lees meer

advertisement
Hendrix Genetics –fokkerijorganisatie
met meerdere diersoorten
De grondige kennis en expertise van de genetici van Hypor
en Hendrix Genetics stellen de organisatie in staat gebruik
te maken van fokkerijtechnologieën zoals genomische
selectie in andere diersoorten. Hendrix Genetics is volledig
gericht op het leveren van Better Breeding Today voor een
Brighter Life Tomorrow en deze technologische vooruitgang
maakt de weg vrij voor toepassing bij meerdere dier­soorten.
Genomische Selectie biedt een grotere nauwkeurigheid,
snelheid, kennis, bewustzijn en begrip van dierlijk DNA.
Met andere technologieën die binnen de organisatie
kunnen worden gedeeld bouwt Hendrix Genetics aan solide
resultaten voor haar fokkerijdivisies, in aqua- en agricultuur.
Het Genomics Lab en BioBank
Het Hendrix Genetics Genomics Laboratorium is een
centrale locatie gewijd aan het wereldwijde moleculaire
DNA-werk voor alle divisies van Hendrix Genetics. Bloed
en weefselmonsters van varkens, pluimvee en de aqua­cul­tuurdivisie worden samen met monsters van klanten
Een nieuw tijdperk
Genomische Selectie
gestuurd naar het Genomics Laboratorium in Frankrijk,
waar DNA wordt geëxtraheerd en wordt opgeslagen in de
biobank. Na interne analyse en genotypering, gebruiken
de genetici de resultaten om direct te implementeren in
de fokprogramma’s en deze verder te ontwikkelen.
Hypor
Wij staan voor de levering van innovatieve en duurzame genetische oplossingen voor de dierlijke eiwitten sector
door middel van onze regionale productie, verkoop en support netwerken. Al sinds de oprichting in 1960 is Hypor’s
fokprogramma gericht op gebalanceerde fokkerij en leidt deze benadering tot het maximaliseren van de winstgevendheid
van het totale systeem.
[email protected] | +31 485 801 951 | www.hypor.nl
w w w. h y p o r. n l
DE JUISTE KEUZE MAKEN
OP HET JUISTE MOMENt
Hypor heeft als eerste fokkerij-organisatie Genomische Selectie geïmplementeerd
Genomische fokkerij
van het referentiepanel. Dit geeft Hypor de unieke kans
in het fokprogramma. Genomische Selectie verbetert de nauwkeurigheid van
Met het ontrafelen van het genoom - het laboratorium
een genomische fokwaarde te bepalen.
selectie in varkensfokkerij. Met deze nieuwe techniek, ontwikkeld en geïmple­
proces dat de volledige DNA-sequentie van het genoom
van een organisme bepaalt – wordt het hele gamma van
Gebalanceerde fokkerij
basenparen van een varken in kaart gebracht. Varkens
Varkenshouderij is een proces met de nodige uitdagingen
tijdperk van genomische selectie. De combinatie van de hogere nauwkeurigheid,
hebben miljarden basenparen. Een klein deel van deze
als gevolg van de complexe en uiteenlopende behoeften
beter begrip van DNA-samen­stelling, en uiteindelijk een meer op maat gesneden
baseparen (nog steeds miljoenen) kan worden geclassifi­
van de totale waardeketen. Het vereist een lange termijn
ceerd als Single Nucleotide Polymorphisms (SNP’s), een
visie, duidelijke fokdoelen en inzicht in de wensen van de
situatie waarin de basen van een nucleotide op een
klant op de lange termijn om zodoende de juiste genen
bepaalde locatie van het genoom verschillend zijn bij
te kiezen die moeten worden doorgegeven in de zuivere
sommige indi­vi­duen binnen een soort. Er wordt bijvoor­beeld
lijnen. Het gaat om het maken van de juiste keuze en
van een SNP gesproken als de DNA-volgorde op een
maken van deze keuze op het juiste moment. Dit om
bepaalde plaats op een chromosoom zowel AAGCCTA
ongewenste biggen, ziekte, sterfte en verminderde
als AAGCTTA kan zijn.
productiviteit te vermijden. Genomische Selectie brengt
menteerd door het R&D team, verwelkomt Hypor haar klanten in een nieuw
aanpak, heeft geleid tot een programma dat de huidige praktijk in de markt aanvult.
Genomische Selectie: Een nieuw
tijdperk in varkensfokkerij
Genetische voordelen voor
het fokprogramma
Genomische Selectie maakt het mogelijk de genetische
Veranderende marktvraag vraagt een specifieke focus
variatie in reproductieve eigenschappen binnen een worp
op de karakteristieken en prestaties van varkens op de
te benutten in het selectieproces. Worpgenoten hebben
bedrijven. Genomische Selectie biedt een verwachte
niet langer dezelfde fokwaarde bij de geboorte, maar
20-50% grotere genetische vooruitgang. Dit stelt
hebben nu hun eigen Genomische Fokwaarde. Op basis
varkensproducenten in staat hun huidige fokkerij- en
van hun eigen unieke patroon van DNA-merkers,
selectiepraktijken te verfijnen. Genomische Selectie vangt
voorspellen de Genomische Fokwaarden met hoge
alle behoeften van het productieproces door simpelweg
nauwkeurigheid wat de genen van de pasgeboren varkens
een betere sturing op de juiste kenmerken vanaf de start.
waard zijn voor het fokprogramma. De toekomst met
In de komende decennia zullen vele nieuwe kenmerken
genomica heeft vele interessante veranderingen in het
worden toegevoegd aan de fokdoelen. Genomische
verschiet. DNA-gebaseerde informatie zal de belangrijkste
Selectie is simpelweg veel doeltreffender in de selectie
drijvende kracht zijn in de verdere verbetering van Hypor
op kenmerken met lage erfelijkheid, sekse gerelateerde
Er zijn enkele miljoenen SNP’s ontdekt in het genoom van
fokmateriaal, afgestemd op de wensen van de klant.
kenmerken of die kenmerken die alleen bij de slacht
het varken. Deze SNP’s vormen de basis van Genomische
gemeten kunnen worden. Andere kenmerken zijn
Selectie. Door middel van deze technologie kunnen een
bijvoorbeeld degene die gemeten kunnen worden bij
groot aantal SNP’s van het genoom worden geselecteerd
vleesvarkens, genetische afwijkingen, biggensterfte en
om als bron van informatie te dienen voor de fokwaarde­
aan gezondheid gerelateerde kenmerken.
schatting. Hypor legt verbinding tussen de verschillen in
snellere vooruitgang door veel grotere nauwkeurigheid
vanaf het begin en maakt gebalanceerd fokken nog
belangrijker dan het nu al is. Inzicht in het genetische
potentieel van de dieren, zowel nu als in de toekomst, om
uiteindelijk als eindresultaat gezamenlijk waarde - totale
systeem winstgevendheid - te creëren is het enige dat telt.
deze merkers en de verschillen in prestaties van de dieren
w w w. h y p o r. n l
Download