financiële verantwoording van dit moment.

advertisement
1
Jaarcijfers 2015
Van
Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o
Schuldhulpmaatje Vianen
p/a J.A.T. van Oort (penningmeester)
Dominicushof 79
4133 AM Vianen
Tel. 06-51422544
Email: [email protected]
Kamer van Koophandel: 60853522
IBANnummer:
8540.88.635
Bankrekening:
NL44RABO0186764324
1
2
Bladzijde 1
Bladzijde 2
Bladzijde 3
Bladzijde 4
Bladzijde 5
Bladzijde 6
Bladzijde 7
Bladzijde 8
Algemene gegevens
Inhoud
- Beginbalans 2015
- Rekening en verantwoording 2015
- Eindbalans 2015
Toelichting jaarcijfers 2015
- Gemeente Vianen
- Oranjefonds
Toelichting jaarcijfers 2015
- Rabobank
- Skanfonds
- Negatief eigen vermogen
Toelichting jaarcijfers 2015
- Voorstel 2016
Toelichting balans
- Stichting Lamoli
Toelichting resultatenrekening
- Opleidingskosten
- Contributie vereniging
- Overige vrijwilligerskosten
- Kantoor en telefonie
- Overige
Overzicht 2014-2015 en begrotingen 20162017.
Bij 2014 en 2015 een overzicht begroting en
werkelijke cijfers. Opgemerkt wordt dat
2015 voorlopige cijfers zijn.
Toelichting op de begrotingscijfers
- Contributie landelijke vereniging
- Opleidingskosten
- Onderhoudsbijdrage
- Overige vrijwilligerskosten
- Kosten publiciteit en automatisering
- Kantoorkosten en telefonie
- Overige organisatiekosten
2
3
Beginbalans 2015
Bezittingen
Voorschot T-Mobile
Banksaldo
€
€
Totaal
€
Schulden
728,36 Oranjefonds
7.578,03 Skanfonds
Gemeente Vianen
Eigen vermogen
Restant Coöperatiefonds
Rabo
8.306,39
€
€
€
€
€
500,00
1.250,00
1.750,00
245,34
4.561,05
€
8.306,39
Begroot
3.500,00
Werkelijk
3.935,00
3.500,00
3.250,00
Resultatenrekening 2015
Inkomsten
PCI Vianen RK
PKN Vianen
Gemeente Vianen
Skanfonds
Oranjefonds
Herv. Gem.
Hagestein
Stichting Alimo
Nabetaling
Skanfonds
Begroot
500,00
500,00
6.090,00
3.045,00
4.640,00
Werkelijk Uitgaven
500,00 Opleidingskosten
Schuldhulpmaatjes
500,00 Contributie landelijke ver.
6.500,00
3.045,00 Intervisiebijeenkomsten
0,00 Reiskostenvergoedingen
323,90 Overige kosten maatjes
500,00 Kosten her certificering
709,62 Subtotaal Overige
vrijwilligerskosten
Telefoonkosten
Bankkosten
Administratiekosten
Kosten stickers voor
folders
Subtotaal kantoor en
telefonie
Telefoontoestellen;
visitekaartjes
Subtotaal overige
organisatiekosten
Overige
Automatisering
Publiciteitskosten
Tekort
Totaal
14.775,00
Representatiekosten
1.672,75 Overige alg. Kosten
Begroot overschot
13.751,27 Totaal
498,10
137,66
639,29
1.500,00
2.562,50
3.837,55
1.904,22
58,72
36,40
38,60
2.500,00
2.037,94
428,31
1.500,00
428,31
500,00
500,00
51,98
201,54
1.000,00
275,00
14.775,00
8,95
8,95
13.751,27
3
4
Eindbalans 2015
Bezittingen
Oranjefonds
Skanfonds
Banksaldo
Totaal
€
€
€
€
Schulden
0,00 Oranjefonds
709,62 Skanfonds
621,56
Eigen vermogen
Restant Coöperatiefonds
Rabo
1.331,18
€
€
0,00
0,00
€
€
322,58
1.008,60
€
1.331,18
Toelichting jaarcijfers 2015
De volgende instanties hebben een subsidie toegekend onder de navolgende voorwaarden:
Gemeente Vianen.
Toegekend is een bedrag van € 6.500 voor het jaar 2015. Bij brief is aan de gemeente Vianen
voorgesteld het teveel ontvangen bedrag over het jaar 2014 groot € 1.750 in te houden op
de toekenning 2015. Ontvangen is uiteindelijk een bedrag van € 4.750.
Uiterlijk 1-7-2016 dient een aanvraag voor subsidieverlening 2016 ingediend te zijn onder
overlegging van de resultatenrekening 2015 en balansgegevens. In februari 2016 is een
beroep gedaan op de gemeente Vianen om een vroegtijdige subsidie van € 13.500 voor het
jaar 2016 toe te kennen, dat vanwege liquiditeitsproblemen. Dat is d.d. 17-3-2016
gehonoreerd.
Oranjefonds kenmerk OW/20141717
Toegekend is een bedrag van € 10.000 voor het projectjaar 1-9-2014-31-12-2015.
In 2014 is een bedrag ontvangen van € 7.500. Over het jaar 2015 dient nog te ontvangen te
worden een bedrag van € 2.500. Gebleken is echter dat de toegekende subsidie tot een te
hoog bedrag is toegekend. Dat bedrag is berekend per ultimo 2014 op € 2.760. In de
beginbalans is al een schuld van € 500 opgenomen, zodat voor het jaar 2015 € 2.260
gereserveerd dient te worden.
Toegekend is een bedrag van € 7.500 voor het projectjaar 1-1-2016-31-12-2016 en
Toegekend is een bedrag van € 7.500 voor het projectjaar 1-1-2016-31-12-2017.
De volgende voorwaarden gelden hierbij:
- Uiterlijk in de 2e maand van het projectjaar dient een voortgangsrapportage
ingediend te zijn alsmede de begroting van het lopend jaar en afrekening van het
verstreken jaar.
De rapportage dient te bevatten:
- De resultaten van het boekjaar, zowel financieel als inhoudelijk;
- Een actuele begroting met bijbehorend dekkingsplan en de inhoudelijke
doelstellingen voor het volgende projectjaar;
- Overleggen van een balans en exploitatierekening verstreken boekjaar.
- Aan het eind van het totale project 31-12-2017 dient de financiële verantwoording te
worden toegezonden. De accountantsverklaring kan achterwege blijven.
4
5
Dat de begrootte ontvangst en werkelijke ontvangst afwijkt, vindt zijn oorzaak in het
wijzigen van termijnen toekennen subsidie. Daardoor ontstaat een verlengd subsidiejaar
2014-2015. Deze wijziging is in de loop van 2015 tot stand gekomen.
Bij brief d.d. 3 juni 2016 heeft het Oranje Fonds medegedeeld, dat € 100 wordt
teruggevorderd en dat vervolgens hiermee de vorderingen en schulden hiermee zijn
verrekend. Telefonisch is door de heer Timo Hendriksen medegedeeld, dat afgezien wordt
van invordering van voornoemd bedrag. Deze toekenning is verwerkt in de boekhouding.
Rabobank
Het Coöperatiefonds van de Rabobank heeft in 2014 een bedrag toegekend van € 9.000.
Deze gelden kunnen besteed worden aan opleiding en uitrusting van vrijwilligers als
schuldhulpmaatje. Dat bedrag kan worden toegerekend voor de jaren 2014-2017. Om die
reden is het bedrag van € 9.000 onder aftrek van de aanschafkosten van laptops in 2014 €
4.438,95 zijnde € 4.561,05 geheel gereserveerd voor de jaren 2015-2017. In 2015 zijn
wederom aanschaffingen gedaan om de maatjes op de juiste wijze uit te rusten. Voor de
komende jaren resteert nog een bedrag van € 1.008,60.
Skanfonds kenmerk 2014/0628HvdH/m
Toegekend is een bedrag van € 5.000 voor het 2014.
Toegekend is een bedrag van € 5.000 voor het jaar 2015.
Over het boekjaar 2015 is € 3.045 ontvangen en het restant wordt ontvangen, nadat een
financiële verantwoording is verstrekt over het jaar 2015.
Een overzicht van toegezegde inkomsten en geschatte uitgaven moet overgelegd worden,
waaruit blijkt dat de financiering van het tweede projectjaar (2015) sluitend is.
Bij brief d.d. 20 juni 2016 heeft het Kansfonds v.h. Skanfonds medegedeeld, dat over het jaar
2015 alsnog een bedrag uitbetaald zal worden van € 709,62. Daarmee is de
subsidietoekenning tot en met 2015 definitief afgerond.
Voorstel 2016
Momenteel zijn 19 maatjes actief. Deze hebben allen een of meerdere cliënten in
behandeling. Begin december was de Stichting gedwongen nieuwe hulpvragen niet in
behandeling te nemen door het tekort aan maatjes.
De Stichting stelt zich ten doel in om 2016 10 nieuwe maatjes op te leiden. Rekening
houdende met een verloop van 4 maatjes en een aanvulling van 6 nieuwe maatjes. Dat vergt
opleidingskosten maar ook uitrustingskosten. Wellicht dat (voor een deel) de berekende
teruggaven aan het Oranjefonds en Skanfonds kan worden gereserveerd en gebruikt.
Zie ook begroting 2016.
Stichting Lamoli
Eind 2015 is een bedrag gestort van € 500 door een onbekende debiteur. Navraag heeft
uitgewezen dat het hier gaat om een eenmalige gift van Stichting lamoli.
Toelichting resultatenrekening
Opleidingskosten
De opleidingskosten betreft de nota van de Landelijke Stichting Schuldhulpmaatje voor het
opleiden van 10 nieuwe maatjes. De opleidingskosten bedragen € 350 per persoon en
daarnaast is sprake van vergoedingen aan zaal- en lunchkosten.
5
6
Contributie landelijke vereniging
De bijdrage aan de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje bedraagt € 3.000 en daarnaast
een solidariteitsbijdrage van € 250. In ruil daarvoor kan de plaatselijke Stichting gebruik
maken van de door de landelijke vereniging ontwikkelde expertise.
Overige vrijwilligerskosten
Naast de kosten verbonden aan de her certificering van de maatjes ad € 2.562,50 van de
landelijke vereniging SchuldHulpMaatje, organiseert de Stichting 5 x per jaar
intervisiebijeenkomsten. Tijdens de intervisiebijeenkomsten worden de maatjes bijgepraat
over ontwikkelingen op landelijk niveau m.b.t. schuldhulpverlening alsmede van belang
zijnde plaatselijke zaken. Ook wordt gebruik gemaakt van gastsprekers.
De reiskosten betreffen vergoedingen voor bezoek aan de opleidingsplaatsen. De overige
kosten maatjes betreffen: VOG-verklaringen van nieuwe maatjes; bloemstuk overlijden
echtgenote van een maatje en kosten attentie aan alle maatjes als blijk voor de inzet.
Kantoor en telefonie
Alle maatjes hebben de beschikking van een telefoontoestel. De abonnements- en
gesprekskosten worden door de Stichting betaald. De overige kosten bestaan uit, bank-,
administratie- en stickerkosten.
Overige
Automatiseringskosten betreffen vergoeding voor gebruik van het Officepakket. De
voorzitter van de Stichting heeft gezorgd, dat gebruik gemaakt kan worden van een speciale
regeling van Microsoft, waardoor de jaarlijkse kosten aanzienlijk beperkt konden worden.
Publiciteitskosten betreffen vergoedingen voor het websitepakket.
6
7
Deze begroting ziet er als volgt uit:
Schuldhulpmaatje
Begroting op basis van 12
maanden
Uitgaven
Vrijwilligerskosten
Opleiding en training 15 nieuwe
vrijwilligers a € 1000,00
Contributie vereniging
Opleiding en training 5 nieuwe
vrijwilligers in 2015 en 10 in
2016 a € 350
Onderhoudsbijdrage bestaande
maatjes v.h. Bijscholing a € 500
vanaf 2015 € 250
Overige vrijwilligerskosten
Project:
Jaar 2014
Begroot
15.000,00
Werkelijk
Uitgaven
2014
Project:
Werkelijk
Project:
Project
Jaar 2016
Begroot
Jaar 2017
Begroot
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.500,00
3.935,00
4.000,00
2.000,00
3.500,00
2.562,50
5.250,00
6.750,00
Jaar 2015
Begroot
13.000,00
1.000,00
587,41
1.500,00
1.275,05
1.750,00
2.000,00
16.000,00
13.587,41
8.500,00
11.022,55
14.250,00
14.000,00
2.500,00
0
500,00
201,54
250,00
250,00
500,00
0
500,00
51,98
250,00
250,00
Kantoorkosten + telefonie
2.500,00
1.604,32
2.500,00
2.037,94
2.500,00
2.500,00
Overige organisatiekosten
1.500,00
812,93
1.500,00
428,31
3.000,00
1.000,00
Subtotaal
7.000,00
2.417,25
5.000,00
2.719,77
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0
1.000,00
500,00
500,00
Subtotaal
Kantoor- en
organisatiekosten
PR en publiciteit
Automatisering
Algemene kosten
8,95
Overige algemene kosten
8,95
Subtotaal
2.000,00
========
0
========
1.000,00
========
========
500,00
========
500,00
========
25.000,00
16.004,66
14.500,00
13.751,27
20.750,00
18.500,00
13.751,27
20.750,00
18.500,00
7.500,00
5.000,00
6.500,00
1.000,00
1.008,60
========
7.500,00
========
18.750,00
Gedekte kosten
Mappen schuldhulpmaatjes
1.097,23
Aanschaf laptops
Totaal
4.438,95
5.536,18
Totaal generaal
Inkomsten
Subsidie
Landelijke fondsen Oranje
Landelijke fondsen Skan
Lokale overheid
Kerkelijke organisaties
Bedrijven
Totale inkomsten
Verwacht overschot
3.552,45
25.000,00
21.540.84
13.000,00
8.333,00
7.685,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
========
6.250,00
1,000,00
5.536,18
========
6.090,00
1,000,00
========
0,00
3.754,62
6.500,00
1.323,90
500,00
========
25.000,00
21.119,18
14.775,00
12.078,52
21.008,60
275,00
-1.672,75
258,60
10.250,00
1.000,00
7
8
Toelichting begroting
Contributie vereniging
De bijdrage aan de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje bedraagt € 3.000 en daarnaast
een solidariteitsbijdrage van € 250. In ruil daarvoor kan de plaatselijke Stichting gebruik
maken van de door de landelijke vereniging ontwikkelde expertise.
Opleidingskosten
Uitgegaan wordt van het opleiden van 10 maatjes. De opleidingskosten bedragen € 350 per
persoon. Daarnaast worden kosten van lunch en zaalhuur in rekening gebracht.
Onderhoudsbijdrage
De gecertificeerde maatjes dienen regelmatig door de landelijke vereniging aangedragen
cursussen te volgen. De verschuldigde bijdrage bedraagt € 250 per jaar per maatje.
Voor het jaar 2016 is uitgegaan van 19 maatjes en 2 coördinatoren x € 250 ofwel € 5.250.
Overige vrijwilligerskosten
Hieronder worden verstaan de kosten van intervisieavonden (5 in 2016), eventuele
reiskosten en overige kosten maatjes.
Kosten Pr en publiciteit en automatisering
Deze kosten zijn afgeleid op basis van de gegevens 2015 en betreffen; websitekosten en
kosten licentie officepakket.
Kantoorkosten en telefonie
De grootste kostenpost is telefonie. Alle maatjes hebben een telefoontoestel van de
Stichting. De kosten van abonnement en gesprekken komen voor rekening van de Stichting.
Overige organisatiekosten
Hier zijn ook ondergebracht de aanschafkosten van telefoontoestellen en laptops.
Uitgangspunt is de privacybescherming en daarbij hoort een laptop die alleen voor
Stichtingsdoeleinden wordt gebruikt en alleen voor maatjes ter beschikking staan. Bij het
beëindigen van de werkzaamheden voor de Stichting komen de bezittingen weer in bezit van
de Stichting.
8
Download