3.0305-EP-DF Coating.QXD

advertisement
EP-DF Coating
DIN EN 13813
Damp-open coating
Screed material and floor
screeds - Screed materials Properties and requirements
Toepassingsgebieden en materiaaleigenschappen
Mengen van het materiaal
Grouttech EP-DF Coating is een oplosmiddelvrije, gepigmenteerde, dampopen 2-componenten rolcoating en verzegeling op epoxy basis. Het materiaal is op licht vochtige ondergronden (ook drukkend vocht) toe te
passen en heeft een hoog penetrerend vermogen. Op verse beton- en
cementdekvloeren kan Grouttech EP-DF Coating na 10 dagen aangebracht worden.
Grouttech EP-DF Coating is damp-open in uitgeharde toestand, waardoor
het mogelijk is om dit materiaal op anhydrietvloeren en op andere problematische ondergronden, zoals bijvoorbeeld op magnesietvloeren aan te
brengen. Om een grotere laagdikte te realiseren kan Grouttech EP-DF
Coating met een rubberen trekker aangebracht worden. Het uitgeharde
materiaal is zijdemat en heeft een licht anti-slip effect. Wanneer een
groter anti-slip effect gewenst is, kan direct na het aanbrengen van de
Grouttech EP-DF Coating een anti-slipkorrel ingestrooid en doorgerold
worden.
Grouttech EP-DF Coating is mechanisch te belasten en wordt toegepast
voor het verzegelen van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages,
magazijnen, showrooms, etc. Het materiaal is in uitgeharde toestand goed
bestand tegen chemicaliën, zoals vliegtuigbrandstof, huisbra n d o l i e ,
dieselolie, motor- en machine-oliën, benzol en benzol houdende mengsels,
verdunde zuren en logen en dooizouten. Weekmakers in autobanden
kunnen de coating (licht) verkleuren. Oppervlakken die voorzien zijn van
een laag Grouttech EP-DF Coating kunnen in een later stadium met
hetzelfde materiaal overlaagd worden, mits de oude laag schoon en vetvrij
is en tevens een goede hechting heeft. Door deze materiaaleigenschappen
is het mogelijk om een reeds behandeld oppervlak plaatselijk te herstellen of te voorzien van een nieuwe laag. Grouttech EP-DF Coating kan
tevens buiten toegepast worden. Bij UV belasting kan dit materiaal enigszins vergelen.
De grootte van de verpakking van de
afzonderlijke componenten A en B komt
overeen met de mengverhouding 2,5 : 1
(gewichtsdelen).
Direct voor het aanbrengen van de
coating moet het pigment bij component
A worden gevoegd. Voor een optimale
verdeling/dispergering van het pigment,
moet het pigment intensief in de A
component gemengd worden (bijvoorbeeld met de Collomix mengstaf type
LX).
Vervolgens moet component B volledig
bij de gepigmenteerde A component
worden gevoegd en ± 1 minuut worden
gemengd. Het gemengde materiaal moet
vervolgens over worden gegoten in een
grotere emmer. Daarna moet de vulstof
langzaam worden toegevoegd en moet
er gelijktijdig worden gemengd, totdat
er een homogene massa is verkregen.
Tijdens het mengen moet er op gelet worden, dat het materiaal dat zich tegen de
wand en op de bodem van de verpakking
bevindt, ook goed gemengd wordt.
Het materiaal is makkelijker te mengen
en te verwerken, wanneer bij lage omgevingstemperaturen de beide componenten of de toeslagmaterialen verwarmd
worden.
Bij hoge temperaturen moet de verpakking koel bewaard worden, om te voorkomen dat de verwerkingstijd te kort wordt.
Type materiaal
• 4-comp. damp-open epoxy rolcoating
• zonder oplosmiddelen
• 26 standaard RAL kleuren
Gestelde eisen aan de ondergrond
De onderg rond moet droog of vochtig (wel droog aan het oppervlak) en absorberend zijn en mag geen cementhuid, losse delen of substanties bevatten
die de hechting negatief beïnvloeden (oliën, vetten, etc.). De potentiële hechtsterkte van de voorbehandelde ondergrond moet minimaal 1,5 N/mm2 zijn.
Ondergronden die met olie, vet of met wasachtige producten vervuild zijn,
moeten d.m.v. stralen of frezen tot op het gezonde beton gesaneerd worden.
Bewegende scheuren in de ondergrond moeten worden dichtgezet.
Bij gladde, dichte of cementrijke ondergronden (sinterlaag) moet de ondergrond altijd d.m.v. stralen opgeruwd worden.
Bij het aanbrengen van EP-DF Rolcoating op een bestaande laag moet het
oppervlak voor het aanbrengen van een nieuwe laag, eerst met een alkalisch
reinigingsproduct m.b.v. een schrobmachine schoongemaakt, of geschuurd
worden.
Grouttech ®
Verwerkingstijd
De verwerkingstijd van EP-DF Coating is
bij 20°C ± 50 minuten.
