Soort verzekering Reden afgifte Ingangsdatum

advertisement
van Lanschot
Assuradeuren
PoIis
ft an.oo,
Datun 2L-04-20L7
N.R. F.
P/a Jaap Edenl-aan 22
2807 BS GOUDA
Soort verzekering
Kl-antnummer
151_97
polisnummer 15191002
bedrij fsaansprakelijkheidsverzekering
prolongatie
afgifte
Ingangsdatum
23-05-1996
Mutatiedatum
23-05-20t7
Premieve:rraldatun
23-05-2018
Contractsvervaldatr:m 23-05-2018 contractsduur 12 maanden
Reden
Reden afgifte
Prolongatie
Verzekeringïremer
Nederl-and.se
Rittensport Federatie
(N . R.
F.
)
Verzekerde (n)
- De N.R.F. alsmede haar 1eden j-n de hoedanigheid van organisator
van onder auspiciën van de N..R.F. georganiseerde ritten en/of
evenementen;
- De houders van een onder auspici_ën van de N.R.F. uitgegeven
Iicentie of bewijs van donatie/lidmaatschap (clublicentie)
indien zij schade veroorzaken met of door hun motorrijtuig
en waarvoor op het moment van de schadeveroorzaking geen
geldige WAM-dekking bestaat;
- Officials, medewerkers en dergelijke binnen het kader van de
door de organisatie opgedragen werkzaamheden.
Verzekerde hoedanigheid
Organlseren van ritten en evenementen met betrekking tot de
autosport zoal-s omschreven in deze polis in de aanvullende bepaling
Verzekerde ritten en evenementen
verzekerd bedrag
EUR 2.500.000,00 maximaal per aanspraak
EUR 5.000.000, 00 maximaaf per verzekeringsjaar
verzekerde bedragen gelden voor al-l-e rubrieken tezamen
en zullen derhalve niet cumul-eren.
Genoemde
Verzekeringsgebied
Europa; voor zakenreizen geldt de gehele werel_d
":
Í
;
premie
Download