veiligheidsinformatieblad - Thermo Fisher Scientific

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
(In overeenkomst met VERORDENING VAN COMMISSIE (EU) nr. 453/2010)
________________________________________________________________________________________________________________
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Productidentificatie
L20
Productcode
Productnaam
Naam van chemische stof Niet van toepassing
REACH-registratienummer Er wordt voor deze stof / stoffen in dit mengsel geen registratienummer verstrekt,
aangezien de jaarlijkse importhoeveelheid kleiner is dan een ton per jaar of omdat de
transitieperiode voor de registratie hiervan conform Artikel 23 van REACH nog niet is
verlopen.
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Code
gebruiksbeschrijving
Ontraden gebruik
SU22 - Publieke sector (overheden, onderwijs, amusement, diensten,
ambachtslieden), PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens, PC21 Laboratoriumchemicaliën, SU24 - Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
Niet voor gebruik door consumenten.
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Manufacturer/Supplier
Country specific Emergency Number (if available):
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Pagina 1 / 10
Productnaam
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [indeling, etikettering en verpakking]
Fysische gevaren
Niet-gevaarlijk
Gezondheidsgevaren
Niet-gevaarlijk
Gevaren voor het milieu
Niet-gevaarlijk
Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG
Niet-gevaarlijk
Additional information
Niet van toepassing
Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [indeling, etikettering en verpakking]
Gevarenpictogrammen
Geen pictogram
signaalwoord
Geen
gevarenaanduidingen
Niet van toepassing
veiligheidsaanbevelingen
Niet van toepassing
Andere gevaren
Dit mengsel bevat geen stoffen die als PBT of vPvB worden beoordeeld
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Naam van chemische stof
CAS-Nr.
EINECS-Nr.
Massaprocent
REACH-registratienu
mmer
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-s
ulphonatophenyl]-3,6-bis(d
iethylamino)xanthylium
62796-29-6
263-735-8
60-100
-
Classification
according to
Regulation (EC) No
1272/2008 [CLP]
Niet geclassificeerd
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 2 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van de
eerstehulpmaatregelen
Contact met de huid
Contact met de ogen
INSLIKKEN
Inademing
Opmerkingen voor arts
Met ruim water uitspoelen. Onmiddellijke medische verzorging is niet vereist.
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, als aanwezig en als dit makkelijk te doen is.
Niet verwacht een aanzienlijk gevaar te vormen bij inslikken onder de voorziene
normale gebruiksomstandigheden. Zoek medisch advies als u zich onwel voelt.
Geen gevaar verwacht bij inademing onder de voorziene normale
gebruiksomstandigheden van dit materiaal. Raadpleeg, indien nodig, een arts.
De symptomen behandelen.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Niet van toepassing.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen
Waterspray. Koolstofdioxide (CO2). Schuim. Droog
chemisch product.
Geen informatie beschikbaar.
Geschikte blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel
worden veroorzaakt
.
Advies voor brandweerlieden
Standaardprocedures voor chemische brand.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Zorgen voor voldoende ventilatie. Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke
beschermingsmiddelen gebruiken. Zie gedeelte 8 voor meer informatie.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist. .
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Neem op met inert absorberend materiaal.
Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 8 voor meer informatie.
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 3 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Controleparameters
Blootstellingsgrenswaarden
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sulphonatophenyl]-3,6-bis(diethylamino)xant
hylium
62796-29-6
EU OEL (TWA)
Geen
EU OEL (STEL)
Geen
EU Skin Notation
Geen
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
62796-29-6
Oostenrijk
Geen
Belgium (TWA)
Geen
Denmark (TWA)
Geen
Finland OEL (TWA)
Geen
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
62796-29-6
France OEL (VME)
Geen
Germany OEL (TWA)
Geen
Ireland (TWA)
Geen
Italy OEL (TWA)
Geen
Naam van chemische stof
Sweden - Occupational Exposure
Limits - TLVs (LLVs)
Geen
Netherlands OEL
(MAC)
Geen
Spain OEL (TWA)
Geen
Het Verenigd
Koninkrijk
Geen
Naam van chemische stof
Europese Unie
France OEL (VME)
Germany OEL (TWA)
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
62796-29-6
Geen
Het Verenigd
Koninkrijk
Geen
Geen
Geen
Naam van chemische stof
Italy OEL (TWA)
Portugal
Finland OEL (TWA)
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
62796-29-6
Geen
Geen
Netherlands OEL
(MAC)
Geen
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
62796-29-6
Oostenrijk
Geen
Denemarken
Geen
Polen
Geen
Zwitserland
Geen
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
62796-29-6
Ierland
Geen
Noorwegen
Geen
Lithuania OEL (TWA)
Geen
Spain OEL (TWA)
Geen
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
62796-29-6
Technische maatregelen
Geen
Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.
Maatregelen ter beheersing van
blootstelling
Persoonlijke beschermingsmiddelen
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 5 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
Bescherming van de
ademhalingswegen
Draag in geval van onvoldoende ventilatie een ademhalingsapparaat en
componenten die onder passende overheidsnormen zijn getest en
goedgekeurd.
Bescherming van de handen
Draag geschikte handschoenen Materiaal handschoen: Compatibele
chemisch resistente handschoenen.
Bescherming van de ogen
Nauwsluitende veiligheidsbril.
Huid- en lichaamsbescherming
Draag geschikte beschermende kleding.
Hygiënische maatregelen
Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens
gebruik.
Beheersing van milieublootstelling
Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist. .
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
verschijningsvorm
Geur
pH
Smeltpunt / smeltbereik
Kookpunt / kooktraject
Flash point
Het mengsel
Zelfontbrandingstemperatuur
is niet getest
ontledingstemperatuur
Evaporation rate
ontvlambaarheid (vast, gas)
Bovenste explosiegrens
Onderste explosiegrens
dampspanning
Relatieve dichtheid
Specific gravity
oplosbaarheid
Verdelingscoëfficiënt:
n-octanol/water
Ontploffingseigenschappen
poeder
Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing
°C Het mengsel is niet getest
°C Het mengsel is niet getest
°C Het mengsel is niet getest
°C
°C Het mengsel is niet getest
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
OVERIGE INFORMATIE
Geen gegevens beschikbaar
°F
°F
°F
°F
°F
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
Het mengsel is niet getest
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 6 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
Reactiviteit
Onbekend.
Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Er zijn geen meldingen over gevaarlijke reacties.
Te vermijden omstandigheden
Geen informatie beschikbaar.
Chemisch op elkaar inwerkende Er zijn geen bekende gevaarlijke reacties onder normale
gebruiksomstandigheden.
materialen
Gevaarlijke ontledingsproducten Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Informatie over toxicologische effecten
Giftigheidgegevens zijn niet beschikbaar. To the best of our knowledge, the chemical, physical, biological, and
toxicological properties of this product have not been thoroughly investigated.
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sulphonat
ophenyl]-3,6-bis(diethylamino)xant
hylium
LD50 (oral,rat/mouse)
Geen gegevens beschikbaar
LD50 (dermal,rat/rabbit)
Geen gegevens beschikbaar
LC50 (inhalation,rat/mouse)
Geen gegevens beschikbaar
Belangrijkste blootstellingsroutes,
Irritatie
Geen informatie beschikbaar
corrosiviteit
Geen informatie beschikbaar
Sensibilisatie
Geen informatie beschikbaar
STOT bij eenmalige
blootstelling
Geen informatie beschikbaar
STOT bij herhaaldelijke
blootstelling
Geen informatie beschikbaar
Kankerverwekkendheid
Geen informatie beschikbaar
Mutageniteit
Geen informatie beschikbaar
Reproductietoxiciteit
Geen informatie beschikbaar
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 7 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Toxiciteit
Naam van chemische stof
Freshwater Algae
Data
Geen gegevens
beschikbaar
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sul
phonatophenyl]-3,6-bis(diet
hylamino)xanthylium
Water Flea Data
Geen gegevens
beschikbaar
Freshwater Fish
Species Data
Geen gegevens
beschikbaar
Microtox Data
log Pow
Geen gegevens
beschikbaar
Geen gegevens
beschikbaar
Persistentie en afbreekbaarheid Geen informatie beschikbaar.
Geen informatie beschikbaar.
Bioaccumulatie
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Dit mengsel bevat geen stoffen die als PBT of vPvB worden beoordeeld.
Andere schadelijke effecten
Geen informatie beschikbaar.
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Afvalverwerkingsmethoden
Afvalproductie moet, waar mogelijk, worden vermeden of geminimaliseerd. Lege containers of voeringen kunnen
resten van het product bevatten. Dit materiaal en de container ervan moeten volgens de goedgekeurde
afvalverwerkingstechniek worden verwerkt. Het verwijderen van dit product, de oplossingen ervan of eventuele
bijproducten moet voldoen aan de vereisten van alle toepasselijke lokale, regionale of nationale/federale reguleringen.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
IATA/ADR/DOT-US/IMDG
De stof is geclassificeerd als ongevaarlijk goed overeenkomstig de vervoersvoorschriften.
VN-nummer
Niet van toepassing
Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
Niet van toepassing
Transport hazard class(es)
Niet van toepassing
Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
Gevaren voor het milieu
Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de Niet van toepassing
gebruiker
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing.
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 8 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
RUBRIEK 15: Regelgeving
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Zeer zorgwekkende stoffen
Geen.
Aan beperkingen onderhevige stof onder EG 1907/2006, Bijlage XVII
Geen.
Stoffen vermeld onder Bijlage I van Verordening (EC) nr. 689/2008
Geen.
Aan beperkingen onderworpen stoffen onder Bijlage V van Regulering (EC) nr. 689/2008
Geen.
Stoffen onder Verordening (EC) nr. 850/2004 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 april 2004
inzake persistente organische verontreinigende stoffen en wijziging van Richtlijn 79/117/EEG
Geen.
Duitse waterverontreinigingsklassen (Wassergefährdungsklassen)
Niet geclassificeerd.
Overige internationale
voorraden
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sulphonatophenyl]-3,6-bis(diethyl
amino)xanthylium
EINECS
Listed
ELINCS
-
ENCS
-
PICCS
-
Naam van chemische stof
9-[4-(Chlorosulphonyl)-2-sulphonatophenyl]-3,6-bis(diethyl
amino)xanthylium
AICS
-
KECL
-
DSL
Listed
NDSL
-
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Er is geen beoordeling betreffende chemische veiligheid uitgevoerd.
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 9 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
RUBRIEK 16: Overige informatie
Reden van herziening
Update volgens Verordening van Commissie (EU) nr. 453/2010.
R-zin(nen)
Niet van toepassing
De classificatie en procedure die worden gebruikt voor het afleiden van de klasse-indeling van mengsels op
basis van richtlijn (EC) 1272/2008 [CLP]:
Bovenstaande informatie werd dankzij toegewijd zoeken en/of onderzoeken verkregen en de aanbevelingen zijn
gebaseerd op verstandige professionele opinies. De informatie mag niet als allesomvattend worden opgevat en mag
alleen als richtlijn worden gebruikt. Alle materialen en mengsels kunnen onbekende gevaren voortbrengen en moeten
voorzichtig worden gebruikt. Gezien het Bedrijf niet de feitelijke methoden, volumes of omstandigheden van gebruik
kan beheersen, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies als resultaat van het
hanteren of van contact met het product, zoals hierin wordt beschreven.
DE INFORMATIE IN DEZE SDS VORMT GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE
IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL
________________________________________________________________________________________________________________
Herzieningsdatum
Productcode
24-Jul-2015
L20
Pagina 10 / 10
Productnaam
www.lifetechnologies.com
Download