MSDS Trianum-G nederlands

advertisement
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
1
pagina 1 / 8
IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING
 Productdetails:
De kartonnen doos bevat een 2.5 L jerrycan met plantaardige olie en drie verschillende aluminium
zakjes, die samen zijn vastgebonden bevattende twee poeders LP-A (688 gram), LP-B (688 gram) en
een granule LP-C (125 gram).

Identificatie van de stof of preparaat:
ENZICUR

Gebruik van de stof of preparaat:
Fungicide tegen meeldauw in groenten,
sierteelt en fruitteeltgewas

Identificatie van de onderneming:
Koppert BV
Veilingweg 14
2651 BE Berkel en Rodenrijs
Telefoon:
Fax:
Emailadres:
Website:

2
Telefoonnummer voor noodgevallen:
+31 (0)30-2748888
(Het nood telefoonnummer van het Antigif
Centrum is uitsluitend bestemd om artsen te
informeren bij accidentele vergiftigingen).
IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
 Gevarenaanduiding:
 Gevaren voor de gezondheid van de
mens en het milieu :
 Classificeringssysteem:
 Aanvullende informatie:
3
+31 (0)10-5140444
+31 (0)10-5115203
[email protected]
www.koppert.nl
O,
Xn,
oxiderend
schadelijk
R8, R36/38, R42/43
Het classificeringssysteem komt overeen met
67/548/EC, 99/45/EC, 2001/58/EC.
-
SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
 Samenstelling:
Kaliumjodide (LP-B),
Kaliumthiocyanaat (LP-B),
CAS 7681-11-0,
CAS 333-20-0,
5.2%
2.2%
(R36/37/38)
(R20/21/22)
 Overige bestanddelen:
Natriumpercarbonaat (LP-C)
Lactoperoxidase (LP-A)
CAS 15630-89-4
CAS 9003-99-0
> 1%
> 1%
(R8)
(R42/R43)
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
4
5
EERSTE HULPMAATREGELEN

Symptomen / effecten:

Inhalatie:

Huidcontact:

Oogcontact:

Inslikken:
Blootstelling aan het product veroorzaakt geen
acute symptomen.
Persoon in de frisse lucht brengen en warm
houden.
Afspoelen met ruim water. Verwijder verontreinigde
kleding.
Spoel het geopende oog gedurende enkele
minuten (~15 minuten) onder stromend water.
Indien symptomen aanhouden, raadpleeg een arts.
Mond spoelen. Geen water of andere vloeistoffen
drinken. Geen braken opwekken. Onmiddellijk
medische hulp inroepen.
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
 Geschikte blusmiddelen:
 Ongeschikte blusmiddelen:
 Beschermende uitrusting:
 Opmerking:
6
pagina 2 / 8
Gebruik grote hoeveelheden water.
Geen.
Alle gebruikelijke uitrusting toegestaan;
brandbestrijders dienen geschikte
beschermingsuitrusting te dragen.
Het product is verpakt in drie deel
verpakkingen. Bij gebruik wordt de inhoud van de
drie deel verpakkingen direct gemengd met water.
Dit levert geen brand- en explosiegevaar op.
Indien de inhoud van de drie deelverpakkingen
(LP-A,B,C) per ongeluk in droge vorm onderling in
contact komen, dienen grote hoeveelheden water
te worden gebruikt om het mengsel te verdunnen
en de gevaren van de afzonderlijke componenten
te voorkomen.
MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
 Reinigingsmethoden:
 Aanvullende informatie:
Voor persoonlijke voorzorgsmaatregelen: zie
paragraaf 8.
De componenten van ENZICUR geven geen
aanleiding tot bezorgdheid voor het milieu.
Afval dat ontstaat door het gebruik van dit
product kan worden afgevoerd als normaal
afvalmateriaal, indien op de juiste wijze
schoongemaakt met water.
Indien de inhoud van de drie deelverpakkingen
(LP-A,B,C) per ongeluk in droge vorm onderling in
contact komen, dienen grote hoeveelheden water
te worden gebruikt om het mengsel te verdunnen
en de gevaren van de afzonderlijke componenten
te voorkomen.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
7
pagina 3 / 8
HANTERING EN OPSLAG
 Hantering:
 Opslag:
 Voorkomen van brand en explosie:
8
Lees het etiket voor gebruik. Draag geschikte
handschoenen.
Opslaan op een koele, droge plaats
tussen de 4-10°C om enzymen stabiel te houden.
Bij gebruik van het product moeten de
componenten van de drie deelverpakkingen direct
gemengd worden met water. Dit levert geen
brand- en explosiegevaar op.
MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
 Grenswaarden voor blootstelling:

Persoonlijke bescherming van:
Ademhalingswegen:
Handen:
Ogen:
Huid en lichaam:
9
The TLV (Threshold Limit Value) voor
natriumpercarbonaat en kaliumjodide bedraagt
10 mg / m³.
Geen ademhalingsbescherming noodzakelijk.
Tijdens de bereiding en het toepassen van de
spuitvloeistof dienen beschermende
handschoenen te worden gedragen.
Geen oogbescherming noodzakelijk.
Tijdens de bereiding en het toepassen van de
spuitvloeistof dienen beschermende kleding en
handschoenen te worden gedragen.
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen, kleur en geur


Zelfontbrandingstemperatuur
Explosie / ontvlambaarheid


pH
Dichtheid

Oplosbaarheid in water
LP-A geurloos, licht bruin oplosbaar poeder (SP)
LP-B jodiumachtige geur, wit oplosbaar
poeder(SP)
LP-C geurloos, wit oplosbaar granule (SG)
Niet automatisch ontvlambaar
Geen explosieve eigenschappen, niet
ontvlambaar.
5.65 (in 0.15% oplossing)
LP-A, lek: 0.69 g/mL, tik: 0.86 g/mL
LP-B, lek: 0.42 g/mL, tik: 0.51 g/mL
LP-C, lek: 1.12 g/mL, tik: 1.16 g/mL
Gemakkelijk oplosbaar in water.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
10
pagina 4 / 8
STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:
Stabiel wanneer droog en koel bewaard (4-10ºC).
Vermijd contact met water (behalve in geval
van brand).

Te vermijden omstandigheden:
Verwijderd houden van warmte- en
warmtebronnen.

Te vermijden materialen:
LP-A is onverenigbaar met oxiderende
componenten, basen, alkaline metalen en aminen.
Kaliumjodide is onverenigbaar met
.
diazoniumzouten, diisopropylperoxidicarbonaat,
oxidanten, broom- en chloortrifluoriden,
fluorperchloraat, calomel, kaliumchloraat,
metaalzouten, wijnsteenzuur en andere zuren. LP-C,
Natriumpercarbonaat dient niet in contact te komen
met water (behalve in geval van brand),
ontstekingsbronnen, organische materialen, ionen
van zware metalen, basen, zuren, reducerende
componenten.

Gevaarlijke ontledingsproducten:
LP-A kan koolstofdioxide en koolstofmonoxide
vormen bij verhitting tot de ontleding.
Kaliumthiocyanaat kan stikstofoxides,
zwavelverbindingen en cyanide produceren bij
verbranding; kaliumjodide kan oxides vormen
van aanwezig metaal en vrij- of ionogeenchloor.
Natriumpercarbonaat kan bij ontleding zuurstof
produceren.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
pagina 5 / 8
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11

Basis voor beoordeling:
Geen acute toxstudies zijn met het product
uitgevoerd. De klassering is gebaseerd op expert
judgment van de VIB-en van de meest gevoelige
ingrediënten.

Acute orale toxiciteit (LD50):
Kaliumjodide (muis):
Kaliumthiocyanaat (rat):
Natriumpercarbonaat (rat):

Acute dermale toxiciteit (LD50):
Kaliumjodide (rat)
>2000 mg/kg
Kaliumthiocyanaat (rat)
>2000 mg/kg
Natriumpercarbonaat (konijn): >2000 mg/kg

Acute inhalatoire toxiciteit:
Kaliumthiocyanaat, Kaliumjodide en
Natriumpercarbonaat (LC50-rat=4.58 mg/L) kunnen
irritatie veroorzaken van het respiratie systeem.
Een gering percentage van de bevolking kan
een allergische reactie vertonen voor enzymen
door overgevoeligheid bij inademing.

Huidirritatie:
Kaliumthiocyanaat, kaliumjodide en
natriumpercarbonaat kunnen huidirritatie
veroorzaken. Een gering percentage van de
bevolking kan een allergische reactie vertonen voor
enzymen door overgevoeligheid bij contact met de
huid.

Oogirritatie:
Kaliumthiocyanaat, kaliumjodide en
natriumpercarbonaat veroorzaken oogirritatie.

Huidsensibilisatie:
Een gering percentage van de bevolking kan
een allergische reactie vertonen voor enzymen door
overgevoeligheid bij contact met de huid.

Chronische effecten:
Chronische orale blootstelling aan jodium
bevattende verbindingen en thiocyanaat
beïnvloeden het functioneren van de schildklier.
Geen van de componenten van ENZICUR
staan bekend als carcinogenen; zij zijn niet
geclassificeerd door NTP, IARC of OSHA.
Chronische blootstelling aan jodium bevattende
verbindingen en thiocyanaat kunnen nadelige
effecten hebben tijdens de zwangerschap.
De componenten van ENZICUR zijn hetzij niet
mutageen of er is geen informatie beschikbaar.
Beide afzonderlijke componenten
Kaliumthiocyanaat en Kaliumjodide hebben
MRL-vrijstelling van het EU-Commissie besluit
839/2008/EC.
1862 mg/kg
854 mg/kg
1034 mg/kg
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
12
pagina 6 / 8
MILIEU-INFORMATIE

Basis voor beoordeling:
Er zijn geen ecotox studies uitgevoerd met
het product. Daarom zijn de eindpunten van de
individuele stoffen genoemd.

Mobiliteit:
Geen gegevens van de afzonderlijke
componenten beschikbaar.

Persistentie / afbreekbaarheid:
Kaliumjodide is een anorganisch zout,
daarom is aerobic biodegradatie niet relevant.
Thiocyanaat kan in de bodem afbreken.

Bioaccumulatie:
Geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit voor aquatische
organismen

Algen (EC50 48 h.)

Daphnia (EC50 72 h.)

Vis (LC50 96 h.)
13
Kaliumthiocyanaat:
Kaliumjodide (NOEC)
Kaliumthiocyanaat:
Kaliumjodide:
Kaliumthiocyanaat:
Kaliumjodide:
17.1 mg/L
1308 mg/L
4.55 mg/L
9.8 mg/L
17.1 mg/L
2190 mg/L
INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Voorzorgsmaatregelen:
De componenten van ENZICUR geven geen
aanleiding tot bezorgdheid voor het milieu.

Verwijdering product:
Verdunnen met water en wegspoelen.

Verontreinigde verpakking:
Afval dat ontstaat door het gebruik van dit
product kan worden afgevoerd als normaal
afvalmateriaal, indien op de juiste wijze
schoongemaakt.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
14
pagina 7 / 8
INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
ADR (weg transport)
UN-nummer
Juiste ladingnaam
Gevarenklasse
Verpakkingsgroep
Gevaarsklasse
Gevaar identificatie nummer
Gevaaretiket
Tunnelbeperkingscode
Beperkte hoeveelheden
IMDG (zee transport)
UN nummer
Juiste ladingnaam
Gevarenklasse
Verpakkingsgroep
gevaaretiket
Ems
Marine verontreiniging
Beperkte hoeveelheden
IATA (lucht transport)
UN nummer
Juiste ladingnaam
Gevarenklasse
Verpakkingsgroep
Gevaaretiket
Beperkte hoeveelheden
3378
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
5.1
III
O2
50
5.1
(E)
maximum 1 kg per binnenverpakking en maximum bruto gewicht
30 kg per buitenverpakking.
3378
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
5.1
III
5.1
F-A, S-Q
geen
maximum 5 kg. per binnenverpakking en maximum bruto gewicht
30 kg. per buitenverpakking.
3378
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
5.1
III
5.1
maximum 1 kg. per binnenverpakking en maximum bruto gewicht
30 kg per buitenverpakking.
Veiligheidsinformatieblad
(volgens EG-richtlijn 1907/2006/EC)
ENZICUR (1500)
Datum: 09/05/2012, versie 3.1
15
pagina 8 / 8
WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Naam etiket:
ENZICUR
 Symbo(o)l(en):
 R(isk) zinnen:
R8:
R36/38:
R42/43:

S(afety) zinnen:
S17:
S21:
S23:
S35:
S36/37:
S45:
16
Xn:
Schadelijk
O:
Oxiderend
Bevordert de ontbranding van
brandbare stoffen
Irriterend voor de ogen en de huid
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
inademing of bij contact met de huid
Verwijderd houden van brandbare stoffen.
Niet roken tijdens gebruik.
Spuitnevel niet inademen.
Deze stof en de verpakking op veilige
wijze afvoeren.
Draag geschikte handschoenen
en beschermende kleding (NL:ook bij
werkzaamheden aan het behandeld gewas)
Bij een ongeval of indien men zich onwel
voelt onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk dit etiket tonen).
OVERIGE INFORMATIE
Deze informatie betreft uitsluitend voor het hierboven genoemde product en hoeft niet geldig te zijn
indien gebruikt met andere producten of in enig proces. Dit document bevat belangrijke informatie
met betrekking tot een veilige verwijdering, hantering en gebruik van dit product. De informatie dient
onder de aandacht te worden gebracht van de gezondheids-, veiligheids-, milieudeskundige van uw
organisatie. De informatie in dit document dient te worden bekend gemaakt aan iedereen die met dit
product werkt. De informatie is volgens onze beste huidige kennis juist en volledig en wordt gegeven
in goed vertrouwen maar zonder waarborg. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker
zich ervan te vergewissen dat de informatie passend en volledig is voor zijn speciale gebruik van dit
product.
Download