0 - ICTverbonden

advertisement
3.1 Investeringslijst kernconcepten wereldoriëntatie
In dit overzicht kom je de kernconcepten wereldoriëntatie tegen. Hierbij is gebruik gemaakt
van de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld (april 2006).
Kernconcepten Wereldoriëntatie
Natuur en Techniek
thema
thema
thema
thema thema
flora en fauna in de eigen leefomgeving
functie en bouw van planten, dieren en mensen
natuurkundige verschijnselen: licht, geluid,
elektriciteit, kracht, magnetisme, temperatuur
weer, klimaat
zonnestelsel, seizoenen
producten analyseren op werking, vorm, materiaal
gebruik
technisch ontwerpen
Ruimte
inrichten van de ruimte: wonen, werken, recreatie,
landschap, verkeer
ons land vergeleken met Europese landen
ons land vergeleken met landen in overige
werelddelen
Nederland – waterland
waar komt wat voor
godsdiensten
energiebronnen
bevolkingsconcentraties
bepaalde landschappen
kaarten
atlas
topografie
Nederland
Europa
Wereld
Tijd
omgaan met historische bronnen
tijdsindelingen, tijdbalk hanteren, chronologie
kenmerkende aspecten van tijdvakken begrijpen
Jagers en Boeren
Grieken en Romeinen
Monniken en Ridders
Steden en Staten
Ontdekkers en Hervormers
Regenten en Vorsten
Pruiken en Revoluties
Burgers en Stoommachines
Wereldoorlogen en Holocaust
Televisie en computer
Canon van de Nederlandse geschiedenis kunnen
verbinden aan de wereldgeschiedenis
Hoofdlijnen van deze canon:
APS 2012














lage landen bij de zee
aan de rand van Europa
een gekerstend land
een Nederlandse taal
verstedelijking en handel
de republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden
de Gouden Eeuw
koopmansgeesten koloniale macht
eenheidsstaat: constitutionele monarchie
moderne samenleving
de wereldoorlogen
de verzorgingsstaat
Nederland krijgt kleur
Nederland in Europa
Mens en Samenleving
gezondheid
redzaamheid
 in het verkeer
 als consument
Nederlandse staatsinrichting
Europese Unie
democratische waarden
burgerschap
multiculturele samenleving
milieubewust
APS 2012
3.2
Investeringslijst onderzoeksvaardigheden
Onderzoeksvaardigheden
thema
thema
thema
thema thema
brainstormen / ideeën naar boven laten komen
suggesties of vragen formuleren, die kunnen leiden
tot onderzoek
een experiment ontwerpen als toets bij een
probeerantwoord (een veronderstelling)
gericht waarnemen
 letten op de juiste dingen
 determineersleutels hanteren
 meten met de juiste instrumenten
waarnemingen herhalen
gegevens verzamelen
 schriftelijke bronnen
 interview


enquête
……
gegevens interpreteren (wat weet ik nu)
gegevens vastleggen
 tekenen
 beschrijven
 schema’s
 grafieken
redeneringen opbouwen
conclusies formuleren
resultaten presenteren
 aandacht voor een goede opbouw
 discussiëren over de resultaten
inzicht verwoorden over de toepassingen van het
onderzoek
APS 2012
ICT/mediawijsheid
APS 2012
Download