Toelichtingen

advertisement
DE – versie 10-05-2016
TOELICHTING
1. Aanvrager
Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden
afgegeven.
2. Douaneregeling
Vermeld de douaneregeling waaronder de in vak 7 vermelde goederen zullen worden geplaatst. De mogelijke
douaneregelingen zijn:
— bijzondere bestemming
— tijdelijke invoer
— douane-entrepot
— actieve veredeling
— passieve veredeling
Opmerking:
1. Als een vergunning wordt aangevraagd voor het gebruik van meer dan één douaneregeling, moeten afzonderlijke
formulieren worden gebruikt.
2. Voor het gebruik van de regeling douane-entrepot is geen vergunning vereist; voor het beheer van een opslagruimte voor het
douane-entrepot van goederen is wel een vergunning vereist.
3. Soort aanvraag
In dit vak moet het soort aanvraag worden vermeld aan de hand van ten minste een van de volgende codes:
1 = eerste aanvraag
2 = aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning (onder opgave van het nummer van de desbetreffende
vergunning)
3 = aanvraag voor een vergunning waarbij meer dan één lidstaat is betrokken
4. Niet van toepassing
5. Plaats van boekhouding/administratie en soort boekhouding/administratie
Vermeld de plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt bijgehouden of toegankelijk is.
Vermeld ook het soort boekhoudsysteem dat wordt gebruikt. Vermeld ook de plaats waar de administratie wordt bijgehouden
en het soort administratie (voorraadadministratie) dat voor de douaneregeling zal worden gebruikt. Administratie betekent: de
gegevens die alle noodzakelijke informatie en technische bijzonderheden bevatten aan de hand waarvan de douaneautoriteiten
toezicht en controle kunnen uitoefenen op de douaneregeling.
6. Geldigheidsduur van de vergunning
Vermeld in vak 6a de datum waarop de vergunning in werking zou moeten treden (dag/maand/jaar). In principe kan de
vergunning niet eerder in werking treden dan op de dag van afgifte. Vermeld in dit geval „datum van afgifte”.
7. Onder de douaneregeling te plaatsen goederen
GN-code
Vermeld de code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code = acht cijfers).
Omschrijving
Geef de handelsbenaming en/of een technische beschrijving van de goederen.
Hoeveelheid
Vermeld de geraamde hoeveelheid onder de douaneregeling te plaatsen goederen.
DE – versie 10-05-2016
Waarde
Vermeld de geraamde waarde in euro of in een andere valuta van de onder de douaneregeling te plaatsen goederen.
Opmerking:
Indien de aanvraag betrekking heeft op verschillende soorten goederen, kan in het deelvak „GN-code” „diverse” worden
vermeld. Omschrijf in dat geval de aard van de goederen die moeten worden opgeslagen, in het deelvak „Omschrijving”. De
GN-code, de hoeveelheid en de waarde van de goederen hoeven niet te worden vermeld.
8. Veredelingsproducten – niet van toepassing
9. Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden – niet van toepassing
10. Economische voorwaarden
Vermeld de economische voorwaarden.
11. Douanekanto(o)r(en)
a) van plaatsing
b) van aanzuivering
c) controlekanto(o)r(en)
Vermeld het(de) voorgestelde douanekanto(o)r(en).
12. Identificatie
Vermeld de beoogde identificatiemiddelen door ten minste een van de volgende codes te gebruiken:
1 = volgnummer of fabricagenummer
2 = loodjes, zegels, stempels of andere merktekens
3 = inlichtingenblad INF
4 = monsters, stalen, tekeningen of technische beschrijvingen
5 = analyses
6 = inlichtingenblad in bijlage ex 104 (uitsluitend bestemd voor passieve veredeling)
7 = andere identificatiemiddelen (geef een toelichting in vak 16 „Aanvullende informatie”)
8 = geen identificatiemaatregelen (uitsluitend bestemd voor tijdelijke invoer)
Opmerking:
Dit vak moet slechts worden ingevuld indien de douaneautoriteiten dit vragen
13. Aanzuiveringstermijn – niet van toepassing
Aangezien de termijn in het geval van de regeling douane-entrepot van onbepaalde duur is, hoeft dit
vak niet te worden ingevuld.
14. Soort aangifte
Vak 14a:
Vermeld het soort aangifte dat zal worden gebruikt om goederen onder de regeling te plaatsen, met behulp van ten minste een
van de volgende codes:
1 =standaard aangifte (overeenkomstig artikel 162 van het wetboek)
2 =vereenvoudigde aangifte (overeenkomstig artikel 166 van het wetboek)
3 =inschrijving in de administratie van de aangever (overeenkomstig artikel 182 van het wetboek)
Vak 14b:
Vermeld het soort aangifte dat zal worden gebruikt om de regeling aan te zuiveren, met behulp van ten minste een van de
volgende codes: Zie vak 14a.
DE – versie 10-05-2016
15. Overdracht
Wanneer het de bedoeling is dat rechten en plichten zullen worden overgedragen, geef nadere informatie.
16. Aanvullende informatie
Soort zekerheidstelling
Zekerheidstelling (ja/nee)
Douanekantoor van zekerheidstelling
Bedrag zekerheid
Vermeld alle aanvullende informatie die nuttig wordt geacht.
17. Handtekening/datum/naam
Alleen het desbetreffende vak (26) invullen.
18. Type entrepot
Vermeld een van de volgende types:
Publiek entrepot type I
Publiek entrepot type II
Particulier entrepot
19. Entrepot of opslagruimten
Nauwkeurige vermelding van de plaats die als douane-entrepot of andere opslagruimte zal worden gebruikt.
20. Termijn voor het overleggen van de voorraadstaat
Stel een termijn voor.
21. Verliespercentage
Geef nadere informatie, indien van toepassing, over verliespercentage(s).
22. Opslag van niet onder de regeling geplaatste goederen
GN-code en omschrijving
Vermeld de achtcijferige GN-code, de handelskwaliteit en de technische kenmerken van de goederen wanneer het voornemen
bestaat om gebruik te maken van equivalente goederen of gemeenschappelijke opslagruimte. Indien van toepassing, vermeld
de eventuele douaneregeling die op de goederen van toepassing is.
23. Gebruikelijke behandelingen
Vul dit vak in wanneer het voornemen bestaat om gebruikelijke behandelingen te verrichten.
24. Tijdelijke uitslag
Doel:
In te vullen indien het de bedoeling is dat de goederen het entrepot tijdelijk verlaten.
25. Aanvullende informatie
Vermeld alle aanvullende informatie die in verband met de vakken 18 tot en met 24 nuttig wordt geacht.
Download