Fenomenal - Benfried

advertisement
Onder de grond zit het beste
Fenomenal: veiliger en krachtiger
In het onderzoek en ook sinds enkele jaren in de praktijk heeft Fenomenal™ bewezen beter en krachtiger te
werken tegen Pythium en Phytophthora dan andere wortelrotbestrijders. De twee werkzame stoffen in
Fenomenal, fenamidone (6%) en fosethyl-aluminium (60%), vullen elkaar prima aan. Door gebruik te maken van
de verschillende werkingsmechanismen: het zelfverdedigingsmechanisme van de plant door fosethyl-aluminium
en de directe doding van zwermsporen door fenamidone, heeft Fenomenal een zeer sterke en bedrijfszekere
werking. In alle vergelijkende proeven kwam Fenomenal altijd als beste naar voren. In onderstaande
schematische tabel wordt een vergelijking tussen Aliette en Fenomenal weergegeven.
Eigenschap
(- = geen werking
en ++++ = uitstekend)
Systemisch
Contactwerking
Werking op zoösporen
Duurwerking
Gewasveiligheid
Weerstand versterkend
Werking op Pythium
Werking op Phytophthora
Fenomenal kan in de volgende teelten worden ingezet ter bestrijding van
Pythium- en Phytophthora-soorten:
•
Bedekte teelt van snijbloemen op kunstmatig substraat.
•
Bedekte teelt van chrysant (alleen toegestaan in kassen die voorzien zijn van
drainagesystemen voor de opvang en recirculatie van uitgespoeld water).
•
Niet-grondgebonden teelt van bolbloemen.
•
Potplanten.
•
Containerteelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten.
Advisering:
Advies bedekte teelt van chrysant
Om chrysanten een goede groeistart te geven, dient de behandeling met Fenomenal direct na het planten
via een aangietbehandeling te worden gestart. De toepassing uitvoeren op een vochtige grond.
Na de behandeling direct naregenen, zodat het op het blad achtergebleven product wordt afgeregend
en het middel in de wortelzone kan binnendringen.
Dosering: 1 maal 3 gram Fenomenal per m2 of
3 maal 1 gram Fenomenal per m2, tussen de behandelingen 7 dagen interval
Advisering bedekte teelt van snijbloemen op kunstmatig substraat
Start preventief met Fenomenal druppelen bij moeilijke groeiomstandigheden of hoge plantbelasting.
Voorbeelden hiervan zijn hoge bloemproductie, het inbuigen van takken, warme perioden of wintermaanden.
Bij moeilijke groeiomstandigheden vindt wortelafsterving plaats, waardoor Pythium kan toeslaan.
Door regelmatig drainwater te bemonsteren op schimmels kan vroegtijdig Phytophthora worden ontdekt.
Fenomenal druppelen op een vochtig substraat. Kort na toepassing geen intensieve druppelbeurten
uitvoeren zodat een goede opname van het middel kan worden bewerkstelligd. Indien nodig de behandeling
na 2 weken herhalen.
Dosering: 3 kg Fenomenal/ha
Advies potplanten
Gebruik Fenomenal preventief bij het stekken, verspenen en oppotten. Het middel op vochtige potgrond
toepassen en na de behandeling direct beregenen, zodat het op het gewas achtergebleven product wordt
afgeregend en het middel in de wortelzone kan doordringen.
Dosering: per liter potinhoud 100 ml van een oplossing van 0,15%
(150 gram middel per 100 liter water) toepassen
Advies containerteelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten
Fenomenal zal vooral preventief ingezet moeten worden. De beste resultaten worden bereikt als vanaf mei
om de 3 - 4 weken wordt aangegoten met een oplossing van 0,03 - 0,05% (30 - 50 gram Fenomenal
per 100 l water). Per liter potinhoud 100 ml van deze oplossing toedienen. De toe te passen dosering
is afhankelijk van de infectiedruk en de ziektegevoeligheid van de cultivar.
Fenomenal in ’t kort:
•
Beter en krachtiger tegen Pythium en Phytophthora.
•
Zachter dus veiliger voor uw gewas.
•
Synergie van twee werkzame stoffen met ieder een uniek werkingsmechanisme.
•
Ingebouwd resistentiemanagement.
•
Versterkt de algehele weerstand van de plant.
•
Goede prijs-kwaliteit verhouding.
www.bayercropscience.nl
Stand: april 2009
0027-02-03-A
Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk
verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen.
Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken
op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing
zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een
product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan
betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen
bij eventuele schade. Overigens zijn onze Algemene
Verkoopvoorwaarden van kracht.
Lees vóór gebruik eerst het etiket.
Fenomenal.
Onder de grond zit het beste
Download