Algemeen - Toxicologie.org

advertisement
Toxicologie behandelinformatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM
Cyanide/Cyaanverbindingen
Algemeen
Cyanide is een chemische verbinding welke in vele vormen in de (metallurgische) industrie en
in huishoudelijke producten voorkomt. Cyanide intoxicatie kan optreden na inhalatie (gasvorm,
ook na rookinhalatie bij brand) en door opname door de huid resp. ingestie (cyanidezouten). De
voornaamste toxische effecten worden veroorzaakt door de remming van de aerobe
stofwisseling en overdracht van zuurstof door binding aan en inactivering van
cytochroomoxidase.
Preparaten
HCN, calcium-, natrium, en kaliumcyanide, diverse bestrijdingsmiddelen, nitroprusside,
gehalogeneerde verbindingen o.a. cyanogeenchloride (= chloorcyanide) en cyanogeenbromide,
acetonitril, acrylonitril, propionitril en isobutyronitril, Cyanide kan ook vrijkomen bij de
verbranding van kunststoffen als polyurethaan en polyacrylonitril en van natuurproducten als
wol en zijde.
Synoniemen
Blauwzuur, cyaankali
Toxische dosis
Cyanide in gasvorm: inhalatie van concentratie van 270 ppm is direct dodelijk
Cyanide zouten oraal: 50 - 200 mg
Kinetiek
Absorptie
Snelle opname van HCN via de longen, maag-darm en waarschijnlijk huid (enkele minuten);
cyanide zouten langzamer (tientallen minuten).
Vd
Na absorptie snelle verdeling over lichaam en bloed; circa 1,5 l/kg. Concentrering in
erythrocyten.
Eiwitbinding
Onbekend
Eliminatie
Cyanide wordt voornamelijk omgezet in thiocyanaat (hiervoor is thiosulfaat noodzakelijk). Dit
wordt vervolgens renaal geklaard. Kleine hoeveelheden worden, ook in de vorm van HCN,
uitgescheiden via de faeces en longen.
Halfwaardetijd
De halfwaardetijd van cyanide bedraagt circa 20-60 minuten, van thiocyanaat circa 4 uur. De
eliminatie constanten zijn invers proportioneel met de creatinine klaring.
Klinisch beeld
Cyanide bindt aan driewaardig ijzer in het mitochondriale cytochroomoxidase. Hierdoor wordt
de oxidatieve fosforylering en dus de vorming van ATP geremd (zie figuur 1). Het metabolisme
Monografie Cyanide– versie 2 d.d. maart 2013
Pagina 1 van 7
Toxicologie behandelinformatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM
schakelt tgv hiervan over van pyruvaat op de anaerobe lactaat productie. Weefsels met een
hoog zuurstofverbruik worden het meest getroffen. Tevens remt cyanide de overdracht van
haemgebonden zuurstof naar de weefsels.
Figuur 1: mechanisme toxiciteit cyanide
Binding van cyanide aan cytochroom oxidase in de mitochondriën. Het gevolg is directe
onderbreking van de oxidatieve fosforylering. Stap 1: Cyanide bindt aan het cytochroom a3
complex. Stap 2: De elektronentransport keten wordt geremd. Hierdoor wordt het aerobe
metabolisme en de vorming van ATP onderbroken. Stap 3: Natriumnitriet en 4-DMAP reageren
met oxyhemoglobine waardoor methemoglobine ontstaat. Dit verdrijft cyanide uit de
mitochondriën onder vorming van cyanomethemoglobine. Stap 4: Cyanomethemoglobine wordt
gebonden aan thiosulfaat, waardoor minder toxisch thiocyanaat ontstaat, dat via de nieren
kan worden uitgescheiden. Stap 5: Methemoglobine wordt omgezet in oxyhemoglobine door
het enzym methemoglobine reductase.
De snelheid van ontstaan van symptomen is afhankelijk van de blootstellingroute
 Inhalatie: hyperpneu (sec) gevolgd door bewustzijnsverlies, bij hoge concentratie kan de
dood binnen enkele minuten veroorzaakt worden.
 Ingestie: zoutvorm kan in 15-45 minuten dood tot gevolg hebben.
 Dermaal: afhankelijk van pH, concentratie en oppervlak
 Cardiovasculair
In vroeg stadium atriumfibrilleren, ectopische ventriculaire slagen, abnormaal QRS complex,
tachycardie en hypertensie, later sinus bradycardie en hypotensie, AV-block. Metabole acidose,
verhoogd serum lactaat
 Longen
Amandelgeur in uitademingslucht (niet herkend door circa 60% van de bevolking), irritatie,
tachypneu, pulmonair oedeem, cyanose (laat)
Monografie Cyanide– versie 2 d.d. maart 2013
Pagina 2 van 7
Toxicologie behandelinformatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM
 Gastro-intestinaal
Misselijkheid, braken, lokale irritatie (corrosie) bij orale inname en pijn.
 Neurologisch
Hoofdpijn, verwarring, agitatie, opisthotonus, convulsies, coma.
 Zintuigen/huid
Mydriasis (late-onset), “rode” ogen, flushing and diaphoresis, pruritus soms bij intensief
huidcontact brandwonden.
Differentiaal diagnose
Waterstofsulfide, koolmonoxide
Volbloedspiegelbepaling
Benodigd voor het bepalen van Cyanide:
Medium
: volbloed
Methode
: spectrofotometrisch, capillaire GC
De behandeling van de patiënt dient bij verdenking op cyanide intoxicatie meteen te starten en
niet te wachten op bevestiging door analyse (meestal achteraf). Wel kan mbv de analyse het
verloop en de duur gemonitord/bewaakt worden.
Asymptomatische waarde
: < 0,2 mg/l
Toxische waarde (in bloed na acute blootstelling):
 Tachycardie
: 0,5 – 1 mg/l
 Coma
: 2,5 – 3 mg/l
 Levensbedreigend
: > 3 mg/l
Overige diagnostiek
 Bloedgassen (arterieel normaal, veneus verhoogde PaO2), pH, elektrolyten lactaat
 Methemoglobine concentraties (serieel)
 ECG
 Eventueel salicylaat/methanol
Interactie Hydoxycobalamine met Laboratoriumbepalingen
Beïnvloeding van colorimetrische laboratoriumbepalingen door de roodverkleuring van
plasma en urine na toediening van hydroxocobalamine is aangetoond voor o.a. bilirubine en
creatinine. Ook worden de bepalingen van methemoglobine en CO-hemoglobine beïnvloedt.
In vivo worden topspiegels van 359-1360 mg/liter gemeten na toediening van 5 gram
hydroxocobalamine. Omdat significante en ook klinisch relevante beïnvloeding mogelijk is,
moet altijd bekend zijn bij de klinisch chemicus en de behandeld arts dat een patiënt
hydroxocobalamine toegediend heeft gekregen. Bloedafname voor toediening van
hydroxocobalamine is aan te raden. Daarnaast moet afname binnen 1 uur na toediening
worden afgeraden om de invloed van aanwezig hydroxocobalamine tot een minimum te
beperken.
Therapie
Bij een vermoede intoxicatie is snel handelen echter van levensbelang. Als gevolg van de snelle
absorptie en verdeling van cyanide kan de dood binnen enkele (tientallen) minuten intreden.
Monografie Cyanide– versie 2 d.d. maart 2013
Pagina 3 van 7
Toxicologie behandelinformatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM
Algemene en absorptieverminderende therapieën mogen dus nooit de verbindingsspecifieke
therapie vertragen.
1. Algemeen
 patiënt meteen uit risicovolle omgeving brengen (cave: ademmasker helpers!)
 Intuberen en beademen met 100% zuurstof. Liever geen directe mond-op-mond beademing
uitvoeren maar via kapje/ballon. De hulpverlener dient echter inademing van de door de
patiënt uitgeademde lucht te voorkomen!
 Als iemand na een uur nog geen symptomen heeft zijn deze niet alsnog te verwachten. Bij
intoxicatie: intensieve bewaking gedurende 24-48 uur.
2. Absorptievermindering
 Mogelijk gecontamineerde kleding onmiddellijk verwijderen (beschermende
kleding/handschoenen dragen). De huid grondig wassen met water en zeep.
 Gecontamineerde ogen ruim spoelen met water gedurende tenminste 5 minuten
 Bij orale inname direct na inname: maagspoelen met 500 ml natriumthiosulfaat 5%;
gedeelte in maag achterlaten (NB. maagspoelsels als risicoafval behandelen).
3. Eliminatieversnelling
 Nvt
4.



Symptoombestrijding
Hypotensie behandelen met inotropica.
Acidose (bij pH < 7,2) corrigeren met bicarbonaat
Bij convulsie diazepam i.v. toedienen.
Ernstige Intoxicaties:
 Hydroxycobalamine intraveneus toedienen volgens tabel 1.
De werking berust op stabiele complexering van cyanide aan het kobalt ion van
hydroxocobalamine. Dit leidt tot de vorming van cyanocobalamine, dat renaal wordt
uitgescheiden
Bijwerkingen: urticaria en voorbijgaande milde hypertensie en tijdelijke roodkleuring van
de urine, de slijmvliezen en de huid.
 Natriumthiosulfaat intraveneus, bij ernstige intoxicaties onmiddellijk door zelfde naald na
hydroxycobalamine toediening. Natriumthiosulfaat dient als exogene zwavelbron nodig voor
de conversie van cyanide naar cyanaat.
