Reglement Verlofspaarrekening

advertisement
Reglement Verlofspaarrekening
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Bank : Fortis Bank Nederland
Verlofspaarrekening :Een geblokkeerde spaarrekening
ten name van één rekeninghouder,
voorzien van een uniek rekening­
nummer, waarop dit reglement van
toepassing is
Rekeninghouder/ Degene voor wie de Bank de
werknemer :
Verlofspaarrekening administreert
Werkgever : Degene die de hierna te noemen
verlofspaar­regeling heeft ingevoerd
voor zijn werknemers.
Verlofspaarregeling : Een regeling die ten doel heeft het
treffen van een voorziening in geld
(of tijd) uitsluitend voor een periode
van extra verlof
Aanmeldingsformulier : Het formulier waarmee de werk­
nemer de Bank kan verzoeken voor
hem een Verlofspaarrekening te
openen
Artikel 1 Opening
De Bank opent een Verlofspaarrekening ten name van de
rekeninghouder aan de hand van een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier onder de voorwaarde dat
de rekeninghouder deelneemt aan een door zijn werkgever
ingevoerde verlofspaarregeling.
Het in artikel 4 bedoelde tegoed zal ineens vrijvallen in geval
van (I) beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen
werkgever en werknemer (II) overlijden van de werknemer
(III) arbeidsongeschiktheid van de werknemer gedurende een
periode van één jaar; zulks nadat de Bank daarvan schriftelijk
in kennis is gesteld.
Artikel 6 Wijzigen reglement
De Bank is bevoegd dit reglement te allen tijde te wijzigen of
aan te vullen. Wijzigingen in en aanvullingen op dit reglement
zijn voor de rekeninghouder bindend binnen dertig dagen
nadat daarvan mededeling is gedaan aan de rekeninghouder.
Artikel 7 Overige voorwaarden
Tenzij in dit reglement hiervan uitdrukkelijk is afgeweken, zijn
de Algemene Voorwaarden van de Bank en het Algemeen
Reglement Spaarrekening op de verhouding tussen de
rekeninghouder en de Bank van toepassing.
Artikel 8 Beëindiging Verlofspaarrekening
De Verlofspaarrekening wordt door de Bank opgeheven:
−n
a afloop van de verlofperiode en uitkering van het in
artikel 4 bedoelde tegoed;
−n
a vrijval ineens op de voet van het in artikel 5 tweede
alinea gestelde, en daarop volgende uitkering van het in
artikel 4 bedoelde tegoed.
Artikel 2 Stortingen en opnamen
1. Stortingen ten gunste van de Verlofspaarrekening kunnen
slechts door girale overschrijvingen via de werkgever
geschieden.
2. Opnamen kunnen uitsluitend giraal via de werkgever
plaatsvinden, een en ander met inachtneming van hetgeen
daaromtrent is bepaald in de verlofspaarregeling.
3. Gedurende de met de werkgever overeengekomen
spaarperiode kan tussentijds niet over het spaartegoed
worden beschikt.
Artikel 3 Rentevergoeding
4. De Bank vergoedt over het gehele saldo van de Verlof­
spaarrekening een rente. Het jaar wordt hierbij op 360 en
de maand op 30 dagen gesteld.
5. De Bank is bevoegd het rentevergoedingspercentage te
allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen.
6. De rentevergoeding wordt door de Bank éénmaal per jaar
op de Verlofspaarrekening bijgeschreven met valutadatum
1 januari.
7. Gedurende de met de werkgever overeengekomen
spaarperiode kan tussentijds niet over de rentevergoeding
worden beschikt.
Artikel 4 Spaartegoed
Het tegoed op de Verlofspaarrekening kan uitsluitend bestaan
uit: ingehouden loon en gekweekte inkomsten hierop.
Artikel 5 Vrijvallende bedragen
Het in artikel 4 bedoelde tegoed zal in gedeelten vrijvallen,
zulks overeenkomstig het uitbetalingspatroon tijdens de
verlofperiode zoals bedoeld in de verlofspaarregeling.
Fortis Bank Nederland is een handelsnaam van ABN AMRO Bank N.V.,
Handelsregister Amsterdam nr. 34334259
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards