Algemene INKOOPVOORWAARDEN INNODAK / VOERMANS

advertisement
Algemene INKOOPVOORWAARDEN
INNODAK / VOERMANS DAKBEDEKKING B.V.
Gevestigd te Boxtel en kantoorhoudend te Boxtel aan de Staarten 5
Zie ook: www.innodak.nl
1. Partijen.
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan Innodak en
onder leverancier degene bij wie de opdrachtgever een offerte heeft aangevraagd of een
opdracht heeft geplaatst.
2. Toepasselijkheid.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanvraag van de
opdrachtgever, offerte van de leverancier en opdracht die door de opdrachtgever aan de
leverancier wordt verstrekt.
Algemene of bijzondere voorwaarden van de leverancier binden de opdrachtgever niet,
tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard.
3. Wetten en voorschriften.
De leverancier vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade en kosten, van welke aard ook,
die voor de opdrachtgever mochten ontstaan doordat de leverancier voorschriften op het
gebied van veiligheid, milieu of enig ander gebied niet naleeft of door hem geleverde
goederen niet aan dergelijke voorschriften voldoen .
De leverancier zal de opdrachtgever desgevraagd opgeven welke stoffen in de door hem
geleverde goederen (en verpakkingen) aanwezig zijn.
4. Offerte; opdracht.
Een aanbieding is bindend voor de termijn die in de offerte van de leverancier is bepaald.
Indien geen termijn is bepaald wordt de leverancier geacht zijn aanbieding gedurende
tenminste acht weken gestand te doen.
Elke opdracht wordt verstrekt onder de( ontbindende) voorwaarde dat de opdrachtgever de
opdracht ontvangt voor het werk waarvoor de goederen zijn bestemd.
5. Prijs.
De in een offerte of opdracht vermelde prijzen zijn vast en kunnen door de leverancier niet
eenzijdig worden gewijzigd.
6. Aflevering; transport.
Tenzij een andere plaats van aflevering is overeengekomen of door de opdrachtgever is
aangegeven, vinden, ter keuze van de opdrachtgever, alle leveringen plaats franco op het
werk of in het magazijn van de opdrachtgever. De leverancier draagt de kosten van belading,
verpakking, verpakkingsmateriaal, transport, verzekering en lossing.
Alle af te leveren goederen dienen te zijn verpakt in solide pakketten. Dakrollen dienen te
worden verpakt op pallets in krimpfolie. Isolatiemateriaal dient zo mogelijk in krimpfolie te
worden verpakt en in pakketten van maximaal 1,5 m3.
Schade aan of verlies van goederen bij het laden, tijdens transport of bij het lossen is voor
rekening van de leverancier. De leverancier zal de goederen die beschadigd zijn of verloren
zijn gegaan, voor zijn rekening vervangen of, mits met toestemming van de opdrachtgever,
voor zijn rekening herstellen.
Wachturen van de opdrachtgever ontstaan door te late aflevering door de leverancier zullen
door de leverancier aan de opdrachtgever worden vergoed tegen een loon van € 50,00 per
man per uur. Daarnaast zal de leverancier in zulk een geval aan de opdrachtgever de
kraankosten en eventueel andere kosten vergoeden die opdrachtgever gedurende de
wachturen verschuldigd is geworden. Een gedeelte van een wachtuur zal als een heel uur
worden gerekend en het in dit artikel genoemde uurloon van een dakdekker krachtens de
cao voor de Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven.
7. Eigendomsovergang; risico.
De eigendom van en het risico met betrekking tot de goederen gaan bij aflevering over op de
opdrachtgever. In geval van vooruitbetaling gaat de eigendom van de goederen over zodra
de opdrachtgever de eerste betaling heeft gedaan. Het risico gaat in dat geval echter eerst
over bij aflevering.
8. Hulpmiddelen.
Tekeningen, ontwerpen, specificaties en andere hulpmiddelen die door de opdrachtgever
ten behoeve van de uitvoering van diens opdracht aan de leverancier ter beschikking
mochten worden gesteld, blijven het uitsluitend eigendom van de opdrachtgever.
Het is de leverancier niet toegestaan om hulpmiddelen die hem door de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld te gebruiken voor een ander doel dan voor nakoming van de
overeenkomst met de opdrachtgever.
9. Meldingsplicht leverancier.
De leverancier is verplicht de opdrachtgever bij iedere opdracht de laatste stand der techniek
met betrekking tot alle krachtens de betreffende opdracht door de leverancier te leveren
goederen mede te delen.
De Leverancier is verplicht de opdrachtgever bij iedere opdracht mee te delen welke KOMOattesten met produktcertificaten van toepassing zijn. Mochten de betreffende KOMOattesten met productcertificaat voorafgaand aan de opdracht een wijziging hebben
ondergaan dan is de leverancier verplicht een afschrift van de alsdan geldende KOMOattesten met produktcertificaat aan de opdrachtgever toe te zenden.
10. Levertijd.
De leverancier is verplicht de opdracht binnen de overeengekomen levertijd uit te voeren. De
leverancier zal in verzuim zijn door de enkele overschrijding van de overeengekomen
levertijd en is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die als gevolg van een
dergelijke overschrijding mocht ontstaan.
Het vorenstaande laat onverlet het recht van de opdrachtgever om bij overschrijding van de
overeengekomen levertijd de overeenkomst met de leverancier geheel of gedeeltelijk
ontbonden te verklaren.
11. Betaling.
Tenzij met de leverancier schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt ter keuze van de
opdrachtgever, betaling als volgt:
a. Binnen 14 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur van de leverancier onder
aftrek van 3% betalingskorting; of
b. Binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur van de leverancier onder
aftrek van 2% betalingskorting; of
c. Binnen 60 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur van de leverancier, zonder
toepassing van betalingskorting.
De opdrachtgever zal het recht hebben bedragen die hij aan de leverancier verschuldigd is te
verrekenen met eventuele bedragen die hij van de leverancier te vorderen heeft.
12. Garantie.
De leverancier garandeert dat de door hem te leveren goederen voldoen aan de door de
opdrachtgever verstrekte specificaties en vrij zijn van gebreken in ontwerp, fabricage of
materiaal. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de goederen te stellen eisen is
gegeven, dienen deze van goede kwaliteit te zijn en te beantwoorden aan de normale eisen
van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking.
Alle door de opdrachtgever binnen een termijn van 10 jaar na ingebruikname van de
goederen geconstateerde gebreken dienen door de leverancier voor diens rekening op
eerste aanzegging van de opdrachtgever te worden hersteld. Indien de gebreken van een
dusdanige aard zijn dat herstel naar het oordeel van de opdrachtgever redelijkerwijs niet
mogelijk is, kan de opdrachtgever in plaats van herstel vervanging eisen. In geval van herstel
of vervanging gaat de garantietermijn niet eerder in dan op het tijdstip dat het herstel of de
vervanging heeft plaatsgehad.
Indien de leverancier in gebreke blijft aan zijn garantieverplichting te voldoen, is de
opdrachtgever zonder verdere berichtgeving gerechtigd het herstel of de vervanging op
kosten van de leverancier zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.
In geval van een gebrek komen alle aan het verwijderen en wederom aanbrengen van de
goederen verbonden kosten voor rekening van de leverancier.
13. Aansprakelijkheid.
Onverminderd de overige rechten die de opdrachtgever in geval van een toerekenbare
tekortkoming van de leverancier heeft, is de leverancier aansprakelijk voor alle schade, van
welke aard ook, die het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde goederen, of
ontstaat doordat de leverancier de opdracht niet of niet behoorlijk uitvoert, of is veroorzaakt
door fouten, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de leverancier of van diens personeel of
van degenen van wie hij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt.
De leverancier is gehouden zijn aansprakelijkheid voor eigen rekening deugdelijk te
verzekeren en verzekerd te houden.
14. Verpanding; cessie.
Het is de leverancier niet toegestaan om vorderingen op de opdrachtgever zonder diens
voorafgaande schriftelijke toestemming te verpanden of over te dragen.
15. Ontbinding.
Indien de leverancier in gebreke blijft op tijd en naar behoren zijn verplichtingen na te
komen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
In geval van ontbinding is de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade
of winstderving van de leverancier. De leverancier daarentegen is aansprakelijk voor alle
schade, van welke aard ook, die de opdrachtgever als gevolg van tekortkoming van de
leverancier mocht lijden.
Het in dit artikel bepaalde is tevens van toepassing, indien de leverancier in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of op enige (andere) wijze
het vrije beheer over zijn vermogen mocht verliezen.
16. Toepasselijk recht.
Op alle verbintenissen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
17. Geschillen.
Geschillen die tussen de opdrachtgever en de leverancier mochten ontstaan, zullen, ter
keuze van de opdrachtgever, worden beslecht door de Rechter te ’s Hertogenbosch, het
rechtsgebied waarin de opdrachtgever is gevestigd dan wel de Rechter in het rechtsgebied
waarin de leverancier zijn vestigingsplaats heeft.
Download