Interne communicatiestrategie

advertisement
Interne communicatie (IC) binnen ANB is een aandachtspunt. Er was al
een degelijke basis aanwezig. Die wordt nu verder geoptimaliseerd en
spoort samen met de nieuwe algemene communicatiestrategie.
Communicatie gebeurt immers altijd van binnenuit naar buiten. In de
eerste plaats moeten je eigen mensen overtuigd zijn van je verhaal. Zij
vormen de eerste lijn naar de buitenwereld toe.
Met de nieuwe IC strategie willen we het interne vuur aanwakkeren,
de informatiestromen optimaliseren, het teamgevoel versterken en
het engagement voor het verhaal van ANB vergroten.
• ANB vormt nog geen grote familie.
Er is nog steeds een kloof tussen de centrale
diensten en de provinciale diensten.
• Bestaande mediamix vraagt verfijning.
Intranet houdt nog te weinig rekening met
gebruikers
• Medewerkers zien door het bos de bomen niet
meer.
De perceptie leeft dat er voortdurend nieuwe
projecten worden opgestart maar dat bestaande
niet of niet degelijk worden afgesloten.
• Leidinggevenden moeten meer
‘communicatie-minded’ worden
Nog te veel persoongsgebonden. Niet alle
informatie stroomt door.
• Belang van interne communicatie leeft nog niet
bij iedereen.
Informatie komt vaak te laat of via “radio couloir”.
• Medewerkers mogen wat meer gepamperd
worden
Nood aan meer structuur en uitwerking IC
• Rijkdom en kennis beter delen
Afdelingsgrenzen en locaties doorbreken.
Meer discipline binnen de organisatie.
Mensen overtuigen van de kracht van innovatie.
Realistische doelstellingen.
Nadruk op de bredere boodschap van ANB.
Sneller beslissen. Sneller communiceren.
Begrip voor stakeholders.
Consequent met beslissingen.
Informeren
Kennis delen & motiveren
Heldere en duidelijke informatie is een
basisbehoefte. Zonder deze basis is het
voor medewerkers moeilijk om ook het
grotere geheel te zien.
Uitbouwen van kennisplatformen is
cruciaal. Daarnaast moet er meer
aandacht zijn voor het uitdragen van
succesverhalen binnen ANB
Inspireren en aanzetten tot
gedragsverandering
Een sterke organisatie staat of valt met
het engagement van zijn medewerkers.
Het management moet inspireren, op het
terrein gaan, mensen overtuigen en de
richting wijzen.
• Zorg voor verspreiding van update grote projecten aan team (per kwartaal)
• Min. 1x actief aanwezig op de DR on tour (op andere locatie dan werklocatie)
• Stuur min. 2 artikels per jaar naar communicatie (succes, collega in de kijker, wist je dat…, …)
voor verspreiding in gans ANB
• Verspreiden van de ondernemingsplannen en vertalen naar de specifieke behoeften van je
team
• Actieve ondersteuning van de meting van onze communicatie-inspanningen
(bv. pulse survey, ad hoc polls rond proces van cascadering)
Download