Herpes Zoster Oph hthalmicus - Nederlands Oogheelkundig

advertisement
Herpes Zoster Oph
hthalmicus Wat is H
Herpes Zoster? Herpes ZZoster, beterr bekend als gordelroos, is een virale ziekte. Deze
e uit zich aannvankelijk alss roodheid
d van de huid
d met een je
eukerig, brannderig of pijn
nlijk gevoel en iets later kkomen in hett aangedaane gebied m
met vocht gevvulde blaasjees op. Typiscch is dat altijd
d maar 1 beppaald gebied
d van het lichaam is aangedaan en altijd aa
an 1 kant, of f links of rech
hts. Dit wordt een dermaatoom genoe
emd. De blaasjes vormen lateer korstjes. Wat is d
de oorzaak va
an Herpes Zo
oster? Het Varicella Zoster vvirus veroorzzaakt meestaal op kinderlleeftijd de waterpokken, . Dan is vaakk het hele lichaam aanged
daan. maar besmetting h oeft niet altiijd symptomen te geven.. Als de waterpo
okken voorbijj zijn blijft he
et virus in heet lichaam en
n trekt zich te
erug in 1 vann de verschillende zenuwen
n van het lich
haam. Na jarren in een sooort slaapstadium te hebben verkeerrd, kan het viirus weer actief wo
orden. Dit geebeurt meestal bij ouderre mensen off bij mensen met een verrminderde weerstan
nd. Herpes ZZoster Ophth
halmicus Als het vvirus weer op
pnieuw actie
ef wordt in dee zenuw die het gevoel vvan het voorrhoofd en he
et oog verzorgtt (de “nervuss ophthalmicus”) kan hett oog betrokkken raken bijj een nieuwee ontsteking.. Met name waanneer de neeus meedoet, is de kans oogontsteking groter Verschijn
nselen van H
Herpes Zoste
er Ophthalm
micus De eerstte symptomeen zijn pijn of jeuk, gevol gd door rood
dheid van de
e huid. Tensl otte verschijjnen enkele o
of meerdere met vocht ge
evulde blaassjes. De versp
preiding van de blaasjes volgt het patroon van de aaangedane zeenuw; bij de nervus ophtthalmicus is d
dit het voorh
hoofd (aan 11 kant), met uitbreidiing naar het bovenooglid
d en soms naaar de neus, het onderoo
oglid en het oog. De pijn w
wordt meesttal hevig en ggaat dan geppaard met brranderigheid, een kloppeend gevoel en
n overgevo
oeligheid van
n de aangedane huid. Dee roodheid duurt drie tott zes weken m
maar sommiige patiënteen houden m
maanden en ssoms jaren laast van de pijjn. Dit noemen we het “ppost‐herpetische pijnsynd
droom”. De b
behandeling hiervan kan lang duren e
en soms moe
eizaam zijn, aals de aangedane zenuwen
n ernstig besschadigd zijn geraakt. Hoe kan
n het oog meeedoen met d
de Herpes Zooster Ophtha
almicus? De viruso
ontsteking vvan de voorhoofdshuid kaan in een aantal gevallen
n leiden tot oontsteking van het oog, dat hangt er van
naf of de zen
nuwtakjes naaar het oog o
ook betrokke
en zijn bij de opnieuw opspelen
nde ontsteking. Er kunne
en zweertjes van het hoo
ornvlies ontsttaan. Maar oook de binne
enkant van het o
oog , het reggenboogvliess (de iris) en heel af en to
oe het netvlie
es (de retinaa) kunnen on
ntstoken raken, so
oms zeer ern
nstig. Verder kan er als geevolg van de
e ontsteking of van de beehandeling d
daarvan een verhoogde oogdruk ontstaan. Roodheid van en pijn in het oog, gevoeligheid voor licht, en wazig en soms zelfs heel slecht zicht kunnen symptomen zijn van ontsteking binnen in het oog. Deze verschijnselen komen meestal gelijktijdig met de huidsymptomen voor, maar soms ook nog weken nadat de blaasjes zijn verdwenen. Wat is de behandeling van Herpes Zoster? Om de post‐herpetische pijn te voorkomen of in ieder geval tot het minimum te beperken en de virusgroei zo snel mogelijk te onderdrukken, kan men het beste zo snel mogelijk nadat de eerste verschijnselen zich uiten, beginnen met medicijnen (de antivirale medicatie). Daarnaast bestaat de behandeling uit pijnbestrijding. Als het oog ook ontstoken is, wordt er bovendien meestal behandeld met verschillende types medicijnen, al naar gelang welk deel van het oog ontstoken is, of de oogdruk verhoogd is en hoe ernstig de ontsteking of de oogdrukverhoging is. Bijvoorbeeld kan er gekozen worden voor oogdruppels tegen ontsteking en soms tegen hoge oogdruk, voor oogzalf tegen de virusontsteking van het hoornvlies. Soms zijn ook extra tabletten of zelfs een infuus nodig. Besmettelijkheid Herpes zoster is dus vrijwel altijd een ontsteking van binnenuit met een virus dat men zelf al bij zich droeg. Veel (maar niet alle) mensen doen het virus op jonge leeftijd op en krijgen waterpokken als kinderziekte. Daarna dragen ze het virus bij zich. Een deel van die mensen krijgen meestal pas veel later in hun leven, bijvoorbeeld als hun eigen weerstand verminderd is, opnieuw een ontsteking doordat het slapende virus weer actief wordt: de gordelroos. Het Herpes Zoster virus is echter wel net als alle virussen besmettelijk voor anderen. Het bevindt zich in het vocht van de blaasjes en bijvoorbeeld ook in het traanvocht als het oog ontstoken is. Als u een actieve infectie met blaasjes en/of een oogontsteking heeft, vermijd dan contact met babies en kleine kinderen en met mensen met een sterk verminderde afweer. Complicaties Sommige patiënten houden ondanks de vele medicijnen blijvende schade aan het gezichtsvermogen of blijven pijn houden nadat de oorspronkelijke klachten zijn verdwenen. Soms kunnen de korsten van de genezende blaasjes blijvende littekens geven. Niet alle informatie uit deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel deze aan uw eigen oogarts. Deze folder is tot stand gekomen onder redactie van de Commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 2013 www.oogheelkunde.org 
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards