afhandelen
Klanten ontvangen
Bezoekers ontvangen
Blok .. +opdracht bijbehorende
werkkaart
Het bedrijf presenteren
Ontwikkelingen in de
secretariële ondersteuning
herkennen en uitleggen
Herhaling
Schriftelijk
Mixed
Portfolio
Alle uitgewerkte werkkaarten
Uitgereikte
werkkaarten
B2
NEXT
Handelingsopdracht
Store-up opdrachten
boek
A
Store-up
Eat-up
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
23
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Logistiek
3
VMBO Kader
2
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Magazijn ontvangst en opslag
van goederen:
Schriftelijk en digitaal
Mixed
P/EO/3.1
A3
Goederen ontvangen
Goederen opslaan
Goederen verplaatsen, internen extern transport
Derving tegen gaan
P/EO/3.1.1
Blok 3.
P/EO/3.1.2
Blok 6
P/EO/3.1.3
P/EO/3.1.4
Blok 1+ opdracht bijbehorende
werkkaart
Verzamelen, verpakken en
verzenden van goederen:
Schriftelijk en digitaal
Mixed
Goederen verzamelen
Goederen verpakken en
verzendklaar maken
P/EO/3.2
A5
P/EO/3.2.1
Blok 2+ opdracht bijbehorende
werkkaart
P/EO/3.2.2
Goederen verzenden
P/EO/3.2.3
Voorraad bijhouden,
inventariseren en bestellen:
Administratief voorraadbeheer
uitvoeren
Goederen bestellen
Schriftelijk en digitaal
Mixed
Blok 1+ opdracht bijbehorende
werkkaart.
P/EO/3.3.2
Herhaling
Schriftelijk
Mixed
Portfolio
Alle uitgewerkte werkkaarten
Uitgereikte
werkkaarten
Herhaling alle onderdelen
Toets over profieldeel omgeving
Methode Mixed
NEXT
Handelingsopdracht
Store-up opdrachten
boek
Eat-up
24
A6
P/EO/3.3.1
(Begrippen m.b.t. ) de voorraad
herkennen en toepassen
Store-up
P/EO/3.3
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
P/EO/3
B3
B4
p/zw/1.1 tm
1.4
B
A
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Commercieel
3
VMBO kader
3
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Mixed
P/EO/1.1
A7
Mixed
P/EO/1.2
A8
de Retail formule en de
marketinginstrumenten
Schriftelijk en digitaal
herkennen en toepassen ten
aanzien van de doelgroep, het
assortiment en de marktpositie:
De Retail formule en de
Blok .. +opdracht bijbehorende
marketinginstrumenten
werkkaart
herkennen en toepassen ten
aanzien van de doelgroep, het
assortiment en de marktpositie.
De marketing mix ontwikkelen
en samenhang van de
componenten herkennen en
omschrijven
Alle voorkomende begrippen
kennen kunnen toepassen
en de samenhang hiervan
herkennen
verkopen en afrekenen
Schriftelijk en digitaal
De verkoopfasen doorlopen
Afrekenhandelingen verrichten Blok .. +opdracht bijbehorende
werkkaart
Vakoverstijgend project
Vakoverstijgend project
B5
Herhaling
Schriftelijk
Mixed
Portfolio
Alle uitgewerkte werkkaarten
Uitgereikte
werkkaarten
P/EO/4.1+4.2
B6
B7
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
25
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Administratie
3
VMBO kader
4
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Schriftelijk en digitaal
Mixed
P/EO/4.1
A9
Mixed
P/EO/4.2
A10
P/EO/4.1+4.2
B8
Bedrijven, bedrijfsfunctie en
bedrijfsprocessen herkennen
en benoemen:
Rechtsvormen en kenmerken
van bedrijven herkennen
Doelstellingen van bedrijven
herkennen en benoemen
Bedrijfsfuncties herkennen en
benoemen
Bedrijfsprocessen herkennen
en benoemen
de boekhouding van de
(handels)onderneming
bijhouden:
De formulierenstroom in het
bedrijf bijhouden
Financiële feiten verwerken in
de boekhouding
Blok .. +opdracht bijbehorende
werkkaart
Schriftelijk en digitaal
Blok 2+opdracht bijbehorende
werkkaart
Financiële data gebruiken:
lezen, berekenen, Interpreteren
Herhaling
Schriftelijk
Mixed
Portfolio
Alle uitgewerkte werkkaarten
Uitgereikte
werkkaarten
Herhaling alle onderdelen
Toets over profieldeel Zorg
Methode Mixed
NEXT
Handelingsopdracht
Store-up opdrachten
boek
Store-up
Eat-up
26
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
B9
p/zw/4.1 tm
4.4
B
A
Economie
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Economie
3
Kader/basis
1
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Hoofdstuk 1
Portfolio: digitaal verslag
Tablet en licentie
Pincode
EC/K/1
A1
Geld en welvaart:
Inkomens verschillen Webquest
1.1 (digitaal )
Hoofdstuktoets 1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/6
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/1
A2
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/6
Hoofdstuk 2:
Digitaal onderzoek
De bank en jouw geld:
Tablet en licentie
Pincode
Sparen webquest 2.2 (digitaal )
EC/K/1
A3
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
Hoofdstuktoets 2
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/1
A4
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
RTTI-domeintoets 1-2
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
licentie
EC/K/1
B1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
27
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Economie
3
Kader/basis
2
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Hoofdstuk 3:
Portfolio: digitaal onderzoek
Tablet en licentie
Pincode
EC/K/1
A5
Weet jij wat je koopt?:
Webquest 3.3 (digitaal )
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/4A
EC/K/4B
Hoofdstuktoets 3
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/1
A6
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/4A
EC/K/4B
Hoofdstuk 4:
Digitaal onderzoek
Zekerheid voor alles:
Tablet en licentie
Pincode
Een huurhuiskopen Webquest
4.4(digitaal )
EC/K/1
A7
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/4A
EC/K/4B
Hoofdstuktoets 4
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/1
A8
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/4A
EC/K/4B
RTTI-domeintoets 3-4
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
lIcentie
EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/4A
EC/K/4B
28
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
B2
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Economie
3
Kader/basis
3
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Hoofdstuk 5
Werk voor jou:
Webquest 5.3 (digitaal )
Digitaal verslag
Tablet en licentie
Pincode
EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
A9
Hoofdstuk toets 5
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
A10
Hoofdstuk 6 Goede tijden,
slechte tijden:
Btw Webquest 6.1(digitaal )
Portfolio: digitaal onderzoek
Tablet en licentie
Pincode
EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
EC/K/6
A11
Hoofdstuktoets 6
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
EC/K/6
A12
RTTI-domeintoets 5-6
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
lIcentie
EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5A
EC/K/5B
EC/K/6
B3
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Economie
3
Kader/basis
4
2016/2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Hoofdstuk 7:
Is de overheid nodig?:
Webquest 7.2 (digitaal )
Digitaal verslag
Tablet en licentie
Pincode
EC/K/6
EC/K/7
EC/K/8
A13
Hoofdstuk toets 7
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/6
EC/K/7
EC/K/8
A14
Hoofdstuk 8:
Over de grens:
Webquest 8.4(digitaal )
Portfolio : digitaal onderzoek
Tablet en licentie
Pincode
EC/K/6
EC/K/7
EC/K/8
A15
Hoofdstuk toets 8
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
EC/K/6
EC/K/7
EC/K/8
A16
RTTI-domeintoets 7-8
Schriftelijke toets
Lesboek Pincode
lIcentie
EC/K/6
EC/K/7
EC/K/8
B4
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
29
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
CKV1
3
VMBO
1
2016-2017
Thema/onderwerp
Kunst in de buurt
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Introductie kunst en
cultuurportfolio (kunstmap)
Mindmap maken en Strip over jezelf
iPad, tekenspullen, A4 50, 51. 52
papier
A1-1
Oriënteren culturele sector
(kunst en maatschappij)
Collage culturele beroepen plus
reflectieverslag
Instacollage app ,
iPad of A3 papier,
tijdschriften en
tekenspullen
48, 50
A1-2
Verkennen eigen omgeving
1 minuut filmpje maken over eigen
omgeving
Ipad, Imovie app
48, 50, 52
A1-3
Culturele activiteit 1 in
combinatie met next
Een uitgebreide powerpoint
presentatie maken met een interactief
gedeelte.
Powerpoint app
48, 49, 51, 52
B1-1
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
CKV1
3
VMBO
2
2016-2017
Thema/onderwerp
V.I.P
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Invloedrijke jongeren
Magazine schrijven met de klas over
invloedrijke jongeren
Film, beamer of
50
smartboard, computer,
Ipad
A2-1
PLOG
Maak een plog (een blogpost met
foto’s) over een heldendaad.
Tekenspullen
48, 50
A2-2
Culturele activiteit 2 in
combinatie met next
Leerlingen bereiden zich m.b.v.
lesmateriaal voor op een culturele
activiteit en zij schrijven hier een
verslag over
Info opzoeken op
Ipad, iPad
48, 50, 52
A2-3
Documentaire bekijken in de
Speak Up
Vragen maken(schriftelijk),recensie
schrijven
Vragenlijst, computer,
48, 50, 52
B2-1
Portret van favoriete filmster schetsen
en schilderen(zwart/wit) of met de iPad
via sketches app of colorfy app
30
iPad
(camera, Ipad)
Ipad, teken en
schilderspullen
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
CKV1
3
VMBO
3
2016-2017
Thema/onderwerp
multiculturele samenleving
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Introductie cultuur algemeen;
uitleg activiteiten
Onderzoekje naar eigen cult.
activiteiten dmv vragenlijst invullen
Vragenlijst, I pad
50
A3-1
Introductie vervolg
Maak je culturele zelfportret (tekening/
bewerkte gecombineerd met collage)
Ipad, apps om
foto’s te bewerken,
tekenspullen,
tijdschriften
48, 50
A3-2
Voorbereiding Culturele
activiteit 3
Verzamel informatie over C. A. 1 mbv
een vragenlijst: printen
Vragenblaadje van
de docent, I pad,
computer
50
A3-3
Uitvoeren van een
Vakoverstijgend evenement
multiculturele samenleving
met programma Next (culturele
activiteit 3)
Een evenement organiseren voor en
met de buurt
Ipad/smartphone
(foto’s maken, info
opzoeken),
49, 50, 52
B3-1
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
CKV1
3
VMBO
4
2016-2017
Thema/onderwerp
Sport en/of mode
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Introductie Sport en /of mode
Mode(shows) bekijken, volg je eigen
belangstelling
Ipad, computer,
beamer, geef je
mening (mondeling)
50, 51, 52
A4-1
Ontwerpen
Ontwerp je eigen sport of feestkleding
voor man en vrouw
Ipad, mensfiguurvoorbeeld,
tekenspullen
48
A4-2
Evaluatie kunstmap
Een verslag en presentatie (praatje
plaatje, filmpje, foto’s oid) van al je
kunstobjecten en verslagen.
Ipad voor foto of film,
A3 voor beeldend.
Schaar, lijm, papier
voor 3D
49, 51, 52
A4-3
48, 50
B4-1
Computer
Printer. Fotografie
apps of film apps.
Beamer
Een affiche of advertentie
maken
Ontwerp op de pc of ipad een
advertentie of affiche voor een
sportevenement of modeshow, printen
in kleur. Tekst en info in het ontwerp
verwerken
Ipad, computer,
kleurenprinter
Voorbeelden
opzoeken
Lay out
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
31
Lichamelijke opvoeding
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Lichamelijke
opvoeding
3
KB
1
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
B211B
Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 101
Portfolio opdracht
Film van je eigen sprongen
Voetbal, accent op 1 – 2 tje
Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 102
Competenties
Spullen meenemen
56,57,58
B 111
56,57,58
B 112
56,57,58
B 113
56,57,58
B 114
camera
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
32
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Lichamelijke
opvoeding
3
KB
2
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Saltospringen verhoogd
steunvlak
Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 201
Portfolio opdracht
Film van je eigen rol/salto
Basketbal, spelregels.
Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 202
Competenties
Spullen meenemen
56,57,58
B 211
56,57,58
B 212
56,57,58
B 213
56,57,58
B 214
camera
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
33
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Lichamelijke
opvoeding
3
KB
3
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Badminton, service en plaatsen Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 301
Volleybal, bovenhandse
techniek en serveren
Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 302
Portfolio opdracht
Werkstuk volleybalregels
Competenties
Spullen meenemen
56,57,58
B 311
56,57,58
B 312
56,57,58
B 313
56,57,58
B 314
Internet (1 A4 tje )
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Vakoverstijgend evenement
multiculturele samenleving met
programma Next. 34
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
Vak
Leerjaar
niveau
Periode
schooljaar
Lichamelijke
opvoeding
3
KB
4
2016-2017
Thema/onderwerp
Beschrijving en wijze van afronden
Bron/hulpmiddel
(methode, enz.).
Kerndoel
Cijferkolom
Magister
Atletiek, hoogspringen,
kogelstoten. Shuttle run test
Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 201
Portfolio opdracht
Lesvoorbereiding warming up
Slag/softbal. Uittikken van de
lopers.
Basis motorische vaardigheden
53,54,55
A 202
Competenties
Spullen meenemen
56,57,58
B 411
56,57,58
B 412
56,57,58
B 413
56,57,58
B 414
internet
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Competenties
Spullen meenemen
Instructies opvolgen
Sportief (actief) meedoen
Zelfstandigheid
Scheidsrechteren
Kaderberoepsgerichte Leerweg leerjaar 3 - Economie en Ondernemen - 2016 - 2017
35
Download