De verwerkingstijd en de doorhardingssnelheid is afhankelijk van:
- temperatuur van het materiaal en de
ondergrond
- laagdikte van de coating
- luchtvochtigheid
- absorberend vermogen van de
ondergrond
Opbouw coatingsysteem
Bij dichte ondergronden moet een
grondering aangebracht worden met het
product EP-DF Bindemittel, met hier aan
20% water toegevoegd.
Damp-open epoxy producten
3.0305
02/08
1
EP-DF Coating
Damp-open coating
Zie verder het productblad EP-DF
Bindemittel. Bij “normale” ondergronden
kan aan de eerste laag EP-DF Coating
max. 5% water worden toegevoegd. De
volgende laag of lagen moeten zonder
toevoeging van water aangebracht
worden. Voor het realiseren van een
optimaal eindresultaat moet de EP-DF
Coating, binnen 15 minuten na het
aanbrengen van de laatste laag (bij
grotere oppervlakken bij voorkeur
aanbrengen met een rubberen trekker),
in één richting en overlappend met een
50 cm brede epoxyroller (zonder extra
materiaal) nagerold worden.
Om bij de lichtere kleuren (zoals RAL
1001, 1002 1014, 1021 & 9010) van de
EP-DF Coating een goede dekking te
realiseren, moet er een dubbele hoeveelheid pigment toegevoegd worden.
Voor een goed eindresultaat is het van
essentieel belang dat tijdens het uitharden van het materiaal (verdampen van
het water) de ruimte goed geventileerd
wordt, om te voorkomen dat de luchtvochtigheid te hoog wordt.
Materiaalverbruik
Het materiaalverbruik is ± 300 - 350 g/m2
per arbeidsgang m.b.v. een roller en is
afhankelijk van de structuur en de porositeit van de ondergrond. Met een rubberen trekker is het materiaalverbruik
± 400 - 500 g/m2 per arbeidsgang.
Door het opzetten van een proef kan
het exacte verbruik vastgesteld worden.
Voor de meeste toepassingen zijn twee
arbeidsgangen voldoende.
Wachttijd tussen de arbeidsgangen
De wachttijd tussen twee arbeidsgangen
is ± 16 uur en is afhankelijk van de laagdikte, luchtvochtigheid, temperatuur en
van de ventilatie van de ruimte.
Hoge temperaturen verkorten, lage
temperaturen verlengen de wachttijd
tussen twee arbeidsgangen.
Technische gegevens
Type materiaal
4-comp. wateremulgeerbare epoxy,
gepigmenteerd, zonder oplosmiddelen
Dichtheid (20°C)
± 1,3 kg/l
Viscositeit(20°C)
comp. A: ± 180 mPa.s comp. B: ± 1.300 mPa.s
Vaste stof gehalte
± 71% (inclusief vulstof & pigment)
Mengverhouding (hars) 2,5 : 1 gewichtsdelen
Standaard kleur
zie kleurenkaart
Overige RAL kleuren op aanvraag
Verwerkingstijd (20°C) ± 50 minuten
Verwerkingstemp.
minimaal 10°C (optimaal tussen de 15 - 25°C)
De oppervlaktemperatuur moet minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.
Verbruik
met epoxyroller
met rubberen trekker
Hechtsterkte
Shore D hardheid
Druksterkte
Buigtreksterkte
Waterdamp diffusiestroomdichtheid
• Klasse I: Sd < 5 m
Slijtweerstand (Taber)
Slagvastheid
Verpakkingsgrootte
Opslag en
houdbaarheid
± 250 - 350 g/m2 per arbeidsgang
± 300 - 500 g/m2 per arbeidsgang
± 3,9 N/mm2 (DIN EN 1542)
± 79 (DIN 53505)
± 38 N/mm2 (DIN EN ISO 604)
± 28 N/mm2 (DIN EN ISO 178)
getest volgens DIN EN 7783-1
klassificering volgens DIN EN 1502-2: klasse II
• Klasse II: 5 m < Sd < 50 m • Klasse III: Sd > 50 m
± 77 mg/1.000 omw. (DIN EN ISO 5470-1)
± 8 Nm (DIN EN ISO 6272)
7,8, 18,72 & 899,56 kg
Koel, droog en vorstvrij opslaan. Minimaal 1 jaar
houdbaar in een goed gesloten verpakking.
Uithardingstijden
• Na ± 24 uur: beloopbaar • Na ± 2 dagen: mechanisch belastbaar
• Na ± 7 dagen: chemisch belastbaar
Reiniging
Bij elke langere werkonderbreking of bij het beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden gereinigd met water en eventueel
m.b.v. zeep.
Veiligheidsmaatregelen
Bij de verwerking van EP-DF Coating moeten de Arbo-veiligheidsvoorschriften van de bedrijfsvereniging en de E.G.-veiligheidsvoorschriften van de
producent in acht worden genomen.
Testrapporten
Testrapporten op aanvraag.
Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail [email protected] • www.grouttech.nl
België/Belgique/Luxembourg• tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail [email protected] • www.grouttech.be
2
02 / 0 8
3.0305
Damp-open epoxy producten
Grouttech ®
Download