MSDS4067 Right

advertisement
Pagina 1 van 5
06'65
6$
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Volgens Richtlijn 91/155/EEG
Uitgifte: 7 augustus 1998
Herziening van:
,GHQWLILFDWLHYGVWRIRIKHWSUHSDUDDWHQYGYHQQRRWVFKDSRQGHUQHPLQJ
Art.nr. 150-701
Handelsnaam: Right-On Activator
Fabrikant:
TP Orthodontics, Inc.
100 Center Plaza, La Porte, IN 46350 U.S.A.
Fax: +1 219 324 3029
Tel: +1 219 785 2591 (noodgevallen)
Tel: +1 800 348 8856 (informatie)
6DPHQVWHOOLQJHQLQIRUPDWLHRYHUGHEHVWDQGGHOHQ
Bestanddelen:
CAS Nummer
Percentage
Bis-GMA
1565-94-2
>1%
Isobutyl Methacrylaat
97-86-9
>20%
2,2'-(p-tolylimino)diëthanol
3077-12-1
>1%
5LVLFR¶V
Bijzondere gevaren: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de
huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de
huid.
(HUVWHKXOSPDDWUHJHOHQ
- Ogen: Na aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met stromend water
gedurende ten minste 20-30 minuten, ook onder de oogleden.
Indien pijn, knipperen met de ogen of tranende ogen en roodheid
aanhouden, deskundig medisch advies inwinnen.
- Huid: Na aanraking met de huid verontreinigde kleding uittrekken en huid
wassen met overvloedig water. Arts raadplegen indien de huid tekenen
van irritatie vertoont.
Right-On Activator
Lomberg B.V., Soest
Pagina 2 van 5
(HUVWHKXOSPDDWUHJHOHQ
vervolg
- Inademing: Na inademen betrokkene frisse lucht laten ademen.
- Inslikken: Na inslikken van een grote hoeveelheid van het product de
betrokkene lauw water laten drinken; GEEN braken opwekken.
Arts raadplegen.
%UDQGEHVWULMGLQJVPDDWUHJHOHQ
- Geschikte blusmiddelen: Sproeistraal water, bluspoeder, alcoholbestendig
schuim of kooldioxide.
- Beschermende middelen: Draag persluchtapparatuur met volgelaatsmasker.
- Brand en explosiegevaar: Hitte kan polymerisatie veroorzaken.
Verhitte vaten kunnen ontploffen. Dampen kunnen zich verspreiden naar
een ontstekingsbron en bij ontsteking terugslaan.
- Blootstellingsrisico: Bij hitte kunnen giftige en brandbare dampen gevormd
worden.
0DDWUHJHOHQELMRQJHZLOGYULMNRPHQYDQGHVWRIRIKHWSUHSDUDDW
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Zie rubriek .
- Maatregelen bij lekken of morsen:
Gemorst product indammen met absorberend materiaal. Restanten verzamelen
met behulp van absorberend materiaal en opslaan in een vat, dat is
goedgekeurd voor afvalverwerking.
+DQWHULQJHQRSVODJ
- Hantering: Zorg voor voldoende ventilatie op de arbeidsplaats.
Verpakking na gebruik sluiten.
- Opslag: Bewaren in goed gesloten verpakking op een koele en droge plaats.
Voorkom bevriezing en blootstelling aan temperaturen hoger dan
44°C.
Right-On Activator
Lomberg B.V., Soest
Pagina 3 van 5
0DDWUHJHOHQWHUEHKHHUVLQJYDQEORRWVWHOOLQJHQSHUVRRQOLMNHEHVFKHUPLQJ
- Bescherming van de ogen: Vermijd oogcontact;
Gebruik van een veiligheidsbril wordt aanbevolen.
- Bescherming van de handen: Vermijd huidcontact;
Gebruik van rubberen handschoenen wordt aanbevolen.
- Bescherming van de huid: Gebruik van een schort wordt aanbevolen.
- Bescherming van de ademhaling: Niet vereist, wanneer product wordt
gebruikt bij kamertemperatuur.
)\VLVFKHHQFKHPLVFKHHLJHQVFKDSSHQ
Fysische toestand/kleur:
Geur:
Kookpunt/kooktraject:
Oplosbaarheid(H2O):
Dampspanning(20°C):
Rel.dampdichtheid(lucht=1):
pH:
visceuze vloeistof/vaalgeel
acrylgeur
155°C
onoplosbaar
3,5 mm Hg
3,82
n.v.t.
6WDELOLWHLWHQUHDFWLYLWHLW
- Stabiliteit: Stel het product niet bloot aan temperaturen van meer dan
44°C om polymerisatie te voorkomen.
- Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxide, kooldioxide, giftige
dampen.
7R[LFRORJLVFKHLQIRUPDWLH
- Effecten ten gevolge van oogcontact: Matige oogirritatie.
- Effecten ten gevolge van huidcontact: Matige huidirritatie.
- Effecten ten gevolge van inademing: Product vormt een mogelijk
inademingsgevaar vanwege de hoge dampspanning.
Bij inademing kan irritatie van neus en keel optreden.
Herhaaldelijke of langdurige inademing van het product kan hoofdpijn,
misselijkheid, duizeligheid of bewusteloosheid veroorzaken.
- Effecten ten gevolge van inslikken: Geen acute effecten bekend.
- Sensibilisatie: Het product kan bij huidcontact overgevoeligheidsreacties
veroorzaken.
Right-On Activator
Lomberg B.V., Soest
Pagina 4 van 5
(FRORJLVFKHLQIRUPDWLH
Ecotoxiciteit: Niet vastgesteld.
,QVWUXFWLHVYRRUYHUZLMGHULQJ
Vaste afvalstoffen met inachtneming van de overheidsbepalingen afvoeren
naar een vergunninghoudende stortplaats.
Vloeistoffen moeten worden afgevoerd naar een hiervoor erkende
verbrandingsinstallatie.
,QIRUPDWLHPHWEHWUHNNLQJWRWYHUYRHU
Geen gevaarlijk transportgoed
:HWWHOLMNYHUSOLFKWHLQIRUPDWLH
Symbolen: ;LIrriterend
Waarschuwingszinnen:
R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R43:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Veiligheidsaanbevelingen:
S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26:
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S28:
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
S62:
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct arts raadplegen
en de verpakking of het etiket tonen.
2YHULJHLQIRUPDWLH
Aanbevolen toepassingen en beperkingen:
Dit product dient gebruikt te worden met het Python Adhesive bonding
system, dat bestaat uit Python Enamel Conditioner, Python Activator en
Python Paste.
Breng met behulp van een borsteltje een dunne laag Python Activator
(dat werkt als dichtingsmiddel en versneller) aan op de basis van de
bracket en vervolgens op het voorbereide tandoppervlak.
Smeer een kleine hoeveelheid Python Paste op de basis van de bracket
en druk de bracket op de tand. Boogdraden kunnen zeven minuten na de
laatste hechting aangebracht worden.
Right-On Activator
Lomberg B.V., Soest
Pagina 5 van 5
Hulpbronnen, die werden geraadpleegd om dit informatieblad samen te
stellen:
Shafer Environmental Associates, Ltd.; The Book of Chemical Lists
(Business and Legal Reports, Inc., eds. Nov. 1994).
De verstrekte informatie heeft uitsluitend betrekking op het(de) in dit
blad genoemde product(en).
TP is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik
van het product of voor wat betreft de betrouwbaarheid van de gegevens.
Toevoeging Dental Depot Lomberg B.V.:
Deze veiligheidsinformatiebladen goed bewaren en voor bevoegd personeel
toegankelijk houden ter inzage.
Right-On Activator
Lomberg B.V., Soest
Download