geen gegevens beschikbaar

advertisement
PRODUKTVEILIGHEIDSBLAD
Uitgiftedatum : JUL 1999
Revisiedatum
: JUL 1999
Code
: 5429-0000-00
Telefoonnummer bij ongevallen
020-6182486
MUUROLIE
pagina 1 van 4
1
INDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT
1.1
1.2
1.3
VORM
KLEUR
GEUR
2
GEVAARLIJKE BESTANDDELEN
: Viskeuze vloeistof
: Bruin
: Als Koolwaterstoffen
NAAM
White Spirit
Xylenen
Cobaltoctaat
CAS-NR.
008052-41-3
001330-20-7
GEW. %
5 - 10
0-1
0–1
3
RISICO´S
4
EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1
INHALATIE
: In de frisse lucht brengen.
Bij ademhalingsmoeilijkheden arts waarschuwen
4.2
HUID
: Verontreinigde kleding uittrekken en laten reinigen
Overtollig materiaal met doek verwijderen, reinigen met een
geschikt reinigingsmiddel en/of wassen met water en zeep
4.3
OGEN
: Grondig spoelen met veel schoon water
4.4
INSLIKKEN
: Mond spoelen, water laten drinken.
Geen braken opwekken.
Onmiddellijk een arts waarschuwen of naar een ziekenhuis
Vervoeren.
5
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
5.1
Brandblusmiddelen
: Verneveld water, kooldioxyde, poeder of schuim.
Geen waterstraal gebruiken
5.2
Blootstellingrisico´s
: Bij brand kunnen koolstofoxiden ontstaan.
5.3
Beschermingsmiddelen
: In besloten ruimten persluchtmasker dragen
MUUROLIE
6
pagina 2 van 4
MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT
6.1
Persoonlijke Voorzorgsmaatregelen
6.2
Milieuvoorzorgsmaatregelen
6.3
Reinigingsmethoden
7
HANTERING EN OPSLAG
7.1
Hantering
7.2
Opslag
8
8.1
8.2
8.2
: Besmette ruimten ventileren
Verwijderen van alle personen die geen geschikte
beschermingsmiddelen dragen
: Er mag niet geloosd worden in
rioleringssystemen en op oppervlaktewateren.
Waarschuw de locale autoriteiten bij accidentele
lozingen.
: Uitloop indammen en opnemen met inert,
absorberend materiaal en verwijderen als chemisch afval
: Contact met de huid, ogen en ademhalingswegen
vermijden.
Zorgen voor goede ventilatie of locale afzuiging
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
Maatregelen treffen tegen ontladingen van
statische elektriciteit
: Goed gesloten verpakkingen bewaren in een
koele en goed geventileerde ruimte.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOT- STELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Minimale hoeveelheid lucht die nodig is voor 1 liter produkt
om MAC te bereiken
:
Om 10% OEG te bereiken
:
MAC waarde
:
Advies Persoonlijke beschermingsmiddelen
143
21
554
M3/L
M3/L
MG/M3
WERKOMGEVING
Verfverwerkingsruimten -
Geforceerde Ventilatie
Buitenlucht
-
Beperkte natuurlijke ventilatie
Handschoenen
Besloten ruimten
-
Beperkte ventilatie
-
Handschoenen
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1,13
93
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
-
Handschoenen
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid bij 23C
Vaste stof gehalte
Viscositeit bij 23C
PH
Kookpunt/ traject
Dampspanning bij 20C
Dampdichtheid ( Lucht = 1)
Verdampingssnelheid ( Ether = 1)
Vlampunt
Zelfontbranding temperatuur
Wateroplosbaarheid
Explosiegrenzen
G/ML
GEW. %
160
0,60
>1
>1
ONB
> 210
198
0,6
6,5
C
KPA
C
C
VOL %
MUUROLIE
pagina 3 van 4
10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1
10.2
Te vermijden omstandigheden
Te vermijden substanties
10.3
Gevaarlijke ontledingsprodukten
:
: Veroorzaakt exotherme reacties in contact
met oxidatiemiddelen en sterke zuren
:
11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11.1
Inhalatie
11.2
Huid
11.3
11.4
Ogen
Inslikken
: Inademen van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
: Kan irritatie veroorzaken
Langdurige en herhaaldelijke blootstelling kan dermatitie
Veroorzaken.
: Kan irritatie veroorzaken.
: Kan hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.
Kan druppeltjes in de longen veroorzaken waardoor longontsteking kan ontstaan
12 ECOLOGISCHE INFORMATIE
GEEN GEGEVENS BESCHIKBAAR
13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Afval verwerken volgens wettelijke voorschriften van locale-, provinciale- en centrale
Overheid, b.v. verbranden in een geschikte en goedgekeurde verbrandingsoven.
14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
14.1
14.2
14.3
ADR/RID
KLASSE :
ETIKET :
VN-CODE :
IMDG
KLASSE :
ETIKET :
VN-CODE :
VPK-GROEP :
VN-CODE :
VPK-GROEP :
IATA
KLASSE :
15
WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
15.1
EEG
Symbool
R-zinnen
S-zinnen
P-zinnen
15.2
Besluit opslag goederen hinderwet
Klasse : 2
MUUROLIE
pagina 4 van 4
15.3
Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen
Ondergenoemde gegevens hebben uitsluitend betrekking op de droge en/of uitgeharde verf. De
verpakking dient buiten beschouwing gelaten te worden.
STOFNUMMER B.2
: 0,3
GEW %
STOFNUMMER D.6
: 2,4
GEW %
16
OVERIGE INFORMATIE
Bovenstaande gegevens zijn verstrekt op basis van huidige kennis.
Zij zijn bedoeld als een beschrijving van de veiligheidsafspraken van het product en dienen niet om enige
eigenschappen te garanderen.
Download