v - Telenet Users

advertisement
Groeianalyse en Allometrie
1. Inleiding
Omtrent groei en allometrie werd ons gevraagd twee oefeningen die wij wegens de
gelijkaardige werkwijze samen zullen bespreken.
Voor gegrond fundamenteel onderzoek van planten, hun metabolisme en verhoudingen
tot de omgeving , is het belangrijk vele verschillende parameters te onderzoeken. Om
onderzoek naar metabolisme van een plant te kunnen uitvoeren moet vaak beroep gedaan
worden op destructieve methoden. Deze methoden geven dan wel de kans bepaalde
parameters zoals droog gewicht, bladoppervlak, … nauwkeurig te bepalen, het feit dat
om ze te kunnen vaststellen, men het onderwerp van onderzoek moet doden limiteert de
mogelijkheden . Evoluties in deze parameters proberen te achterhalen is op deze manier
onmogelijk.
Om deze problemen op te lossen kunnen de gewenste parameters bemonsterd worden op
een kleine steekproef van individu’s, die hiervoor ‘opgeofferd’ moeten worden. Op deze
individu’s zal men behalve de gewenste parameters ook veranderlijken meten die
makkelijk op levende exemplaren gemeten kunnen worden, en gelinked zijn met de
gewenste parameters. Men kan dan de relatie tussen de gewenste parameter en de
meetbare berekenen. Deze relatie gebruikt men dan om de meetbare, niet-destructieve
parameter van de individu’s die in leven moeten blijven, om te zetten in de gewenste
gegevens.
Relaties die van belang kunnen zijn in het onderzoek naar plantenmetabolismen en de
manieren waarop ze te berekenen zijn via deze methoden vormen het onderwerp van dit
practicum.
Opbrengstvergelijking bij populierenklonen
Materiaal en methoden
Voor dit practicum konden we gebruik maken van de populierenaanplanting die de UA in
gebruik heeft in het industrieterrein te Boom. Op deze aanplanting zijn plots (100
planten) van verschillende populieren-‘stammen’ aangeplant. Deze planten staan onder
hakhoutbeheer, wat inhoudt dat op geregelde tijden de plant volledig afgezaagd wordt ,
1
en dit dicht bij de grond. Op deze manier bekomt men stoven of stools, waarvan men
permanent hout kan blijven oogsten. Het opzet van het lopende onderzoek bestaat erin de
houtopbrengst van de aangeplante klonen te vergelijken, met het oog op productie van
biomassa voor ecologische brandstof.
Ons werd gevraagd drie van de aangeplante klonen te onderzoeken en te vergelijken,
voor onze groep variëteit Trichobel.
Basal area
Allereerst werden van deze variëteit in de 3 aanwezige plots 10 stoven bekeken qua
diameter. Met de schuifpasser werd voor elke scheut op de gemeten schoof de diameter
bepaald. Op basis van deze diameters werd de Basal Area of BA van de onderzochte
individu’s berekend.
BA = oppervlakte van de doorsnede ter hoogte van de meting = (diameter/2)2 *
3.14
( de meethoogte werd vast gekozen op de lengte van de schuifpasser)
SBA = som van BA per stool
In de volgende stap werd een beperkt aantal eerder aangeduide (random??) scheuten uit
het bestand per kloon geoogst. Van deze scheuten werden volgende parameters gemeten:
-
diameter met de schuifpasser
-
scheuthoogte werd met een lintmeter opgemeten
-
voor de zijtakjes apart: het versgewicht
-
voor de scheut zonder zijtakjes: het versgewicht
-
voor de scheut zonder zijtakjes: het volume
Van de geoogste scheuten werden dan 3 samples genomen, van de top, het middendeel en
de basis.
Deze samples werden apart nogmaals gewogen, en dan samen met de geoogste zijtakken
in de droogstoof gestopt. Later in droge toestand werden ze opnieuw gewogen.
-
versgewicht van top-, midden- en basis-sample
-
drooggewicht van top-, midden- en basis-sample
De zo bekomen gegevens werden ingevoerd in excel zodat gewenste relaties berekend
kunnen worden.
2
Drooggewicht
Om het drooggewicht van de geoogste scheuten te berekenen werd eerst de droog/versratio per scheut berekend. Dit gebeurde door voor de 3 scheutsamples. We verkrijgen zo
voor elk deel van de scheut een andere ratio, vermits de waterverhouding in de scheut
niet overal even groot is. Om de ratio voor de hele scheut te weten berekenden we het
gemiddelde van deze drie.
Drooggewicht totale scheut= (droog/vers-ratio) * versgewicht scheut +
drooggewicht zijtakken
Allometrische relaties
We zullen proberen via verschillende berekeningsmethoden het drooggewicht van de
scheuten waarvan we enkel de diameters opmaten te weten te komen.
Hiertoe stellen we spreidingsgrafieken op in excel, waarna we het programma een beste
rechte voor de gegeven punten laten berekenen. De functies die deze relaties beschrijven,
zijn te vinden in de grafieken evenals de R2-waarde die een idee geeft hoe goed de
voorgestelde functie past op de gemeten waarden.
-
diameter-drooggewicht
-
BA-drooggewicht
Deze twee functies stellen ons onmiddellijk in staat om de som van de gemeten diameters
en hieruit afgeleide SBA om te rekenen tot een gewicht aan droge stof voor elke gemeten
stoof.
-
Diameter-hoogte,
Uit deze laatste halen we dan vanuit de som van de diameters per stoof ,de berekende
totale hoogte van alle gemeten scheuten van een stoof samen. Via deze hoogte kunnen we
dan weer verder rekenen.
-
Hoogte-drooggewicht
gebruiken we om de hoogtes bekomen via de vorige relatie, om te zetten in
drooggewicht.
-
Diameter- volume
-
Volume-drooggewicht (of houtdensiteit)
3
Deze twee kunnen we ook weer combineren met het gewenste resultaat.Van de
drooggewichten die we zo bekomen hebben zullen we het gemiddelde per plot berekenen
en de fout hierop (fout = stand. Dev./√ n).
De bekomen gegevens kunnen we dan handig vergelijken per plot.
De verschillende rekenmethodes werden met elkaar vergeleken in grafiek
, per stool.
In de volgende grafiek worden dan de drooggewichten per plot met elkaar vergeleken.
Deze werden als volgt uitgerekend:
DGst *(100 – 100 * n / 36 )
aantal planten per plot
gemiddeld drooggewicht per stool
aantal dode stolen geteld in de kleinere plot van 6op 6 planten
Resultaten
De resultaten van deze metingen en berekeningen vindt u in de volgende tabellen en
grafieken.
4
plot
stool
diameters(mm)
tot diam
3,3
1
6
10,4
7
10
7
7,7
23,5
10,4
6,6
11,5
6
4,6
5,2
6
121,9
hoogte(mm)
12273,108
droog :hoogte(g)
gem
volume(m3)
droog:densiteit (g)
gem
BA
3
8,6
3,1
7,2
5
10,1
6
16,3
12
12
16
9,4
6,1
11,5
12
135,3
13524,721
7
8
3,3
12,3
8,7
4,7
5,8
4,4
5,4
3,3
2,6
9
2,1
25,2
23,5
4,9
11,3
8,1
7,2
10,1
7
12
11
2,9
3
3,8
6,1
3,9
12,8
13,3
17,7
6,6
2
5
7
5,5
6
6,2
5
16
3,5
3,3
3,8
17,2
16,5
5,4
3,4
3,2
11,6
7,1
6,2
3
4
6,2
6,3
2,7
7,7
9
6,2
19
9,2
9,15
14,4
4,9
6,4
12,7
12,4
17
12,9
22,7
12
4
10,2
22,5
11,95
10,9
12,9
12,7
6
4,3
4,3
6,4
9,4
21
2
2,7
2,8
2,4
13
9,6
3,5
3,5
2
4,7
4,7
8,7
5,4
5,2
3,4
23
3,3
2
2,7
1,9
6
10,7
6,6
5
3,6
6
1,2
5,2
7
1,9
1,9
0,9
2
28
8,3
15,3
7
8,6
9,2
7,9
6,95
23
6,9
36
8,7
12,2
17
4,6
166,9
117,8
126,3
249,3
73,6
67,9
93,15
42,5
16476,288 11890,151 12684,085 24172,777 7761,694 7229,292 9587,743 4856,830
1974,204
2209,508
1931,446 stdev
0,056
0,062
1981,877
2219,439
1938,708 stdev
28,260
58,059
84,906
7,544
38,465
40,694
78,500
19,625
38,465
80,078
46,543
28,260
433,516
208,567
84,906
113,040
34,195
113,040
103,816
200,960
28,260
69,363
16,611
29,210
21,226
103,816
28,260
113,040
2764,402 1902,208
1027,120 fout
0,078
0,054
2779,660 1909,191
1036,979 fout
50,240
94,985
8,549
6,602
118,763
7,065
59,417
11,335
17,341
29,210
26,407
11,940
15,198
128,614
22,891
138,859
8,549
245,933
5,307
34,195
63,585
3,140
3,462
19,625
498,506
38,465
433,516
23,746
18,848
28,260
100,237
30,175
51,504
19,625
40,694
80,078
38,465
2051,468
324,804
0,058
2059,883
327,921
9,616
8,549
11,335
232,234
213,716
22,891
9,075
8,038
105,630
39,572
30,175
7,065
12,560
30,175
31,157
5,723
46,543
63,585
30,175
SBA
gem
1065,928
1185,295
1033,891 stdev
1661,555
871,774
681,885 fout
917,814
215,631
droog:diam.(g)
gem
droog : BA (g)
gem
2076,683
2325,240
2031,516 stdev
591,957
660,175
573,648 stdev
2911,388 2000,632
1084,971 fout
932,357
480,998
389,697 fout
2158,299
343,098
507,310
123,233
4211,342 1126,059 1025,967 1469,356
0,119
0,031
0,029
0,041
4240,488 1125,591 1024,538 1472,183
66,442
65,722
162,778
18,848
32,154
126,613
120,702
226,865
130,632
404,503
113,040
12,560
81,671
397,406
112,100
93,266
130,632
126,613
28,260
14,515
14,515
32,154
69,363
3,140
5,723
6,154
4,522
132,665
72,346
9,616
9,616
3,140
17,341
17,341
59,417
22,891
21,226
9,075
8,549
3,140
5,723
2,834
28,260
89,875
34,195
19,625
10,174
28,260
1,130
21,226
38,465
2,834
2,834
0,636
3,140
54,079
183,761
38,465
58,059
66,442
48,992
37,917
415,265
37,374
2581,351
394,211
300,898
940,353
579,944
gem
0,016
574,234
gem
59,417
116,839
226,865
16,611
0,000
419,732
gem
4439,826 1180,766 1075,037 1543,399
1458,021
208,071
154,742
603,893
gem
520,191 222,656
gem
5
4,6
1
1,9
9,8
11,4
15,5
12,7
8,1
3,3
9,5
25
15,25
17,7
11,1
141,25
3
25
21
27,7
35,5
12,8
8,8
8,8
5,4
14
159
7
3,2
4,3
10,5
3,8
3,1
5,4
6,6
19,4
22
6
5,7
4,9
4,2
6,6
11,2
7
7,3
12,2
16,6
21,6
8,3
8,9
5
17,1
18,9
3,6
11,6
11
266
11
6,8
15,2
9,5
25,5
15,7
6,6
7,2
10,5
7,4
5,9
8,8
15,8
3,3
2,45
11,5
4,7
11,2
9,5
11,4
2,9
2,1
1,4
24,1
8
16
17
2,9
7,6
7
9,8
22,5
9,8
11
6,8
4,6
13,5
16
5
8
5
9,1
10,8
7
3
3
19
20,1
2,6
3,5
4,4
11,2
19,4
6,6
7,5
4
12,2
11,7
4,9
4,3
7,7
24,2
34,2
6,6
7,1
8,6
9,7
10,6
21
17,9
7,7
6
6
8
5,7
18,7
6,9
7
9,75
2,8
5
5,3
3
24
10,8
6
4,6
11,7
22,4
19,5
7
7,7
7,4
8,1
6,3
6,4
4
13,7
6,7
8
19,2
4,5
4
28
9
3,6
5,3
3,7
2,7
4,8
8,8
21,2
19,5
6
26
9
5
6
5
10
9
36
9,9
9,7
13,2
8,8
11
9,1
27,5
12
11
227,45
179,4
221,1
109,75
178
154,6
112,2
14080,475 15738,396 25732,624 22131,900 17643,838 21538,784 11138,249 17513,072 15327,418 11367,089
2313,989 2625,678
2904,443 stdev
0,065
0,074
2324,924 2639,605
2921,045 stdev
2,834
490,625
75,391
346,185
102,019
602,323
188,596
989,296
126,613
128,614
51,504
60,790
8,549
60,790
70,846
22,891
490,625
153,860
182,562
245,933
96,720
2983,901
281,921
0,084
3001,266
284,627
226,865
6,602
45,342
38,465
75,391
397,406
75,391
94,985
36,298
16,611
143,066
200,960
19,625
50,240
19,625
65,006
91,562
38,465
7,065
7,065
3716,151
1760,851
2959,318
2548,415
0,105
3740,545
0,049
1766,476
0,084
2976,446
0,072
2561,599
317,148
5,307
9,616
15,198
98,470
295,443
34,195
44,156
12,560
116,839
107,459
18,848
14,515
46,543
459,727
918,167
34,195
39,572
58,059
73,861
88,203
251,522
46,543
28,260
28,260
50,240
25,505
274,507
37,374
38,465
74,624
6,154
19,625
22,051
7,065
91,562
28,260
16,611
107,459
393,882
298,496
38,465
46,543
42,987
51,504
31,157
32,154
12,560
147,337
35,239
50,240
289,382
15,896
12,560
63,585
10,174
22,051
10,747
5,723
18,086
60,790
352,810
298,496
28,260
530,660
63,585
19,625
28,260
19,625
78,500
63,585
1642,191 2855,375
1971,915 stdev
4504,593 3827,657
891,513 fout
0,128
0,108
4536,554 3853,121
900,070 fout
8,038
36,298
14,515
181,366
86,546
70,846
11,335
510,446
7,544
193,495
22,891
34,195
34,195
40,694
295,443
86,546
379,940
42,987
28,260
27,326
25,505
60,790
18,848
195,967
13,847
8,549
34,195
4,712
98,470
103,816
38,465
17,341
41,833
98,470
116,839
70,846
216,315
102,019
366,250
6,602
54,079
3,462
62,180
