Anatomie van het heupgewricht

advertisement
A
ANATOMIE
E VAN HET
T HEUPGE
EWRICHT
He
et heupgew
wricht is he
et grootste gewricht van
v
het menselik lichaaam.Het he
eupgewrichtt
vo
ormt de verbinding tuss
sen het bee
en en het bekken. De kop
k van hett dijbeen vo
ormt samen
n
m
met het acettabulum (he
eupkom) di t gewricht. Het functioneert als een bol in kom. Doorr
de
eze vormge
eving heeft dit
d gewrichtt een grote beweeglijkh
heid.
De
e gewrichtssoppervlakk
ken zijn bekkleed met krraakbeen. Het
H gewrichtt is omgeve
en door een
n
ka
apsel en hie
erin bevindt zich gewricchtsvocht.
K
KRAAKBEE
EN
Zo
oals bij elk gewricht worden
w
de u
uiteinden van
v
het bot bedekt meet kraakbee
en. Door ditt
krraakbeen krijgt het ge
ewricht zijn goede bew
weeglijkheid
d. Naast zoorgen voor een goede
e
be
eweeglijkjhe
eid zorgt he
et kraakbee
en ook voo
or schokdem
mping. In heet heupgew
wricht is de
e
ko
op van hett dijbeen en
e de binn
nenzijde va
an de heupkom (aceetabulum) bedekt
b
mett
krraakbeen
AZ Turnhout vzw
v - Steenweg opp Merksplas 44 – 2300 Turnhout
LIIGAMENT
TEN
Ro
ondom het gewricht bevindt
b
zich
h een kaps
sel dat nog bijkomendd versterkt wordt doorr
lig
gamenten of
o gewrichtsbanden.
Ee
en speciale
e structuur is
s het labrum
m. Dit labrum bevindt zich
z
als eenn dichtingsring rondom
m
he
et de heupkom. Doo
or zijn vo
orm gaat het
h
labrum
m de heuppkom nog verdiepen..
aarenboven
Da
n zorgt dit labrum, do
oor de man
nier waardo
oor het de verbinding tussen de
e
he
eupkop en de
d heupkom
m vormt, vo
oor een vacu
uüm in het heupgewriccht. Hierdoo
or wordt de
e
ko
op als het ware
w
in de kom gezoge
en en wordt er nog een
n betere staabiliteit van
he
et gewricht bekomen.
AZ Turnhout vzw
v - Steenweg opp Merksplas 44 – 2300 Turnhout
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards