Stakeholders Vision

advertisement
Met Stakeholders Gedeelde Visie
Joop Remmé
aandachtspunten
• Instellingen in de gezondheidszorg zijn lastig om
te managen
• De belangrijkste beslissingen, in termen van de
ambities van de instelling, worden gemaakt op de
werkplek.
• De instellingen kennen in de regel medewerkers
die toegewijd en professioneel zijn
• Meestal maakt men stakeholders mee binnen
langdurige relaties.
• De zorginstellingen zien uitdagingen en kansen
door hun ambities te verwezenlijken in een
netwerk van relaties.
• Kun je bij zorginstellingen beter spreken van
managen of van faciliteren?
Stakeholder engagement
• Een stakeholder is elke groep of elk individu die
wordt geraakt door wat de organisatie doet, of
die het zelf kan raken.
• Stakeholders maak je in de regel mee binnen
relaties.
• Bij stakeholders kun je het beste spreken van
“engagement”: ontmoeten en er bij betrekken
• Het onderhouden van relaties is vaak van meer
waarde voor een organisatie dan het maken van
(eenmalige) deals.
Aandachtspunten bij stakeholder
engagement
• Begrijp de belangen van stakeholders die op het spel staan
• Wat is de passende vorm van communicatie?
• Hoe bouw je vertrouwen op in de omgang met
stakeholders?
• Communicatie gaat niet alleen over de inhoud, maar ook
over elkaar ergens bij betrekken.
• Zijn de juiste betrokkenen gehoord? aandacht
• Verwachtingen management: is het mogelijk om aan alle
verwachtingen van stakeholders volledig tegemoet te
komen? keuzes
• Wanneer is interactie met een bepaalde stakeholder het
beste? Prioritering.
Het scheppen van een gedeelde visie
waarom?
• Door bij te dragen aan de visie van de eigen
organisatie wordt je betrokken bij de activiteiten
en successen daarvan.
• Het met elkaar delen van het scheppen of
vitaliseren van een visie is waardevol in termen
van de inhoud van de visie én de betrokkenheid
bij die visie.
• Hoe meer een organisatie wordt gekenmerkt
door relaties tussen betrokkenen, des te meer is
het relevant de ontwikkeling van die relaties in
beeld te krijgen.
Het scheppen van een gedeelde visie
hoe?
•
•
•
•
Workshops
Hoe te organiseren?
Stijl van Leiderschap?
Een gedeelde visie is niet een kwestie van 100% consensus.
Dat zou een illusie zijn en ieders unieke waarde onbelicht
laten.
• Het is juist nodig duidelijk te zijn over welke consensus er
moet zijn en daarnaast welke verschillen in belangen en
benaderingen worden meegewogen.
• Een gedeelde visie is de uitdrukking van gezamenlijke
betrokkenheid. Dit kan formele waarde hebben én het kan
onderwerp zijn van voortgaande gedachtenwisseling.
Aandachtspunten over gedeelde visie
• Het is niet wenselijk om een volledige consensus te
bereiken; beter is het om precies de juiste consensus te
vinden voor de te nemen beslissing.
• Sommige betrokkenen kunnen een meer uitgewerkte visie
in gedachten hebben dan andere, maar de betrokkenheid
van de anderen is evenzeer nodig.
• Gevraagd naar hun ambities, zullen velen beginnen met
‘voorzichtige’ antwoorden en meer tijd nodig hebben om
de gevoelige kwesties aan te snijden.
• Het ontwikkelen van gedeelde visie brengt vaak ook andere
themata aan de oppervlakte, zoals leiderschapsstijl,
motivatie en de qualiteit van communicatie.
Case: verzorgingshuis in Nederland
• Alle organisaties in Nederland kennen ondernemingsraden die
meepraten over het gevoerde beleid
• Dit sluit aan bij empowerment: het mogelijk maken voor de
professional dat hij of zij eigen beslissingen neemt binnen het eigen
gebied van verantwoordelijkheid, al dan niet met anderen.
• Empowerment maakt het mogelijk voor de medewerker om de
juiste balans te vinden tussen procesmatige handelingen en
professionele handelingen
• Empowerment maakt het mogelijk voor de medewerker om naar
ambities te handelen en invulling te geven aan relaties
• De balans tussen procesmatige handelingen en professionele
handelingen wordt gemaakt in het licht van relaties met
stakeholders; met andere woorden, die balans krijgt vorm binnen
die relaties.
Case: verzorgingshuis in Nederland 2
• De processen in en rond een verzorgingshuis worden
gekenmerkt door allerlei relaties.
• Waar verantwoordelijkheid gedeeld wordt, kan
duidelijkheid over ambities en waarden de basis
vormen.
• Het besturen van een verzorgingstehuis gaat niet altijd
goed op een directieve wijze. Besturen op basis van
relaties kan dan een alternatief zijn.
• Het Bestuur heeft bij het nemen van beslissingen baat
bij het onderscheid tussen het aansturen van
processen en het ruimte geven aan professionals.
oefening
Individueel:
• Maak lijsten van de processen en andere activiteiten
waar het werk in uw organisatie uit bestaat.
• Bepaal voor elk van de processen en activiteiten door
welke relaties hun welslagen wordt beïnvloed.
• Maak een lijst van de stakeholders die hierbij
betrokken zijn en voor zover bekend welke belangen zij
hebben.
Gezamenlijk
• Bespreek de resultaten in het team.
Download