Diapositive 1

advertisement
www.interregdairyman.eu
BEDRIJFSGEGEVENS 2013
Milieudoelen
 Lichte zandgrond met 4,5% organische stof
 Neerslagoverschot:
300 mm/jr
Ammonikemissie
N bodemoverschot
N bedrijfsoverschot
Nitraatuitspoeling
P bodemoverschot
P bedrijfsoverschot
Fosforuitspoeling
Broeikasgassen
NOx-emissie
max. 30 kg N per ha
max. 79 kg N per ha
max. 126 kg N per ha
max. 50 mg per litre
max. 1 kg P per ha
max. 1 kg P per ha
max. 0,15 mg per liter
min. - 30% van 1990
max. 3 kg N per ha
Bedrijf
 Oppervlakte:
 Blijvend grasland:
 Vruchtwisseling:
 Vanggewas in maïs:
 Melkkoeien:
 Jongvee:
 Melkproductie per koe:
 Intensiteit:
Melkveevoeding weideperiode
 Beweidingsperiode:
 Beweidingsduur:
Strategieën en maatregelen
• Minimale hoeveelheid mineralen in kringloop
• Optimaliseren benutting
Door:
• Lage veebezetting
• Veel maïsteelt plus vanggewas
• Weinig beweiding (dagen en uren)
• Weinig tot geen kunstmest (N en P)
• Optimaal tijdstip drijfmesttoediening
• Vruchtwisseling
Mestbe- en verwerking
Drijfmest
55 ha
11 ha
44 ha
Italiaans raaigras
81
6/10 koeien
8.500 kg/jr
12.500 kg melk/ha
Vergisten
NH3-emissiearme mesttoediening
tot 1 september
2 x 3 uur/dag
Stalperiode
 Gemengd (60 %) graskuil en (40 %) maïskuil
 MKS, mengvoer en mineralensupplementen
 Ruw eiwit rantsoen:
14-15 %
Bemestingsmanagement
 Digestaat:
 Dunne fractie digestaat:
 Dikke fractie digestaat:
 Stikstof uit kunstmest
 Stikstofbinding klaver:
39 ton/ha
19 ton/ha
2 ton/ha
15 kg /ha
33 kg/ha
Hydrolyse
Zodenbemesting
Mineralen
Energie
Digestaat
Biogas
www.interregdairyman.eu
Systeemontwikkeling
Elektra
Opwerken
Groen gas
Drijfmest in de rij
Aardgasnet
Trekker
Schroefpersfilter
11 ha blijvend grasland en
44 ha in vruchtwisseling
Maïskolvensilage
(MKS) 6 ha
Maïs
3 jaar
21 ha
Vaste fractie
Dikke fractie
Mestscheiding
Gras-klaver
3 jaar
23 ha
Scheiding
Dunne fractie
Raffineren
Maïskuil
15 ha
Stikstof
Vergister
Vanggewas Italiaans raaigras
Fosfaat
Energieproductie
Rest
Sleuvenvloer
Inzaai na
maïsoogst
Onderzaai
2
Grasonderzaaien in de maïs
Bemesting gewas
op maat (N & P)
3
Overschot
NL 1995
NL 2011
Pioniers
De Marke
359
214
- 40 %
192
- 46 %
137
- 62 %
Verschil
Nitraatuitspoeling
Knowledge Transfer Centre
De Marke
Hengelo (Gld)
Ammoniakemissie
TOTAAL
mg/l bovenste grondwater
20,1 kg N/ha
(gemiddeld totale oppervlakte)
Stal
Mestopslag
www.interregdairyman.eu
www.interregdairyman.eu
Stikstofoverschot (kg/ha)
Zodenbemesting
Mestinjectie bouwland
Stikstofkunstmest
Beweiding
Fosfaatstromen
(kg/ha)
Tussen haakjes cijfers van
K&K bedrijven
(2011, 2012)
Aanvoer:
Kunstmest:
Veevoer:
Depositie:
Overige:
35
0
32
2
1
(63)
(17)
(44)
(2)
(0)
Afvoer:
Melk & dieren:
Overige:
VEE
Efficiëntie
GEWAS
bedrijf
100 % (80 %)
34
33
1
Onderzoek
Voorlichting
Onderwijs
Interregionale
uitwisseling
(51)
(51)
(0)
MEST
BODEM
Overschot: 1 (8)
Fosfaat (P2O5) = P x 2,3
DAIRYMAN Knowledge Transfer Centre’s
Trévarez (Bretagne – Frankrijk)
Derval (Pays de la Loire – Frankrijk)
De Marke (Nederland)
Moorepark/Solohead (Ierland)
DAIRYMAN is een Europees project met 14 partners in
10 regio’s van 7 landen in noordwest Europa.
DAIRYMAN streeft naar een versterking van de
plattelandsgemeenschappen in deze regio’s waar
melkveehouderij de belangrijkste economische
activiteit en een vitale vorm van landgebruik is.
Hillsborough (Noord Ierland)
Ontwikkeling Duurzame Melkveehouderij
die voldoet aan de Milieunormen
Hooibeekhoeve (Vlaanderen – België)
Bildungs- und Wissenszentrum für Viehhaltung,
Gruenlandwirtschaft, Wild und Fischerei (BadenWürttemberg – Duitsland)
4
Lycée Technique Agricole (Luxemburg)
Augustus 2013
Gembloux (Wallonië – Belgie)
KERNTHEMA’S
 Efficiënte mineralenbenutting (stikstof & fosfor/fosfaat)
 Terugdringen gasvormige emissies (broeikasgassen en NH3)
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards