18 En de discipelen van Johannes boodschapten hem al deze dingen.

advertisement
Het belang van het Woord van God en het geloof daarin
1. Johannes de doper was in ongeloof terecht gekomen (Lukas 7:11 + Matt.11:115)
2. Jezus verwijst naar de Bijbel (Jes.35:4)
3. Johannes de doper, wie was hij? (Joh.1:9) citaat uit Jesaja
4. Jezus spreekt zijn discipelen aan op ongeloof en hardheid van hart
(Mark.16:9)
Vraag: waarom is het voor God zo belangrijk dat we in wonderen
geloven?
Antwoord: omdat de gemeente van God (het lichaam van Christus)
het enige instrument is waarmee de wereld veranderd wordt,
mensen gered worden. Het getuigenis van wonderen en tekenen is
nodig.
5. De discipelen na de vervulling met de Heilige Geest (Hand.5:12)
6. Jezus over de eindtijd (Lu 18:8)
We kunnen met ons geloof de dingen die God in Zijn woord belooft
tevoorschijn brengen. Niets meer, maar (liever) ook niets minder.
7. Wat Jezus van ons verwacht (Hebr.10:10 )
1: Johannes de doper was in ongeloof terecht gekomen
En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain.
En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare.
Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de
enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar.
En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij
zeide tot haar: Ween niet.
En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide:
Jongeling, Ik zeg u, sta op!
En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn
moeder.
En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet
is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.
En dit gerucht over Hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele
omtrek.
En de discipelen van Johannes boodschapten hem al deze dingen.
En Johannes riep een tweetal van zijn discipelen tot zich en zond hen naar de
Here om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te
verwachten?
Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft
ons tot U gezonden, om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij
een ander te verwachten?
Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan
vele blinden schonk Hij het gezicht.
En Hij antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij
gezien en gehoord hebt: Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen
worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen
het evangelie;
en zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.
Toen de boden van Johannes vertrokken waren, begon Hij tot de scharen te
zeggen van Johannes: Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet
door de wind bewogen?
Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige klederen gekleed? Zie, die
schitterend gekleed gaan en overdadig leven, zijn in de paleizen.
Maar wat zijt gij gaan zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet.
Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht
uit, die uw weg voor u heen bereiden zal.
Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan
Johannes, maar de kleinste in het Koninkrijk Gods is groter dan hij.
En toen al het volk dit hoorde, en ook de tollenaars, hebben zij God
gerechtvaardigd, daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren.
Maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad Gods,
daar zij niet door hem gedoopt waren.
Lukas 7:11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
En het geschiedde, toen Jezus zijn bevelen aan zijn twaalf discipelen ten
einde had gebracht, dat Hij vandaar vertrok om te leren en te prediken in hun
steden.
2 Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door
zijn discipelen de vraag overbrengen:
3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij
hoort en ziet:
5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en
doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.
6 En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.
7 Terwijl dezen heengingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes:
Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen?
8 Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige
kleding dragen, zijn aan de hoven der koningen.
9 Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer
dan een profeet.
10 Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht
uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.
11 Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand
opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der
hemelen is groter dan hij.
12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der
hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
13 Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe;
14 en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.
15 Wie oren heeft, die hore!
Matt:11:1
2: Jezus verwijst naar de Bijbel
Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal
komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
5 Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;
6 dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen;
want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe,
Jes.35:4
3: Johannes de doper, wie was hij?
En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters
en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij?
En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet.
En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet.
(Mal.4:5+6. Laatste 2 verzen van het O.T. 400 jaar hiervoor) Zijt gij de profeet?
En hij antwoordde: Neen. (zie Matt.11:14 hierboven)
Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die
ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf?
Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de
weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.
En er waren sommigen afgezonden uit de farizeeën.
En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan, indien gij de
Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet?
Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij,
van wie gij niet weet,
Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
Dit geschiedde te Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.
De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt.
Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij geweest is, want
Hij was eer dan ik.
En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden,
daarom kwam ik dopen met water.
En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde
als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem.
En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water,
die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem
blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.
En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.
De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods!
En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus.
Joh.1:9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
4: Jezus spreekt zijn discipelen aan op ongeloof en hardheid van hart.
Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was,
verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten
uitgedreven had.
Zij ging heen en berichtte het hun, welke bij Hem geweest waren, die treurden en
weenden.
En toen zij hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet.
Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg,
terwijl zij zich naar het land begaven.
En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten. En ook die geloofden
zij niet.
Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun
hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die Hem
aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan
de ganse schepping.
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal
veroordeeld worden.
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij
boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het
hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen
genezen worden.
De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de
hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.
Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het
woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.
Mark.16:9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5: De discipelen na de vervulling met de Heilige Geest:
En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en
wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang
van Salomo.
Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde
hen hoog.
En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van mannen
zowel als vrouwen,
zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde,
opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van
hen zou vallen.
En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht
zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen.
Maar de hogepriester stond op en allen, die met hem waren (de zogenaamde
partij van de Sadduceeen) en zij werden vervuld met naijver,
en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van
bewaring.
Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en
leidde hen naar buiten en zeide:
Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des
levens.
En zij gaven daaraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en
leerden. Toen nu de hogepriester was aangekomen en die met hem waren,
riepen zij de Raad bijeen, de gehele vergadering van de oudsten der kinderen
Israels, en zij zonden dienaars naar de kerker om hen te laten voorkomen.
Doch de dienaars, daar aangekomen, vonden hen niet in de gevangenis. En zij
keerden terug en brachten het bericht mede:
Wij vonden wel de kerker zeer zorgvuldig gesloten en de wachters voor de deuren
op hun post, maar, toen wij hem openden, vonden wij er niemand in.
Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden,
waren zij erover in verlegenheid, wat daarvan komen zou.
Maar er kwam iemand tot hen met het bericht: Zie, de mannen, die gij hebt
gevangengezet, staan in de tempel en zij leren het volk.
Toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hen mede, maar niet
met geweld, want zij waren bevreesd, dat het volk hen stenigen zou;
en toen zij hen gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester
ondervroeg hen, zeggende:
Wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren; en zie, gij hebt
Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt het bloed van deze mens op ons doen
neerkomen.
Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer
gehoorzamen dan de mensen.
De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout
en omgebracht;
Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om
Israel bekering en vergeving van zonden te schenken.
En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun
gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.
Hand.5:12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
6: Jezus over de eindtijd:
Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des
mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
Lu 18:8
7: Wat Jezus van ons verwacht :
Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het
lichaam van Jezus Christus.
Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te
brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen;
deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd
gezeten aan de rechterhand van God,
voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank
voor zijn voeten.
Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.
Hebr.10:10
11
12
13
14
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards