Shirlan

advertisement
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 1 juni 2007 tot wijziging van de toelating van het middel
SHIRLAN, toelatingnummer 12205 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:
I. Als gewasbehandeling
a. in de teelt van consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen,
b. in de teelt van zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien, zilveruien,
picklers, zaaisjalotten en plantsjalotten
c. in de teelt van bloembol- en knolgewassen, voor zover deze bestemd is voor de bolen knolproductie
d. in de teelt van ginseng
II. Als plantgoedbehandeling ten behoeve van de teelt van bloembol- en knolgewassen.
Ontsmetting van plantgoed van bloembol- en knolgewassen mag uitsluitend plaatsvinden met
technieken waarbij geen fust wordt mee-ontsmet of met gebruikmaking van speciaal daarvoor
bestemd en gemerkt fust van niet absorberend materiaal. Het laden en lossen van fust in of uit
de ontsmettingsinstallatie, alsmede het verplaatsen van daarbij gebruikt fust, dient uitsluitend
met mechanische hulpmiddelen plaats te vinden.
Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:
7 dagen voor eerstejaars en tweedejaars plantuien, picklers, zilveruien en plantsjalotten
28 dagen voor zaaiuien en zaaisjalotten
Behandelde ginsengwortels niet voor dierlijke consumptie bestemmen.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Het gebruik in de teelt van ginseng is op basis van een “derdenuitbreiding”. Er is voor deze
uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom
aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt.
Toepassingen
Consumptie-, fabrieks en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door de
aardappelziekte (Phytophthora infestans).
Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en het weer.
Meestal wordt met de bespuiting begonnen als de planten elkaar in de rij beginnen te raken;
afhankelijk van de weersomstandigheden en het ras dienen de behandelingen om de 7-10
dagen te worden herhaald.
Dosering: 0,4 liter per ha
Indien in pootaardappelen virusziekten met minerale olie worden bestreden kan Shirlan niet
worden gebruikt i.v.m. de kans op bladverkleuring.
Zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien, zilveruien, picklers, zaaisjalotten en
plantsjalotten ter voorkoming van aantasting door bladvlekkenziekte (Botryotinia squamosa).
Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en van het
weer. Meestal wordt met de bespuiting begonnen zodra de bladeren elkaar tussen de rijen
beginnen te raken. Afhankelijk van de weersomstandigheden dienen de bespuitingen om de
7-10 dagen te worden herhaald.
Dosering: 0,5 liter per ha.
Ginseng ter voorkoming van aantasting door Phytophthora cactorum
Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en het weer.
Na opkomst van het gewas kan met de bespuiting begonnen worden. Afhankelijk van de
weersomstandigheden dienen de behandelingen om de 7-10 dagen te worden herhaald.
Dosering: 0,4 liter per ha.
Bloembol- en knolgewassen
Plantgoedbehandelingen algemeen
In de gebruiksaanwijzing is voor de toepassingen voor bloembollen- en knollenplantgoed
steeds uitgegaan van een standaardontsmettingswijze, waarbij gestreefd dient te worden naar
minimale restanten door opgebruik. Voor de toegestane wijze van verwerken van restanten
ontsmettingsvloeistof wordt verwezen naar de " Beschikking verwijdering dompelvloeistof
bloembollen en - knollen".
Voor andere toepassingstechnieken (kort dompelen, schuimen e.d.) zullen afgeleide
doseringen nodig zijn. Raadpleeg hiervoor de betreffende voorlichtingspublicaties waarin
tevens is aangegeven hoe, overeenkomstig deze beschikking, de restanten kunnen worden
verwerkt.
Bloembol- en knolgewassen, plantgoedbehandeling als basisontsmetting ter bevordering van
een goed huidkwaliteit en tegen diverse schimmelziekten.
Ter versterking van de werking tegen specifieke schimmelziekten verdient het aanbeveling om
het middel in combinatie met een voor de plantgoedontsmetting voor dat doel toegelaten
middel te gebruiken.
Onderstaand is per gewas het tijdstip van toepassing, de ontsmettingsduur en de te gebruiken
concentratie vermeld.
Tulpen
Plantgoed: vlak voor het planten 15 minuten dompelen.
Dosering: 0,25% ( 250 ml per 100 liter water)
Leverbaar: ter bestrijding van Botryotinia fuckeliana vlak voor het planten gedurende
15 minuten dompelen.
Dosering: 0,25% ( 250 ml per 100 liter water)
Lelies
Schubben: Onmiddellijk na het schubben (dus voor de warmtebehandeling) en vlak voor het
planten gedurende 15 minuten dompelen.
Dosering: 0,5% (500 ml per 100 liter water)
Plantgoed: Vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen
Dosering: 0,5% ( 500 ml per 100 liter water)
Leverbaar: Voor het inpakken gedurende 1 tot enkele minuten dompelen
Dosering: 0,25% ( 250 ml per 100 liter water)
Iris
Plantgoed: vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen
Dosering: 0,25% (250 ml per 100 liter water)
Leverbaar: vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen
Dosering: 0,5% (500 ml per 100 liter water)
Hyacint
Plantgoed & pluis: vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen
Dosering: 0,25% (250 ml per 100 liter water)
Hol- & snijbollen
Vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen
Dosering: 0,5% (500 ml per 100 liter water)
Krokus
Plantgoed: vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen
Dosering: 0,25% (250 ml per 100 liter water)
Bloembol- en knolgewassen, gewasbehandelingen ten behoeve van de bol- en knolproductie
voorkoming van aantasting door "vuur" (Botrytis spp.).
Tulpen
Vanaf opkomst tot 14 dagen voor de oogst om de 7-10 dagen toepassen
Dosering: 0,4 liter per ha
Hyacint: In perioden waarin de kans op aantasting groot is (b.v. rond de bloei en voor
het strijken) enkele behandelingen om 7-10 dagen uitvoeren
Dosering: 0,4 liter per ha
Narcis: In perioden waarin de kans op aantasting groot is (b.v. rond de bloei en voor het
strijken) enkele behandelingen om 7-10 dagen uitvoeren
Dosering: 0,4 liter per ha
Iris: In perioden waarin de kans op aantasting groot is (b.v. rond de bloei en voor het strijken)
enkele behandelingen om 7-10 dagen uitvoeren
Dosering: 0,4 liter per ha
Bijgoed: In perioden waarin de kans op aantasting groot is (b.v. rond de bloei en voor het
strijken) enkele behandelingen om 7-10 dagen uitvoeren
Dosering: 0,4 liter per ha
Lelie: Vanaf opkomst om de 7-10 dagen toepassen gemengd met 2 kg mancozeb 80% of 3,2
liter mancozeb 500 g/l tot kort voor de oogst.
Dosering: 0,5 liter per ha
Gladiool: Vanaf opkomst om de 7-10 dagen toepassen tot kort voor de oogst
Dosering: 0,5 liter per ha
Download