1,539
19,625
455,936
229,542
50,240
280,410
10,174
105,630
94,985
2715,896 2404,488
677,846 fout
1656,036
214,354
2808,078
910,194
1742,292
1674,562
2435,606 2764,851
3059,316 stdev
921,291 1614,626
1109,728 stdev
4749,594 4034,530
941,727 fout
1534,914 1356,944
387,389 fout
3143,251
297,800
929,204
122,503
3916,744
1851,313
3117,282
2683,235
1587,596
502,955
978,499
1803,873
gem
0,051
1809,911
gem
76,938
73,861
136,778
60,790
94,985
65,006
593,656
113,040
94,985
1310,039
gem
1896,758
gem
939,791
731,467
gem
6
6,7
14
10
12,5
4
1,9
10,7
9
17,5
4,7
4,2
8,5
6,6
3,8
5,3
16,2
13,2
4,5
132,6
3
8
5,6
4,5
3,9
8
17
7,95
10,9
8
9,2
5,5
15,6
11,1
15,15
13
11,9
3,9
4,8
4,5
10
1,9
11,9
11,5
12,6
216,4
5
12,4
6,6
3
4,9
9,7
3,5
12
4
7,7
11,9
7,7
3,1
1,9
7,8
7,9
23
3,6
3
4,1
6
4,1
6
6,1
16,2
1,3
4,3
2,4
3
187,2
20
5
11
13,6
10,8
13,1
9,3
10,1
9,4
14,8
3
11
6
7
8
10
6
18
16
15
10
11
8
30
19
9
11
10
9
10
6
12
14
13
10
11
14
33
13
15
5
4
7
39
7
12
13
14
8
16
9
9
33
18
3
4
5
6
8
11
19
4
10
4
4
11
13
9
6
4
7
2
12
22
7
4
6
6
12
14
7
9
13
4
6
15
16
5
3
4
4
10
6
5
8
6
10
5
8
21
10
9
5
8
12
9
5
11
5
20
11
20
10
5
9
2
3
19
6
8
4
7
2
10
5
23
1
3
8
5
7
4
5
4
3
2
3
5
5
10
18
11
4
3
12
226,1
225
121
187
150
221
141
13272,530 21099,786 18372,389 22005,804 21903,060 12189,044 18353,708 14897,760 21529,444 14057,124
2162,096 3633,620
3007,256 stdev
0,061
0,103
2171,572 3657,221
3024,845 stdev
78,500
50,240
122,656
24,618
12,560
15,896
2,834
11,940
89,875
50,240
63,585
226,865
240,406
49,614
17,341
93,266
13,847
50,240
56,716
66,442
34,195
23,746
11,335
191,038
22,051
96,720
206,015
180,175
136,778
132,665
15,896
111,164
0,000
11,940
18,086
15,896
78,500
2,834
111,164
103,816
124,627
3784,635
229,704
0,107
3809,686
231,909
283,385
63,585
94,985
78,500
63,585
78,500
28,260
113,040
153,860
132,665
78,500
94,985
153,860
854,865
132,665
176,625
19,625
12,560
38,465
1958,400
3117,357
2467,639
3714,395
2309,599
0,055
1965,922
0,088
3136,003
0,070
2480,048
0,105
3738,772
0,065
2320,492
38,465
113,040
132,665
153,860
50,240
200,960
63,585
63,585
854,865
7,065
12,560
19,625
28,260
50,240
94,985
283,385
12,560
78,500
12,560
12,560
94,985
132,665
63,585
28,260
12,560
38,465
3,140
113,040
379,940
38,465
12,560
28,260
28,260
153,860
38,465
63,585
132,665
12,560
28,260
176,625
200,960
19,625
7,065
12,560
12,560
78,500
28,260
19,625
50,240
28,260
78,500
19,625
346,185
78,500
63,585
19,625
50,240
113,040
63,585
19,625
94,985
19,625
314,000
94,985
314,000
78,500
19,625
63,585
3,140
7,065
283,385
28,260
50,240
12,560
38,465
3,140
19,625
415,265
0,785
7,065
50,240
19,625
38,465
12,560
19,625
12,560
7,065
3,140
7,065
19,625
19,625
78,500
254,340
94,985
12,560
7,065
113,040
1124,591 1841,732
1696,728 stdev
3120,869 3803,951
726,388 fout
0,088
0,108
3139,548 3829,187
733,360 fout
120,702
19,625
34,195
94,985
7,065
145,194
18,848
91,562
73,861
134,714
9,616
67,895
113,040
80,078
12,560
69,363
46,543
171,946
111,164
7,065
46,543
94,985
7,544
28,260
2,834
38,465
47,759
50,240
48,992
78,500
415,265
28,260
10,174
254,340
7,065
200,960
13,196
176,625
28,260
78,500
13,196
94,985
28,260
50,240
29,210
206,015
1,327
14,515
4,522
7,065
1479,333 2056,786
495,021 fout
2652,515
156,539
1671,265
1586,485
1161,800
2179,945
1212,825
2275,157 3829,564
3167,921 stdev
625,483 1035,329
952,459 stdev
3287,933 4009,489
767,301 fout
828,218 1158,232
282,904 fout
3989,085
242,642
1498,691
89,462
2059,989
3284,223
2597,910
3914,889
2430,969
937,907
889,455
646,748
1228,618
675,908
7
plotnr
VERS
DROOG
RATIO
2
3
GEMIDD. vers sch. droog tot diameter(mm) BA(mm ) hoogte(mm) volume(dm ) ((m3)
scheutnr TAK
TOP
MIDDEN BASIS
TAK
TOP
MIDDEN BASIS
TAK
TOP
MIDDEN BASIS
0,34
90,00
30,82
11,70
107,46
2030,00
1,00
0,00
3,3
1
0,4
2,1
6,1
20,2
0
0
1,4
9,2
0,00
0,00
0,23
0,46
0,42
110,00
60,62
12,00
113,04
2140,00
1,50
0,00
2
29,6
2,7
8,9
25
14
0
3,2
12,2
0,47
0,00
0,36
0,49
0,44
360,00
157,47
19,70
304,65
2860,00
5,00
0,01
3
0
4,6
10,3
55,5
0
0,8
4
27 #DEEL/0!
0,17
0,39
0,49
0,39
310,00
120,14
18,30
262,89
2680,00
3,00
0,00
4
0
1
12,8
44,1
0
0
4
20,4 #DEEL/0!
0,00
0,31
0,46
0,44
330,00
148,45
20,50
329,90
2500,00
4,00
0,00
5
10,2
3,4
14,8
45,8
4,6
0
5,6
22,6
0,45
0,00
0,38
0,49
0,43
710,00
316,91
26,10
534,75
3540,00
9,00
0,01
6
20,4
5,6
17,2
85,6
9
0,8
6,6
41,4
0,44
0,14
0,38
0,48
0,32
50,00
16,17
11,00
94,99
1730,00
1,00
0,00
7
0
1
5
11,8
0
0
1,2
4,8 #DEEL/0!
0,00
0,24
0,41
0,39
490,00
193,13
18,00
254,34
2760,00
3,00
0,00
8
0,8
3,2
14,8
44,4
0
0
5,2
19,4
0,00
0,00
0,35
0,44
0,49
320,00
157,31
23,00
415,27
3100,00
6,00
0,01
9
0
3,1
19,4
66,8
0
0
9,2
34 #DEEL/0!
0,00
0,47
0,51
0,46
140,00
65,15
14,00
153,86
2240,00
1,50
0,00
6,7
1
2
7,8
18,9
30,8
0,4
1,8
8,4
14,8
0,20
0,23
0,44
0,48
0,41
190,00
78,17
15,00
176,63
2280,00
2,00
0,00
2
3,4
3,3
8,3
42,3
1,2
0,8
2,8
20
0,35
0,24
0,34
0,47
0,45
490,00
219,32
23,00
415,27
3070,00
5,00
0,01
3
10,6
18,8
31
101,9
0
6
12,6
49,8
0,00
0,32
0,41
0,49
0,43
80,00
38,27
12,00
113,04
1790,00
1,00
0,00
4
0
7
12,7
30,8
3,6
1,6
5,4
13,6 #DEEL/0!
0,23
0,43
0,44
0,46
710,00
330,00
27,00
572,27
3400,00
8,00
0,01
5
41,6
11,2
52,1
126,9
6,8
2,6
22,8
60
0,16
0,23
0,44
0,47
0,47
1080,00
540,74
33,00
854,87
3580,00
12,00
0,01
6
109,8
13,3
60,4
231,2
38
3,4
27,6
109,6
0,35
0,26
0,46
0,47
0,42
80,00
33,29
10,00
78,50
1740,00
0,50
0,00
7
0
6,1
10,3
27,2
0
1,2
3,8
12,6 #DEEL/0!
0,20
0,37
0,46
0,50
150,00
109,15
13,00
132,67
2080,00
2,00
0,00
8
68,4
6,5
18,7
55,7
34,8
1,6
8,6
29,6
0,51
0,25
0,46
0,53
0,43
220,00
100,30
15,00
176,63
2500,00
3,00
0,00
9
15,8
10,1
21,8
49,8
6,8
2,6
8,2
23,6
0,43
0,26
0,38
0,47
0,44
100,00
44,27
13,00
132,67
2140,00
0,50
0,00
4,6
1
2
4,8
12
37,6
0,4
1,4
4,4
19,2
0,20
0,29
0,37
0,51
0,42
750,00
331,92
29,00
660,19
3640,00
10,00
0,01
2
37,4
3,4
15,2
105,8
15,8
0,6
5,4
51,6
0,42
0,18
0,36
0,49
0,46
790,00
395,12
27,00
572,27
3650,00
10,00
0,01
3
74
5
33,6
76,6
32,4
0,4
14,8
36,6
0,44
0,08
0,44
0,48
0,38
50,00
19,21
10,00
78,50
1650,00
0,50
0,00
4
0,6
4,2
8,4
17
0
1,2
2,6
7,8
0,00
0,29
0,31
0,46
0,46
640,00
326,54
32,00
803,84
3760,00
12,00
0,01
5
67,4
5,6
23
109,4
30,2
0,4
9,4
56,6
0,45
0,07
0,41
0,52
0,44
160,00
70,96
15,00
176,63
2350,00
2,00
0,00
6
0
4
14
23
0
0
5,6
11,2 #DEEL/0!
0,00
0,40
0,49
0,42
70,00
29,47
11,00
94,99
1860,00
0,50
0,00
7
0
1,2
7,6
13,6
0
0
2,6
6,8 #DEEL/0!
0,00
0,34
0,50
0,46
710,00
334,71
28,00
615,44
3530,00
8,00
0,01
8
52
8
26,2
97,8
8
2
11,2
48,2
0,15
0,25
0,43
0,49
0,40
160,00
69,56
15,00
176,63
2270,00
1,00
0,00
9
14,2
1,8
11
17,6
5,2
0
3,6
8,4
0,37
0,00
0,33
0,48
8
relatie diameter- drooggewicht
600,00
500,00
y = 18,549x - 184,44
R2 = 0,909
drooggewicht(g)
400,00
meetpunten
Lineair (meetpunten)
300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
diameter(mm)
relatie BA- drooggewicht
600,00
500,00
y = 0,5715x - 17,221
R2 = 0,9206
drooggewicht (g)
400,00
meetpunten
Lineair (meetpunten)
300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
BA (mm2)
9
relatie diameter-volume
0,01
0,01
y = 0,0005x - 0,0054
R2 = 0,954
0,01
Reeks1
Lineair (Reeks1)
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
0,00
diameter(mm)
houtdensiteit: drooggewicht per m3
600,00
500,00
y = 35457x + 12,241
R2 = 0,9157
400,00
drooggewicht
volume (dm3)
0,01
Reeks1
Lineair (Reeks1)
300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
volume (m3)
10
relatie diameter-hoogte
4500,00
4000,00
y = 93,404x + 887,16
3500,00
R2 = 0,95
hoogte (mm)
3000,00
2500,00
meetpunten
Lineair (meetpunten)
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
diameter (mm)
relatie hoogte - drooggewicht
600,00
500,00
400,00
drooggewicht (g)
y = 0,1881x - 333,14
R2 = 0,8586
300,00
Reeks1
Lineair (Reeks1)
200,00
100,00
0,00
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
-100,00
hoogte (mm)
11
vgl gemid. Drooggewichten (g) per stool
PLOTNR.
3,3
diam
2031,516
BA
573,648
dens
1938,708
hoogte
1931,446
fouten
diam
343,098
BA
123,233
dens
327,921
hoogte
324,804
4,6
3059,316
1109,728
2921,045
2904,443
6,7
3167,921
952,459
3024,845
3007,256
297,800
122,503
284,627
281,921
242,642
89,462
231,909
229,704
vergelijking rekenmethodes drooggewicht per stool (g)
4000,000
3500,000
drooggewicht (g)
3000,000
2500,000
diam
BA
dens
hoogte
2000,000
1500,000
1000,000
500,000
0,000
3,300
4,600
6,700
plotnr.
12
vgl totaal drooggewicht (g) per plot
PLOTNR.
3,300
4,600
6,700
diam
174936,125 263441,132 299192,517
BA
49397,447 95559,952 89954,447
dens
166944,339 251534,399 285679,806
hoogte
166318,939 250104,787 284018,642
fouten
diam
29544,556 25643,901 22916,181
BA
10611,744 10548,877
8449,207
dens
28237,676 24509,564 21902,502
hoogte
27969,215 24276,547 21694,271
vergelijking rekenmethodes drooggewicht per plot
350000,000
300000,000
drooggewicht/plant (g)
250000,000
diametermethode
200000,000
BA-methode
densiteitsmethode
150000,000
hoogtemethode
100000,000
50000,000
0,000
3,3
4,6
6,7
plots
13
SBA-gemiddelde per stool TRICHOBEL
3,3
gem
1033,891119
4,6
gem
1971,915094
6,7
gem
1696,727653
totaal gemiddelde
1567,511 stdev
SBA gemiddelde per plot TRICHOBEL
3,3
gem
89029,513
4,6
gem
169803,8
6,7
gem
160246,501
723,3849405 fout
132,07142 totaal gemiddelde
139693,271 stdev
44135,5614 fout
8058,0142 totaalgem
2223
vergelijking klonen opbrengst per plot
vergelijking SBA van de klonen
300000,000
160000
140000
100000
80000
SBA
60000
40000
20000
drooggewicht per plot (g)
250000,000
120000
SBA (mm2)
SBA gemiddelde per plot WOLTERSON
200000,000
diameter
BA
densiyeit
hoogte
150000,000
100000,000
50000,000
0
Trichobel
Wolterson
kloon
0,000
Trichobel
Wolterson
kloon
14
Discussie
Wanneer we de resultaten per stool van de drie verschillende plots vergelijken , bemerken
we eerst en vooral dat plot 3.3 het duidelijk minder goed doet dan de 2 andere. De reden
voor dit grote verschil is met onze gegevens niet te achterhalen. De twee andere plots
scoren nagenoeg even goed. Gaan we echter naar de resultaten per plot kijken, dan lijkt
het verschil minder groot te worden. We merken ook dat beide andere plots meer van
elkaar gaan verschillen. Dit toenemende verschil is enkel te wijten aan het grote verschil
in sterfte tussen beide plots.
Wat betreft de rekenmethoden moeten we vaststellen dat de diameter, densiteit en hoogte
–methoden aan elkaar gewaagd zijn . de resultaten stemmen zeer goed overeen, en dat
geldt ook voor de fouten. We konden geen significant verschil vaststellen tussen deze
drie methodes. We moeten wel opmerken dat de BA- methode een zeer grote afwijking
van de andere drie liet zien.
Vergelijking tussen de drie klonen: vermits ik enkel gegevens voor de Wolterson-kloon
heb gekregen zal ik deze twee vergelijken. Algemeen lijkt het er sterk op dat de Trichobel
een betere produktiviteit per plot heeft dan Wolterson. Wanneer we naar de SBA van
beide klonen gaan kijken, dan blijkt dit verschil nog veel groter te zijn.
Groeiparameters bij bonenplanten
Materiaal en methoden
Voor dit deeltje werd iedere groep voorzien van een reeks gegevens opgetekend van een
grote groep bonenplanten die onder verschillende licht-omstandigheden (één reeks bij
hoge UV, de andere bij lage) gedurende enige tijd werden gevolgd. Van deze planten
werden gegevens genoteerd zoals
-
versgewicht per plantendeel, dus voor de bladeren apart, de stengel, …
-
drooggewicht van dezelfde delen
-
bladoppervlak
-
leeftijd
16
-
aantal peulen
deze gegevens werden op bepaalde tijdsintervallen gemeten en genoteerd, namelijk na 8 ,
16 ,29 ,38 ,51 ,57 en 79 dagen.
Van deze parameters werd de gemiddelde waarde berekend per tijdsinterval. De evolutie
van deze gemiddelden vindt u in grafiek 1 t.e.m. 8.
Uit de bekomen gemiddelden kon voor elk tijdsinterval een aantal interessante
groeiparameters berekend worden.
R/S-ratio= drooggewicht wortel / drooggewicht scheut (bladeren + wortel +
bloemen + peulen)
Totaal versgewicht
Totaal drooggewicht
Vers/drooggewicht veg. plantendelen
SLA= bladopp./drooggewicht bladeren
LWR= drooggewicht bladeren / totale drooggewicht
LAR= bladopp./ totaal drooggewicht
HI=drooggewicht oogstbare deel (in dit geval peulen) / drooggewicht totale plant
LADu= (bladopp. / grondopp.) * tijdsduur
AGR= drooggewichtsverandering / tijdsinterval
RGR= drooggewichtsverandering per gewicht / tijdsinterval
= ln dr.gew.2 - ln dr.gew.
Tijd 2 – tijd 1
NAR= (dr.gew2 – dr.gew1) *( ln bladopp2 – ln bladopp1)
(bladopp2 – bladopp1) * (tijd 2 –tijd 1)
= gewichtsprod. per tijd per bladopp
Voor de berekening van NAR hebben we W i.f.v. A in grafiek gezet. Uit die grafiek (zie
bijlage 1) hebben we gehaald dat het interval 29-57 het best een lineair verband benaderd
Resultaten
Tabel 1 geeft u een overzicht van de gegeven metingen en de berekende gemiddelden.
17
Volgens de instructies uit het vorige deeltje werden de gevraagde waarden berekend per
tijdsinterval.
U vindt ze terug in Tabel 2. De evolutie van de berekende waarden kan u bekijken in de
hierop volgende grafieken, die besproken zullen worden in het volgende onderdeeltje.
18
LAAG UV
stengel DG (g)
leeftijd (dagen)
gemiddelde
8
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
29
0.37
0.36
0.37
0.36
0.38
0.36
0.35
0.35
0.35
51
1.27
1.28
1.26
1.29
1.31
1.24
1.23
1.21
1.22
57
1.39
1.45
1.46
1.48
1.51
1.44
1.42
1.49
1.41
79
1.45
1.47
1.48
1.38
1.50
1.42
1.41
1.44
1.40
0.02
0.36
1.26
1.45
1.44
HOOG UV
stengel DG (g)
leeftijd (dagen)
8
29
0.02
0.35
0.02
0.33
0.02
0.35
0.02
0.35
0.02
0.34
0.02
0.34
0.02
0.33
0.02
0.34
0.02
0.33
gemiddelde 0.02
0.34
51
1.08
1.05
1.09
1.01
1.10
1.06
1.03
1.04
1.02
57
1.37
1.34
1.38
1.35
1.39
1.33
1.31
1.29
1.30
79
1.21
1.24
1.25
1.18
1.26
1.20
1.19
1.17
1.23
1.05
1.34
1.21
19
LAAG UV
stengellengte (cm)
leeftijd (dagen)
8
4.31
4.27
4.35
4.06
4.39
4.18
4.14
4.23
4.10
gemiddelde
4.23
29
10.25
10.05
10.35
9.75
10.45
9.95
9.85
10.15
9.65
51
22.25
22.03
21.36
22.91
21.80
21.58
22.47
22.69
21.14
57
21.46
21.68
21.89
21.25
22.10
21.04
20.83
20.40
20.61
79
19.78
19.59
19.98
19.39
20.17
19.20
19.01
18.62
18.81
10.05
22.03
21.25
19.39
LAAG UV
wortel drooggewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
0.03
0.57
0.03
0.58
0.03
0.54
0.03
0.58
0.03
0.56
0.03
0.55
0.03
0.56
0.03
0.57
0.03
0.54
gemiddelde
0.03
0.56
LAAG UV
bloem versgewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
gemiddelde
LAAG UV
bloem drooggewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
gemiddelde
LAAG UV
peul versgewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
gemiddelde
29
51
0.95
0.96
0.93
0.97
0.92
0.91
0.89
0.90
0.94
57
0.82
0.84
0.78
0.85
0.82
0.80
0.83
0.79
0.81
79
1.24
1.25
1.23
1.26
1.22
1.19
1.20
1.18
1.17
0.93
0.82
1.22
51
0.749
0.719
0.764
0.757
0.772
0.727
0.779
0.742
0.734
57
0.384
0.404
0.408
0.388
0.412
0.400
0.416
0.396
0.392
0.749
0.400
51
0.0207
0.0195
0.0209
0.0203
0.0211
0.0201
0.0199
0.0205
0.0197
57
0.0104
0.0099
0.0105
0.0101
0.0106
0.0102
0.0100
0.0098
0.0103
0.0203
0.0102
51
0.943
0.689
0.696
0.825
0.870
0.762
0.798
0.808
0.835
0.816
57
5.458
5.331
5.211
5.340
5.385
5.277
5.211
5.323
5.454
5.204
0.789
5.304
79
0.046
0.048
0.049
0.048
0.049
0.046
0.050
0.047
0.047
HOOG UV
stengellengte (cm)
leeftijd (dagen)
8
29
4.15
9.01
4.19
9.10
3.98
8.93
4.23
9.19
4.11
9.28
4.27
8.84
4.07
8.66
7.03
8.75
3.94
8.57
gemiddelde 4.44
8.93
HOOG UV
wortel drooggewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
0.03
0.48
0.03
0.50
0.03
0.49
0.03
0.46
0.03
0.49
0.03
0.47
0.03
0.47
0.03
0.48
0.03
0.46
gemiddelde 0.03
0.48
HOOG UV
bloem versgewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
0.048 gemiddelde
79
0.0053
0.0053
0.0054
0.0050
0.0054
0.0051
0.0051
0.0052
0.0050
LHOOG UV
bloem drooggewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
0.0052 gemiddelde
79
28.424
28.170
28.177
28.306
28.297
28.243
27.661
28.289
28.948
28.351
LAAG UV
peul versgewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
28.271 gemiddelde
51
20.21
20.62
20.42
20.82
19.81
21.02
20.01
19.40
19.61
57
20.10
20.30
19.90
20.50
19.30
20.70
19.70
19.50
19.10
79
18.25
18.62
17.70
18.80
18.43
18.98
18.07
17.89
17.52
20.21
19.90
18.25
51
1.03
1.06
1.07
1.05
1.08
1.04
1.02
1.00
0.99
57
0.83
0.87
0.89
0.88
0.90
0.85
0.84
0.86
0.84
79
1.21
1.22
1.20
1.23
1.24
1.18
1.15
1.17
1.16
1.04
0.86
1.20
51
0.570
0.581
0.576
0.587
0.553
0.593
0.564
0.559
0.547
57
0.310
0.313
0.303
0.316
0.294
0.319
0.297
0.300
0.031
79
0.041
0.038
0.041
0.040
0.042
0.040
0.039
0.040
0.039
0.570
0.276
0.040
51
0.0790
0.0798
0.0751
0.0805
0.0782
0.0813
0.0774
0.0766
0.0759
57
0.0305
0.0308
0.0314
0.0311
0.0290
0.0302
0.2990
0.0296
0.0293
79
0.0030
0.0031
0.0029
0.0031
0.0029
0.0031
0.0030
0.0029
0.0030
0.0782
0.0601
0.0030
51
1.337
1.351
1.285
1.364
1.298
1.259
1.324
1.272
1.311
57
7.265
7.409
7.194
7.481
7.122
7.337
7.050
6.978
6.906
79
29.180
29.466
28.894
29.752
28.322
28.036
28.608
27.750
27.464
1.308
7.185
28.537
20
LAAG UV
peul drooggewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
gemiddelde
51
0.088
0.089
0.084
0.090
0.087
0.091
0.087
0.086
0.085
0.087
57
0.825
0.867
0.850
0.876
0.816
0.884
0.842
0.833
0.859
0.850
HOOG UV
peul drooggewicht (g)
leeftijd (dagen)
8
29
79
5.073
5.174
4.870
5.225
5.124
5.276
5.022
4.971
4.921
5.073 gemiddelde
LAAG UV
aantal peulen
leeftijd (dagen)
8
tijd (dagen)
R/S ratio
Totaal vers (g)
Totaal droog (g)
SLA (cm2/g)
LWR
LAR (cm 2/g)
VG/DG blad
VG/DG stengel
HI
LAI
LADu (dagen)
LADu (0 tot ..) (dag)
Deelinterval
AGR (g/dag)
tot.
Veg.
RGR (g/dag)
tot.
Veg.
Hele interval
AGR vegetatief
AGR totaal
RGR vegetatief
RGR totaal
NAR (g dag -1 cm-2)
LAAG UV
8
0.32
0.94
0.12
432.82
0.59
257.35
8.52
16.00
0.00
0.32
2.54
2.54
29
29
51
15
15
15
14
15
14
14
14
14
57
17
16
17
17
17
16
16
17
16
79
9
9
10
9
10
9
9
9
9
14.44
16.56
9.22
51
57
HOOG UV
aantal peulen
leeftijd (dagen)
8
29
79
8
0.45
0.26
0.17
0.15
8.56
20.85
28.10
45.62
1.80
4.48
5.70
9.46
249.21
181.69
201.30
130.47
0.49
0.49
0.45
0.18
121.53
88.66
91.00
23.87
6.78
5.88
6.13
6.13
7.22
5.14
4.55
4.66
0.00
0.02
0.15
0.54
2.19
3.97
5.19
2.26
45.94
87.41
31.15
49.69
48.48
135.88
167.03
216.72
8 tot 29 29 tot 51 51 tot 57 57 tot 79
0.08
0.12
0.20
0.17
0.08
0.12
0.08
-0.02
0.13
0.04
0.04
0.02
0.13
0.04
0.02
0.00
8 tot 79
0.06
0.13
0.05
0.06
29 tot 57
5.36E-04
0.35
0.88
0.12
439.47
0.57
249.32
8.81
15.17
0.00
0.29
2.30
2.30
29
51
0.179
0.181
0.172
0.182
0.177
0.184
0.175
0.174
0.170
57
0.692
0.699
0.685
0.706
0.678
0.712
0.658
0.671
0.664
79
5.886
5.945
5.828
6.003
5.770
6.061
5.653
5.712
5.595
0.177
0.685
5.828
51
16
16
16
16
16
17
15
16
15
57
18
18
17
18
18
17
18
17
18
79
10
10
9
10
10
10
9
9
9
15.89
17.67
9.56
57
79
HOOG UV
51
0.42
0.32
0.21
0.14
7.46
19.01
27.56
43.41
1.62
4.29
5.06
9.78
246.68
195.15
199.18
162.35
0.49
0.45
0.42
0.16
122.07
88.35
83.08
25.58
6.44
6.05
6.65
6.08
6.75
5.12
4.54
4.50
0.00
0.04
0.14
0.60
1.98
3.79
4.20
2.50
41.50
83.34
25.20
55.04
43.81
127.14
152.34
207.39
8 tot 29 29 tot 51 51 tot 57 57 tot 79
0.07
0.12
0.13
0.21
0.07
0.11
0.05
-0.02
0.13
0.04
0.03
0.03
0.13
0.04
0.01
0.00
8 tot 79
0.05
0.14
0.05
0.06
29 tot 57
5.26E-04
21
Discussie
→Grafieken 1 t.e.m.9 schetsen een beeld van de groei-evolutie van de volledige planten
zowel als van de afzonderlijke vegetatieve en generatieve onderdelen. Algemeen kunnen
we vaststellen dat evolutie van droog en versgewicht van de plant in stijgende lijn gaat
vanaf het moment dat het zaad kiemt en de plant begint te groeien.We vinden deze
tendens vooral in de grafiek omtrent het versgewicht. Bij groei van een plant zal namelijk
door het hoge percentage water in de weefsels van de plant, voornamelijk het volume
water sterk toenemen, terwijl die gewichtstoename minder duidelijk zal zijn in de
drooggewichtscurve. Rond de 60e dag echter komt in die groei een duidelijke kentering.
Diezelfde kentering vinden we terug in de groeicurves
van bijna elk vegetatief
onderdeel.. Voor de stengel zien we zowel en stagnering in gewicht (vers en droog) als in
lengte. Bij de bladeren is de tendens nog duidelijker; de bladoppervlakte krimpt zelfs na
60 dagen. Die investeringen in groei werden duidelijk niet gestaakt omdat de plant in
stressvolle omstandigheden terecht kwam, daarvan getuigt grafiek 5, die laat zien dat de
groei in de wortel in tegenstelling tot de andere vegetatieve onderdelen, wel gewoon
verder blijft stijgen. Op het moment van stagnerende groei merken we dat de planten
begonnen zijn met de bloei en vruchtvorming, die rond de 80e dag haar hoogtepunt
bereikt, wat de noodzaak van verdere uitbouw van het wortelgestel kan verklaren. Deze
‘aflossing van de wacht’ in de groei-evolutie kan verklaard worden door het feit dat
wanneer de plant begint aan bloem- en vruchtvorming ,hij als brandstof voor deze
energieverbruikende activiteit, eerder opgeslagen reserves in stengel, en voornamelijk in
de zogenaamde sink-bladeren zal aanspreken.
Wanneer we trachten uit deze grafieken een vergelijking te trekken tussen de
verschillende behandelingen van de planten, wordt het moeilijk besluiten te trekken. Over
het algemeen lijkt de gemiddelde plant onder hoge UV-omstandigheden slechter te
scoren voor algemene groei.Wanneer we echter naar de evolutie in drooggewichten gaan
kijken, merken we die trend veel minder. Het verschil in versgewicht tussen de beide
behandelingen is dus voornamelijk te wijten aan een verschillende waterverhouding .
