Productblad+Loket+Brandveilig+leven+brandveilig+in+

advertisement
Productblad Loket Brandveilig leven
Productomschrijving
Toelichting
Productnaam
(Brand)veiligheid in het paardenbedrijf
Wat moet de productnaam op de site worden? Bijv.
‘Professor Blussemans’ of ‘Handelingskaart’.
Doel
Met welk doel is het product / initiatief / materiaal opgezet.
Geef een korte omschrijving.
Doelgroep
Voor wie of welke groep is het product? Hier zijn meerdere
opties mogelijk.
Korte omschrijving
Geef een korte, overzichtelijke, weergave van wat het product
inhoudt.
Let op: gebruik hiervoor slechts een paar zinnen. Er kan
desnoods verwezen worden naar bijv. een bijgevoegde
handleiding.
Thema
Geef aan onder welk thema het product valt, hier zijn
meerdere opties mogelijk.
Onderwerp
Geef aan onder welk onderwerp het product valt, hier zijn
meerdere opties mogelijk.
Gebruikte methode
Welke methode is gebruikt?
Samenwerkingspartners
Het product kan zijn opgezet met partners. Wat is/zijn de
samenwerkingspartner(s)? Bijv. gemeente, politie,
welzijnsorganisatie, enz.
Kosten
1.
Wat heeft de ontwikkeling gekost (excl. manuren)? Denk
bijv. aan ontwikkeling en aanschaf materialen.
2.
Is hier winst te behalen voor andere regio’s /
organisaties (bijv. door contact op te nemen met de
ontwikkelaar?)
- Studenten HBO verdiepen zich in
(brand)veiligheid in paardenbedrijven en tijdens
evenementen met paarden
- Repressieve brandweermensen leren omgaan
met paarden
- Paardenbedrijven oefenen inzet brand
☐ Jeugd
☒ Bedrijven
☒ Studenten
☐ Intermediairs
☐ Senioren
☐ Algemeen publiek
☐ Gezinnen
☐ Anderstaligen
☐ Organisaties
☒ Anders, namelijk:
brandweer
Een samenwerkingsvorm waar 3 partijen, t.w.
Studenten Stenden Hogeschool (minor Horse
Business Management), Paardenbedrijven
(maneges, paardenpensions ed) en de
Brandweer (risicobeheersing, operationele
voorbereiding en incidentbestrijding) theoretische
en praktische kennis en ervaring delen rondom
‘paarden’ en brandveiligheid.
☐ Veilig wonen
☒ Zelfredzaamheid
☐ Jeugd
☐ Nazorg
☐ Ouderen
☐ Draagvlak
☒ Onderwijs
☐ Techniek
☐ Ondernemen
☒ Evenementen
☐ Zorg
☐ Erop uit
☒ Studenten
☐ Anders, namelijk:
☒ Voorkomen van brand
☒ Signaleren van brand
☒ Handelen bij brand
X Omgaan met paarden tijdens
Brand en HV
☒ Voorlichting
☐ Expeditie
☐ Ketenaanpak
☐ Woningcheck
☐ Draagvlak creëren
☐ Scholing
☒ Advies op maat
☒ Anders, namelijk:
Praktijk oefening
Stenden Hogeschool Emmen
Paardenbedrijven in Drenthe
Let op: Op dit moment zal het kopje ‘kosten’ niet vermeld
worden op het Loket. Desondanks kan dit wel relevante
informatie zijn voor regio’s / organisaties die interesse hebben
in het product/initiatief/materiaal, vandaar dat dit kopje toch
op het productblad vermeld staat.
Ervaringen
Wat zijn de eigen ervaringen en wat zijn de ervaringen van de
afnemer en/of samenwerkingspartner(s)?
Wat zijn succes- en verbeterpunten?
Effectmeting
Is het verloop vooraf en tijdens het product/initiatief
gemonitord? Zo ja, hoe en wat waren de bevindingen?
Is het project/product/initiatief achteraf geëvalueerd? Zo ja,
hoe en wat waren de bevindingen?
Bron / contactpersoon
Vul hier contactgegevens van jezelf (telefoonnummer /
e-mailadres) en de organisatie (algemeen telefoonnummer /
e-mail) in.
Setting / locatie
Waar is het product ingezet? Bijv. school, zorginstelling,
markt, gevangenis.
Exposure
Vanaf 2010 is “brandveiligheid” opgenomen in de
minor Horse Business Management van de
Stenden Hogeschool.
 de brandweer geeft jaarlijks een college
‘Brandveiligheid in het paardenbedrijf” voor
de studenten van de Stenden Hogeschool.
 De studenten maken een
(brand)veiligheidsplan voor de
paardenbedrijven.
 Brandweerposten oefenen een inzet brand
op paardenbedrijven in hun
verzorgingsgebied
 Studenten en paardenbedrijven leren
brandweermensen veilig om te gaan met
paarden bij brand en hulpverlening
Tot nu toe zijn in Drenthe 14 paardenbedrijven
en 14 brandweerposten betrokken geweest bij
deze samenwerkingsvorm. Ongeveer 60
studenten hebben de minor HBM gevolgd en zich
verdiept in de (brand)veiligheid in
paardenbedrijven en tijdens evenementen.
De win-win-win situatie van deze samenwerking
wordt door alle partijen zeer positief ervaren.
Eigen naam: Annet Hulshof-Mourits
Eigen e-mailadres:[email protected]
Eigen telefoonnummer:06-23679119
Naam organisatie:Veiligheidsregio Drenthe
(Algemeen) e-mailadres
organisatie:[email protected]
Telefoonnummer organisatie:0592-324660
Stenden Hogeschool Emmen
14 paardenbedrijven in Drenthe
14 brandweerposten in Drenthe
Rechtstreeks benaderen verschillende partijen.
Wat is gedaan om zo veel mogelijk exposure te genereren?
Op welke wijze heeft het product aandacht gekregen (zowel
intern als extern).
Voor een goede en strakke
website
het wenselijke om een korte
minstens één foto / afbeelding
weergave van het product op de
(www.loketbrandveiligleven.nl) is
introductie te schrijven en
toe te voegen, zie hieronder:
Korte introductie product
Let op: deze introductie dient niet langer te zijn dan maximaal
2 korte zinnen en is bedoeld om bezoekers te prikkelen door
kort en bondig informatie over het product te geven.
Afbeelding
Overige bestanden / documenten
Het is mogelijk om allerlei soorten documenten en bestanden
toe te voegen aan de productpagina. Denk hierbij aan
handleidingen / video’s / foto’s / folders / links van website en
filmpjes enz.
Indien aanwezig, vul hier een link in van een website / filmpje
“Je kunt hengsten niet zomaar bij merries
stoppen”. Studenten, brandweer en
paardenbedrijven wisselen kennis en ervaring uit.
Voeg afbeelding(en) toe als bijlage aan de mail.
Voeg bestanden en documenten toe als bijlage aan de mail.
Voeg hier weblinks toe:
Download