Datum : Mei 2013 Behandeld door : Elly Bootsma - telefoon 072

advertisement
________________________________________________________________________________
Datum
: Mei 2013
Behandeld door : Elly Bootsma - telefoon 072 - 15 95 794 / 06 – 52 64 94 85
: E-mail: [email protected]
Betreft:
: Expertgroep RPA-NHN
Onderwerp
: Conceptverslag overleg 13 mei – Kamer van Koophandel Alkmaar
________________________________________________________________________________
Aanwezig:
Sharon Smit
Joost Baljhe
Suzanne Bruin
Tinus Geertsma
Geert van Heijster
Alex de Jager
Pieter Kalkdijk
Els van Kampen
Jan Kerver
Dolf Kloosterziel
Martin Koomen
Tineke Koorn
Nico den Otter
Kees Schouten
Barbara Sieval
Ron van der Velden
Jos de Wolf
Martin de Wolf
Monique Wong Chung
Frans Zoetelief
Jelle Blom
Lauren Thielman
Elly Bootsma
RPA-NHN (voorzitter)
H2X
Gemeente Alkmaar
UWV
Noorderkwartier
Hogeschool Inholland
Kamer van Koophandel Noordwest Holland
Horizon College – presentatie Laaggeletterdheid
Calibris
MKB Noordwest Holland
Gemeente Opmeer
WNK Bedrijven
ISD Kop van Noord-Holland
VNO-NCW
Gemeente Hoorn
H2X – presentatie Inspireer NHN
ROC Kop van Noord-Holland
SBB – St. Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Gemeente Langedijk
Horizon College / projectleider Actieplan Jeugdwerkgelegenheid
RPA-NHN
RPA-NHN - stagiaire
RPA-NHN (tevens notulist)
Opening:
Het overleg wordt geopend, er volgt een voorstelrondje.
1.
Agenda:
De agenda wordt conform aangehouden.
2.
Conceptverslag overleg van 18 maart j.l.:
Het verslag wordt conform goedgekeurd en vastgesteld. Aktiepunten waren afgehandeld.
3.
Presentatie door Martin de Wolf – SBB St. Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven:
Martin licht toe: SBB adviseert de minister vanuit zowel het beroepsonderwijs als vanuit het bedrijfsleven. De
Kenniscentra werken binnen SBB nauw met elkaar samen. Martin zelf is het aanspreekpunt voor deze regio.
Het project Boris (voor leerlingen van praktijkscholen en voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende
kinderen) wordt toegelicht.
SBB brengt een regionale arbeidsmarktflyer uit en de aanwezigen kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief.
Terwijl de werkgevers in de sector Zorg super voorzichtig worden met het aannemen van personeel
vanwege de nog onduidelijke op handen zijnde bezuinigingen, is er in de vleesverwerkende industrie juist
grote vraag naar nieuw personeel
4.
2013-09-02 Expertgroep RPA-NHN – Bijlage 01 – Conceptverslag 13 mei 2013
1
Alex de Jager meldt dat alle techniek-leerlingen van Inholland een stageplek vinden, alleen in de bouw wordt
dat moeilijk. Vaak lukt het echter wel via het netwerk. Qua sector Zorg en voor de Pabo is het wat diffuser.
Binnen het HBO bestaat niet het beeld, dat het per week slechter wordt. Wellicht kost het iets meer moeite
dan voorheen om aan de slag te komen maar dat gaat nog steeds redelijk probleemloos.
5.
Presentatie door Els van Kampen - Laaggeletterdheid:
Gemeenten en ROC’s hebben de taak om laaggeletterdheid aan te pakken. Hiervoor zijn gedurende 2013 en
2014 gelden beschikbaar vanuit het Rijk. De gemeenten moeten laaggeletterden dus zien te vinden en hen
naar het ROC sturen.
Laaggeletterdheid heeft effecten op diverse gebieden, niet alleen bij werkgelegenheid en veiligheid, maar
zelfs op gezondheid. Het betreft vaak mensen die wel een vakdiploma hebben behaald maar vervolgens niet
hebben doorgeleerd en zodoende mindere economische vooruitzichten hebben. De schatting is dat anderhalf
miljoen mensen laaggeletterd is. Dat zijn bovendien grotendeels autochtonen, daar waar het beeld bestaat
dat het meestal om allochtonen zou gaan.
De vraag is: Hoe vind je mensen die laaggeletterd zijn ? Vooral via werkgevers (bij het doorvoeren van b.v.
veranderende productieprocessen of veiligheidseisen), via scholen of kinderopvang waar ouders hun
kinderen naar toe brengen, of via buurthuizen en verenigingen. Organisaties en werkgevers kunnen in 2013
en 2014 hun medewerkers dus gratis laten opleiden.
Bij de ISD loopt nu een tweede project. Laaggeletterden die via SoZa worden opgespoord worden verplicht
om naar de opleiding te gaan. ISD heeft een samenwerking daartoe met ROC Kop van Noord-Holland.
6.
Update programma Inclusieve Arbeidsmarkt:
Wethouder Elly Konijn heeft namens de regio NHN de intentieverklaring Aanpak Jeugdwerkloosheid
ondertekend met minister Bussemaker.
AAT (ArbeidsAdviesTeam - voorheen de Werkschool) gaat ook van start.
Presentatie door Frans Zoetelief, projectleider Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0:
De werkloosheid is het meeste toegenomen bij de middelbare en hogere beroepen, bij de elementaire
beroepen en lagere beroepen is de stijging minder sterk. Toch gaat er ingestoken worden op de elementaire
en lagere beroepen met het idee dat de middelbare en hogere beroepen zich wel redden. Het Actieplan gaat
zich dus richten op de leerlingen die geen startkwalificatie hebben.
Mogelijkheden voor leerlingen mét startkwalificatie:
School Ex: Langer naar school om OF een hoger niveau te behalen OF een richting te kiezen met meer
arbeidsmarktperspectief.
De Startersbeurs: Afgestudeerde jongeren zoeken zelf een bedrijf voor leerwerkervaring of competentieontwikkeling. Het bedrijf betaalt hen € 500,00 per maand (zij ontvangen dit bedrag van de gemeente) plus
het bedrijf reserveert € 100,00 per maand voor de jongere die bij hen werkt ten behoeve van scholing. De
gemeenten die de Startersbeurs al hanteren betalen deze meestal uit hun participatiebudget.
Er volgt een discussie over de mogelijke verdringing die hierdoor ontstaat, over de voordelen (o.a. als
instrument voor de jongere om op deze manier te ervaren of hij de juiste branche heeft gekozen) en de
nadelen (wordt er wel werkgelegenheid gecreëerd, kunnen gemeenten deze extra kosten wel betalen ?) van
de Startersbeurs.
Korte update overige projecten:
Onlangs vond er een SROI-bijeenkomst plaats waar o.a. de Toolkit werd gepresenteerd, deze werd goed
ontvangen. Nog lang niet alle gemeenten hanteren de 5% regeling. Berekend zou moeten worden hoeveel
de handhaving (op het uitvoeren van de toegezegde 5%) de opdrachtverlener eigenlijk kost.
Ontsluiting werkzoekendenbestanden – Samenwerking gemeenten, UWV en uitzendbranche:
Elke subregio heeft een ander uitzendbureau om mensen vanuit bestanden van de gemeenten en UWV uit
te laten stromen naar werk. West-Friesland heeft Timing gecontracteerd, Noord-Kennemerland Randstad en
de Kop van Noord-Holland doet zaken met Tempo Team. Het RPA-NHN is hier nauw bij betrokken, zowel
aangaande het opstellen van het projectplan als voor het verzamelen van de benodigde handtekeningen.
Update per 27 mei: Het projectplan is inmiddels goedgekeurd en vanuit het Rijk komt er € 130.00,00 naar
onze regio toe voor dit project.
2013-09-02 Expertgroep RPA-NHN – Bijlage 01 – Conceptverslag 13 mei 2013
2
Thema van werk naar Werk:
Metaal, installatietechniek en bouw gaan waarschijnlijk gezamenlijk een project starten.
7.
Inspireer NHN:
Vanuit het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is het doel geformuleerd om een goed beeld te krijgen van
de in de regio opgezette arbeidsinitiatieven. Met de inzendingen voor Inspireer ontstaat een kaartenbak met
regionale initiatieven.
Verspreid over de drie thema’s hebben zich 29 arbeidsinitiatieven aangemeld. Deze worden allemaal bezocht
door juryleden en de aanmelders hebben nu de mogelijkheid om publieksstemmen te genereren. Er zijn op
dit moment al meer dan 1.000 publieksstemmen ontvangen. Tijdens de Regiowerktop wordt op basis van de
juryrapporten en de publieksstemmen per thema het meest inspirerende initiatief gekozen. Deze drie
initiatieven mogen pitchen en daaruit volgt dan de eindwinnaar. De drie winnaars (van elke categorie één)
krijgen tijdens de Week van het Werk de mogelijkheid om hun initiatief te presenteren.
8.
Update Regiowerktop:
Helaas kan minister Bussemaker niet komen, de uitnodiging is doorgeschoven naar minister Asscher. Mirjam
Sterk (ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid) is dan afwezig wegens vakantie maar komt wel voor een
werkbezoek op 3 juli naar de regio. De aanwezigen wordt gevraagd mee te denken over invulling van een
aansprekend programma voor die dag.
9.
Wat verder ter tafel komt / 10. Rondvraag en sluiting:
Op verzoek van het ISD komt er een ambtelijk brainstormoverleg aangaande o.a. het sociaal akkoord en de
veranderende rollen op de arbeidsmarkt ter voorbereiding op een extra stuurgroepoverleg dat een week
later wordt georganiseerd, en waar deze zelfde onderwerpen ook aan de orde zullen komen. Hoe zien de
ontwikkelingen er uit en wat kunnen we voor elkaar betekenen.
Na dit Expertgroep overleg volgde een netwerkborrel
Aktiepunten:

Dolf Kloosterziel, Kees Schouten en Martin de Wolf gaan met elkaar in overleg over de rol van SBB
Dolf, Kees en Martin

Nico den Otter en Martin de Wolf gaan overleggen over de mogelijkheid van SBB om te bemiddelen
of in ieder geval contact te leggen richting de O & O fondsen om gelden vrij te krijgen voor voortijdig schoolverlaters, om hen in te kunnen laten stromen in bepaalde sectoren. Nico en Martin

Metaal, installatietechniek en bouw gaan waarschijnlijk gezamenlijk een project starten.
Dit onderwerp komt tijdens ons volgende overleg weer terug
RPA-NHN

De aanwezigen wordt om input gevraagd voor het bezoek van Mirjam Sterk aan onze regio op
woensdag 3 juli a.s.
Allen
2013-09-02 Expertgroep RPA-NHN – Bijlage 01 – Conceptverslag 13 mei 2013
3
Download