Presentatie Jessica Hop

advertisement
Steunpunt Economische Evaluatie (SEE)
en
MKBA-kengetallen MIRT-omgevingskwaliteiten:
Fokke en Sukke leveren kwaliteit!
Steunpunt
Economische Evaluatie
(SEE)
drs. Jessica Hop
Rijkswaterstaat
Dienst Water, Verkeer en
Leefomgeving (WVL)
Steunpunt Economische Evaluatie
(SEE)
2 oktober 2013
Activiteiten van SEE
•
Advisering, uitvoering en kwaliteitstoetsing bij Economische Evaluatie t.a.v.
investeringsvraagstukken
– Ad-hoc vragen < 3 dagen
•
Ontwikkeling Kengetallen t.b.v. MKBA’s voor MIRT-projecten
•
Nieuwsbrieven
•
Organiseren en geven cursussen MKBA: infrastructuur en gebiedsprojecten
•
Organiseren symposia en kennisnetwerkbijeenkomsten
•
Kaders en handreikingen
www.rws.nl/see
Foto: Jessica Hop
Vernieuwde SEE-website
• Eenvoudige opbouw thema’s Economische evaluatie
en MKBA-leer
– Stappenplan
• Nieuwe teksten
– Doorklikteksten
• Nieuwe kaders en documenten o.a.:
» Kader KBA bij Mirt-verkenningen
» Werkwijzer Veiligheid in KBA
» NRM-protocol
Website vervolg
• SEE presenteert officiële kengetallen voor de MKBA
• Handboek externe en infrastructuurkosten verkeer leidt mogelijk tot
nieuwe update van bepaalde kengetallen
• Nieuwe, relevante ontwikkelingen t.a.v. kengetallen meegenomen:
– Gebiedsgerichte focus
– Actualisering met:
– Bereikbaarheid: VoT en VoR
– Veiligheid: 2 extra categorieën:
» middelzwaar
» spoedeisend
– Externe effecten
» leefomgeving: lucht en geluid -> Daly-methode
» natuur: natuurpuntenmethode -> afpelmethode
– Indirecte effecten -> stappenplan imago/identiteit
– Update BTW
Website vervolg
• Voorbeeld KBA’s per modaliteit
• Veelgestelde vragen
• Nieuwsbrieven
• Steunpunt Economische Evaluatie
– Bijeenkomsten, symposia en cursussen
• Ook Engelstalige pagina
Beschikbare kengetallen voor MKBA
Bereikbaarheid
Verkeersveiligheid
dalyLeefbaarheid:
luchtkwaliteit
methode
geluid
trilling
stank
klimaat (CO2)
Kwaliteit van de openbare ruimte:
inrichtingskwaliteit (structuur),
bebouwingskwaliteit,
onderhoudskwaliteit (schoon/heel)
Sociale kwaliteit:
sociale participatie
sociaal vertrouwen
sociaal contact
begin
Culturele kwaliteit
Imago & identiteit
meetlat
Innovatie
Agglomeratie(clustering)
Natuur:
afpelmethode
biodiversiteit
recreatieve aantrekkelijkheid
koolstofvastleggingscapaciteit
luchtzuiveringcapaciteit
waterzuiveringscapaciteit
Cultuurhistorie:
archeologie
landschap (historische geografie)
historische bouwkunde
Bodemkwaliteit:
verontreiniging
stabiliteit
vruchtbaarheid
Externe veiligheid
Water:
waterkwaliteit
waterkwantiteit (veiligheid)
Vestigingsklimaat
Extra nieuw: toekomst!
• Nieuwe reistijdwaarderingen (KiM): VoT en VoR
• Nieuwe Leidraad MKBA
• Meer aandacht voor communicatie:
-> Film over Maatschappelijke Kosten-batenanalyse
voor meer begrip
• Beheer en onderhoud, Benutten/Verkeersmanagement
• Business cases
• Verdienmodellen
Vragen???
Kengetallen
Focus: weg, vaarweg, regionaal ov en water
• Economische effecten:
• Bereikbaarheid: reistijd, betrouwbaarheid, reiskosten, accijnzen;
gemonetariseerd, incl. (kwantitatieve) toelichting
• Veiligheid:
- Verkeersveiligheid: monetair, o.b.v. verkeersveiligheidstudie
of uitkomsten verkeersmodel en kengetallen
- Externe veiligheid: kwalitatief
• Leefomgeving: Effecten van gebruik (geluid, emissies,
luchtkwaliteit, CO2): monetair o.b.v. MER of uitkomsten
verkeersmodel en kengetallen
• Kosten: investeringen, vermeden investeringen, kosten van
beheer en onderhoud (LCC), mitigerende maatregelen
• GPO – kostendeskundigen
Download