Deze relatie vinden we terug voor zowel de evolutie van de vegetatieve als van de
generatieve delen, behalve voor de wortel.
22
Wanneer we echter naar de vruchtvorming kijken, dan valt op dat het totale versgewicht
van beide behandelingen nagenoeg hetzelfde blijft , terwijl de hoeveelheid geproduceerde
peulen wel groter blijkt te zijn bij hoog UV bestraalde planten. Zij zullen dus meer peulen
ontwikkelen, waarin relatief minder zaad of vruchtvlees aanwezig is.
→Grafiek 10 geeft u een beeld van de evolutie in wortel/scheutverhouding. We merken
hier dat de initiële groei zich eerst toespitst op toename in wortelgestel, terwijl vanaf
ca.dag 20 de bovengrondse delen van de plant aan belang gaan winnen. Dit is de normale
gang van zaken bij kieming van een jong plantje. De eerste groei , waarvoor de energie
gehaald wordt uit de cotylen, zorgt ervoor dat het worteltje zo snel mogelijk ontwikkelt,
zodat het plantje zichzelf van water en de nodige nutriënten kan voorzien, die hij nodig
heeft voor de groei van de bovengrondse delen.
→ Evolutie van het totale vers- en drooggewicht werd reeds besproken in het eerste
onderdeeltje van de discussie.
→Grafiek 11: De evolutie van de
vers- /drooggewichtratio voor zowel stengel als
bladeren kent een duidelijke dalende trend. Dat wil zeggen dat gedurende de groei steeds
minder water in de weefsels aanwezig is. De tendens is voornamelijk erg duidelijk voor
de stengel, in het blad is de daling minder uitgesproken.De reden voor deze
merkwaardige evolutie is het feit dat een jonge plant minder verhout, en dus
‘waterachtiger’ is. De stevigheid van de jonge plant is sterk afhankelijk van de turgor in
de cellen in tegenstelling tot de volwassen plant, waar reeds veel van het weefsel bestaat
uit cellen met stevige cellen met dikke gelignifiëerde celwanden. Deze verhouting treedt
het sterkst op in de stengel, die de gehele plant moet ondersteunen, terwijl ze in de
bladeren ook gebeurt, maar minder uitgesproken.
→Grafiek 12: De specifieke bladoppervlakte SLA van een plant is de verhouding tussen
de oppervlakte en het drooggewicht van de bladeren. Het is dus eigenlijk een soort maat
voor (omgekeerd evenredig!) de dikte van de bladeren.We merken een daling van deze
parameter, wat inhoudt dat de bladeren geduende de groei van de plant steeds ‘dikker’
23
worden, of dus relatief meer drooggewicht gaan bevatten. Deze bemerking komt
duidelijk overeen met de eerder geschetste tendens tot verhouting zowel in stengel als in
blad, waardoor een groter deel van hetzelfde bladoppervlak zal ingenomen worden door
verhoute celwanden.
Ook het feit dat gaandeweg meer reservestoffen voor de plant opgeslagen zullen worden
in de bladeren kan deze verhouding doen stijgen.
→Grafiek 13: De LWR of bladgewichtverhouding kent ook een duidelijk dalende trend.
Vanaf de bloem- en vruchtzetting daalt ook de verhouding tussen gewicht van de
bladeren en dat van de gehele plant enorm. Opnieuw is dit het gevolg van het ontstaan
van de nieuwe generatieve structuren die een steeds groter deel van het gewicht zullen
gaan uitmaken.
→Grafiek 14: De LAR of bladoppervlakteverhouding geeft de verhouding tussen de
bladoppervlakte en het drooggewicht van de volledige plant. Ook hier merken we
dezelfde dalende tendens. Het bladoppervlak wordt wel groter, maar het drooggewicht
van de bladeren stijgt ook, zowel door vergroting van het oppervlak als door toenemende
versteviging van weefsels. Hierbij komt ook nog de toename in stengel- , bloem- en
peulgewicht.
→Grafiek 15: De HI of oogstindex komt overeen met de evolutie in drooggewicht van de
peulen.
→Grafiek 16: LAD of oppervlakteduur is de bladoppervlakte per grondoppervlak
vermenigvuldigd met de tijdsinterval waarin deze bladoppervlakte op de plant blijft
staan.De aanvankelijke stijging van deze index is het gevolg van de steeds stijgende
bladoppervlakte.
→Grafiek 17: De absolute groeisnelheid AGR en de relatieve groeisnelheid RGR
(groeisnelheid per gewicht).
AGR kent een schommelend verloop. Deze
schommeling is te verklaren aan de hand van de grafiek waarop ingezoemd wordt op de
24
evolutie van de totale drooggewichten. We merken dat de drooggewichten niet steeds met
de zelfde snelheid blijven toenemen. Voor de tijdsinterval tussen dag 50 en 60 merken we
een duidelijk verschillend verloop tussen planten met verschillende behandelingen. Bij
lage UV zal tijdens de eerste bloemzetting de droge massa een sterke groei kennen die
later weer zal inkrimpen, terwijl deze sterke groei voor de hoog UV bestraalde planten
later pas zijn intrede doet.De oorzaak van dit verschil is mij uit de hier gemaakte
grafieken niet duidelijk.
De relatieve groeisnelheid zien we in tegenstelling tot de algemene trend van de absolute
groeisnelheid niet stijgen,maar dalen. Dat wil zeggen dat de absolute groeisnelheid niet
genoeg stijgt om het ‘verlies’ door de toename van het drooggewicht van de plant op te
vangen. Er is dus nog wel een steeds sneller stijgende totale groei , maar per gram plant
stijgt de groei steeds minder. Voor de vegetatieve delen zien we voor zowel AGR en
RGR een trend die duidelijk dalend is vanaf dag 40. Dit kan verklaard worden, doordat
de plant niet gaat blijven investeren in het aanmaken van bladeren, stengels,... maar de
vastgelegde energie, tijdens de fotosynthese, gaat gebruiken voor zijn voortplanting. De
plant gaat investeren in de aanmaak en onderhoud van bloemen en later vruchten, dit ten
koste van de andere delen. Op een bepaald moment van zijn bestaan moet de plant de
keuze maken om voort te groeien of om zich te verspreiden.
→Grafiek 18: Wanneer we de groeisnelheden vergelijken voor het volledige interval, dan
merken we dat de groeisnelheid, zowel absoluut als relatief , bij lage UV-omstandigheden
voor vegetatieve delen hoger ligt dan bij hoog UV. Voor de totale groei daarentegen
merken we een hogere groeisnelheid. Dat wil dus zeggen dat de generatieve delen van
hoog UV bestraalde planten een hogere groeisnelheid hebben dan die van planten in
normalere omstandigheden.
→De functievoorschriften (grafieken bijlage 2) voor A, W en RGR die we het best
vinden fitten, in volgend overzicht:
25
FUNCTIEVERLOOP
W:
y = 0,0025x 1.9074
R2 = 0.996
A:
y = -0,1682x 2 + 18,404x - 13
R2 = 0,9222
RGR: y = 0,6133x -0.7701
R2 = 0,9886
Omdat de curves van laag UV nooit veel verschillen van de curves van hoog UV, hebben
we beslist om telkens maar voor één curve het functieverloop te bepalen.
Leggen we de drie curves naast elkaar dan zien we duidelijk de link tussen de drie
parameters. De plant investeert eerst sterk in de aanmaak van bladeren om zo een grotere
oppervlakte te krijgen voor licht captatie. Door de toename van de fotosynthese krijgen
we een grotere hoeveelheid droge stof. We zien dat vanaf dag 58 de energie niet meer
zozeer naar de bladeren gaat gaan, rond dag 58 behalen ze hun maximun en sterven dan
af. En toch is er op dat moment nog een sterkere stijging van het drooggewicht dan
voorheen? De plant gaat niet meer investeren in de groei, maar gaat peulen produceren.
