1._Identificatie van de stof en van de vennootschap/onderneming

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Op basis van richtlijn 91/155/EEG en volgende van de
Commissie der Europese Gemeenschappen
Ontwikkeld op: 30-07-2000
Revisiedatum : 01-05-2007
Afdrukdatum: 11-6-2008
Pagina 1 van 6
LAMPOLIE BLANK
1.
Identificatie van de stof en van de vennootschap/onderneming
1.1
Identificatie van de stof of het preparaat:
Handelsnaam:
Lampolie Blank
Chemische benaming: Paraffine (aardolie) normale C5-C20
Synoniemen: geen
Gebruik van de stof/preparaat: Brandstof voor olielampen
CAS nr.
EG-index-nr.
EINECS nr.
RTECS nr.
1.2
:
:
:
:
064771-72-8
N.V.T.
265-233-4
N.V.T.
NFPA-code
Molecuulmassa
Brutoformule
: N.B.
: N.V.T.
: N.V.T.
Identificatie van de vennootschap/onderneming:
Sel Chemie BV
Broekstraat 23
7122 MN Aalten, The Netherlands
Tel.
: +31 (0)543-471956
Fax
: +31 (0)543-476600
E-mail
: [email protected]
Internet
: www.selchemie.com
1.3 Telefoonnummer voor noodgevallen:
NVIC, tel: 030-2748888
Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum.
Uitsluitend bestemd voor een behandelend arts in geval van een accidentele
vergiftiging.
2.
Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Volgens de definities van de betreffende EG-Richtlijnen is dit product een
stof/preparaat.
Gevaarlijke bestanddelen
Paraffine (aardolie) normale C5-C20
CAS nr
Einecs nr.
Conc
in %
Gevaarssymbool
064771-72-8
100
Xn
Risico’s
(R-zinnen)
65-66
(zie sectie 16)
265-233-4
3.
Gevaren
- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
4.
Eerstehulpmaatregelen
4.1
Contact met de ogen:
- Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen
- Geen neutralisatiemiddel gebruiken
- Bij blijvende irritatie: medische dienst/arts raadplegen
4.2
Contact met de huid:
- Onmiddellijk 15 minuten spoelen met veel water en zeep
- Bij blijvende irritatie: medische dienst/arts raadplegen
4.3
Na inademen:
- Breng het slachtoffer in de frisse lucht
- Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen
- Bij ademhalingsmoeilijkheden: medische dienst/arts raadplegen
4.4
Na inslikken:
- Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen
- Niet laten braken
- Als een slachtoffer bewusteloos is, nooit water geven
- Bij dorst kleine hoeveelheden water laten drinken
5.
Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1
Geschikte blusmiddelen:
- Verneveld water
- Polyvalent schuim
- BC-poeder
- Koolzuur
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Op basis van richtlijn 91/155/EEG en volgende van de
Commissie der Europese Gemeenschappen
Ontwikkeld op: 30-07-2000
Revisiedatum : 01-05-2007
Afdrukdatum: 11-6-2008
Pagina 2 van 6
LAMPOLIE BLANK
5.2
5.3
Te mijden blusmiddelen:
- Volle straal niet effectief als blusmiddel
Speciaal blootstellinggevaar:
- Brandgevaarlijk
- Bij verbranding: vorming van koolstofmonoxide - koolstofdioxide
5.4
Instructies:
- Geen gegevens beschikbaar
5.5
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
- Bij verhitting/verbranding: perslucht-/zuurstoftoestel
- Chemisch bestendige beschermkleding
6.
Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
6.1
Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie 8.3
6.2
6.3
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
- Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen
- Lek dichten, toevoer afsluiten
Opruiming:
- Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel
- Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten
- Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water
- Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen
7.
Hantering en opslag
7.1
7.2
Hantering:
- Normale hygiëne
- Apparatuur aarden
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
- Verontreinigde kleding reinigen
Opslag:
- Ventilatie langs de vloer
- In orde met de wettelijke normen
- Verwijderd van: warmtebronnen, oxidantia
Opslagtemperatuur:
N.B.
7.3
Materiaalkeuze verpakking:
- Geen gegevens beschikbaar
8.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1
Blootstellingnormen:
- Bevat geen stoffen met werkplekgrenswaarden.
8.2
Aanbevolen technische maatregelen:
- Werken onder plaatselijke afzuiging/ventilatie
8.3
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Adembescherming
Oogbescherming
Handbescherming
Huidbescherming
:
:
:
:
Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A
Volledig afsluitende veiligheidsbril met zijbescherming
Handschoenen gemaakt van NBR, Nitril of Viton
Beschermkleding
Algemene bescherming- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Op basis van richtlijn 91/155/EEG en volgende van de
Commissie der Europese Gemeenschappen
Ontwikkeld op: 30-07-2000
Revisiedatum : 01-05-2007
Afdrukdatum: 11-6-2008
Pagina 3 van 6
LAMPOLIE BLANK
9.
Fysische en chemische eigenschappen
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
Voorkomen (bij 20°C)
:
Geur
:
Kleur
:
pH-waarde
:
Kookpunt/kooktraject
:
Smeltpunt/smelttraject
:
Vlampunt
:
Zelfontbrandingstemperatuur
:
Explosiegrenzen
:
Dampdruk (bij 20°C)
:
Relatieve dichtheid (bij 15°C) :
Wateroplosbaarheid
:
Oplosbaar in
:
Relatieve dampdichtheid
:
Verzadigingsconcentratie
:
Kinematische viscositeit (20°C):
Vloeistof
Bijna reukloos
Kleurloos
N.B.
180/300
°C
0/-12
°C
> 61
°C
> 200
°C
0.4 / 6.5
vol%
(
< 1
hPa
0.74 / 0.77
Niet oplosbaar
Geen gegevens beschikbaar
N.B.
N.B.
g/m3
1.50 / 2.40
Pa.s
°C)
10. Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Stabiliteit:
- Stabiel onder normale omstandigheden
10.2 Chemische reacties/Gevaarlijke ontledingsproducten:
- Bij verbranding: vorming van koolstofmonoxide - koolstofdioxide
- Reageert met (sterke) oxidantia
10.3 Te vermijden stoffen/omstandigheden:
- Warmtebronnen, oxidantia
11. Toxicologische informatie
11.1 Acute toxiciteit:
n-paraffine
LD50 oraal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat
: > 5000
: > 3000
: >5,1
mg/kg
mg/kg
mg/l/4 u
11.2 Wijze van blootstelling: inslikken, inademen, ogen en huid
11.3 Acute effecten/symptomen:
- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
NA OPNAME DOOR DE MOND
- Kans op aspiratiepneumonie
NA CONTACT MET DE HUID
- NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING/CONTACT:
- Droge huid
- Gebarsten huid
11.4 Chronische effecten:
- Geen gegevens beschikbaar
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Op basis van richtlijn 91/155/EEG en volgende van de
Commissie der Europese Gemeenschappen
Ontwikkeld op: 30-07-2000
Revisiedatum : 01-05-2007
Afdrukdatum: 11-6-2008
Pagina 4 van 6
LAMPOLIE BLANK
12. Ecologische informatie
12.1 Biodegradatie; OECD Guideline 301 F. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar,
volgens OECD test.
12.2 Ecotoxiciteit:
Vis: NOEC ; 96 h; M.b.t. de oplosbaarheid in water onder testvoorwaarden
niet toxisch.
Daphnia: Daphnia; 48 h; M.b.t. de oplosbaarheid in water onder testvoorwaarden
niet toxisch.
Algen: NOEC; 72 h; M.b.t. de oplosbaarheid in water onder testvoorwaarden
niet toxisch.
12.3 Andere gegevens:
- WGK: - 1
- Er worden geen langdurige schadelijke gevolgen voor waterorganismen verwacht.
- Het product bevat geen organisch gebonden halogeen (AOX)
13. Instructies voor verwijdering van afval
13.1 Afvalvoorschriften:
- Afvalsleutel (Duitsland): 54705
- Gevaarlijk afval (91/689/EG)
13.2 Verwijderingmethoden:
- Afvoeren naar huisvuilverbrandingsoven
- Vraag de toestemming van milieubescherminginstanties alvorens af te voeren
naar rioolwaterzuiveringsinstallaties
14.
Informatie met betrekking tot het vervoer
Niet geclassificeerd als gevaargoed m.b.t. het transport
14.1 Proper shipping name: N.V.T.
14.2 Transport over weg/spoor (ADR/RID): N.V.T.
Gevaarsidentificatienummer: Etiketten op tanks: op colli: 14.3 Stofidentificatienummer (UN-nummer): N.V.T.
Verpakkingsgroep: 14.4 Zeevervoer (IMDG-code)
EMS
MFAG
Marine pollutant
:
:
:
:
N.V.T.
No
14.5 Binnenscheepvaart (ADNR) : 9 (tankschip), 80
14.6 Luchtvervoer (ICAO)
Instructie “passenger”
Instructie “cargo”
: N.V.T.
: : -
14.7 Andere gegevens:
Niet onderworpen aan de internationale transportvoorschriften
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Op basis van richtlijn 91/155/EEG en volgende van de
Commissie der Europese Gemeenschappen
Ontwikkeld op: 30-07-2000
Revisiedatum : 01-05-2007
Afdrukdatum: 11-6-2008
Pagina 5 van 6
LAMPOLIE BLANK
15.
Wettelijk verplichte informatie
Etikettering volgens EG-richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
Bevat:
n-Paraffine (C5-C20)
Gevarensymbool: Xn, Schadelijk
Schadelijk
Bij kleine kinderen kan al een slok lampolie - ook door zuigen aan de lont –
levensgevaarlijke longschade veroorzaken!
Brandende olielamp niet alleen laten
Lampen die met deze vloeistof zijn gevuld dienen buiten het bereik van
kinderen te worden bewaard
Niet drinken
R-zinnen:
R65
R66
:
:
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken
:
:
:
:
Buiten bereik van kinderen bewaren
Damp niet inademen
Aanraking met de huid vermijden
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts
raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
S-zinnen:
S02
S23
S24
S62
Verdere bepalingen:
Nationale voorschriften:
VOC-Richtlijn
(Zwitserland)
31.BlmSchV
WGK
HS-code
: Das Produkt unterliegt der VOC-Lenkungsabgabe
: Das Produkt gilt als „flüchtige organische Verbindung“
: 1 (Lijstclassificatie volgens VwVws)
: 2710 1925
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Op basis van richtlijn 91/155/EEG en volgende van de
Commissie der Europese Gemeenschappen
Ontwikkeld op: 30-07-2000
Revisiedatum : 01-05-2007
Afdrukdatum: 11-6-2008
Pagina 6 van 6
LAMPOLIE BLANK
16.
Overige informatie
De informatie in dit veiligheidsblad werd opgesteld naar best vermogen, en geeft de stand van kennis
weer op het ogenblik van publicatie.
De gegevens zijn weergegeven als richtlijn voor het veilig
hanteren, gebruik, verbruik, opslag, vervoer, verwijdering van de stof, en kunnen niet worden
beschouwd als waarborg of kwaliteitsspecificatie. De vermelde gegevens hebben betrekking op de stof
als dusdanig, en zijn mogelijk niet meer geldig wanneer de stof wordt gebruikt samen met andere
stoffen, of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.
Overzicht van risico zinnen vermeld in dit blad.
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
N.V.T. =
N.B.
=
*
=
WGK:
001
002
:
:
003
:
004
:
NIET VAN TOEPASSING
NIET BEPAALD
INTERNE CLASSIFICATIE
Interne classificatie
Classificatie volgens Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 17 mei
1999
Classificatie op basis van R-zinnen volgens Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
(VwVwS) van 17 mei 1999
Classificatie op basis van de componenten volgens Verwaltungsvorschrift wassergefährdender
Stoffe (VwVwS) van 17 mei 1999
Blootstellingsnormen:
TLV
: Threshold Limit Value - ACGIH US 1999
OES
: Occupational Exposure Standards - Verenigd Koninkrijk 1999
MEL
: Maximum Exposure Limits - Verenigd Koninkrijk 1999
MAK
: Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen - Duitsland 1999
TRK
: Technische Richtkonzentrationen - Duitsland 1999
MAC
: Maximale aanvaarde concentratie - Nederland 2000
VME
: Valeurs limites de Moyenne d’Exposition - Frankrijk 1999
VLE
: Valeurs limites d’Exposition à court terme - Frankrijk 1999
GWBB : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - België 1998
GWK
:
Grenswaarde kortstondige blootstelling - België 1998
I
R
C
:
:
:
Inhaleerbare fractie
Inadembare fractie
Ceiling limit
a
d
du
fa
fi
fu
:
:
:
:
:
:
aërosol
damp
dust
(stof)
Faser (vezel)
fibre (vezel)
fume
(rook)
=
=
T : Totaal stof = E : Einatembarer Aerosolanteil
A : Alveolengängiger Aerosolanteil/Alveolair stof
p
r
st
ve
va
:
:
:
:
:
poussière (stof)
rook
stof
vezel
vapour
(damp)
Chronische toxiciteit:
K
: Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen - Nederland 2000
Download