ANB16001 – Onderluitenant (m/v/x) voor Dienst voor

advertisement
ANB16001 – Onderluitenant (m/v/x) voor
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De vragen kunnen volgende materie bevatten :
1.- Algebra en analyse
Polynomiale vergelijkingen - Vectorruimten en lineaire afbeeldingen, matrix rekenen - Stelsels van
lineaire vergelijkingen, rang van een matrix - Determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren
(basiselementen) - Logaritmen en exponentiëlen - Limieten en afgeleiden (1 veranderlijke) - Studie
van functies (1 veranderlijke) – Integraal en differentiaal rekenen (basiselementen) –
Differentiaalvergelijkingen (eenvoudig) – Complexe getallen - Kombinatieleer - Goniometrie :
basisrelaties, goniometrische functies en vergelijkingen - Synthetische meetkunde en euclidische
meetkunde.
2.- Algemene natuurkunde
Mechanica :
kinematica, statica, dynamica van het punt en van de stelsels
Elektriciteit :
wet van Coulomb, condensator, diëlectrica, weerstand en wet van Ohm,
magnetisme, elektromagnetische inductie, wet van Faraday, RLC circuit, resonantie
Hydraulica :
hydrostatica, Bernouilli, viscositeit
3.- Scheikunde
Stofstructuur : basis opbouw van het atoom, atomaire massa, mol en molariteit, het kwantum
model van het atoom, elektronen configuratie, het classificatie model van de
elementen, de chemische bindingen, het atoommodel met de ladingen en de
elektromagnetische straling, covalente en ion binding.
Interacties tussen de moleculen.
Noties van thermodynamica, chemisch evenwicht en reactiesnelheid.
Toestandsvergelijkingen voor ideale gassen
Fases van de stof en veranderingen van fase.
Zuur - base evenwichten, pH, oxidatie reactie-redox reactie, oplosbaarheid.
Download