De boon is een cultuurgewas en is dus zo uitgeselecteerd dat de planten veel peulen
produceren. De sterke stijging van het drooggewicht komt dus voort uit het groot aantal
bonen die de plant produceert. Het verloop van RGR werd boven al besproken en is
duidelijk verbonden met het drooggewicht.
→De algemene trends die we in onze grafieken zien, zijn dezelfde bij de andere groepen.
De enige verschillen die we zien, zijn kleine schommelingen in de curves die we
verliezen door niet alle metingen te beschouwen. Door deze kleine verschillen in de
curves krijgen we allemaal kleine nuance verschillen in het beeld van de groeiende
bonen. De 2 extra tijdsopnames brengen echter geen totale nieuwigheden aan het licht.
Om een volledig en correct beeld te krijgen van de groei van de bonenplanten zouden we
dus alle waarden moeten integreren in de berekeningen.
26
Bijlage 1
Grafiek 1: Evolutie droog- en versgewicht
18.00
16.00
14.00
gewicht (g)
12.00
Blad Vers laag UV
10.00
Blad Vers hoog UV
Blad Droog laag UV
8.00
Blad Droog hoog UV
6.00
4.00
2.00
0.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tijd (dagen)
Grafiek 2: Evolutie bladoppervlakte
600.00
500.00
Opp (cm2)
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
0
10
20
30
40
50
60
70
Leeftijd (dagen)
80
LA laag UV
LA hoog UV
90
Grafiek 3: Stengellengte
25.00
lengte (cm)
20.00
15.00
Stengellengte laag UV
Stengellengte hoog UV
10.00
5.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Leeftijd (dagen)
27
Grafiek 4: Stengel Gewicht
8.00
7.00
Gewicht (g)
6.00
5.00
Stengel
Stengle
Stengel
Stengel
4.00
3.00
VG laag UV
VG hoog UV
DG laag UV
DG hoog UV
2.00
1.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Leeftijd (dagen)
Grafiek 5: Wortel droog gewicht
1.40
1.20
Gewicht (g)
1.00
0.80
Wortel DG laag UV
Wortel DG hoog UV
0.60
0.40
0.20
0.00
0
20
40
60
80
100
Leeftijd (dagen)
Grafiek 6: Bloem gewicht
0.8
0.7
GEwicht (g)
0.6
0.5
Bloem VG laag UV
Bloem VG hoog UV
Bloem DG laag UV
Bloem DG hoog UV
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100
Leeftijd (dagen)
28
Grafiek 7: Peul gewicht
30.000
25.000
Gewicht (g)
20.000
Peul
Peul
Peul
Peul
15.000
VG laag UV
VG hoog UV
DG laag UV
DG hoog UV
10.000
5.000
0.000
0
20
40
60
80
100
Leeftijd (dagen)
Grafiek 8: Aantal peulen
20.00
18.00
16.00
14.00
Aantal
12.00
laag UV
Hoog UV
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
51
57
79
Leeftijd (dagen)
Grafiek 9: vergelijking evolutie droog- en versgewichten
50
45
40
gewicht (g)
35
30
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
25
20
drooggewicht laag UV
drooggewicht hoog UV
versgewicht laag UV
versgewicht hoog UV
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
Tijd (dagen)
29
Grafiek 9bis: evolutie totaal drooggewicht
12
10
gewicht (g)
8
Drooggewicht laag UV
Drooggewicht hoog UV
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
tijd (dagen)
Grafiek 10: Evolutie wortel-scheutverhouding
0.5
0.45
0.4
R/S ratio
0.35
0.3
Laag UV
Hoog UV
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
20
40
60
80
100
Tijd (dagen)
Grafiek 11: Evolutie vers/drooggewicht verhouding
18
versgewicht/drooggewicht
16
14
12
Blad Laag UV
Blad Hoog UV
Stengel Laag UV
Stengel Hoog UV
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
tijd (dagen)
30
Grafiek 12: Evolutie specifieke bladoppervlakte
500
450
400
SLA (cm2/g)
350
300
Laag UV
Hoog UV
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
tijd (dagen)
Grafiek 13: Evolutie bladgewichtverhouding (LWR)
0.7
0.6
LWR
0.5
0.4
Lag UV
Hoog UV
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100
tijd (dagen)
Grafiek 14: Evolutie bladoppervlakte/gewicht (LAR)
300
LAR (cm2/g)
250
200
Laag UV
Hoog UV
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
tijd (dagen)
31
Grafiek 15: Evolutie oogstindex (HI)
relatief drooggewicht oogstbaar deel
0.7
0.6
0.5
0.4
Laag UV
Hoog UV
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100
-0.1
tijd (dagen)
Grafiek 16: Evolutie bladoppervlakteduur (LADu)
bladoppervlakteduur (dagen)
250
200
150
Laag UV
Hoog UV
100
50
0
0
20
40
60
80
100
tijd (dagen)
Grafiek 17: Evolutie absolute groeisnelheid AGR en relatieve
groeisnelheid RGR voor de hele plant
0.25
0.2
0.15
g/dag
RGR Laag UV
RGR Hoog UV
AGR Laag UV
AGR Hoog UV
0.1
0.05
0
0
20
40
60
80
100
Tijd (dagen)
AGR of RGR (g/dag)
vergelijking AGR en RGR volledig tijdsinterval
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
laag UV
hoog UV
32
AGR
vegetatief
AGR totaal
RGR
vegetatief
RGR totaal
Evolutie absolute groeisnelheid AGR en relatieve groeisnelheid
RGR voor de vegetatieve delen
0.14
0.12
0.1
g/dag
0.08
RGR Laag UV
RGR Hoog UV
AGR Laag UV
AGR Hoog UV
0.06
0.04
0.02
0
0
20
40
60
80
100
-0.02
-0.04
tijd(dagen)
7.00
inte rval 29-57 (laag UV)
y = 0.0131x - 0.98
R2 = 0.9893
6.00
inte rval 29-57 (hoog UV)
Line ar (inte rval 29-57 (hoog
UV))
5.00
Line ar (inte rval 29-57 (laag
UV))
y = 0.0152x - 1.4062
2
R = 0.9984
4.00
W (g)
6.00
5.00
3.00
W (g)
4.00
2.00
Laag UV
3.00
Hoog UV
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
10 0.0 0
20 0.0 0
30 0.0 0
40 0.0 0
50 0.0 0
60 0.0 0
A (cm2)
0.00
0.00
100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
A (cm2)
33
Bijlage 2
Totaal drooggewicht (W)
14.00
y=
12.00
0.0025x1.9074
R2 = 0.9967
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0
10
20
30
40
50
Tijd (dagen)
60
70
80
Laag UV
Hoog UV
Power (Laag UV)
90
Blad Oppervlakte
600.00
y = -0.1682x 2 + 18.404x 132.29
500.00
R2 = 0.9223
400.00
Opp (cm2)
gewicht (g)
10.00
300.00
200.00
100.00
0.00
0
20
40
60
Leeftijd (dagen)
80 LA laag UV 100
LA hoog UV
Poly. (LA hoog UV)
34
RGR
0.14
0.12
y = 0.6133x -0.7701
R2 = 0.9886
0.10
0.08
Laag UV
Hoog UV
Power (Hoog UV)
0.06
0.04
0.02
0.00
0
20
40
60
80
100
tijd (dagen)
35
Download