Bijwerkingen: hypotensie, misselijkheid, braken en pijn en roodheid op de plaats van
infusie
 Bij onvoldoende klinische verbetering na hydroxycobalamine en natriumthiosulfaat
natriumnitriet intraveneus
Matig ernstige intoxicaties (geen ademnood, geen bewustzijnsverlies)
 Hierbij kan worden volstaan met de toediening van 100% zuurstof en natriumthiosulfaat (50
ml van 25% oplossing).
N.B.: in de literatuur wordt verkrijgbaar.
tabel 1. doseerschema geneesmiddelen
Monografie Cyanide– versie 2 d.d. maart 2013
Pagina 4 van 7
Toxicologie behandelinformatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM
geneesmiddel
Diazepam
leeftijd (in jaren)
Volwassenen
Dosering
i.v. 0,15 – 0,25 mg/kg
kinderen
i.v. 0,1 – 1 mg/kg
(max. 0,25 mg/kg in 3 min.)
Natriumthiosulfaat
maagspoeling
Hydroxycobalamine
500 ml van een oplossing 50
mg/ml.
Volwassenen
kinderen
Natriumthiosulfaat
intraveneus
Natriumnitriet
intraveneus
Volwassenen
kinderen
Volwassenen
Kinderen
5 gram intraveneus in 15 min,
zo nodig vervolgens 5 gram in
15 min. – 2uur (eventueel nog
een keer herhalen bij
onvoldoende klinische
verbetering)
70 mg/kg (max. 5 gram) in 15
min, zo nodig vervolgens 70
mg/kg (max. 5 gram) in 15
min. – 2uur (eventueel nog een
keer herhalen)
50 ml inj. vloeistof 250 mg/ml
(snelheid 2,5 - 5 ml/minuut)
1,6 ml/kg of 400 mg/kg
volwassenen 300 mg in ten
minste 5 min (10 ml inj.vlst. 30
mg/ml), onmiddellijk gevolgd
door natriumthiosulfaat;
kinderen met een
hemoglobinegehalte (Hb) van 5
mmol/l 6.6 mg/kg lich.gewicht,
Hb 6.2 mmol/l 8.7 mg/kg, Hb
7.45 mmol/l 10 mg/kg, Hb 8.7
mmol/l 11.6 mg/kg. Zo nodig
herhalen op geleide van de
methemoglobineconcentratie
(20-25% metHb)
bijzonderheden
max. 5 mg/min
Bevordert omzetting in
thiocyanaat. Gedeelte
v.d. oplossing in maag
achterlaten
Oplossen in 100 ml
Natriumchloride 0,9%.
Alleen wanneer dit niet
beschikbaar is, mag ook
Ringerlactaat of glucose
5% oplossing voor
injectie worden
gebruikt.
Langzamere MetHb
vorming (10-15 minuten)
Auteurs




Dr R.J.E. Grouls, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Catharina-Ziekenhuis,
Eindhoven
Dr A.J.G.H. Bindels, internist-intensivist, Catharina-Ziekenhuis, Eindhoven
Dr A.N. Roos, internist-intensivist, Catharina-Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. G.B.G.J. van Rooy, Institute for Risk Assessment Sciences l Division Environmental
Epidemiology, Utrecht University
Monografie Cyanide– versie 2 d.d. maart 2013
Pagina 5 van 7
Toxicologie behandelinformatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM
Literatuur
1. Ellenhorn MJ. Medical Toxicology. 2 ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1997:1476-1488.
2. Bhattacharya R. Antodotes to cyanide poisoning: present status. Ind J Pharmacol 2000; 32:
94-101.
3. Cummings TF. The treatment of cyanide poisoning. Occup Med (Lond). 2004;54:82-5.
4. Mokhlesi B, Leikin JB, Murray P, Corbridge TC. Adult toxicology in critical care: Part II:
specific poisonings. Chest. 2003 Mar;123(3):897-922
5. Mannaioni G, Vannacci A, Marzocca C, Zorn AM, Peruzzi S, Moroni F. Acute cyanide
intoxication treated with a combination of hydroxycobalamin, sodium nitrite, and sodium
thiosulfate. J Toxicol Clin Toxicol. 2002;40(2):181-3.
6. Baud FJ, Borron SW, Bavoux E, Astier A, Hoffman JR. Relation between plasma lactate and
blood cyanide concentrations in acute cyanide poisoning. BMJ. 1996;312:26-7.
7. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 9th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011:16781683.
8. Lammers HJW, Grouls RJE, Broeke R ten, Franssen EJF. Snelheid geboden bij
cyanideintoxicaties. Antidotum hydroxocobalamine effectief en veilig. Pharmaceutisch
Weekblad 08 juni 2012
Revisie
Versie 1, 14-10-2004
Versie 2, 16-09-2012. Algehele update en aanpassen therapie naar 1e keuze hydroxycobalamine
Monografie Cyanide– versie 2 d.d. maart 2013
Pagina 6 van 7
Toxicologie behandelinformatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM
Flowchart
Monografie Cyanide– versie 2 d.d. maart 2013
Pagina 7 van 7
Download