Bermpje Barbatula barbatulus - Soortprotocollen Flora

advertisement
Bermpje Barbatula barbatulus Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien
-
Lengte maximaal ca. 20 cm, meestal veel
Schonen
Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werk-
kleiner. Langgerekte, vrijwel rolronde vis
zaamheden bij voorkeur plaats vinden: in maart of met van boven enigszins afgeplatte kop.
augustus-november. Boven de bodem schonen, zodat 6 bekdraden. Lichaam en vinnen onregel-
knipmessen die uitstaan om de planten eruit te matig vaag gevlekt. Lichaam donkerbruin
trekken geen schade aan de vis toebrengen. Bak bij tot geelbruin, buik crèmegeel. Sinds 1 juli
het schonen niet te vol laten lopen zodat vissen 2010 is de soort opgenomen in de visserij-
tussen de spijlen kunnen ontsnappen.
wet en niet langer beschermd onder de
Baggeren
Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin Flora- en faunawet.
werkzaamheden bij voorkeur plaats vinden: in maart Foto: Jelger Herder/Buiten-Beeld
of augustus-november.
Begrazen -
Snoeien/dunnen
-
Onderhoud waterkeringen
Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werk-
zaamheden bij voorkeur plaats vinden: in maart of augustus-november.
Onderhoud verhardingen
-
Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden
-
Sloop kunstwerken en gebouwen
Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werk-
zaamheden bij voorkeur plaats vinden: in maart of augustus-november.
Bouwactiviteiten
Zie gedragscode
Afdammen/dempen/
vergraven wateren
Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werk-
zaamheden bij voorkeur plaats vinden: in maart of soort niet waargenomen
augustus-november.
soort (recent) waargenomen
Leefgebied
Kleine tot middelgrote stromende wateren met grindrijke, zandige bodem en schuilgelegenheid. Bij voorkeur wateren met geringe waterdiepte, stenige bodems en een middelmatige stroomsnelheid
(0,2-0,5 m/s). Met name in beken maar ook in kleine, langzaam stromende rivieren.
Gebruik van het leefgebied
Paait in vlakke oeverzones. Eieren worden afgezet op planten, stenen of zandkorrels. Voedsel wordt met name op de bodem gezocht. Planten(wortels), stenen e.d. vormen jaarrond schuilgelegenheid gedurende de dag.
Vervolg: zie pagina 2
Vervolg
Bermpje Barbatula barbatulus Voornaamste voedselbronnen
Muggen- en vliegenlarven, kleine kreeftachtigen.
Leefwijze door het jaar heen
Leeft in groepen met een duidelijke sociale hiërar-
chie. Niet territoriaal. Zeer plaatsgebonden. Overweg-
end nachtactief. Overdag houden ze zich schuil. Van december-februari is de activiteit beperkt (winter
rust). Voortplantingstijd: april-augustus. Paait tot
2 keer per jaar.
Aanbevelingen
-Aanbrengen vispassages.
-Waterzuivering.
-Beekherstel (bijv. hermeandering).
Belang waterschapspopulaties
Groot internationaal belang
Verspreiding binnen Nederland
Vrij zeldzaam. Zandgronden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Niet in lage gebieden van Noordwest-Nederland.
Rode lijst -
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn
-
FF-wet
Sinds 1-07-2010 opgenomen in visserijwet en niet langer in FF-wet. Daarvóór tabel 2.
Bronnen
Van Emmerik & de Nie, 2006; Crombaghs et al., 2000; Staatscourant, 2010
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
Download